Lumigan 0,3 mg/ml

Allergan

Glaukommiddel.

ATC-nr.: S01E E03

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere 0,3 mg/ml: 1 ml inneh.: Bimatoprost 0,3 mg, natriumklorid, dinatriumhydrogenfosfatheptahydrat, sitronsyremonohydrat, saltsyre eller natriumhydroksid (til pH-regulering), renset vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Reduksjon av forhøyet intraokulært trykk ved kronisk glaukom med åpen kammervinkel og okulær hypertensjon hos voksne (som monoterapi eller som tilleggsbehandling til betablokkere).

Dosering

Voksne: Anbefalt dose er 1 dråpe i det (de) affiserte øyet (øynene) 1 gang daglig, om kvelden. Dosen bør ikke gis mer enn 1 gang daglig, da hyppigere dosering kan minske den intraokulære trykk-(IOP)-senkende effekten.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ikke undersøkt ved nedsatt nyrefunksjon eller moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon, og bør derfor brukes med forsiktighet. Hos pasienter med tidligere mild leversykdom eller unormal ALAT, ASAT og/eller bilirubin ved behandlingsstart, er det ikke sett bivirkninger på leverfunksjon i løpet av 24 måneder. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
Administrering: Ved bruk av mer enn ett lokalt øyemiddel, bør hvert legemiddel gis med minst 5 minutters mellomrom. Kun til engangsbruk, 1 endosebeholder er nok til å behandle begge øyne. Overskuddsvæske/ubrukt oppløsning skal kastes umiddelbart etter bruk. Se bruksanvisning i pakningsvedlegget. Kontaktlinser skal fjernes før drypping og kan gjeninnsettes 15 minutter etter behandling.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Okulært: Før behandling igangsettes, bør pasienten informeres om muligheten for vekst av øyevipper, mørkfarging av øyelokkshuden og økt irispigmentering. Noen av disse forandringene kan være varige og føre til forskjellig utseende på øynene når kun ett øye behandles. Økt irispigmentering er sannsynligvispermanent. Langtidseffektene av økt irispigmentering er ukjent. Fargeendringen trenger ikke være merkbar før etter flere måneder eller år. Etter 3 måneder er forekomsten av hyperpigmentering av iris med bimatoprost 0,3 mg/ml endose 0,3%. Etter 12 måneder (flerdoseformulering) er forekomsten av økt irispigmentering 1,5%, og den øker ikke etter 3 års behandling. Periorbital vevspigmentering er rapportert å være reversibel hos enkelte. Cystoid makulaødem er rapportert i sjeldne tilfeller, og øyedråpene (flerdoseformulering) må brukes med forsiktighet ved kjent risiko for cystoid makulaødem (f.eks. afake og pseudofake pasienter med rift i bakre linsekapsel). Reaktivering av tidligere korneale infiltrasjoner eller okulære infeksjoner er rapportert i sjeldne tilfeller, og øyedråpene må brukes med forsiktighet ved tidligere alvorlige okulære virusinfeksjoner (f.eks. Herpes simplex) eller uveitis/iritis. Ikke studert ved okulære betennelsestilstander, neovaskulær, inflammatorisk vinkelblokk-glaukom, medfødt glaukom eller trangvinklet glaukom. Hud: Potensiell hårvekst på hudområder hvor oppløsningen gjentatte ganger kommer i kontakt. Det er derfor viktig at øyedråpene administreres iht. anvisningene og at søling på kinnet eller andre hudområder unngås. Luftveier: Preparatet er ikke undersøkt ved nedsatt pustefunksjon. På tross av begrenset informasjon om pasienter med astma eller kols i anamnesen, er astma og forverring av astma, dyspné og kols, rapportert etter markedsføring. Hyppigheten av disse symptomene er ukjent. Pasienter med kols, astma eller nedsatt pustefunksjon som skyldes andre tilstander, bør behandles med forsiktighet. Hjerte/kar: Ikke studert hos pasienter med alvorligere hjerteblokk enn 1. grad eller ukompensert hjertesvikt. Bradykardi eller hypotensjon er rapportert (flerdoseformulering) og øyedråpene må benyttes med forsiktighet hos pasienter disponert for lav puls eller lavt blodtrykk. Annet: I studier har det fremkommet at hyppigere eksponering enn 1 dose daglig, kan redusere den IOP-senkende effekten (se Dosering). Pasienter som bruker Lumigan sammen med andre prostaglandinanaloger bør overvåkes mht. endringer i IOP. Bilkjøring og bruk av maskiner: Preparatet har ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som får forbigående tåkesyn ved instillering bør vente med å kjøre bil eller bruke maskiner til dette har opphørt.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01E E03
Interaksjonsstudier er ikke utført. Ingen interaksjoner forventes, ettersom de systemiske konsentrasjonene er særdeles lave (<0,2 ng/ml) etter okulær bruk. I prekliniske studier er det ikke observert påvirkning av metaboliserende leverenzymer. Det er ikke sett interaksjoner ved bruk av bimatoprost (flerdoseformulering) i kombinasjon med en rekke forskjellige oftalmiske betablokkere. Samtidig bruk av andre glaukommidler enn lokale betablokkere er ikke vurdert. IOP-senkende effekt av prostaglandinanaloger (f.eks. bimatoprost) kan reduseres ved samtidig bruk av andre prostaglandinanaloger (se Forsiktighetsregler).

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det foreligger ikke tilstrekkelige data vedrørende bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter ved høye maternotoksiske doser og bimatoprost skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Dyrestudier har vist utskillelse i melk. Det må avgjøres om amming/behandling skal fortsettes/avbrytes, og fordelene med amming for barnet må vurderes mot fordelene med behandling for kvinnen.
Fertilitet: Ingen data foreligger.
Bimatoprost

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Øye: Konjunktival hyperemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hjerte/kar: Hypertensjon. Hud: Periokulær hyperpigmentering i huden. Øye: Punktkeratitt, øyeirritasjon, følelse av fremmedlegemer, tørre øyne, smerter i øyet, øyepruritus, vekst av øyevippene, øyelokkserytem. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Unormal hårvekst. Nevrologiske: Hodepine. Øye: Astenopi, konjunktivalt ødem, lysskyhet, økt tåreflod, hyperpigmentering av iris, tåkesyn, øyelokkspruritus, øyelokksødem. Ukjent frekvens: Hud: Periokulær misfarging av huden. Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjon inkl. tegn og symptomer på øyeallergi og allergisk dermatitt. Luftveier: Astma. Forverring av astma, forverring av kols og dyspné. Nevrologiske: Svimmelhet. Øye: Rennende øyne, ubehag i øyet.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: For prostaglandinanaloger S01E E

Egenskaper

Klassifisering: Syntetisk prostamid, strukturelt beslektet med prostaglandin F2α (PGF2α), som ikke virker via noen kjente prostaglandinreseptorer.
Virkningsmekanisme: Reduserer det intraokulære trykket ved å øke avløpet av kammervann gjennom trabekelverket og bedrer uveoskleralt avløp. Den trykksenkende virkningen inntrer etter ca. 4 timer, og maks. effekt nås etter ca. 8-12 timer. Virkningen vedvarer i minst 24 timer.
Absorpsjon: Absorberes godt gjennom kornea og sklera.
Proteinbinding: Ca. 88%.
Fordeling: Vdss er 0,67 liter/kg.
Halveringstid: Ca. 45 minutter, total blodclearance 1,5 liter/time/kg.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Systemisk eksponering av bimatoprost er svært lav, og akkumuleres heller ikke over tid. Cmax og AUC er hhv. ca. 0,08 ng/ml og 0,09 ng × time/ml.
Metabolisme: Metaboliseres ved oksidering, N-deetylering og glukuronidering.
Utskillelse: Primært via nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Etter at posen er åpnet, skal endosebeholderne brukes innen 30 dager. Åpnede endosebeholdere skal kastes umiddelbart etter bruk.

Sist endret: 14.02.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.01.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Lumigan 0,3 mg/ml, ØYEDRÅPER, oppløsning i endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,3 mg/ml30 × 0,4 ml (endosebeholdere)
115209
Blå resept
-
220,30CSPC_ICON
90 × 0,4 ml (endosebeholdere)
181536
Blå resept
-
573,40CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

forhøyet intraokulært trykk (økt intraokulært trykk, forhøyet iop): Forhøyet væsketrykk i øyet.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kols (kronisk obstruktiv lungesykdom): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.