Livial

MSD

Syntetisk steroid med østrogen, gestagen og androgen effekt.

ATC-nr.: G03C X01

 

  Tibolon forbudt iht. WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 G03C X01
Tibolon
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av tibolon kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Tibolon har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at tibolon er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 31.10.2017) er utarbeidet av MSD.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER 2,5 mg: Hver tablett inneh.: Tibolon 2,5 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner mer enn 1 år etter menopause. Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner som har høy risiko for fremtidige frakturer, og som ikke tåler andre legemidler godkjent for osteoporoseprofylakse eller der slike legemidler er kontraindisert.

Dosering

1 tablett daglig. Ved bytte fra sekvensielt østrogen-progestogenpreparat bør behandling med tibolon starte dagen etter at det foregående behandlingsregimet er fullført. Ved bytte fra et østrogen-progestogenpreparat i fast kombinasjon kan behandlingen starte når som helst. Ved behandling med Livial skal det ikke legges til et separat progestogen.
Spesielle pasientgrupper: Eldre: Dosejustering ikke nødvendig.
Administrering: Tas til samme tid hver dag. Svelges med litt vann eller annen drikke.

Kontraindikasjoner

Graviditet og amming. Kjent tidligere brystkreft eller mistanke om brystkreft - tibolon økte risikoen for tilbakefall av brystkreft i en placebokontrollert studie. Kjente eller mistenkte østrogenavhengige ondartede svulster (f.eks. endometriekreft). Tidligere eller pågående venøs tromboemboli (dyp venetrombose, lungeemboli). Kjente tilstander forbundet med trombofili (f.eks. mangel på protein C, protein S eller antitrombin). Ethvert tilfelle av arteriell tromboembolisk sykdom (f.eks. tidligere angina, hjerteinfarkt, slag eller TIA). Udiagnostisert vaginalblødning. Ubehandlet endometriehyperplasi. Akutt eller tidligere leversykdom der leverfunksjonstester ikke er normalisert. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Porfyri.

Forsiktighetsregler

Grundig anamnese, inkl. familianamnese tas opp og legeundersøkelse inkl. bekken og bryst foretas før behandling starter. Unormal underlivsblødning uten tydelig årsak, bør undersøkes før behandling starter. Regelmessig kontroll med vurdering av nytte/risiko anbefales under behandlingen. Hvis noen av følgende tilstander er til stede, nylig har forekommet og/eller har forverret seg under graviditet eller tidligere hormonbehandling bør pasienten overvåkes nøye: Leiomyomer (muskelknuter), endometriose, risikofaktorer for tromboemboliske forstyrrelser eller østrogenavhengige tumorer, hypertensjon, leversykdom, diabetes mellitus med eller uten vaskulære symptomer, gallesten, migrene eller sterk hodepine, systemisk lupus erythematosus, tidligere endometriehyperplasi, epilepsi, astma, otosklerose, påvist hypertriglyseridemi. Gjennombruddsblødning eller spotting kan forekomme de første månedene av behandlingen. Blødninger eller spotting som opptrer eller fortsetter etter 6 måneders behandling, eller etter seponering, bør undersøkes av lege. Behandlingen bør seponeres dersom en kontraindikasjon oppdages og i følgende tilfeller: Gulsott eller nedsatt leverfunksjon, signifikant blodtrykksstigning, nye anfall av migrenelignende hodepine. Østrogener kan gi væskeretensjon, og pasienter med nedsatt hjerte- eller nyrefunksjon må følges nøye. Bevisene mht. risiko for brystkreft i forbindelse med tibolon er ufullstendige. «The Million Women study» har vist signifikant økning i brystkreftrisiko med tibolon 2,5 mg. Risikoen økte med behandlingens varighet og gikk tilbake til utgangspunktet få år etter avsluttet behandling. En annen observasjonsstudie kunne ikke bekrefte disse resultatene. Epidemiologiske data antyder noe økt risiko for ovarialkreft ved bruk av HRT-preparater med østrogen alene eller østrogen-progestogen i kombinasjon. Andre studier antyder at kombinasjons-HRT kan være forbundet med tilsvarende eller litt lavere risiko. Økt risiko for endometriekreft er rapportert i observasjonsstudier. Risikoen øker med behandlingens varighet. Østrogen eller østrogen/progestogen-kombinasjons HRT er forbundet med en 1,3-3 ganger høyere risiko for å utvikle venøs tromboembolisk sykdom (VTE), dvs. dyp venetrombose eller lungeemboli. En slik hendelse er mest sannsynlig 1. behandlingsåret med HRT. Det er ukjent om Livial har samme risikonivå, og en liten risikoøkning for tibolonbrukere kan ikke utelukkes. Pasienter med kjente tilfeller av trombofili har økt risiko for VTE, og HRT eller tibolon kan øke risikoen ytterligere. Fordel vs. risiko ved bruk av HRT eller tibolon bør grundig vurderes hos kvinner som får antikoagulasjonsbehandling. Ved forlenget immobilisering, f.eks. etter planlagte operasjoner, bør det vurderes om behandlingen bør stanses midlertidig 4-6 uker før inngrepet. Tibolon øker risikoen for iskemisk slag fra 1. behandlingsår. Utgangsrisikoen for slag er sterkt aldersavhengig, og størst ved høy alder. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (lapp-laktasemangel) eller glukose-galaktosemalabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet. Tibolon gir doseavhengig nedgang i HDL-kolesterol, totale triglyserider og lipoprotein (a). LDL-C-nivåer forblir uendret.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se G03C X01
Tibolon kan øke den fibrinolytiske aktivitet og forsterke effekten av antikoagulantia (f.eks. warfarin). Om nødvendig skal warfarindosen justeres. CYP3A4-induktorer som barbiturater, hydantoiner og rifampicin kan forsterke tibolonmetabolismen og således tibolons terapeutiske effekt. Plantelegemidler som inneholder johannesurt kan indusere metabolismen av østrogener og progestogener via CYP3A4. Klinisk kan dette føre til redusert effekt og endringer i blødningsprofilen.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Se Kontraindikasjoner.
Tibolon

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Buksmerter. Hud: Unormal hårvekst. Kjønnsorganer/bryst: Vaginal utflod, fortykket endometrievegg, vaginal blødning, genital pruritus, vaginal candidiasis, ømme bryst, bekkensmerte, cervikal dysplasi, vulvovaginitt. Undersøkelser: Vektøkning, unormalt cervixutstryk (godartede endringer). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Gastrointestinale forstyrrelser. Hud: Akne. Kjønnsorganer/bryst: Soppinfeksjon, smerter i brystvortene. Stoffskifte/ernæring: Ødem. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Kløe. Andre (frekvens ukjent): Svimmelhet, utslett, seboreisk dermatose, hodepine, migrene, synsforstyrrelser, depresjon, artralgi, myalgi, endring i leverfunksjonsparametre.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Overdosering kan forårsake kvalme, brekninger og ev. vaginalblødning hos kvinner.
Behandling: Symptomatisk.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: G03C

Egenskaper

Klassifisering: Syntetisk steroid med østrogen, gestagen og androgen effekt.
Virkningsmekanisme: Omdannes raskt til tre metabolitter som alle bidrar til den farmakodynamiske profilen til Livial. Tibolon har østrogen, progestogen og androgen effekt. To av metabolittene (3α-hydroksytibolon og 3β-hydroksytibolon) har østrogen effekt, den tredje, delta4-isomeren av tibolon, har progestogen og androgen effekt. Tibolon erstatter tapet av østrogenproduksjon hos postmenopausale kvinner og lindrer symptomer på menopause. Forhindrer bentap etter menopause eller ovariektomi.
Absorpsjon: Raskt og fullstendig. Lav plasmakonsentrasjon av tibolon pga. rask metabolisering. Plasmakonsentrasjonen av delta4-isomeren er også svært lav. Maks. plasmakonsentrasjon av de øvrige metabolittene er noe høyere, men akkumulering forekommer ikke.
Halveringstid: 6-8 timer for 3α-hydroksytibolon og 3β-hydroksytibolon.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces, i mindre grad via urin.

Sist endret: 02.06.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.05.2016


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Livial, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2,5 mg3 × 28 stk. (kalenderpakn.)
061481
SPC_ICON-
Byttegruppe
423,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

androgen: Substanser som har maskuliniserende effekter, som økt muskelmasse, kroppsbehåring, skjeggvekst og dypere stemme.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

cyp3a4-induktor: Legemiddel eller stoff som øker mengden av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan få nedsatt virkning. Eksempler på induktorer av CYP3A4: Aprepitant, bosentan, barbiturater (fenobarbital), fenytoin, karbamazepin, rifampicin, johannesurt (prikkperikum), efavirenz, nevirapin, enzalutamid, glukokortikoider (deksametason), modafinil, okskarbazepin, pioglitazon, rifabutin, troglitazon, amprenavir, spironolakton.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

endometriose: Tilstand der livmorslimhinnen begynner å vokse utenfor livmoren. Blant annet kan den begynne å vokse på eggstokkene eller egglederne. Dette gir ofte opphav til sterke smerter ved menstruasjon.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

fraktur (benbrudd, benfraktur, brudd, beinbrudd, beinfraktur): Skjelettbrudd i ben eller brusk. Skyldes vanligvis at benet utsettes for en høyere belastning enn det tåler. De vanligste symptomene er smerte og hevelse.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hdl: (HDL: high density lipoprotein) HDL er et stoff som transporterer kolesterol og andre fettstoffer i blodet. Siden HDL fjerner kolesterol fra blodkarvegger reduseres risikoen for hjerte-karsykdom.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertriglyseridemi: Økte nivåer av triglyserider i blodet. Triglyserider er den viktigste bestanddel i animalsk og vegetabilsk fett.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

menopause (klimakterie, overgangsalder): Menopause inntrer når eggstokkene produserer så lite østrogen og progestogen at menstruasjonen stopper opp. Dette skjer normalt i 44-50-årsalderen.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

vulvovaginitt (betennelse i vulva): Betennelse eller infeksjon i vulva (de ytre kjønnsorganene) og vagina (skjeden).

væskeretensjon (vannretensjon): Tilbakeholdelse av væske i kroppen.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

østrogenmangel: Mangel på kvinnelig kjønnshormon. Østrogennivået faller når kvinnen kommer i overgangsalderen.