Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INTRAUTERINGEL 42 mg/ml: Hver ml inneh.: Lidokain 42 mg, makrogolglyserolricinoleat (polyoksylert ricinusolje), poloksamer, butylhydroksytoluen (E 321), natriumaskorbat (E 301), saltsyre/natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Voksne og ungdom ≥15 år: Topisk anestesi ved moderate, akutte smerter under cervikale og intrauterine prosedyrer.

Dosering

Voksne inkl. eldre
Cervikale prosedyrer: Påfør 2-3 ml i et tykt lag på portio og 3 ml inn i livmorhalskanalen ved bruk av den sterile applikatoren 5 minutter før oppstart av prosedyren. Intrauterine prosedyrer: Bruk den sterile applikatoren og påfør 1-2 ml på fremre portioleppe og 2-3 ml inn i livmorhalskanalen. Vent i 2 minutter til effekten innsetter i indre meatus. Før deretter applikatoren inn i livmorhulen og appliser 3-5 ml, 5 minutter før oppstart av prosedyren. Applikatoren er merket med en centimeterskala. Hvis pasienten opplever ubehag før hele volumet er gitt kan et mindre volum administreres, f.eks. til nullipara. En enkelt intrauterindose skal ikke overskride totalt 10 ml.
Ungdom ≥15 år
Hos ungdom med lav kroppsvekt (<30 kg) bør dosen reduseres proporsjonalt, og enkeltdose skal ikke overskride maks. anbefalt parenteral dose (6 mg/kg lidokainhydroklorid, tilsv. 5,2 mg/kg lidokainbase i Lidbree, dvs. 1,2 ml pr. 10 kg kroppsvekt). Hos ungdom med en kroppsvekt på 30 kg er maks. dose totalt 3,6 ml.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosereduksjon nødvendig.
  • Barn og ungdom <15 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Skal ikke brukes, da plasmakonsentrasjon av lidokain kan overskride terskelen for toksisitet.
Tilberedning/Håndtering Preparatet skal være flytende ved administrering. Dersom det er dannet en gel, bør preparatet plasseres i kjøleskap til det blir flytende igjen. Luftboblen som er synlig i sprøyten vil da bevege seg når sprøyten vendes. Se pakningsvedlegg/SPC for sammensetning og bruk av applikatoren.
Administrering Kun til cervikal og intrauterin bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Akutte toksisitetssymptomer ved lokalanestetika og livstruende emboliske komplikasjoner kan oppstå dersom den viskøse væsken som omdannes til en gel ved varme, utilsiktet blir injisert intravaskulært. Andre utilsiktede parenterale administreringsveier kan gi lokal vevstoksisitet. Dersom det er vanskelig å føre inn intrauterine prevensjonsmidler og/eller kvinnen opplever ekstreme smerter eller blødninger under eller etter innføring, bør fysisk undersøkelse og ultralyd gjennomføres umiddelbart for å utelukke perforasjon av livmoren eller livmorhalsen, siden effekten av preparatet gjør at pasienten kanskje ikke vil reagere med smerter ved perforasjon. Enkelte pasienter krever spesiell oppmerksomhet:
  • Pasienter med partiell eller komplett ledningsblokk, da lokalanestetika kan svekke hjertemusklenes ledningsevne.
  • Pasienter behandlet med antiarytmika klasse III (f.eks. amiodaron) bør følges nøye og EKG-overvåkning vurderes, da hjerteeffekter kan være additive.
  • Pasienter med akutt porfyri. Lidokain er antagelig porfyrinogent, og skal kun forskrives ved sterke eller alvorlige indikasjoner til pasienter med akutt porfyri. Passende forholdsregler skal tas for alle porfyripasienter.
  • Pasienter med nedsatt allmenntilstand.
Hjelpestoffer: Inneholder ricinusolje som kan gi alvorlige allergiske reaksjoner, og butylhydroksytoluen som kan gi slimhinneirritasjon.

Interaksjoner

Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk med andre lidokainpreparater eller legemidler som er strukturelt relatert til lokalanestetika av amidtypen, (f.eks. visse antiarytmika som meksiletin), da systemiske toksiske effekter er additive. Forsiktighet tilrådes ved samtidig bruk av lidokain og antiarytmika klasse III (f.eks. amiodaron).

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetPasserer placenta. Ingen studier på reproduksjons- og utviklingstoksisitet. Ingen holdepunkter for reproduksjonsforstyrrelser, men human risiko er ikke fullstendig undersøkt. Prekliniske modeller som undersøkte reproduksjonstoksisitet indikerte ingen fosterskade.
AmmingGår over i morsmelk, men i så små mengder at det vanligvis ikke vil være risiko for nyfødte/spedbarn som ammes. Amming kan derfor fortsette under behandling.
FertilitetUtilstrekkelige data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Lite sannsynlig.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeStabiliserer reversibelt nervemembranen, forhindrer igangsetting og ledning av nerveimpulser og gir derved lokal anestesi. Ved høye plasmakonsentrasjoner reduseres også ledningen av eksitatoriske nervemembraner i hjernen og hjertemuskelen.
AbsorpsjonGjennomsnittlig Tmax: 68 minutter. Gjennomsnittlig Cmax: 351 ng/ml.
HalveringstidEtter i.v. administrering 1,5-2 timer. Clearance etter i.v. administrering 10-20 ml/minutt/kg.
MetabolismeVia CYP1A2 og CYP3A4.

Oppbevaring og holdbarhet

Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.

 

Pakninger, priser og refusjon

Lidbree, INTRAUTERINGEL:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
42 mg/ml 10 ml (ferdigfylt sprøyte)
159789

-

297,30 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Lidbree INTRAUTERINGEL 42 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.03.2022


Sist endret: 23.05.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)