Levact

Astellas


Cytostatikum.

L01A A09 (Bendamustin)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg og 100 mg: Hvert hetteglass inneh.: Bendamustinhydroklorid 25 mg, resp. 100 mg, mannitol.


Indikasjoner

Førstelinjebehandling av kronisk lymfatisk leukemi (Binetstadium B eller C) hvor kombinasjonsbehandling med fludarabin ikke er egnet. Monoterapi av indolent non-Hodgkin lymfom ved sykdomsprogresjon under eller innen 6 måneder etter behandling med rituksimab eller et rituksimabholdig regime. Førstelinjebehandling av myelomatose (Durie-Salmon stadium II med progresjon eller stadium III) i kombinasjon med prednison til pasienter >65 år hvor autolog stamcelletransplantasjon ikke er aktuelt, og som har klinisk nevropati ved diagnosetidspunktet som utelukker bruk av talidomid eller bortezomib.

Dosering

Behandlingen bør seponeres eller utsettes ved leukocytt- og/eller trombocyttverdier <3000/µl og <75 000/µl. Kan gjenopptas ved leukocyttverdier >4000/µl og trombocyttverdier >100 000/µl. Ved ikke-hematologisk toksisitet skal dosereduksjon baseres på verste CTC-grad i forrige syklus. 50% dosereduksjon og behandlingsavbrudd anbefales ved hhv. CTC-grad 3 og 4. Ved behov for doseendring skal individuelt beregnet dose gis på dag 1 og 2 av den aktuelle behandlingssyklus.
Monoterapi ved kronisk lymfatisk leukemi: 100 mg/m2 dag 1 og 2 hver 4. uke, opptil 6 ganger.
Monoterapi ved indolent non-Hodgkin lymfom, refraktær overfor rituksimab: 120 mg/m2 dag 1 og 2 hver 3. uke, minst 6 ganger.
Myelomatose: 120-150 mg/m2 dag 1 og 2, 60 mg/m2 prednison i.v. eller peroralt på dag 1-4, hver 4. uke, minst 3 ganger.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon (serumbilirubin <1,2 mg/dl). Ved moderat nedsatt leverfunksjon (serumbilirubin 1,2-3 mg/dl) anbefales 30% dosereduksjon. Ingen data ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (serumbilirubin >3,0 mg/dl). Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved ClCR ≥10 ml/minutt. Begrenset erfaring ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Inhalasjon og kontakt med hud/slimhinner bør unngås. Bruk aseptisk teknikk. Rekonstituer hvert 25 mg eller 100 mg hetteglass med hhv. 10 ml eller 40 ml vann til injeksjonsvæsker. Ristes før bruk. Når oppløsningen er klar (vanligvis etter 5-10 minutter) fortynnes anbefalt dose omgående med 0,9% NaCl-oppløsning til et sluttvolum på ca. 500 ml. Skal ikke fortynnes med andre oppløsninger til injeksjon. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering: Gis ved i.v. infusjon over 30-60 minutter under veiledning av lege kvalifisert eller erfaren innen bruk av kjemoterapeutika.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, amming, alvorlig nedsatt leverfunksjon (serumbilirubin >3 mg/dl), gulsott, alvorlig benmargshemming og alvorlig endret blodbilde (leukocytt- og/eller trombocyttverdier <3000/µl og <75 000/µl), større kirurgi <30 dager før behandling, infeksjoner, spesielt ved leukocytopeni, gulfebervaksine.

Forsiktighetsregler

Benmargshemming: Kan gi benmargshemming relatert til økt kjemoterapiindusert hematologisk toksisitet. Ved behandlingsrelatert benmargshemming må leukocytter, trombocytter, hemoglobin og nøytrofiler sjekkes minst ukentlig. Laveste leukocytt- og trombocyttverdier nås etter 14-20 dager med regenerering etter 3-5 uker. Nøye overvåking av blodverdier i behandlingsfrie perioder anbefales. Før oppstart av neste behandlingssyklus anbefales leukocytt- og trombocyttverdier >4000/µl og >100 000/µl. Infeksjoner: Alvorlige og fatale infeksjoner er rapportert, inkl. bakterielle (pneumoni og sepsis) og opportunistiske infeksjoner som pneumocystis jirovecii-pneumoni (PJP), varicella zostervirus (VZV) og cytomegalovirus (CMV). Behandling kan gi langvarig lymfopeni (<600/μl) og lavt antall CD4-positive T-celler (T-hjelperceller) (<200/μl) i minst 7-9 måneder etter fullført behandling. Lymfopeni og tap av CD4-positive T-celler er mer uttalt ved kombinasjon med rituksimab. Ved lymfopeni og lavt antall CD4-positive T-celler er pasienten mer utsatt for opportunistiske infeksjoner, og profylakse mot PJP bør overveies ved CD4-positive T-celler <200/µl. Pasienten rådes til å umiddelbart rapportere tegn på infeksjon, inkl. feber og luftveissymptomer, og seponering bør vurderes. Hudreaksjoner: Utslett, alvorlige hudreaksjoner og bulløst eksantem er rapportert. Tilfeller av Steven‑Johnsons syndrome (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og legemiddelutløst utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), noen fatale, er rapportert. Pasienten bør informeres om tegn og symptomer samt tilrådes å oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart hvis slike hudreaksjoner oppstår. Noen tilfeller er sett ved kombinasjon med andre cytostatika, og sammenhengen er derfor uklar. Hudreaksjoner kan være progressive og øke i alvorlighetsgrad ved fortsatt behandling. Behandlingen bør seponeres ved progressive hudreaksjoner og ved alvorlige hudreaksjoner med mistenkt sammenheng med bendamustin. Hjertesykdom: Blodkonsentrasjonen av kalium skal følges nøye og kaliumtilskudd gis dersom K+ <35 mEq/liter, og EKG skal måles. Fatale tilfeller av hjerteinfarkt og hjertesvikt er rapportert. Pasienter med samtidig eller tidligere hjertesykdom bør observeres nøye. Kvalme/oppkast: Antiemetika kan gis. Tumorlysesyndrom: Kan oppstå, vanligvis innen 48 timer etter 1. dose, og kan uten intervensjon føre til akutt nyresvikt og dødsfall. Forebyggende tiltak omfatter adekvat volumstatus, tett oppfølging av blodverdier, spesielt kalium og urinsyrenivåer. Bruk av allopurinol de første 1-2 behandlingsukene kan vurderes, men ikke nødvendigvis som standard. Noen få tilfeller av SJS og TEN er rapportert ved samtidig bruk av bendamustin og allopurinol eller allopurinol og rituksimab. Anafylaksi: Infusjonsreaksjoner er vanlige, vanligvis med lette symptomer som feber, frysninger, kløe og utslett. I sjeldne tilfeller har alvorlige anafylaktiske og anafylaktoide reaksjoner forekommet. Pasienten skal forhøres om symptomer på infusjonsreaksjoner etter 1. behandlingssyklus. Ved anamnese med infusjonsreaksjoner skal tiltak for å forebygge alvorlige reaksjoner, inkl. antihistaminer, antipyretika og kortikosteroider, vurderes ved påfølgende sykluser. Pasienter med allergilignende reaksjoner ≥grad 3 er vanligvis ikke eksponert på nytt. Ekstravasasjon: Ekstravasal injeksjon skal stoppes omgående pga. fare for nekrose, toksisk epidermal nekrose, tumorlysesyndrom og anafylaksi. Nålen fjernes etter en kort aspirasjon, affisert vevsområde kjøles ned og armen heves. Tilleggsbehandling, som kortikosteroider, har ingen klar effekt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, og bør unngås ved symptomer som ataksi, perifer nevropati eller søvnighet.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Benmargseffekten av bendamustin og/eller myelosuppressive legemidler kan forsterkes ved samtidig bruk. Behandling som svekker allmenntilstand eller benmargsfunksjon, kan øke bendamustins toksisitet. Kombinasjon med ciklosporin eller takrolimus kan medføre for kraftig immunsuppresjon med fare for lymfoproliferasjon. Cytostatika kan redusere antistoffdannelse etter vaksinering med levende virus og øke infeksjonsfaren, ev. med fatalt utfall. Risikoen er høyere ved immunsuppresjon som følge av underliggende sykdom. Bendamustins metabolisme omfatter CYP1A2, og det foreligger fare for interaksjon med CYP1A2-hemmere.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal ikke brukes, hvis ikke strengt nødvendig. Teratogent og mutagent. Moren bør informeres om risikoen for fosteret. Hvis behandling under graviditet er absolutt nødvendig, eller graviditet oppstår under behandling, bør pasienten informeres om risikoen for det ufødte barnet og overvåkes nøye. Genetisk veiledning bør vurderes. Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon før, under og etter behandling. Menn frarådes å bli fedre under og inntil 6 måneder etter avsluttet behandling.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Kontraindisert ved amming. Amming skal avbrytes under behandling.
Fertilitet: Menn bør få rådgivning om sædbevaring før behandling grunnet fare for irreversibel infertilitet.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeLeukopeni, lymfopeni, trombocytopeni
VanligeAnemi, blødning, nøytropeni
Mindre vanligePancytopeni
SjeldneBenmargssvikt
Svært sjeldneHemolyse
Gastrointestinale
Svært vanligeKvalme, oppkast
VanligeDiaré, forstoppelse, stomatitt
Svært sjeldneBlødende øsofagitt, gastrointestinal blødning
Generelle
Svært vanligeFatigue, feber, mukositt
VanligeAnoreksi, dehydrering, frysninger, smerte
Svært sjeldneMultiorgansvikt
Hjerte
VanligeArytmi, hjertefunksjonsforstyrrelser (som palpitasjoner, angina pectoris)
Mindre vanligeHjerteinfarkt, hjertesvikt, perikardeffusjon
Svært sjeldneTakykardi
Ukjent frekvensAtrieflimmer
Hud
VanligeAlopesi, hudlidelse, urticaria
SjeldneDermatitt, erytem, hyperhidrose, kløe, makulopapuløst utslett
Ukjent frekvensDRESS (sett i kombinasjon med rituksimab), Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhet
SjeldneAnafylaktisk reaksjon, anafylaktoid reaksjon
Svært sjeldneAnafylaktisk sjokk
Infeksiøse
Svært vanligeInfeksjon (inkl. opportunistisk infeksjon; f.eks. herpes zoster, cytomegalovirus, hepatitt B)
Mindre vanligePneumocystis jirovecii-pneumoni
SjeldneSepsis
Svært sjeldnePrimær atypisk pneumoni
Kar
VanligeHypertensjon, hypotensjon
SjeldneAkutt sirkulatorisk kollaps
Svært sjeldneFlebitt
Kjønnsorganer/bryst
VanligeAmenoré
Svært sjeldneInfertilitet
Lever/galle
Ukjent frekvensLeversvikt
Luftveier
VanligeLungelidelse
Svært sjeldneLungefibrose
Ukjent frekvensPneumonitt, pulmonal alveolær blødning
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeInsomni, svimmelhet
SjeldneAfoni, somnolens
Svært sjeldneAntikolinergt syndrom, ataksi, dysgeusi, encefalitt, nevrologisk lidelse, parestesi, perifer sensorisk nevropati
Nyre/urinveier
Ukjent frekvensNyresvikt
Svulster/cyster
VanligeTumorlysesyndrom
Mindre vanligeAkutt myelogen leukemi, myelodysplastisk syndrom
Undersøkelser
Svært vanligeRedusert hemoglobin, økt karbamid, økt kreatinin
VanligeHypokalemi, økt ALAT, økt ALP, økt ASAT, økt bilirubin
Isolerte tilfeller av nekrose etter utilsiktet ekstravaskulær administrering samt tumorlysesyndrom og anafylaksi er sett. risikoen for MDS og AML er økt hos pasienter behandlet med alkyleringmidler (inkl. bendamustin). Sekundær malignitet kan utvikles flere år etter seponering av kjemoterapi.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeLeukopeni, lymfopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleKvalme, oppkast
GenerelleFatigue, feber, mukositt
InfeksiøseInfeksjon (inkl. opportunistisk infeksjon; f.eks. herpes zoster, cytomegalovirus, hepatitt B)
NevrologiskeHodepine
UndersøkelserRedusert hemoglobin, økt karbamid, økt kreatinin
Vanlige
Blod/lymfeAnemi, blødning, nøytropeni
GastrointestinaleDiaré, forstoppelse, stomatitt
GenerelleAnoreksi, dehydrering, frysninger, smerte
HjerteArytmi, hjertefunksjonsforstyrrelser (som palpitasjoner, angina pectoris)
HudAlopesi, hudlidelse, urticaria
ImmunsystemetOverfølsomhet
KarHypertensjon, hypotensjon
Kjønnsorganer/brystAmenoré
LuftveierLungelidelse
NevrologiskeInsomni, svimmelhet
Svulster/cysterTumorlysesyndrom
UndersøkelserHypokalemi, økt ALAT, økt ALP, økt ASAT, økt bilirubin
Mindre vanlige
Blod/lymfePancytopeni
HjerteHjerteinfarkt, hjertesvikt, perikardeffusjon
InfeksiøsePneumocystis jirovecii-pneumoni
Svulster/cysterAkutt myelogen leukemi, myelodysplastisk syndrom
Sjeldne
Blod/lymfeBenmargssvikt
HudDermatitt, erytem, hyperhidrose, kløe, makulopapuløst utslett
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, anafylaktoid reaksjon
InfeksiøseSepsis
KarAkutt sirkulatorisk kollaps
NevrologiskeAfoni, somnolens
Svært sjeldne
Blod/lymfeHemolyse
GastrointestinaleBlødende øsofagitt, gastrointestinal blødning
GenerelleMultiorgansvikt
HjerteTakykardi
ImmunsystemetAnafylaktisk sjokk
InfeksiøsePrimær atypisk pneumoni
KarFlebitt
Kjønnsorganer/brystInfertilitet
LuftveierLungefibrose
NevrologiskeAntikolinergt syndrom, ataksi, dysgeusi, encefalitt, nevrologisk lidelse, parestesi, perifer sensorisk nevropati
Ukjent frekvens
HjerteAtrieflimmer
HudDRESS (sett i kombinasjon med rituksimab), Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Lever/galleLeversvikt
LuftveierPneumonitt, pulmonal alveolær blødning
Nyre/urinveierNyresvikt
Isolerte tilfeller av nekrose etter utilsiktet ekstravaskulær administrering samt tumorlysesyndrom og anafylaksi er sett. risikoen for MDS og AML er økt hos pasienter behandlet med alkyleringmidler (inkl. bendamustin). Sekundær malignitet kan utvikles flere år etter seponering av kjemoterapi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Etter 30 minutters infusjon hver 3. uke var maks. tolerert dose 280 mg/m2. Hjertekomplikasjoner av CTC-grad 2, forenlige med iskemiske EKG-forandringer, var dosebegrensende. Etter 30 minutters infusjon dag 1 og 2 hver 3. uke var maks. tolerert dose 180 mg/m2. Dosebegrensende toksisitet var trombocytopeni grad 4.
Behandling: Benmargstransplantasjon, transfusjoner (trombocytter, konsentrerte erytrocytter) eller hematologiske vekstfaktorer kan kontrollere hematologiske bivirkninger.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antineoplastisk og cytocid effekt hovedsakelig via kryssbinding av enkle og doble DNA-tråder ved alkylering som medfører at DNA-matriksfunksjoner og DNA-syntese og -reparasjon hemmes.
Proteinbinding: >95% (primært albumin).
Fordeling: Vd 15,8-20,5 liter.
Halveringstid: 28 minutter, totalclearance 639,4 ml/minutt.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever.
Utskillelse: Ca. 20% gjenfinnes i urin i løpet av 24 timer. Utskilles også i galle.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i ytteresken for å beskytte mot lys. Pulveret bør rekonstitueres og fortynnes omgående etter åpning av hetteglasset, se Tilberedning/Håndtering. Fortynnet oppløsning bør brukes omgående. Hetteglassene er til engangsbruk.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Levact, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg5 stk. (hettegl.)
437935
-
Byttegruppe
3943,60C
100 mg5 stk. (hettegl.)
436010
-
Byttegruppe
15665,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 30.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.08.2020