Leflunomide medac

Medac


Selektivt immunsuppressiv, DMARD med antiproliferative egenskaper.

L04A A13 (Leflunomid)TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Leflunomid 10 mg, resp. 20 mg, laktose, soyalecitin, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av voksne med aktiv revmatoid artritt som et sykdomsmodifiserende antirevmatisk middel (DMARD) og aktiv psoriasisartritt. Nylig eller samtidig behandling med hepatotoksiske eller hematotoksiske DMARD (f.eks. metotreksat) kan føre til økt forekomst av alvorlige bivirkninger, og initiering av leflunomidbehandlingen må derfor vurderes nøye mht. disse nytte-/risikoaspektene. Bytte fra leflunomid til annen DMARD uten en forutgående utvaskingsprosedyre kan dessuten føre til økt risiko for alvorlige bivirkninger, selv lang tid etter byttet.

Dosering

Behandlingen bør igangsettes og overvåkes av lege med erfaring i behandling av revmatoid artritt og psoriasisartritt. ALAT må kontrolleres og en telling av alle blodceller, inkl. differensialtelling av leukocytter og trombocytter, må foretas før behandlingsstart, hver 2. uke de første 6 måneder av behandling, deretter hver 8. uke. Innsettende terapeutisk effekt sees vanligvis etter 4-6 uker og kan forbedres i opptil 4-6 måneder.
Revmatoid artritt: Voksne: Startdosering: 100 mg 1 gang daglig i 3 dager. Vedlikeholdsdosering: 10-20 mg 1 gang daglig, avhengig av hvor aktiv sykdommen er.
Psoriasisartritt: Voksne: Startdosering: 100 mg 1 gang daglig i 3 dager. Anbefalt vedlikeholdsdose: 20 mg 1 gang daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Se Kontraindikasjoner. Ingen dosejustering anbefalt ved lett nyresvikt. Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke pga. sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre >65 år: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Bør svelges hele med tilstrekkelig mengde væske. Bør ikke knuses. Tabletter 20 mg: Kan deles i 2 like store deler (delestrek på den ene siden).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet (spesielt ved tidligere Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, erythema multiforme) for leflunomid, teriflunomid (viktigste metabolitt), peanøtter eller soya, eller hjelpestoffene. Nedsatt leverfunksjon. Alvorlig immunsvikt (f.eks. aids). Signifikant nedsatt benmargsfunksjon eller signifikant anemi, leukopeni, nøytropeni eller trombocytopeni av andre grunner enn revmatoid artritt eller psoriasisartritt. Alvorlige infeksjoner. Moderat til alvorlig nyresvikt pga. manglende tilstrekkelig klinisk erfaring. Alvorlig hypoproteinemi, f.eks. nefrotisk syndrom. Gravide eller fertile kvinner som ikke bruker sikker prevensjon under behandling, og deretter så lenge plasmanivåene av aktiv metabolitt er >0,02 mg/liter, se Graviditet, amming og fertilitet. Graviditet må utelukkes før initiering av behandling. Amming.

Forsiktighetsregler

Samtidig behandling med hepatotoksiske eller hematotoksiske DMARD (f.eks. metotreksat) frarådes. Pga. lang halveringstid (1-4 uker) til leflunomids aktive metabolitt A771726, kan alvorlige uønskede effekter, f.eks. hepatotoksisitet, hematotoksisitet eller allergiske reaksjoner, oppstå selv om behandlingen er avsluttet. Dersom slike tilstander inntreffer eller ved bytte til annen DMARD (f.eks. metotreksat), skal en utvaskingsprosedyre utføres, se nedenfor. Dette gjelder også ved ønske om graviditet eller ved utilsiktet graviditet. Leverpåvirkninger: Sjeldne tilfeller av alvorlig leverskade, inkl. tilfeller med fatal utgang, er rapportert, overveiende de første 6 måneder av behandling og som oftest assosiert med samtidig behandling med andre levertoksiske legemidler. Det er meget viktig at monitoreringsanbefalingene følges nøye. ALAT må kontrolleres før behandlingsstart samt hver 2. uke de første 6 måneder av behandling, deretter hver 8. uke. Ved forhøyet ALAT (mellom 2 og 3 ganger øvre normalverdi (ULN)), bør dosereduksjon til 10 mg vurderes og monitorering må foretas ukentlig. Hvis ALAT-økning >2 × ULN vedvarer, eller hvis ALAT øker til >3 × ULN, må leflunomid seponeres og utvaskingsprosedyre igangsettes. Det anbefales å fortsette monitoreringen av leverenzymer etter avsluttet leflunomidbehandling til leverenzymnivåene har sunket til det normale. Pga. risikoen for levertoksiske tilleggseffekter, anbefales det at alkoholinntak unngås under behandling. Hematologiske reaksjoner: Både ALAT og en telling av alle blodceller, inkl. differensialtelling av hvite blodceller og trombocytter må utføres før behandlingen innledes, hver 2. uke de første 6 månedene av behandlingen og deretter hver 8. uke. Risikoen for hematologiske forstyrrelser er økt hos pasienter som tidligere har hatt anemi, leukopeni og/eller trombocytopeni, og hos pasienter med nedsatt benmargsfunksjon eller som har risiko for benmargssuppresjon. Dersom slike effekter oppstår, bør en utvaskingsprosedyre vurderes. Ved alvorlige hematologiske reaksjoner, inkl. pancytopeni, må behandlingen med leflunomid og annen myelosuppressiv behandling som gis samtidig avbrytes, og utvaskingsprosedyre initieres. Bytte til annen behandling: Siden leflunomid forblir lenge i kroppen, kan bytte til et annet DMARD (f.eks. metotreksat), uten at en utvaskingsprosedyre er gjennomført (se nedenfor), øke muligheten for tilleggsrisiko selv lenge etter byttet (dvs. kinetiske interaksjoner, organtoksisitet). På lignende måte kan ny behandling med hepatotoksiske eller hematotoksiske legemidler (f.eks. metotreksat) føre til økt forekomst av bivirkninger. Initiering av leflunomidbehandlingen skal derfor vurderes nøye mht. disse nytte/risiko-aspektene, og det anbefales grundigere kontroll i den første perioden etter legemiddelbytte. Hud- og/eller slimhinnereaksjoner: Ved ulcerøs stomatitt bør leflunomid seponeres. Ved mistanke om alvorlige immunologiske/allergiske reaksjoner som Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse eller legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), skal leflunomidebehandlingen og andre mulige assosierte behandlinger avbrytes, og utvaskingsprosedyre av leflunomid straks initieres. Fullstendig utvasking er meget viktig i slike tilfeller og ny leflunomidbehandling er kontraindisert. Pustuløs psoriasis og forverret psoriasis er rapportert. Seponering kan vurderes ut i fra pasientens sykdom og sykdomshistorie. Infeksjoner: Immunsuppressiver kan føre til mer mottagelighet for infeksjoner, inkl. opportunistiske infeksjoner. Infeksjoner kan få et mer alvorlig forløp, og kan derfor kreve tidlig og aggressiv behandling. Hvis alvorlige, ukontrollerte infeksjoner skulle forekomme, kan det bli nødvendig å seponere leflunomid og utføre en utvasking. Sjeldne tilfeller av progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) er rapportert hos pasienter som fikk leflunomid sammen med andre immunosuppressiver. Alle pasienter bør sjekkes for aktiv og inaktiv (latent) tuberkulose iht. lokale retningslinjer før behandlingsstart. Dette kan inkludere medisinsk historie, mulig tidligere kontakt med tuberkulose, og/eller passende screening slik som røntgen, tuberkulintest og/eller interferon gamma release-assay (IGRA-test). Forskrivere må huske på risikoen for falske negative tuberkulintest-resultater, særlig hos pasienter som er alvorlig syke eller immunkompromitterte. Pasienter med tuberkulose i sykdomshistorien bør følges nøye opp pga. muligheten for reaktivering av infeksjonen. Respiratoriske reaksjoner: Interstitiell lungesykdom og sjeldne tilfeller av pulmonal hypertensjon er rapportert under behandling. Risikoen for at dette skal inntreffe er økt hos pasienter med interstitiell lungesykdom i anamnesen. Interstitiell lungesykdom er potensielt livstruende og kan oppstå akutt under behandling. Lungesymptomer som hoste og dyspné kan være grunnlag for seponering samt videre utredning. Perifer nevropati: Tilfeller av perifer nevropati er rapportert. Seponering førte til bedring hos de fleste pasientene, men det var stor variasjon i endelig utfall, dvs. hos noen gikk nevropatien helt tilbake, mens andre fikk vedvarende symptomer. Alder >60 år, samtidig bruk av nevrotoksiske legemidler og diabetes kan øke risikoen for perifer nevropati. Ved utvikling av perifer nevropati under behandlingen, bør seponering og utvaskingsprosedyre vurderes. Kolitt: Kolitt, inkl. mikroskopisk kolitt er rapportert under behandling. Ved uforklarlig kronisk diaré hos pasienten, bør egnede diagnostiske prosedyrer utføres. Blodtrykk: Blodtrykket må sjekkes før leflunomidbehandlingen starter, og deretter med jevne mellomrom. Reproduksjon (anbefaling for menn): Se Graviditet, amming og fertilitet. Utvaskingsprosedyre: Kolestyramin 8 g administreres 3 ganger daglig i 11 dager. Alternativt gis 50 g aktivt kull 4 ganger daglig i 11 dager. Varigheten av en fullstendig utvasking er vanligvis 11 dager, men kan endres avhengig av kliniske verdier og laboratoriefunn. Innvirkning på målt ionisert kalsiumnivå: Avhengig av analysemetode som brukes (f.eks. blodgassanalyse), kan måling av ionisert kalsiumnivå feilaktig vise nedsatte verdier ved behandling med leflunomid og/eller teriflunomid (den aktive metabolitten av leflunomid). Troverdigheten av observert, nedsatt ionisert kalsiumnivå må derfor vurderes. Ved tvilsomme verdier anbefales det å måle total albuminjustert serumkalsiumkonsentrasjon. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og skal ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder soyalecitin og skal ikke brukes ved overfølsomhet for peanøtter eller soya. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) i hver tablett, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: I tilfeller hvor bivirkninger som svimmelhet inntreffer, skal bilkjøring eller betjening av maskiner unngås.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig behandling med hepatotoksiske eller hematotoksiske DMARD (f.eks. metotreksat) frarådes. Et økt antall bivirkninger kan forekomme ved ny eller samtidig behandling med levertoksiske eller hematotoksiske legemidler, eller hvis leflunomidbehandlingen etterfølges av slike legemidler uten en utvaskingsperiode på forhånd. Derfor er grundigere kontroll av leverenzymer og hematologiske parametre anbefalt i den første perioden etter legemiddelbytte. Samtidig bruk av teriflunomid og leflunomid er ikke anbefalt siden leflunomid er modersubstansen til teriflunomid. Vaksinasjon med levende vaksiner er ikke anbefalt. Det bør tas hensyn til leflunomids lange t1/2, dersom vaksinasjon med levende vaksine etter seponering av leflunomide overveies. Påvirkning av andre legemidler på leflunomid: Det anbefales at pasienter som får leflunomid ikke behandles med kolestyramin eller aktivt kull, fordi dette fører til en rask og signifikant reduksjon i plasmakonsentrasjonen av den aktive metabolitten. Påvirkning av leflunomid på andre legemidler: Studier tyder på at A771726 er en CYP2C8-hemmer in vivo. Derfor anbefales oppfølging av pasienter som bruker legemidler som metaboliseres av CYP2C8 siden disse kan få økt eksponering. Studier tyder på at A771726 er en svak CYP1A2-induktor in vivo. Legemidler som metaboliseres av CYP1A2 bør brukes med forsiktighet under behandlingen, siden effekten av disse kan bli redusert. Studier tyder på at A771726 er en OAT3-hemmer in vivo. Forsiktighet er derfor påkrevd ved samtidig behandling med OAT3-substrater, f.eks. cefaklor, benzylpenicillin, ciprofloksacin, indometacin, ketoprofen, furosemid, cimetidin, metotreksat, zidovudin. Ved samtidig bruk av rosuvastastin bør dosen av rosuvastatin ikke overstige 10 mg 1 gang daglig. For andre BCRP-substrater (f.eks. metotreksat, topotekan, sulfasalazin, daunorubicin, doksorubicin) og OATP-familien, spesielt HMG-CoA-reduktasehemmere (f.eks. simvastatin, atorvastatin, pravastatin, metotreksat, nateglinid, repaglinid, rifampicin), bør forsiktighet utvises ved samtidig behandling. Pasienter bør følges nøye opp mht. tegn og symptomer på for høy eksponering for legemidlene, og dosereduksjon av disse legemidlene bør vurderes. A771726 interagerer med etinyløstradiol og levonorgestrel. Interaksjonen er ikke er antatt å påvirke effekten av orale prevensjonsmidler, men bør tas i betraktning ved valg av oralt prevensjonsmiddel. En 25% reduksjon i maks. nivå av INR ble sett ved samtidig bruk med warfarin. Nøye oppfølging og monitorering av INR anbefales derfor ved samtidig bruk av warfarin eller andre kumarinantikoagulanter.

Graviditet, amming og fertilitet

Se Kontraindikasjoner.
Graviditet: Den aktive metabolitten, A771726, mistenkes å forårsake alvorlige misdannelser ved bruk under graviditet. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon under behandlingen og opptil 2 år etter behandlingsstopp (ved behandlingspause) eller alternativ opptil 11 dager etter behandlingen (ved utvaskingsprosedyre). Fertile kvinner bør informeres om at en pause på 2 år etter behandlingsstopp er nødvendig før de kan bli gravide. Hvis en pause på opptil ca. 2 år med sikker prevensjon ikke anses som praktisk gjennomførbart, kan en profylaktisk utvaskingsprosedyre anbefales. Både kolestyramin og aktivt kull som brukes i utvaskingsprosedyren kan påvirke absorpsjonen av østrogener og progestogener, slik at sikker prevensjon ikke kan garanteres med p-piller under utvaskingsprosedyren. Alternative prevensjonsmetoder anbefales. Ved behandlingspause: Dersom graviditet er ønskelig, tas en pause på 2 år før plasmakonsentrasjon av aktiv metabolitt måles. Deretter måles plasmakonsentrasjonen etter 14 dager. Dersom begge er <0,02 mg/liter forventes ingen teratogen risiko. Ved utvaskingsprosedyre: Alternativt kan en utvaskingsprosedyre følges, se Forsiktighetsregler. Før befruktning er det da nødvendig med 2 separate plasmakonsentrasjonsmålinger med minst 14 dagers mellomrom og en pause på 11/2 måned fra første plasmakonsentrasjon er <0,02 mg/liter. Hvis graviditet bekreftes må utvaskingsprosedyre initieres med det samme. Kontakt produsenten for ytterligere informasjon om plasmakonsentrasjonstesten. Mannlige pasienter skal gjøres oppmerksom på risikoen for føtal toksisitet forårsaket av far under behandling, og sikker prevensjon må brukes under behandlingen. For å minimalisere ev. risiko, bør menn som ønsker å gjøre en kvinne gravid vurdere å seponere leflunomid samt følge utvaskingsprosedyren som beskrevet i avsnittet Forsiktighetsregler. I begge tilfeller foretas 1. måling av plasmakonsentrasjonen av A771726 etter avsluttet inntak av kull/kolestyramin. Deretter måles den igjen etter en periode på minst 14 dager. Hvis begge målingene viser plasmakonsentrasjoner <0,02 mg/liter, og behandlingspausen har vart i minst 3 måneder, er risikoen for føtal toksisitet svært lav. I en studie med 64 kvinner som ble gravide uten planlegging og som brukte leflunomid i inntil 3 uker etter befruktning etterfulgt av legemiddelutvaskning, ble det ikke sett signifikante forskjeller i totalantallet av store strukturelle misdannelser.
Amming: Kontraindisert. Dyrestudier indikerer at leflunomid og dets metabolitter utskilles i melk. Preparatet skal derfor ikke brukes under amming.
Fertilitet: Resultater fra fertilitetsstudier på dyr har ikke vist påvirkning på fertilitet hos hanner eller hunner, men bivirkninger på forplantningsorganer hos hanner ble sett i toksisitetsstudier med gjentatte doseringer.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Leukopeni (leukocytter <2 g/liter)
Mindre vanlige Anemi, mild trombocytopeni (trombocytter <100 g/liter)
Sjeldne Eosinofili, leukopeni (leukocytter <2 g/liter), pancytopeni (antagelig via antiproliferativ mekanisme)
Svært sjeldne Agranulocytose (nylig eller samtidig behandling eller sammenhengende bruk av potensielle myelotoksiske legemidler kan være assosiert med økt risiko for hematologiske effekter)
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerte, diaré, kolitt (inkl. mikroskopisk kolitt, som lymfocytisk kolitt, kollagen kolitt), kvalme, oppkast, påvirkning av munnslimhinnen (f.eks. aftøs stomatitt, munnsår)
Mindre vanlige Smaksforstyrrelse
Svært sjeldne Pankreatitt
Generelle
Vanlige Anoreksi, asteni, redusert vekt (vanligvis ubetydelig)
Hjerte
Vanlige Mild økning av blodtrykket
Sjeldne Alvorlig økning av blodtrykket
Hud
Vanlige Eksem, kløe, tørr hud, utslett (inkl. makulopapuløst utslett), økt hårtap
Mindre vanlige Urticaria
Svært sjeldne Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Ukjent frekvens DRESS, kutan lupus erythematosus, pustuløs psoriasis eller forverret psoriasis
Immunsystemet
Vanlige Milde allergiske reaksjoner
Svært sjeldne Alvorlige anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner, vaskulitt (inkl. kutan nekrotiserende vaskulitt)
Infeksiøse
Sjeldne Alvorlige infeksjoner (inkl. sepsis som kan være fatal)
Ukjent frekvens Kan øke mottageligheten for infeksjoner, inkl. opportunistiske infeksjoner, og den totale forekomsten av infeksjoner kan derfor øke (spesielt rhinitt, bronkitt og pneumoni)
Kjønnsorganer/bryst
Ukjent frekvens Marginal (reversibel) reduksjon av spermiekonsentrasjon, totalt spermieantall og hurtig progressiv bevegelighet
Lever/galle
Vanlige Forhøyede leverparametre (transaminaser (spesielt ALAT), sjeldnere γ-GT, alkalisk fosfatase, bilirubin)
Sjeldne Gulsott/kolestase, hepatitt
Svært sjeldne Potensielt fatal leverskade som leversvikt og akutt levernekrose
Luftveier
Sjeldne Interstitiell lungesykdom (inkl. interstitiell pneumonitt) potensielt livstruende
Ukjent frekvens Pulmonal hypertensjon
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Tenosynovitt
Mindre vanlige Seneruptur
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, parestesi, perifer nevropati, svimmelhet
Nyre/urinveier
Ukjent frekvens Nyresvikt
Psykiske
Mindre vanlige Angst
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Økt CK
Mindre vanlige Hyperlipidemi, hypofosfatemi, hypokalemi
Sjeldne Økt LDH
Ukjent frekvens Hypourikemi
Svulster/cyster
Ukjent frekvens Risiko for malignitet, særlig lymfoproliferative sykdommer, er økt under behandling med visse immunsuppressiver
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Blod/lymfe Leukopeni (leukocytter <2 g/liter)
Gastrointestinale Abdominalsmerte, diaré, kolitt (inkl. mikroskopisk kolitt, som lymfocytisk kolitt, kollagen kolitt), kvalme, oppkast, påvirkning av munnslimhinnen (f.eks. aftøs stomatitt, munnsår)
Generelle Anoreksi, asteni, redusert vekt (vanligvis ubetydelig)
Hjerte Mild økning av blodtrykket
Hud Eksem, kløe, tørr hud, utslett (inkl. makulopapuløst utslett), økt hårtap
Immunsystemet Milde allergiske reaksjoner
Lever/galle Forhøyede leverparametre (transaminaser (spesielt ALAT), sjeldnere γ-GT, alkalisk fosfatase, bilirubin)
Muskel-skjelettsystemet Tenosynovitt
Nevrologiske Hodepine, parestesi, perifer nevropati, svimmelhet
Stoffskifte/ernæring Økt CK
Mindre vanlige
Blod/lymfe Anemi, mild trombocytopeni (trombocytter <100 g/liter)
Gastrointestinale Smaksforstyrrelse
Hud Urticaria
Muskel-skjelettsystemet Seneruptur
Psykiske Angst
Stoffskifte/ernæring Hyperlipidemi, hypofosfatemi, hypokalemi
Sjeldne
Blod/lymfe Eosinofili, leukopeni (leukocytter <2 g/liter), pancytopeni (antagelig via antiproliferativ mekanisme)
Hjerte Alvorlig økning av blodtrykket
Infeksiøse Alvorlige infeksjoner (inkl. sepsis som kan være fatal)
Lever/galle Gulsott/kolestase, hepatitt
Luftveier Interstitiell lungesykdom (inkl. interstitiell pneumonitt) potensielt livstruende
Stoffskifte/ernæring Økt LDH
Svært sjeldne
Blod/lymfe Agranulocytose (nylig eller samtidig behandling eller sammenhengende bruk av potensielle myelotoksiske legemidler kan være assosiert med økt risiko for hematologiske effekter)
Gastrointestinale Pankreatitt
Hud Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet Alvorlige anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner, vaskulitt (inkl. kutan nekrotiserende vaskulitt)
Lever/galle Potensielt fatal leverskade som leversvikt og akutt levernekrose
Ukjent frekvens
Hud DRESS, kutan lupus erythematosus, pustuløs psoriasis eller forverret psoriasis
Infeksiøse Kan øke mottageligheten for infeksjoner, inkl. opportunistiske infeksjoner, og den totale forekomsten av infeksjoner kan derfor øke (spesielt rhinitt, bronkitt og pneumoni)
Kjønnsorganer/bryst Marginal (reversibel) reduksjon av spermiekonsentrasjon, totalt spermieantall og hurtig progressiv bevegelighet
Luftveier Pulmonal hypertensjon
Nyre/urinveier Nyresvikt
Stoffskifte/ernæring Hypourikemi
Svulster/cyster Risiko for malignitet, særlig lymfoproliferative sykdommer, er økt under behandling med visse immunsuppressiver

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kronisk overdose ved daglig inntak av inntil 5 × anbefalt dose samt akutt overdose hos voksne og barn er rapportert. Hos et flertall ble ingen bivirkninger observert. I øvrige tilfeller var reaksjonene i samsvar med kjente bivirkninger: Abdominalsmerter, kvalme, diaré, forhøyede leverenzymer, anemi, leukopeni, pruritus og utslett.
Behandling: Det anbefales å gi kolestyramin eller aktivt kull for å fremskynde utskillelsen av den aktive metabolitten. Disse utvaskingsprosedyrene kan gjentas hvis klinisk nødvendig.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Den aktive metabolitten, A771726, hemmer det humane enzymet dihydroorotatdehydrogenase (DHODH). Enzymet inngår i celledelingsprosessen i lymfocytter. Dermed oppnås en cytostatisk effekt på lymfocytter og en dempet immunrespons.
Absorpsjon: Minst 82-95%. Omdannes hurtig og tilnærmet fullstendig til den aktive metabolitten via first pass-metabolisme i tarmveggen og i leveren. Cmax nås etter 1-24 timer.
Proteinbinding: >99%.
Fordeling: Vd: Ca. 11 liter.
Halveringstid: Ca. 2 uker. Plasmaclearance: 31 ml/time.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Ca. 35 μg/ml ved steady state. Lineær kinetikk i doseringsområdet.
Metabolisme: Omdannes til en aktiv metabolitt.
Utskillelse: I lik grad i feces og i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Leflunomide medac, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg 100 stk. (boks)
180708
Blå resept
Byttegruppe
2132,40 C
20 mg 30 stk. (boks)
042619
Blå resept
Byttegruppe
651,50 C
100 stk. (boks)
572808
Blå resept
Byttegruppe
1965,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 27.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06/2020