Lederspan

Meda


Kortikosteroid.

H02A B08 (Triamcinolon)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Triamcinolonheksacetonid 20 mg, polysorbat 80, sorbitol 450 mg, benzylalkohol 9 mg, sterilt vann.


Indikasjoner

Revmatoid artritt. Artrose. Bursitt. Synovitt. Tendinitt.

Dosering

Intraartikulært: Det er svært viktig at injeksjonen lokaliseres til leddhuden. Injeksjonsstedet skal være der hvor leddhuden er mest overfladisk og uten store blodårer/nerver. Dosen er individuelt bestemt fra 2-20 mg avhengig av leddets størrelse og væskemengde. Vanligvis krever større ledd (hofte, kne, skulder) 10-20 mg (0,5-1 ml), middelstore ledd (f.eks. albue, håndledd) 5-10 mg (0,25-0,5 ml), mindre ledd fra 2-6 mg (0,1-0,3 ml). Ved mye synovialvæske kan aspirasjon foretas før administrering. Neste dose og antall injeksjoner avhenger av klinisk forløp. Pga. prolongert virkning anbefales det ikke å gi injeksjoner i de enkelte ledd hyppigere enn med 3-4 ukers mellomrom. Maks. 2 ledd bør behandles ved hvert tilfelle. Akkumulering på injeksjonsstedet må unngås for å hindre mulig påfølgende forekomst av atrofi.
Periartikulært: Bursitt: Normalt 10-20 mg (0,5-1 ml) avhengig av bursaens størrelse og sykdomsprosessens intensitet. Vanligvis behøver ikke behandlingen gjentas. Tendinitt: Normalt 10-20 mg (0,5-1 ml). Behov for ytterligere injeksjoner bedømmes ut fra terapeutisk svar.
Seponering: Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Tilberedning/Håndtering: Strengt aseptiske forholdsregler skal overholdes. Inneholder mikrokrystallinsk triamcinolonheksacetonid, som tillater bruk av meget fin kanyle. Rist glasset godt før bruk for å sikre en ensartet suspensjon. Kan ved behov blandes med lidokainklorid 10 eller 20 mg/ml e.l. lokalanestetika. Lederspan trekkes opp i sprøyten før anestetikumet for å unngå kontaminering. Sprøyten ristes lett, og blandingen brukes umiddelbart.
Administrering: Kun til lokal injeksjon i ledd (intraartikulært/periartikulært). Skal ikke injiseres i ustabile ledd. NB! Skal ikke gis i.v., s.c., eller i.m. Ved intraartikulær injeksjon i kneledd, kan smerte forebygges/lindres ved at pasienten rådes til å holde seg i ro i ca. 24 timer etter injeksjonen. Avlastning av øvrige ledd etter intraartikulære injeksjoner er ikke entydig dokumentert.

Kontraindikasjoner

Systemisk soppinfeksjon. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Nylig vaksinasjon med levende virus. Lokalbehandling: Ved lokal virus- og bakterieinfeksjon, f.eks. tuberkulose og gonoré.

Forsiktighetsregler

Injeksjon i sener bør unngås. Kortikosteroider kan utløse systemiske bivirkninger, hovedsakelig ved systemisk behandling og langvarig bruk. Pga. lokal effekt begrenset til leddhulen er systemiske bivirkninger lite sannsynlig. Systemiske kortikosteroid-bivirkninger kan omfatte psykiatriske bivirkninger, symptomer på Cushings syndrom, undertrykkelse av hypothalamus-hypofyse-binyre (HPA)-aksen og elektrolyttforstyrrelser, som kan gi hypertensjon, hjertearytmi eller forverring av osteoporose. Ved diabetes kan forstyrrelser i glukosemetabolismen føre til økt behov for insulin/orale antidiabetika. Pasienter som har slike sykdommer eller som opplever slike symptomer under behandlingen, bør rådes til å ta kontakt med lege. Forsiktighet ved infeksjoner som ikke kan kontrolleres med antibiotika, ulcus ventriculi, okulær herpes simplex, nyre- og hjerteinsuffisiens og ulcerøs kolitt. Spesielt belastede ledd bør avlastes den første tiden etter injeksjonen for å unngå overbelastning. Gjentatte injeksjoner kan gi leddskade. Ved utvikling av alvorlige reaksjoner eller akutte infeksjoner under behandlingen, skal preparatet seponeres og nødvendige forholdsregler iverksettes. Kvinner bør informeres om at menstruasjonsforstyrrelser/vaginal blødning etter menopause kan forekomme, men dette bør ikke forhindre gjennomføring av nødvendige undersøkelser. Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs chorioretinopati (CSCR). Idrettsutøvere bør informeres om at behandling med glukokortikoider kan føre til positive dopingresultater. Hjelpestoffer: Inneholder 9 mg benzylalkohol pr. ml som kan gi allergiske reaksjoner. Inneholder 450 mg sorbitol pr. ml, og bør ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Leverenzyminduktorer: Aktiverer mikrosomal oksidasjon av glukokortikoider, noe som gir økt steroidbehov under samtidig behandling og minsket steroidbehov etter avsluttet behandling. CYP3A-hemmere: Samtidig bruk forventes å gi økt risiko for systemiske bivirkninger. Kombinasjonen bør unngås med mindre fordel oppveier økt risiko. I slike tilfeller skal pasienten overvåkes for systemiske effekter. Antikolinergika: Mulig ytterligere økning i intraokulært trykk. Antidiabetika og insulin: Kortikosteroider kan øke glukosenivået i blod. Antihypertensiver inkl. diuretika: Reduksjon i arterielt blodtrykk kan avta. Amfotericin B injeksjon og andre legemidler som fører til kaliumtap: Pasienten skal kontrolleres for additiv hypokalemi. Digitalisglykosider: Økt risiko for digitalisforgiftning ved samtidig bruk.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Passerer placenta. Kortikosteroider er teratogene i dyreforsøk. Relevans ved human bruk er ikke klarlagt, men det er ikke påvist økt forekomst av misdannelser etter bruk av kortikosteroider under graviditet. Langtidsbehandling har medført redusert placenta- og fødselsvekt. Ved langtidsbehandling er det risiko for binyrebarksuppresjon hos nyfødte. Skal kun brukes under graviditet hvis fordel for mor og barn oppveier risiko for barnet.
Amming: Går over i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet er usannsynlig ved terapeutiske doser. Forsiktighet bør utvises ved vedvarende høy dosering.
Fertilitet: Kvinner: Kan gi menstruasjonsforstyrrelser og amenoré. Menn: Langvarig kortikosteroidbehandling kan hemme spermatogenesen.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Administrering av store mengder kan gi økt risiko for systemiske bivirkninger. Ved gjentatt administrering av intraartikulære injeksjoner over lengre tid kan det oppstå alvorlige leddskader og -atrofi med osteonekrose. En bedring kan ta flere måneder pga. legemidlets langvarige virkning.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Syntetisk glukokortikoid med høy antiinflammatorisk effekt. Har også immunsupprimerende og antiproliferativ effekt. Mikrokrystallinsk vannholdig suspensjon med depotvirkning. Triamcinolonheksacetonid (prodrug til triamcinolonacetonid) er tungt oppløselig i vann, og gir langsom oppløsning og protrahert effekt i vevene i injeksjonsområdet, varierende fra få uker til flere måneder. Effekt oppnås vanligvis etter ca. 24 timer og varer oftest i 4-6 uker. Lav mineralkortikoid effekt.
Fordeling: Vd 103 liter.
Halveringstid: Ca. 2 timer ved i.v. administrering, ca. 3,2-6,4 dager ved intraartikulær administrering. Cltot for triamcinolonacetonid 37 liter/time.
Utskillelse: Ca. 40% via nyrene, 54% via galle.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Lederspan, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 mg/ml 1 ml (hettegl.)
551572
Blå resept
Byttegruppe
150,40 C
12 × 1 ml (hettegl.)
594325
Blå resept
Byttegruppe
1406,50 C
50 × 1 ml (hettegl.)
152330
-
Byttegruppe
5745,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.02.2019