Fungicid til utvortes bruk.

ATC-nr.: D01A E15

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 D01A E15
Terbinafin
 
PNEC: 0,053 μg/liter
Salgsvekt: 610,344599 kg
Miljørisiko: Bruk av terbinafin gir middels høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Terbinafin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Terbinafin brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 28.08.2019) er utarbeidet av Novartis.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

DERMGEL, gel 1%: 1 g inneh.: Terbinafin 10 mg, etanol 10 mg, isopropylmyristat, polysorbat 20, karbomerer, sorbitanlaurat, benzylalkohol, natriumhydroksid, butylhydroksytoluen, renset vann.


HUDSPRAY, oppløsning 1%: 1 g inneh.: Terbinafinhydroklorid tilsv. terbinafin 8,9 mg, etanol 250 mg, makrogolcetostearyleter, propylenglykol, renset vann.


KREM 1%: 1 g inneh.: Terbinafinhydroklorid 10 mg, natriumhydroksid, natriumhydroksid, benzylalkohol, sorbitanmonostearat, cetylpalmitat, cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbat 60, isopropylmyristat, renset vann.


LINIMENT, oppløsning 1%: 1 g inneh.: Terbinafinhydroklorid tilsv. terbinafin 10 mg, akrylater/oktylakrylamid kopolymer, hydroksypropylcellulose, triglyserider av middels kjedelengde, etanol.


Indikasjoner

Gel og hudspray: Soppinfeksjoner i huden forårsaket av dermatofytter. Pityriasis versicolor. Krem: Soppinfeksjoner i huden forårsaket av dermatofytter. Pityriasis versicolor. Kutan candidiasis. Liniment: Behandling av tinea pedis (fotsopp).
Reseptfri bruk: Gel, hudspray og liniment: Behandling av fotsopp hos voksne >18 år. Krem: Behandling av fotsopp hos voksne og barn >12 år.

Dosering

Behandlingsvarighet avhenger av indikasjon og soppinfeksjonens alvorlighetsgrad. Symptombedring ved lokalbehandling inntrer i løpet av noen få dager. Uregelmessig bruk, eller for tidlig avslutning av behandlingen kan føre til tilbakefall. Gel, hudspray og liniment er indisert for voksne >18 år mens krem er indisert for voksne og barn >12 år. Krem: Diagnosen bør verifiseres dersom symptombedring ikke ses 1 uke etter avsluttet behandlingsuke. Liniment: Innen få dager inntrer vanligvis bedring av kliniske symptomer. Hvis det ikke er tegn på bedring etter 1 uke bør diagnosen overveies på nytt og pasienten bør derfor oppsøke lege. Det finnes ingen data på gjentatt behandling med liniment. Ytterligere en behandling anbefales derfor ikke til en bestemt episode av fotsopp.
Tinea corporis: Gel: Appliseres 1 gang daglig i 1 uke. Hudspray: 1-2 ganger daglig i 1-2 uker. Krem: 1 gang daglig i 1 uke.
Tinea cruris: Gel: Appliseres 1 gang daglig i 1 uke. Hudspray: 1-2 ganger daglig i 1-2 uker. Krem: 1 gang daglig i 1 uke.
Tinea pedis: Gel: Appliseres 1 gang daglig i 1 uke. Hudspray: 1-2 ganger daglig i 2-4 uker. Krem: 1-2 ganger daglig i 2-4 uker. Liniment: Engangsbehandling. Appliseres på begge føttene selv om lesjonene kun er synlig på en fot. Behandlede områder bør ikke vaskes før 24 timer etter appliseringen. Påføres kun 1 gang pr. fotsoppepisode.
Interdigital tinea pedis: Gel: Appliseres 1 gang daglig i 1 uke. Hudspray: 1 gang daglig i 1 uke. Krem: 1 gang daglig i 1 uke. Liniment: Engangsbehandling. Appliseres på begge føttene selv om lesjonene kun er synlig på en fot. Behandlede områder bør ikke vaskes før 24 timer etter appliseringen. Påføres kun 1 gang pr. fotsoppepisode.
Pityriasis versicolor: Gel: 1 gang daglig i 1 uke. Hudspray: 2 ganger daglig i 1 uke. Krem: 1-2 ganger daglig i 2 uker.
Kutan candidiasis: Krem: 1-2 ganger daglig i 1-2 uker.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Gel, hudspray og liniment anbefales ikke pga. utilstrekkelige data mht. sikkerhet og effekt. Krem skal ikke brukes til barn <12 år. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.
Administrering: Se detaljert bruksanvisning i pakningsvedlegget. Dermgel: Infiserte hudområder vaskes og tørkes godt. Masseres lett på den infiserte huden og området rundt. Ved intertriginøse infeksjoner (submammae, interdigital, intergluteal, inguinal) kan applikasjonen dekkes med gas, spesielt om natten. Hudspray: Infiserte hudområder vaskes og tørkes godt. Appliseres på den infiserte huden og området rundt. Krem: Infiserte hudområder vaskes og tørkes godt. Masseres lett på den infiserte huden og området rundt. Ved intertriginøse infeksjoner (submammae, interdigital, intergluteal, inguinal) kan applikasjonen dekkes med gas, spesielt om natten. Liniment: Føttene og hendene vaskes og tørkes før linimentet appliseres én gang på begge føttene, selv om lesjonene kun er synlig på en fot. Dette sikrer eliminasjon av soppen (dermatofyttene) som kan finnes i de områdene av foten hvor det ikke er synlige lesjoner. Påføres først jevnt mellom, under og over alle tærne. Deretter på sålene og sidene av føttene. Skal ikke masseres inn i huden. Preparatet bør få tørke i 1-2 minutter. Hendene vaskes etter applisering. For best resultat bør ikke det behandlede området vaskes før 24 timer etter appliseringen. Derfor anbefales det å applisere linimentet etter en dusj eller et bad og vente til samme tid neste dag før føttene vaskes forsiktig igjen. Etter vask, skal føttene forsiktig klappes tørre.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Gel, hudspray, liniment og krem: Kun beregnet til utvortes bruk. Bør ikke komme i kontakt med øynene, og ved uhell skylles øynene grundig med rennende vann. Ved vedvarende symptomer kontaktes lege. Gel, hudspray og liniment: Hos pasienter med hudlesjoner kan innholdet av alkohol gi irritasjon. Bør ikke brukes i ansiktet. Liniment: Ikke anbefalt til behandling av kronisk hyperkeratosisk plantar tinea pedis (mokkasintype). Ved allergiske reaksjoner bør filmen fjernes med et organisk løsningsmiddel, som denaturert alkohol, og føttene vaskes med varmt såpevann. Inneholder etanol: Holdes vekk fra åpen ild. Krem: Inneholder cetylalkohol og stearylalkohol som kan gi lokal hudirritasjon (f.eks. kontaktdermatitt). Hudspray: Inneholder proylenglykol som kan gi lokal hudirritasjon. Gel: Inneholder butylhydroksytoluen, som kan gi lokal hudirritasjon (f.eks. kontaktdermatitt), eller irritasjon av øynene og slimhinner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se D01A E15
Samtidig bruk av andre produkter til behandling av føttene anbefales ikke, selv om ingen interaksjoner er kjent.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ved topisk applikasjon absorberes terbinafin i liten grad gjennom huden (ca. 5%). Dyrestudier på fertilitet og føtal toksisitet har ikke gitt signal om skadelige effekter. Klinisk erfaring hos gravide er svært begrenset, og bruk under graviditet bør unngås, med mindre morens kliniske tilstand krever behandling og mulige fordeler for moren overgår mulig risiko hos fosteret.
Amming: Skilles ut i morsmelk. Bør ikke brukes under amming. Spedbarn skal ikke komme i kontakt med behandlede hudområder inkl. bryst.
Fertilitet: Dyrestudier har ikke vist noen effekt på fertilitet.
Terbinafin

Bivirkninger

Gel, hudspray og krem: Det er viktig å skille allergiske reaksjoner fra andre symptomer. Allergiske reaksjoner forekommer sjelden, men krever seponering. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Hudeksfoliasjon, pruritus. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Hudlesjoner, skorpe, hudlidelser, pimenteringsforstyrrelser, erytem, brennende følelse i huden. Øvrige: Smerte, smerte og irritasjon på applikasjonsstedet. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hud: Tørr hud, kontaktdermatitt, eksem. Øye: Øyeirritasjon. Øvrige: Forverret tilstand. Ukjent frekvens: Immunsystemet: Hypersensitivitet. Hud: Utslett. Liniment: Uønskede effekter inkluderer milde og forbigående reaksjoner på applikasjonsstedet. I svært sjeldne tilfeller kan allergiske reaksjoner oppstå. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Øvrige: Reaksjoner på applikasjonsstedet, slik som tørr hud, hudirritasjon eller brennende følelse. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Hud: Allergiske reaksjoner som kløe, utslett, dermatitt med blæredannelse, urticaria.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Overdosering er lite sannsynlig ved topikal applikasjon. Ved inntak av større mengder topikale former peroralt, vil det kunne forventes symptomer tilsvarende de som er observert ved overdose av tabletter (hodepine, kvalme, epigastrisk smerte og svimmelhet). I tilfeller av utilsiktet oralt inntak av Lamisil liniment må det tas hensyn til alkoholinnholdet (81,05% v/v).
Behandling: Eliminasjon av legemidlet, primært ved administrering av aktivt kull. Hvis nødvendig, symptomatisk støttebehandling.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: D01B A02

Egenskaper

Klassifisering: Terbinafin er et allylamin med bredt antimykotisk virkningsspektrum. Virker fungicid ved lave konsentrasjoner mot dermatofytter, muggsopper og enkelte dimorfe sopper. Effekten på gjærsopper er fungicid eller fungistatisk, avhengig av sopparten.
Virkningsmekanisme: Terbinafin interfererer spesifikt med soppens sterolbiosyntese på et tidlig stadium. Dette fører til mangel på ergosterol og til en intracellulær akkumulering av skvalen, noe som resulterer i fungal celledød. Terbinafin hemmer skvalenepoksidase i soppens cellemembran.
Absorpsjon: <5% av virkestoffet absorberes, og systemisk effekt er derfor meget begrenset.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C. Liniment: Oppbevares i originalpakningen for beskytte mot lys. Gel: Holdbar i 16 uker etter åpnet tube. Hudspray: Holdbar i 12 uker etter at flasken er åpnet. Skal ikke oppbevares i kjøleskap.

Pakninger uten resept

Gel 15 g, hudspray 15 ml, krem 15 g og liniment 4 g er unntatt fra reseptplikt.

Sist endret: 04.02.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Dermgel: 19.11.2015

Hudspray: 17.11.2015

Krem: 16.11.2015

Liniment: 18.11.2015


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Lamisil, DERMGEL, gel:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1%15 g
006561
SPC_ICON-
-
*F

Lamisil, HUDSPRAY, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1%15 ml (plastflaske m/spraypumpe)
003355
SPC_ICON-
-
*F

Lamisil, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1%15 g
003486
SPC_ICON-
Byttegruppe
*F
30 g
049684
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
137,80C

Lamisil, LINIMENT, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1%4 g
069033
SPC_ICON-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

tinea pedis (fotsopp, tinea interdigitale): Soppinfeksjon på føttene som vanligvis arter seg som et flassende utslett mellom tærne. Smitter ofte gjennom offentlige dusjer, bassenger eller badstuer.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.