Fordøyelses- og stoffskiftepreparat.

A16A X07 (Sapropterin)OPPLØSELIGE TABLETTER 100 mg: Hver tablett inneh.: Sapropterindihydroklorid 100 mg (tilsv. sapropterin 77 mg), mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: Riboflavin (E 101).


Indikasjoner

Indisert for behandling av hyperfenylalaninemi (HPA) hos voksne og barn i alle aldre med fenylketonuri (PKU) som har vist respons på slik behandling. Er også indisert for behandling av hyperfenylalaninemi (HPA) hos voksne og barn i alle aldre med tetrahydrobiopterin (BH4)-mangel som har vist respons på slik behandling.

Dosering

Behandling må initieres og overvåkes av lege med erfaring i behandling av PKU- og BH4-mangel. Aktiv bruk av kostplan over fenylalanininntak og samlet proteininntak kreves, for å sikre adekvat kontroll av fenylalaninnivået i blodet og ernæringsbalansen. Siden HPA er en kronisk tilstand, er preparatet beregnet for langtidsbruk straks respons er påvist.
PKU: Voksne og barn: Tas som enkeltdose til samme tid hver dag, fortrinnsvis om morgenen. Startdosen er 10 mg/kg kroppsvekt 1 gang daglig. Dosen justeres, vanligvis til mellom 5 og 20 mg/kg/dag, for å oppnå og vedlikeholde adekvate fenylalaninnivåer (definert av legen).
BH4-mangel: Voksne og barn: Daglig dose fordeles på 2 eller 3 doser fordelt utover dagen. Startdosen er 2-5 mg/kg kroppsvekt total daglig dose. Dosene kan justeres opp til totalt 20 mg/kg/dag. Daglig dose beregnes etter kroppsvekt og skal avrundes til nærmeste 100 mg. F.eks. skal en beregnet dose på 401-450 mg rundes ned til 400 mg, tilsv. 4 tabletter.
Dosejustering: Behandlingen kan redusere fenylalaninnivået til under ønsket terapeutisk nivå. Det kan være nødvendig å justere dosen eller fenylalanininntaket gjennom dietten. Det skal tas prøver av fenylalaninnivået og tyrosinnivået i blodet, spesielt hos barn, 1-2 uker etter hver dosejustering, etterfulgt av jevnlige kontroller, under tilsyn av behandlende lege. Dersom det observeres utilstrekkelig kontroll av fenylalaninnivået, skal pasientens etterlevelse av forskrevet behandling og kosthold gjennomgås før dosejustering vurderes.
Responsbestemmelse: Det er spesielt viktig å initiere behandling tidlig for å unngå ikke-reversible kliniske manifestasjoner av nevrologiske forstyrrelser hos barn, og kognitive mangler og psykiatriske forstyrrelser hos voksne, pga. vedvarende forhøyninger av fenylalanin i blodet. Respons på legemidlet bestemmes ved reduksjon av fenylalanin i blodet. Fenylalaninnivået i blodet bør kontrolleres før behandling initieres, samt etter 1 ukes behandling med anbefalt startdose. Dersom fenylalaninreduksjonen ikke er tilfredsstillende, kan dosen økes ukentlig til maks. 20 mg/kg/dag med fortsatt ukentlig overvåkning av fenylalaninnivået i 1 måned. Fenylalanininntaket gjennom kosten bør opprettholdes på et konstant nivå gjennom denne perioden. En tilfredsstillende respons defineres som ≥30% reduksjon av fenylalanin i blodet eller oppnåelse av det terapeutiske målet, definert for hver enkelt pasient av behandlende lege. Pasienter som ikke når responsnivået innen en måned, skal vurderes som ikke-respondere og skal ikke behandles med Kuvan. Når følsomhet for dette legemidlet er fastslått, kan dosen justeres innenfor 5-20 mg/kg/dag, avhengig av behandlingsrespons. Det anbefales å ta prøver av fenylalanin- og tyrosinnivået i blodet 1 eller 2 uker etter hver dosejustering, etterfulgt av jevnlige kontroller under tilsyn av behandlende lege. Pasienter som behandles med Kuvan må fortsette med streng fenylalanindiett og gjennomgå regelmessig klinisk vurdering.
Seponering: Seponering skal bare skje under veiledning av en lege. Det kan kreve hyppigere kontroller, da fenylalaninnivået kan øke. Det kan bli nødvendig å endre kosten for å opprettholde fenylalaninnivået innen ønsket terapeutisk område. Tilbakefall, definert som økning av fenylalaninnivå til nivå høyere enn nivået før behandling, kan oppstå ved opphør av behandling.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Forsiktighet skal utvises. Eldre >65 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Forsiktighet skal utvises.
Tilberedning/Håndtering: Pasienter >20 kg kroppsvekt: Det forskrevne antall tabletter oppløses i 120-240 ml vann. Barn <20 kg: For instruksjon vedrørende tilberedning og doseringstabell, se SPC. Generelt: Tablettene løses opp etter omrøring, og dette kan ta noen minutter. For ev. raskere oppløsning kan tablettene knuses først. Pasienten skal gjøres oppmerksom på at kapselen med tørkemiddel som er i boksen ikke skal svelges.
Administrering: Oppløsningen drikkes innen 15-20 minutter. Skal tas med mat for å øke absorpsjonen.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kosthold: Pasienter som behandles med Kuvan må fortsatt gå på en begrenset fenylalanindiett og regelmessig gjennomgå kliniske målinger (som kontroll av fenylalanin- og tyrosinnivået i blodet, næringsinntak og psykomotorisk utvikling). Lave fenylalanin- og tyrosinnivåer i blodet: Vedvarende eller tilbakevendende dysfunksjon i fenylalanintyrosindihydroksi-L-fenylalanin (DOPA), kan resultere i utilstrekkelig protein- og nevrotransmittersyntese i kroppen. For lavt fenylalanin- og tyrosinnivå i blodet over lang tid i spedbarnsalderen er forbundet med svekket nevrologisk utvikling. Aktiv oppfølging av fenylalanininntaket gjennom kosten, samt totalt inntak av proteiner kreves. Helseforstyrrelser: Konsultasjon hos lege er anbefalt ved sykdom, da fenylalaninnivået i blodet kan øke. Seponering: Se Dosering. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning.

Interaksjoner

Selv om samtidig bruk av dihydrofolatreduktasehemmere ikke er studert, kan slike legemidler forstyrre BH4-metabolismen. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av slike legemidler. BH4 er en kofaktor for nitrogenoksidsyntetase. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av alle legemidler som kan gi vasodilatasjon, inkl. de som administreres topikalt, ved å påvirke nitrogenoksid (NO)-metabolismen eller -funksjonen, inkl. klassiske NO-donorer, fosfodiesterase type 5 (PDE-5)-hemmere og minoksidil. Forsiktighet bør utvises ved forskrivning til pasienter som behandles med levodopa. Tilfeller av kramper, forverring av kramper, økt eksitabilitet og irritabilitet er sett ved samtidig bruk av levodopa hos pasienter med BH4-mangel.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data fra bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter på graviditet, embryo-/fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling. Fenylalaninnivåer >600 µmol/liter er assosiert med svært høy forekomst av nevrologiske avvik, hjerte- og vekstavvik og ansiktsmisdannelse. Fenylalaninnivået i blodet hos moren må derfor kontrolleres nøye før og under graviditet, ellers kan moren og fosteret skades. Begrenset fenylalanininnhold i dietten før og gjennom graviditeten, er 1. valg av behandling. Bruk av Kuvan bør kun vurderes dersom streng diett ikke reduserer fenylalaninnivået i blodet tilstrekkelig. Forsiktighet må utvises ved forskrivning til gravide.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Skal ikke brukes ved amming.
Fertilitet: Ingen effekt på mannlig eller kvinnelig fertilitet under prekliniske studier.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Forkortet QT-intervall (-8,32 msek) er sett etter en supraterapeutisk dose på 100 mg/kg. Dette bør tas hensyn til hos pasienter som allerede har forkortet QT-intervall (f.eks. ved familiær kort QT-syndrom).
Symptomer: Hodepine eller svimmelhet er rapportert etter bruk av sapropterindihydroklorid over anbefalt maks. dose på 20 mg/kg/dag.
Behandling: Symptomatisk.

Egenskaper

Klassifisering: Sapropterin er en syntetisk versjon av det naturlig forekommende 6R-BH4, som er en kofaktor til hydroksylaser for fenylalanin, tyrosin eller tryptofan.
Virkningsmekanisme: Pasienter med BH4-følsom PKU: Fremmer aktivitet av defekt fenylalaninhydoksylase og øker eller gjenoppretter dermed den oksidative metabolismen av fenylalanin tilstrekkelig til å redusere eller opprettholde fenylalaninnivået i blodet, forhindre eller redusere videre fenylalaninakkumulering og øke toleransen av fenylalanin gjennom kosten. Pasienter med BH4-mangel: Erstatter det utilstrekkelige nivået av BH4 ved å gjenopprette aktiviteten til fenylalaninhydroksylase.
Absorpsjon: Cmax nås 3-4 timer etter dosering ved faste. Hastighet og omfang av absorpsjon påvirkes av kosten. Sapropterinabsorpsjonen er høyere etter et fett- og kaloririkt måltid sammenlignet med etter faste, og resulterer i en høyere blodkonsentrasjon (40-85%) som oppnås 4-5 timer etter administrering.
Metabolisme: Primært i lever til dihydrobiopterin og biopterin. Siden sapropterindihydroklorid er en syntetisk versjon av det naturlig forekommende 6R-BH4, er det rimelig å forvente at det metaboliseres likt, inkl. regenerasjon av 6R-BH4.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Flasken holdes tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser og refusjon

Kuvan, OPPLØSELIGE TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
100 mg 120 stk. (flaske)
103009
H-resept 35917,80 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Kuvan OPPLØSELIGE TABLETTER 100 mg

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03/2019


Sist endret: 28.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)