Makrolidantibiotikum.

ATC-nr.: J01F A09

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J01F A09
Klaritromycin
 
PNEC: 0,26 μg/liter
Salgsvekt: 102,8475 kg
Miljørisiko: Bruk av klaritromycin gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Klaritromycin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Klaritromycin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 24.08.2017) er utarbeidet av AstraZeneca.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

GRANULAT TIL MIKSTUR 25 mg/ml og 50 mg/ml: Klacid: 1 ml ferdigblandet mikstur inneh.: Klaritromycin 25 mg, resp. 50 mg, sukrose 550 mg, resp. 455 mg, ricinusolje 3,2 mg, resp. 6,4 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). Sukkerholdig. Tuttifruttismak.


DEPOTTABLETTER 500 mg: Klacid ODHver depottablett inneh.: Klaritromycin 500 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Kinolingult (E 104), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne og barn >6 måneder: Streptokokk-tonsilitt, akutt otitis media, pneumoni ervervet utenfor sykehus, samt hud- og bløtdelsinfeksjoner forårsaket av mikroorganismer følsomme for klaritromycin, og der penicilliner er mindre egnet og ved penicillinallergi. For indikasjonen pneumoni er effekt hos barn <3 år ikke dokumentert. Voksne og barn >12 år: Akutt eksaserbasjon av kronisk bronkitt. Øvrige infeksjoner i øvre luftveier forårsaket av mikroorganismer følsomme for klaritromycin, og der penicilliner er mindre egnet og ved penicillinallergi (se Forsiktighetsregler om følsomhetstesting). Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle legemidler.

Dosering


Klacid (mikstur): Barn <12 år: Normal behandlingstid er 5-10 dager, avhengig av aktuelle patogene mikroorganismer og infeksjonens alvorlighetsgrad. Normaldose for barn >6 måneder er 7,5 mg/kg 2 ganger i døgnet. Erfaring fra behandling av barn <6 måneder mangler. Følgende doseringsskjema kan normalt benyttes:

Vekt (kg)

Døgndose (ml)

Egnet pakning

Mikstur 25 mg/ml:

 

8-11 (ca. 1-2 år)

2,5 × 2

50 ml

12-19 (ca. 2-4 år)

5 × 2

100 ml

20-29 (ca. 4-8 år)

7,5 × 2

50 ml + 100 ml

30-40 (ca. 8-12 år)

10 × 2

100 ml + 100 ml

Mikstur 50 mg/ml:

 

12-19 (ca. 2-4 år)

2,5 × 2

50 ml

20-29 (ca. 4-8 år)

3,75 × 2

100 ml

30-40 (ca. 8-12 år)

5 × 2

100 ml


Klacid OD (depottabletter): Voksne og barn >12 år: 1 depottablett (500 mg) daglig. Ved alvorlige infeksjoner kan dosen økes til 2 depottabletter (1000 mg) 1 gang daglig. Behandlingsvarighet er vanligvis 6-14 dager.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-60 ml/minutt). Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt) bør doseringen halveres, dvs. 250 mg daglig eller 250 mg 2 ganger daglig ved mer alvorlige infeksjoner. Behandlingsvarighet bør ikke overstige 14 dager. Klacid OD (depottabletter): Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Depottabletter kan ikke deles, og dosen kan derfor ikke reduseres til <500 mg.
Tilberedning/Håndtering: Miksturen tilberedes på apotek eller medisinrom før utlevering. Rist flasken kraftig for å løsne pulveret. Fyll flasken med renset vann iht. følgende tabell:

Styrke

Pakning

Renset vann som skal tilsettes

25 mg/ml

50 ml

29 ml

 

100 ml

58 ml

50 mg/ml

50 ml

27 ml

 

100 ml

55 ml

Administrering: Dosen skal tas på samme tidspunkt hver dag. Klacid: Bruk vedlagt doseringssprøyte. Ristes på nytt før hver dose tas. Kan tas med eller uten mat. Klacid OD: Bør tas med mat. Skal svelges hele.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre makrolider. Samtidig administrering av cisaprid, pimozid, astemizol og terfenadin kan gi QT-forlengelse og hjertearytmi, inkl. ventrikulær takykardi, ventrikkelflimmer og torsades de pointes. Skal ikke administreres samtidig med ticagrelor eller ranolazin. Samtidig administrering av ergotalkaloider (f.eks. ergotamin eller dihydroergotamin) kan gi akutt ergottoksisitet. Klaritromycin skal ikke brukes ved hypokalemi (risiko for forlenget QT-intervall), eller hos pasienter med en historie med QT-forlengelse (medfødt eller ervervet) eller ventrikulær hjertearytmi, inkl. torsades de pointes. Skal ikke brukes samtidig med HMG-CoA-reduktasehemmere (statiner) som hovedsakelig metaboliseres via CYP3A4, som lovastatin eller simvastatin (økt risiko for myopati inkl. rabdomyolyse). Skal ikke brukes ved samtidig kolkisinbehandling da kolkisintoksisitet er rapportert ved samtidig bruk, særlig hos eldre og/eller ved nyresvikt, hvorav noen tilfeller fatale. Skal ikke brukes ved alvorlig leversvikt i kombinasjon med nedsatt nyrefunksjon.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon og/eller nedsatt leverfunksjon. Nedsatt leverfunksjon, inkl. økte leverenzymnivåer, og hepatocellulær og/eller kolestatisk hepatitt med eller uten ikterus er rapportert. Leverdysfunksjonen er vanligvis reversibel, men kan være alvorlig og i enkelte tilfeller fatal. Pasienten bør rådes til å avbryte behandlingen og kontakte lege ved tegn og symptomer på leversykdom (anoreksi, ikterus, mørk urin, pruritus eller øm mage). Pseudomembranøs kolitt (Clostridium difficile-assosiert diaré, CDAD) kan oppstå. Alvorlighetsgraden kan variere fra lett diaré til fatal kolitt. Overvekst av C. difficile bør vurderes ved diaré etter antibiotikabehandling. Grundig utredning av sykehistorien er nødvendig da CDAD er rapportert å inntreffe >2 måneder etter bruk av antibakterielle midler. Seponering bør derfor vurderes uansett indikasjon. Mikrobiologisk testing bør utføres og adekvat behandling initieres. Legemidler som påvirker peristaltikken bør unngås. Forlenget hjerterepolarisering og QT-intervall, som kan gi økt risiko for utvikling av hjertearytmi og torsades de pointes, er sett ved behandling med klaritromycin. Grunnet økt risiko for ventrikulære arytmier (inkl. torsades de pointes), bør klaritromycin brukes med forsiktighet hos pasienter med koronararteriesykdom, alvorlig hjertesvikt, ledningsforstyrrelser eller klinisk relevant bradykardi, elektrolyttforstyrrelser som hypomagnesemi. Negative kardiovaskulære utfall, som arytmi, myokardinfarkt og kardiovaskulær mortalitet, er sett. Fordelen med behandlingen må veies opp mot disse funnene. Pga. Streptococcus pneumoniae sin økende resistens for makrolider, bør sensitivitetstesting utføres ved forskriving av klaritromycin ved pneumoni ervervet utenfor sykehus. Ved sykehussmitte bør klaritromycin brukes i kombinasjon med andre passende antibiotika. Hud- og bløtvevsinfeksjoner av mild til moderat alvorlighet er som oftest forårsaket av Staphylococcus aureus og Streptococcus pyogenes som kan være resistente for makrolider, og sensitivitetstesting er derfor viktig. I tilfeller hvor betalaktamantibiotika ikke kan brukes (f.eks. allergi), kan andre antibiotika være førstevalg (f.eks. klindamycin). Pr. i dag er makrolider bare vurdert å være hensiktsmessig ved enkelte hud- og vevsinfeksjoner, slik som de forårsaket av Corynebacterium minutissimum, acne vulgaris, og erysipelas og i situasjoner hvor penicillinbehandling ikke kan gis. Klaritromycin bør seponeres umiddelbart og passende behandling initieres ved alvorlig, akutt hypersensitivitetsreaksjon, slik som anafylaksi, alvorlige kutane bivirkninger (f.eks. akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP), Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse og legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS)). Legemiddelresistente organismer kan oppstå ved behandling av H. pylori-infeksjoner. Langtidsbruk kan føre til kolonisering med økt antall av ikke-følsomme bakterier og sopp. Ved superinfeksjon skal passende behandling startes. Man bør være oppmerksom på mulig kryssresistens mellom klaritromycin og andre makrolider, i tillegg til linkomycin og klindamycin. Klacid: Tablettene inneholder 15,3 mg natrium; bør tas i betraktning hos pasienter på natriumkontrollert diett. Mikstur inneholder sukrose og bør unngås ved fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltraseinsuffisiens. Hos diabetikere bør sukroseinnholdet tas i betraktning. Klacid OD: Depottablettene inneholder 15,3 mg natrium og 115 mg laktose, og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J01F A09
Legemidler som er kontraindisert pga. fare for alvorlige interaksjoner: Cisaprid, pimozid, astemizol, terfenadin, ergotalkaloider (f.eks. ergotamin eller dihydroergotamin), lovastatin, simvastatin og kolkisin. Legemidler som er kjent eller mistenkt for å påvirke klaritromycinkonsentrasjonen: Ritonavir, etravirin og legemidler med sterk induserende effekt på CYP450-systemet. Justering av klaritromycindosen eller vurdering av alternative behandlinger kan være nødvendig. CYP3A-induktorer: Kan indusere metabolismen til klaritromycin og gi redusert effekt. Det kan videre være nødvendig å overvåke plasmanivået av CYP3A-induktorer, da klaritromycin hemmer CYP3A og kan gi økte legemiddelkonsentrasjoner. Dosejusteringer bør vurderes ved samtidig behandling med legemidler som metaboliseres primært via CYP3A eller CYP450-systemet. Andre interaksjoner: Orale hypoglykemika (som sulfonamider) og/eller insulin: Signifikant hypoglykemi kan oppstå ved samtidig bruk. Blodglukose bør overvåkes nøye. Warfarin: Risiko for alvorlig blødning og signifikant økning i INR og protrombintid ved samtidig bruk. INR og protrombintid bør overvåkes nøye. Digoksin: Økte digoksinskonsentrasjoner. Digoksinserumkonsentrasjonen bør overvåkes nøye. Andre ototoksiske legemidler: Vestibulær- og hørselsfunksjon bør overvåkes under og etter behandling. Zidovudin: Reduserer steady state-konsentrasjon av zidovudin hos hiv-infiserte voksne. Klaritromycin påvirker absorpsjonen av zidovudin og legemidlene bør tas med 4 timers mellomrom. Fenytoin og valproat: Økte konsentrasjoner av fenytoin og valproat. Måling av serumnivåer er anbefalt for disse legemidlene. Statiner: Lovastatin og simvastatin er kontraindisert. Forsiktighet bør utvises ved forskriving av andre statiner. Rabdomyolyse er rapportert etter samtidig bruk av klaritromycin og statiner. Pasienten bør monitoreres for tegn og symptomer på myopati. Lavest mulig statindose bør benyttes dersom samtidig bruk ikke kan unngås. Bruk av statin som er uavhengig av CYP3A4-metabolisme (f.eks. fluvastatin) kan vurderes. Antiarytmika: Torsades de pointes er rapportert ved kombinasjon av klaritromycin og kinidin eller disopyramid. Ved samtidig administrering bør serumkonsentrasjonen kontrolleres og elektrokardiogram kontrolleres for QT-forlengelse. Hypoglykemi er rapportert ved samtidig administrering av klaritromycin og disopyramid og blodglukoseverdier bør derfor monitoreres ved samtidig administrering. Triazolbenzodiazepiner: Økt konsentrasjon av midazolam når administrert samtidig som klaritromycin; midazolamAUC økte 2,7 ganger ved i.v. og 7 ganger ved peroral administrering. Pasienten følges nøye for ev. dosejustering. Samme forholdsregler bør gjelde for andre benzodiazepiner som metaboliseres via CYP3A4. Det er rapportert interaksjoner og CNS-effekter (f.eks. somnolens og forvirring) ved samtidig bruk av klaritromycin og triazolam. Det er anbefalt å overvåke pasienten for økte CNS-effekter. Toveis legemiddelinteraksjoner: Atazanavir: Klaritromycins plasmakonsentrasjon og atazanavirs AUC kan øke. Ingen dosejustering er nødvendig ved normal nyrefunksjon. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-60 ml/minutt) bør klaritromycindosen reduseres med 50%. Ved ClCR <30 ml/minutt bør klaritromycindosen reduseres med 75%. Klaritromycindoser >1000 mg daglig bør ikke gis samtidig med proteasehemmere. Kalsiumantagonister: Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av kalsiumantagonister som metaboliseres via CYP3A4 pga. risiko for hypotensjon. Plasmakonsentrasjonen av både klaritromycin og kalsiumantagonist kan øke. Hypotensjon, bradyarytmi og laktatacidose er sett ved samtidig bruk av verapamil. Itrakonazol: Plasmakonsentrasjonen av både klaritromycin og itrakonazol kan øke. Pasienten bør følges nøye for symptomer på økt eller forlenget farmakologisk effekt. Sakinavir: Plasmakonsentrasjonen av både klaritromycin og sakinavir kan øke. Ved samtidig bruk i en begrenset periode, er sannsynligvis ingen dosejustering nødvendig. Når sakinavir administreres samtidig med ritonavir bør de potensielle effektene av ritonavir på klaritromycin vurderes.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Dyrestudier viser reproduksjonstoksiske effekter. Human risiko kan ikke utelukkes. Anbefales derfor ikke, med mindre nytten vurderes å oppveie risikoen.
Amming: Sikkerhet er ikke undersøkt. Utskilles i morsmelk. Det er mulig at barn som ammes påvirkes. Bør ikke brukes.
Fertilitet: Studier på rotter har ikke vist skadelige effekter. Ingen humane data.
Klaritromycin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

Vanligste bivirkninger er abdominalsmerter, diaré, kvalme, brekninger og smaksforstyrrelser, som vanligvis er milde i intensitet.

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeLeukopeni, trombocytose
Ukjent frekvensAgranulocytose, trombocytopeni
Gastrointestinale
VanligeAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast
Mindre vanligeFlatulens, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, glossitt, munntørrhet, proktalgi, raping, stomatitt
Ukjent frekvensAkutt pankreatitt, misfarging av tenner, misfarging av tunge
Generelle
Mindre vanligeAsteni, feber
Hjerte
Mindre vanligeForlenget QT-tid, palpitasjoner
Ukjent frekvensTorsades de pointes, ventrikkelflimmer, ventrikkeltakykardi
Hud
VanligeHyperhidrose, utslett
Mindre vanligeKløe, makulopapuløst utslett, urticaria
Ukjent frekvensAkne, akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP), legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon, angioødem
Infeksiøse
Mindre vanligeCandidiasis, gastroenteritt, infeksjon, vaginal infeksjon
Ukjent frekvensErysipelas, pseudomembranøs kolitt
Kar
Ukjent frekvensBlødning
Lever/galle
VanligeUnormal leverfunksjonstest
Ukjent frekvensHepatocellulær gulsott, leversvikt
Luftveier
Mindre vanligeEpistakse
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeMuskelkramper, myalgi
Ukjent frekvensMyopati, rabdomyolyse
Nevrologiske
VanligeDysgeusi, hodepine
Mindre vanligeSomnolens, svimmelhet, tremor
Ukjent frekvensAgeusi, anosmi, krampeanfall, parestesi, parosmi
Nyre/urinveier
Ukjent frekvensInterstitiell nefritt, nyresvikt
Psykiske
VanligeInsomni
Mindre vanligeAngst, nervøsitet
Ukjent frekvensDepersonalisering, depresjon, desorientering, forvirringstilstand, hallusinasjon, mani, psykotisk lidelse, unormale drømmer
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeAnoreksi, redusert appetitt
Undersøkelser
Mindre vanligeØkt ALAT, økt ASAT
Ukjent frekvensForlenget protrombintid, kromaturi, økt INR
Øre
Mindre vanligeHypakusi, tinnitus, vertigo
Ukjent frekvensDøvhet

Vanligste bivirkninger er abdominalsmerter, diaré, kvalme, brekninger og smaksforstyrrelser, som vanligvis er milde i intensitet.

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, kvalme, oppkast
HudHyperhidrose, utslett
Lever/galleUnormal leverfunksjonstest
NevrologiskeDysgeusi, hodepine
PsykiskeInsomni
Mindre vanlige
Blod/lymfeLeukopeni, trombocytose
GastrointestinaleFlatulens, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, glossitt, munntørrhet, proktalgi, raping, stomatitt
GenerelleAsteni, feber
HjerteForlenget QT-tid, palpitasjoner
HudKløe, makulopapuløst utslett, urticaria
ImmunsystemetOverfølsomhet
InfeksiøseCandidiasis, gastroenteritt, infeksjon, vaginal infeksjon
LuftveierEpistakse
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper, myalgi
NevrologiskeSomnolens, svimmelhet, tremor
PsykiskeAngst, nervøsitet
Stoffskifte/ernæringAnoreksi, redusert appetitt
UndersøkelserØkt ALAT, økt ASAT
ØreHypakusi, tinnitus, vertigo
Ukjent frekvens
Blod/lymfeAgranulocytose, trombocytopeni
GastrointestinaleAkutt pankreatitt, misfarging av tenner, misfarging av tunge
HjerteTorsades de pointes, ventrikkelflimmer, ventrikkeltakykardi
HudAkne, akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP), legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, angioødem
InfeksiøseErysipelas, pseudomembranøs kolitt
KarBlødning
Lever/galleHepatocellulær gulsott, leversvikt
Muskel-skjelettsystemetMyopati, rabdomyolyse
NevrologiskeAgeusi, anosmi, krampeanfall, parestesi, parosmi
Nyre/urinveierInterstitiell nefritt, nyresvikt
PsykiskeDepersonalisering, depresjon, desorientering, forvirringstilstand, hallusinasjon, mani, psykotisk lidelse, unormale drømmer
UndersøkelserForlenget protrombintid, kromaturi, økt INR
ØreDøvhet

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Inntak av store mengder klaritromycin kan forventes å gi gastrointestinale symptomer. Bivirkninger i forbindelse med overdosering skal behandles gjennom hurtig eliminasjon av uabsorbert klaritromycin og understøttende behandling. Hemo- eller peritonealdialyse kan ikke forventes å påvirke plasmakonsentrasjonen i noen nevneverdig grad.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: J01F A09

Egenskaper

Klassifisering: Antibakterielt middel til systemisk bruk, makrolid.
Virkningsmekanisme: Bindes selektivt til 50s ribosom subenhet og hemmer dermed intracellulær proteinsyntese i følsomme bakterier. Baktericid effekt på H. influenzae, S. pneumoniae, S. pyogenes, S. aureus, M. catarrhalis, H. pylori, C. pneumoniae, M. pneumoniae, L. pneumophila, M. avium og M. intracellulare. Klaritromycins 14(R)-hydroksy-metabolitt har også antimikrobiell aktivitet. Metabolitten er mindre aktiv enn modersubstansen mot de fleste organismer, inkl. Mycobacterium spp. Et unntak er H. influenzae, der metabolitten er 1-2 ganger mer aktiv enn modersubstansen.
Absorpsjon: Klacid: Biotilgjengelighet ca. 50%, påvirkes ikke av samtidig fødeinntak. Klaritromycin gjennomgår first pass-metabolisme og absorberes raskt fra mage-tarmkanalen. Cmax oppnås etter 2 timer. Klacid OD: Biotilgjengelighet ca. 50%. Cmax oppnås etter 6 timer.
Proteinbinding: 70%.
Fordeling: I mandel og lungevev er det påvist klaritromycinkonsentrasjoner 2-5 × høyere enn de som er observert i serum.
Halveringstid: Ikke-lineær, doseavhengig kinetikk. Eliminasjons t1/2 for klaritromycin og den aktive metabolitten er hhv. ca. 5,3 og 7,7 timer. Den umiddelbare t1/2 for klaritromycin og den hydroksylerte metabolitten har tendens til å være lengre ved høyere doser.
Utskillelse: Ca. 40% av klaritromycindosen utskilles via urin, mens ca. 30% utskilles via feces. Nedsatt nyrefunksjon medfører forhøyede plasmanivåer av klaritromycin. Alvorlig nedsatt leverfunksjon fører til redusert nivå av hydroksymetabolitten pga. redusert metabolisering.

Oppbevaring og holdbarhet

Mikstur: Ferdigblandet mikstur er holdbar i 14 dager ved romtemperatur. Depottabletter: Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Sist endret: 16.01.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.12.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Klacid, GRANULAT TIL MIKSTUR:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg/ml50 ml
593293
SPC_ICONBlå resept
-
71,60C
100 ml
511089
SPC_ICONBlå resept
-
106,90C
50 mg/ml50 ml
134338
SPC_ICONBlå resept
-
97,10C
100 ml
135079
SPC_ICONBlå resept
-
157,90C

Klacid OD, DEPOTTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg7 stk. (blister)
494146
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
107,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acne vulgaris (akne, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

cyp3a-induktor: Se CYP3A4-induktor.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

cyp450 (cytokrom p-450, cyp): Gruppe av jernholdige enzymer som i stor grad er involvert i nedbrytningen av legemidler i kroppen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

erysipelas (rosen): En akutt hudinfeksjon forårsaket av streptokokker. Sykdommen rammer først og fremst barn og eldre mennesker. Typiske symptomer er rødhet som raskt sprer seg og føles varmt ved berøring. Ansiktet er mest utsatt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

gastroenteritt (mage-tarmkatarr, mage-tarmbetennelse): Fellesnavn for ulike infeksjoner i mage-tarmkanalen. Forårsakes vanligvis av bakterier eller virus. En gastroenteritt inkluderer ofte kvalme, oppkast og/eller diaré, og kroppen mister dermed mye væske. Ved behandling vil man derfor forsøke å erstatte væsketapet. Skyldes infeksjonen bakterier kan den behandles med antibiotika.

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hmg-coa-reduktasehemmere (statiner): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

muskelkramper (muskelspasmer): Ufrivillige muskelsammentrekninger.

myokardinfarkt (hjerteinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

od: OD = once daily. Når OD står i preparatnavnet betyr det at preparatet skal doseres 1 gang daglig (once daily) pga. den langvarige effekten som preparatet har.

otitis media (mellomørebetennelse, inflammasjon i mellomøret): Infeksjon i mellomørets slimhinner. Øreverk.

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

trombocytose (trombocytemi, høyt blodplatetall): Forhøyet antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

ventrikkelflimmer (ventrikkelfibrillering, hjertekammerflimmer): Alvorlig form for hjerterytmeforstyrrelse. Elektriske impulser opptrer uregelmessig fra hjertekamrene. Vanligste årsak til plutselig hjertedød.