Kisqali

Novartis


Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01E F02 (Ribosiklib)TABLETTER, filmdrasjerte 200 mg: Hver tablett inneh.: Ribosiklib 200 mg, soyalecitin 0,344 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Til behandling av kvinner med hormonreseptor(HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2(HER2)-negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft sammen med aromatasehemmer eller fulvestrant, som innledende endokrinbasert behandling. Til behandling av kvinner som tidligere har fått endokrin behandling. Hos pre- eller perimenopausale kvinner skal endokrin behandling kombineres med en luteiniserende hormonfrigjørende hormon (LHRH)-agonist.

Dosering

Behandling bør initieres av lege med erfaring i kreftbehandling.
Voksne, inkl. eldre >65 år: Anbefalt dose 600 mg 1 gang daglig i 21 påfølgende dager etterfulgt av 7 dager uten behandling, som gir en komplett syklus på 28 dager. Behandlingen bør pågå så lenge pasienten har klinisk nytte eller til uakseptabel toksisitet oppstår. Ribosiklib bør brukes sammen med letrozol 2,5 mg eller annen aromatasehemmer, eller fulvestrant 500 mg. Ved samtidig bruk med aromatasehemmer, skal aromatasehemmeren tas peroralt 1 gang daglig gjennom hele 28-dagers syklusen. For ytterligere informasjon, se preparatomtalen for aktuell aromatasehemmer. Ved samtidig bruk med fulvestrant, skal fulvestrant gis i.m. ved dag 1, 15 og 29, og deretter 1 gang månedlig. For ytterligere informasjon, se preparatomtalen for fulvestrant. Dosejustering ved bivirkninger: Håndtering av alvorlige eller ikke tolererbare bivirkninger kan kreve midlertidig behandlingsavbrudd, dosereduksjon eller seponering. Dosereduksjon:

Dosenivå

Dose

Antall tabletter

Startdose

600 mg/døgn

3

1. dosereduksjon

400 mg/døgn

2

2. dosereduksjon

200 mg/døgn1

1

1Permanent seponering ved behov for dosereduksjon utover 200 mg/døgn.Fullstendig blodtelling og leverfunksjonstest bør tas før oppstart, hver 2. uke i de første 2 syklusene, i begynnelsen av hver av de 4 påfølgende syklusene og deretter når klinisk hensiktsmessig. Hyppigere overvåkning av leverfunksjon anbefales ved avvik av grad ≥2. EKG tas før oppstart, på dag 14 av 1. syklus, i starten av 2. syklus, deretter ved behov.

Bivirkning

 

Dosejustering

Nøytropeni:

 

 

Grad 1 eller 2a (ANCe 1000/mm3LLNf)

 

Ingen dosejustering.

Grad 3a (ANCe 500 <1000/mm3)

 

Behandlingsavbrudd inntil bedring til grad ≤2. Gjenoppta behandling på samme dosenivå.
Ved tilbakevendende toksisitet av grad 3: Behandlingsavbrudd inntil bedring til grad ≤2, gjenoppta deretter behandling og reduser med ett dosenivå.

Febril nøytropeni av grad 3b

 

Behandlingsavbrudd inntil bedring til grad ≤2. Gjenoppta behandling og reduser med ett dosenivå.

Grad 4a (ANCe <500/mm3)

 

Behandlingsavbrudd inntil bedring til grad ≤2. Gjenoppta behandling og reduser med ett dosenivå.

Hepatobiliær toksisitet:
Økning i ASAT og/eller ALAT fra baselinec, uten økning i totalbilirubin >2 × ULNg:

Grad 1a (<3 × ULNg)

 

Ingen dosejustering.

Grad 2a (>3 til 5 × ULNg)

 

Alvorlighetsgrad ved baselinec <2: Behandlingsavbrudd inntil bedring til ≤baselinec grad, gjenoppta deretter behandling på samme dosenivå.
Ved tilbakevendende grad 2 skal behandling gjenopptas ved neste lavere dosenivå.
Alvorlighetsgrad ved baselinec = 2: Ingen doseavbrudd.

Grad 3a (>5 til 20 × ULNg)

 

Behandlingsavbrudd inntil bedring til ≤baselinec, gjenoppta deretter behandling ved neste lavere dosenivå.
Ved tilbakevendende grad 3 skal behandling seponeres.

Grad 4a (>20 × ULNg)

 

Seponer behandling.

 

 

 

Kombinert økning i ASAT og/eller ALAT sammen med økt totalbilirubin, uten kolestase:

ALAT og/eller ASAT >3 × ULNg + totalbilirubin >2 × ULNg

 

Behandlingen skal seponeres, uavhengig av baselinec.

Forlenget QT-intervall:

EKG med QTCF >480
msek

 

1. Dosen bør avbrytes.
2. Dersom QTCF-forlengelsen avtar til <481 msek, gjenoppta behandlingen ved neste lavere dosenivå.
3. Dersom QTCF ≥481 msek oppstår på nytt, avbryt dosen til QTCF avtar til <481 msek og gjenoppta deretter behandling ved neste lavere dosenivå.

EKG med QTCF >500
msek

 

Ved QTCF >500 msek, avbryt behandlingen inntil QTCF er <481 msek og gjenoppta deretter behandling ved neste lavere dosenivå.
Skal seponeres permanent ved forlenget QTCF >500 msek, eller ved større endring enn 60 msek fra baselinec, i kombinasjon med torsades de pointes, polymorf ventrikulær takykardi eller symptomer på alvorlig arytmi.

ILDh/pneumonitt:

Grad 1a (asymptomatisk)

 

Ingen dosejustering. Start adekvat medisinsk behandling og overvåk iht. klinisk indikasjon.

Grad 2a (symptomatisk)

 

Behandlingsavbrudd inntil bedring til ≤1, gjenoppta deretter behandling ved neste lavere dosenivå.i

Grad 3a eller 4a (alvorlig)

 

Seponer behandling.

Andre toksisiteterd:

Grad 1 eller 2a

 

Ingen dosejustering. Start adekvat medisinsk behandling og overvåk iht. klinisk indikasjon.

Grad 3a

 

Behandlingsavbrudd inntil bedring til ≤1, gjenoppta deretter behandling på samme dosenivå.
Ved tilbakevendende grad 3 skal behandling gjenopptas ved neste lavere dosenivå.

Grad 4a

 

Seponer behandling.

aAlvorlighetsgrad iht. CTCAE versjon 4.03 (CTCAE = Common Terminology Criteria for Adverse Events). bNøytropeni av grad 3 med ett tilfelle av feber >38,3°C (eller >38°C ved feber som varer i >1 time og/eller samtidig infeksjon). cBaseline = Før behandlingsoppstart. dUnntatt nøytropeni, hepatotoksisitet, QT-forlengelse og ILD/pneumonitt. eANC = Absolutt nøytrofiltall. fLLN = Lower limit of normal (nedre normalgrense). gULN = Upper limit of normal (øvre normalgrense). hILD = Interstitiell lungesykdom. iIndividuell nytte-/risikovurdering bør foretas ved vurdering av behandlingsgjenopptak.
Glemt dose/Oppkast: Ved glemt dose eller oppkast skal ikke ekstra dose tas. Neste dose tas til vanlig tid.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon (Child‑Pugh A). Ved moderat (Child‑Pugh B) og alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child‑Pugh C) kan eksponering for ribosiklib være økt (<2 ganger), og startdose på 400 mg 1 gang daglig anbefales. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon anbefales startdose 200 mg. Ikke undersøkt ved brystkreft med alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data.
Administrering: Tas peroralt til samme tid hver dag, helst om morgenen. Delte, sprukne eller på annen måte skadede tabletter skal ikke inntas. Tas med eller uten mat. Unngå grapefrukt og johannesurt (prikkperikum). Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, peanøtter eller soya.

Forsiktighetsregler

Kritisk visceral sykdom: Sikkerhet og effekt er ukjent. Levertoksisitet: Leverfunksjonstester skal tas før behandlingsstart, og leverfunksjonen bør overvåkes etter behandlingsstart. QT-forlengelse: EKG skal tas før og under behandling, se Dosering. Behandling skal kun initieres ved QTCF <450 msek. Adekvat overvåkning av serumelektrolytter (inkl. kalium, kalsium, fosfor og magnesium) skal foretas før oppstart, i begynnelsen av de første 6 syklusene og deretter iht. klinisk indikasjon. Avvik bør korrigeres før oppstart og under behandling. Bruk bør unngås ved eksisterende eller signifikant risiko for utvikling av QTC-forlengelse, f.eks. ved langt QT-syndrom, ukontrollert eller signifikant hjertesykdom (inkl. nylig myokardinfarkt, kongestiv hjertesvikt, ustabil angina og bradyarytmi) og ved elektrolyttforstyrrelser. Samtidig bruk av legemidler som gir QTC-forlengelse og/eller er sterke CYP3A4-hemmere bør unngås, se Interaksjoner. QT-forlengelse under behandlingen kan føre til behandlingsavbrudd, dosereduksjon eller seponering, se Dosering. Alvorlige hudreaksjoner: Toksisk epidermal nekrolyse (TEN) er sett. Seponer behandlingen umiddelbart ved tegn og symptomer på alvorlige hudreaksjoner (f.eks. progressivt utbredt utslett, ofte med blemmer eller slimhinneskader). Interstitiell lungesykdom (ILD)/pneumonitt: Er sett ved bruk av CDK4/6-hemmere, inkl. ribosiklib. Basert på alvorlighetsgraden av ILD/pneumonitt, som kan være fatal, kan doseavbrudd, -reduksjon eller seponering være nødvendig, se Dosering. Pasienten bør overvåkes for symptomer på ILD/pneumonitt, inkl. hypoksi, hoste og dyspné. Økt kreatinin: Bruk kan gi økt kreatininnivå i blod. Ved forhøyning anbefales undersøkelse av nyrene for å utelukke nedsatt nyrefunksjon. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon: Anbefalt startdose er 200 mg og er beregnet å gi ca. 45% lavere eksponering sammenlignet med standard startdose ved normal nyrefunksjon. Forsiktighet skal utvises med nøye overvåkning av toksisitet. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienten bør rådes til å utvise forsiktighet ved fatigue, svimmelhet eller vertigo.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

CYP3A4-hemmere: Ribosiklib metaboliseres hovedsakelig av CYP3A4. Samtidig bruk av sterke CYP3A4-hemmere kan gi økt ribosiklibkonsentrasjon i plasma, og skal unngås. Dersom samtidig bruk av sterk CYP3A4-hemmer ikke kan unngås, bør ribosiklibdosen reduseres til 400 mg 1 gang daglig. Er ribosiklibdosen allerede redusert til 400 mg bør dosen reduseres ytterligere til 200 mg 1 gang daglig. Er ribosiklibdosen allerede redusert til 200 mg bør behandlingen med ribosiklib avbrytes. Unngå grapefrukt og grapefruktjuice, da disse er kjente CYP3A4-hemmere. CYP3A-induktorer: Samtidig bruk av sterke CYP3A4-induktorer kan redusere ribosiklibkonsentrasjon i plasma, og skal unngås. CYP3A4-substrater: Ribosiklib er en moderat til sterk CYP3A4-hemmer og kan interagere med legemidler som metaboliseres via CYP3A4, som så kan gi økte serumkonsentrasjoner av samtidig brukt legemiddel. Dosereduksjon for sensitive CYP3A4-substrater med smalt terapeutisk vindu kan være nødvendig. QT-forlengende legemidler: Samtidig bruk av legemidler kjent for å gi QT-forlengelse skal unngås. Tamoksifen: Samtidig bruk bør unngås. Andre legemidler: Ingen relevante interaksjoner er sett ved samtidig bruk med letrozol, anastrozol og fulvestrant.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Fosterskadelig i dyrestudier. Graviditet skal utelukkes før behandlingsstart. Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under og i minst 21 dager etter avsluttet behandling.
Amming: Bruk unngås. Overgang i morsmelk er ukjent. Utskilles i melk hos rotter. Amming skal avstås fra i minst 21 dager etter avsluttet behandling.
Fertilitet: Ingen data. Dyrestudier indikerer nedsatt fertilitet hos fertile menn.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni
Vanlige Febril nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, oppkast, stomatitt
Vanlige Dysgeusi
Generelle
Svært vanlige Asteni, fatigue, feber, perifert ødem
Vanlige Munntørrhet, orofarynkssmerter
Hjerte
Vanlige Synkope
Hud
Svært vanlige Alopesi, kløe, utslett
Vanlige Erytem, tørr hud, vitiligo
Ukjent frekvens Toksisk epidermal nekrolyse
Infeksiøse
Svært vanlige Infeksjon
Lever/galle
Vanlige Hepatotoksisitet
Luftveier
Svært vanlige Dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Ryggsmerter
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine, svimmelhet
Vanlige Vertigo
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Redusert appetitt
Vanlige Hypofosfatemi, hypokalemi, hypokalsemi
Undersøkelser
Svært vanlige Unormal leverfunksjonstest
Vanlige Forlenget QT-tid, økt kreatinin i blod
Øye
Vanlige Tørre øyne, økt lakrimasjon
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, oppkast, stomatitt
Generelle Asteni, fatigue, feber, perifert ødem
Hud Alopesi, kløe, utslett
Infeksiøse Infeksjon
Luftveier Dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet Ryggsmerter
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Stoffskifte/ernæring Redusert appetitt
Undersøkelser Unormal leverfunksjonstest
Vanlige
Blod/lymfe Febril nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Dysgeusi
Generelle Munntørrhet, orofarynkssmerter
Hjerte Synkope
Hud Erytem, tørr hud, vitiligo
Lever/galle Hepatotoksisitet
Nevrologiske Vertigo
Stoffskifte/ernæring Hypofosfatemi, hypokalemi, hypokalsemi
Undersøkelser Forlenget QT-tid, økt kreatinin i blod
Øye Tørre øyne, økt lakrimasjon
Ukjent frekvens
Hud Toksisk epidermal nekrolyse

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, oppkast, hematologisk toksisitet (f.eks. nøytropeni, trombocytopeni) og QTC-forlengelse.
Behandling: Generell støttebehandling.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Selektiv hemmer av syklinavhengig kinase (CDK) 4 og 6. Gir stans i cellesyklusens G1-fase og reduserer celleproliferasjon i brystkreftcellelinjer. Bruk med aromatasehemmer øker tumorveksthemmingen.
Absorpsjon: Tmax 1-4 timer.
Proteinbinding: Ca. 70%.
Fordeling: In vivo blod-til-plasma-ratio 1,04. Tilsynelatende Vdss/F 1090 liter.
Halveringstid: Steady state nås etter 8 dager. Geometrisk gjennomsnittlig effektiv t1/2 i plasma er 32 timer (63% CV), og geometrisk gjennomsnittlig tilsynelatende Cl/F er 25,5 liter/time (66% CV) ved steady-state.
Metabolisme: Hovedsakelig av CYP3A4.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces (69,1%) og noe via nyrene (22,6%). Uendret substans utgjør 17,3% og 12,1% av dosen i hhv. feces og urin.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Kisqali, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
200 mg 21 stk. (blister)
183485
H-resept
Byttegruppe
17685,50 C
42 stk. (blister)
107785
H-resept
Byttegruppe
35336,10 C
63 stk. (blister)
539793
H-resept
Byttegruppe
52986,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 06.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.10.2020