Kevzara

sanofi-aventis


Immunsuppressivt middel, interleukinhemmer.

L04A C14 (Sarilumab)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn 150 mg og 200 mg: Hver ferdigfylte penn inneh.: Sarilumab 150 mg, resp. 200 mg, histidin, arginin, polysorbat 20, sukrose, vann til injeksjonsvæsker. Inneholder spor av hamsterprotein.


Indikasjoner

I kombinasjon med metotreksat: Behandling av moderat til alvorlig, aktiv revmatoid artritt hos voksne som enten ikke har respondert tilfredsstillende på, eller er intolerant ovenfor en eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD). Kan gis som monoterapi ved intoleranse ovenfor metotreksat eller når behandling med metotreksat er uegnet.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. registreres i pasientjournalen. Behandling bør startes og overvåkes av helsepersonell med erfaring i diagnostikk og behandling av revmatoid artritt. Anbefalt dose 200 mg 1 gang hver 2. uke, gitt s.c.
Dosejustering: Ved nøytropeni, trombocytopeni eller forhøyede leverenzymverdier anbefales dosereduksjon til 150 mg 1 gang hver 2. uke. Ved utvikling av alvorlig infeksjon bør sarilumabbehandlingen midlertidig seponeres inntil infeksjonskontroll nås. Ved absolutt nøytrofiltall (ANC) <2 × 109/liter eller ved blodplatetall <150 × 103/µl anbefales ikke behandlingsstart med sarilumab.

Lavt ANC (celler × 109/liter)

Anbefaling for sarilumab

ANC >1

Nåværende dose opprettholdes.

ANC <1

Behandling holdes tilbake inntil >1 × 109/liter. Behandling kan gjenopptas med 150 mg hver 2. uke og økes til 200 mg hver 2. uke, hvis klinisk nødvendig.

ANC <0,5

Behandling seponeres.

Lavt blodplatetall (celler × 103/µl)

Anbefaling for sarilumab

50-100

Midlertidig seponering inntil >100 × 103/µl. Behandling kan gjenopptas med 150 mg hver 2. uke og økes til 200 mg hver 2. uke, hvis klinisk nødvendig.

<50

Behandling seponeres, hvis bekreftet ved gjentatt testing.

Unormale leverenzymer

Anbefaling for sarilumab

ALAT >1-3 × ULN

Klinisk egnet dosejustering av samtidige DMARD vurderes.

ALAT >3-5 ×ULN

Midlertidig seponering inntil <3 × ULN. Behandling kan gjenopptas med 150 mg hver 2. uke og økes til 200 mg hver 2. uke, hvis klinisk nødvendig.

ALAT >5 × ULN

Behandling seponeres.


Overfølsomhetsreaksjoner: Ved anafylaksi eller annen overfølsomhetsreaksjon skal sarilumab seponeres umiddelbart.
Glemt dose: Ved ≤3 dager siden dosen skulle vært gitt, gis neste dose snarest mulig. Påfølgende dose gis etter vanlig tidsskjema. Ved ≥4 dager gis påfølgende dose som planlagt etter vanlig tidsskjema. Dobbel dose bør ikke gis.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Sikkerhet og effekt ukjent. Gjelder også ved positiv hepatitt B- eller hepatitt-C-serologi. Ikke anbefalt ved aktiv leversykdom eller nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Data mangler ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Data mangler. Eldre >65 år: Ingen dosejustering nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Preparatet skal kontrolleres før bruk. Skal ikke brukes ved uklarhet, misfarging eller synlige partikler, eller ved enhver skade. Blandbarhet: Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering: Gis s.c. Varier injeksjonsstedet (mage, lår, overarm) ved hver injeksjon. Bør ikke injiseres i hud som er sensitiv, skadet, har blåmerker eller arr. Hvis helsepersonell synes det er hensiktsmessig, kan preparatet injiseres av pasienten selv eller av omsorgsperson. Egnet opplæring i klargjøring og bruk skal gis på forhånd. Bør oppnå romtemperatur før injisering. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktive, alvorlige infeksjoner.

Forsiktighetsregler

Alvorlige infeksjoner: Pasienten bør overvåkes nøye for infeksjonssymptomer under behandling. Forsiktighet utvises ved bruk til eldre, pga. generelt høyere insidens av infeksjoner. Bør ikke gis ved aktive, inkl. lokaliserte infeksjoner. Nytte-/risikovurdering foretas før behandlingsstart ved kronisk eller tilbakevendende infeksjon, tidligere alvorlig eller opportunistisk infeksjon, hiv-infeksjon, underliggende tilstander som kan predisponere for infeksjon, tidligere tuberkuloseeksponering, eller opphold/reise i områder med endemisk tuberkulose eller endemisk mykose. Ved utvikling av alvorlig eller opportunistisk infeksjon bør behandlingen midlertidig seponeres og pasienten gjennomgå hurtig diagnostisering tilpasset en immunkomprimert pasient. Egnet antimikrobiell behandling initieres og pasienten overvåkes nøye. Alvorlige, noen ganger fatale infeksjoner er sett, inkl. pneumoni, cellulitis, tuberkulose, candida og pneumocystis. Tuberkulose: Pasienten skal sjekkes for tuberkuloserisikofaktorer og latent infeksjon før behandlingsstart. Ved latent/aktiv tuberkulose, bør standard antimykobakteriell behandling gis før behandlingsstart med sarilumab. Vurder antituberkulosebehandling før oppstart ved tidligere latent/aktiv tuberkulose hvor adekvat behandling ikke kan bekreftes, og ved negativ test for latent tuberkulose hvor risikofaktorer for tuberkuløs infeksjon finnes. Pasienten overvåkes nøye. Virusreaktivering: Er sett ved immundempende biologisk behandling. Laboratorieparametre: Nøytrofiltall: Behandling er forbundet med økt forekomst av nedsatt ANC. Nedsatt ANC er ikke forbundet med økt forekomst av infeksjoner, inkl. alvorlige. Ved ANC <2 × 109/liter anbefales ikke behandlingsstart med sarilumab, og behandling bør seponeres ved utvikling av ANC <0,5 × 109/liter. Overvåkning foretas i 4-8 uker etter behandlingsstart, og deretter iht. klinisk vurdering. Ved vurdering av dosejustering bør resultater fra slutten av doseringsintervallet brukes. Platetall: Behandling er forbundet med redusert blodplatetall, men ikke med blødningstilfeller. Ved blodplatetall <150 × 103/µl anbefales ikke behandlingsstart med sarilumab, og behandling bør seponeres ved utvikling av blodplatetall <50 × 103/µl. Overvåkning foretas i 4-8 uker etter behandlingsstart, og deretter iht. klinisk vurdering. Leverenzymer: Behandling er forbundet med økt forekomst av transaminaseøkning. Økningen er forbigående og gir ikke klinisk påvisbar leverskade. Økt frekvens og nivå er sett ved samtidig bruk av potensielle levertoksiske legemidler. Ved forhøyede transaminaser, ALAT eller ASAT >1,5 × ULN anbefales ikke behandlingsstart med sarilumab, og behandling bør seponeres ved utvikling av ALAT >5 × ULN. ALAT/ASAT bør overvåkes i 4-8 uker etter behandlingsstart, og deretter hver 3. måned. Andre leverfunksjonstester (f.eks bilirubin) vurderes når klinisk indisert. Lipidverdier: Kan senkes ved kronisk betennelse. Behandling er forbundet med økte lipidparametre, f.eks. LDL, HDL og/eller triglyserider. Overvåkning foretas i 4-8 uker etter behandlingsstart, og deretter hver 6. måned. Pasienten bør behandles iht. kliniske retningslinjer for hyperlipidemi. Mage-tarmperforasjon: Er sett, primært som komplikasjon til divertikulitt. Forsiktighet utvises ved tidligere intestinalsår eller divertikulitt. Pasienten undersøkes umiddelbart ved nye magesymptomer, slik som vedvarende smerte med feber. Maligniteter: Er sett. Effekt av sarilumab er ukjent. Overfølsomhetsreaksjoner: Vanligste reaksjoner er utslett på injeksjonsstedet, utslett og urticaria. Pasienten bør tilrådes å søke medisinsk hjelp umiddelbart ved symptomutvikling. Ved anafylaksi eller annen overfølsomhetsreaksjon skal sarilumab seponeres umiddelbart. Nedsatt leverfunksjon: Se Dosering. Vaksinasjon: Bruk av levende/svekkede vaksiner unngås under behandlingen. Det anbefales å fullføre alle vaksinasjoner iht. gjeldende retningslinjer før behandlingsstart. Retningslinjer for vaksinering og immundempende legemidler bør følges. Kardiovaskulær risiko: Revmatoid artritt gir økt risiko for hjerte- og karsykdom, og risikofaktorer bør behandles iht. klinisk praksis.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ved oppstart og seponering av sarilumab hos pasienter som bruker CYP-substrater, bør terapeutisk effekt monitoreres, eller legemiddelnivå måles. Individuell dose bør justeres etter behov. Forsiktighet utvises ved oppstart/seponering av kombinasjonsbehandling med CYP3A4-substrater, da dette kan gi redusert eksponering og aktivitet av CYP3A4-substratene. Les preparatomtalen for CYP3A4-substratet for utfyllende informasjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mht. reproduksjonstoksisitet. Bruk unngås, med mindre klinisk tilstand nødvendiggjør dette. Fertile kvinner bør bruke effektiv prevensjon under og opptil 3 måneder etter behandling.
Amming: Systemisk absorpsjon og overgang i morsmelk er ukjent. IgG1 skilles ut i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Dyrestudier viser ingen effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Nøytropeni
Vanlige Trombocytopeni
Generelle
Vanlige Erytem og/eller pruritus på injeksjonsstedet
Infeksiøse
Vanlige Nasofaryngitt, oral herpes, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Mindre vanlige Cellulitt, pneumoni
Lever/galle
Vanlige Økte transaminaser
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Hyperkolesterolemi, hypertriglyseridemi

For utfyllende informasjon, se SPC.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Nøytropeni
Vanlige
Blod/lymfe Trombocytopeni
Generelle Erytem og/eller pruritus på injeksjonsstedet
Infeksiøse Nasofaryngitt, oral herpes, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Lever/galle Økte transaminaser
Stoffskifte/ernæring Hyperkolesterolemi, hypertriglyseridemi
Mindre vanlige
Infeksiøse Cellulitt, pneumoni

For utfyllende informasjon, se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Begrensede data.
Behandling: Ingen spesifikk behandling. Nøye overvåkning, symptomatisk og støttende behandling etter behov.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Humant monoklonalt antistoff (IgG1) som bindes spesifikt til løselige og membranbundne IL‑6 reseptorer (IL‑6Rα). Hemmer IL-6 mediert signalering.
Absorpsjon: Biotilgjengelighet: Ca. 80%. Tmax 2-4 dager. Etter dosering med 150-200 mg hver 2. uke nås steady state etter 12-16 uker (med en 2-3 doblet akkumulering, sammenlignet med eksponering for en enkeltdose).
Fordeling: Vdss 8,3 liter.
Halveringstid: Initialt 8‑10 dager, ved steady state 21 dager.
Metabolisme: Ukjent, men det forventes at det blir degradert til små peptider og aminosyrer via katabolske prosesser.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2‑8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakning for å beskytte mot lys. Etter uttak fra kjøleskap skal preparatet brukes innen 14 dager og bør ikke lagres >25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Kevzara, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt penn:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
150 mg 2 stk. (ferdigfylt penn)
576613
H-resept
-
10541,70 C
200 mg 2 stk. (ferdigfylt penn)
479260
H-resept
-
10541,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 15.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.04.2020