Kalcipos-Vitamin D

Meda


Kalsiumpreparat med D-vitamin.

A12A X- (Vitamin D3, Kalsiumkarbonat)TABLETTER, filmdrasjerte 500 mg/800 IE: Hver tablett inneh.: Kalsiumkarbonat tilsv. kalsium 500 mg, kolekalsiferol (vitamin D3) 20 μg tilsv. 800 IE, sukrose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Forebygging og behandling av kalsium- og D-vitaminmangel hos eldre. Som supplement i tillegg til spesifikk osteoporosebehandling hos pasienter med risiko for kalsium- og D-vitaminmangel. Beregnet til voksne >18 år.

Dosering

Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose: 1 tablett daglig. Mengde kalsium i preparatet er under vanlig anbefalt daglig inntak. Preparatet er derfor primært beregnet til pasienter med behov for vitamin D-tilskudd utover inntak av 500-1000 mg kalsium daglig via maten. Kalsiuminntak via maten bør beregnes av forskriver.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering er unødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Skal ikke brukes ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon, se Forsiktighetsregler. Barn og ungdom: Preparatet er ikke beregnet for bruk hos barn og ungdom.
Administrering: Bør ikke inntas innen 2 timer før eller etter inntak av mat med høyt innhold av oksalsyre (f.eks. spinat og rabarbra) eller fytinsyre (finnes i helkorn), se Interaksjoner. Svelges hele med vann. Kan ev. knuses eller deles ved behov.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hyperkalsemi, hyperkalsiuri samt sykdommer og/eller tilstander som fører til hyperkalsemi og/eller hyperkalsiuri (f.eks. myelom, benmetastaser, primær hyperparatyreoidisme). Nefrolitiasis. Nefrokalsinose. Hypervitaminose D. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon og nyresvikt.

Forsiktighetsregler

Bør forskrives med forsiktighet til pasienter med sarkoidose pga. risiko for økt metabolisme av vitamin D til dens aktive form. Disse pasientene bør kontrolleres mht. kalsiuminnhold i serum og urin. Ved langtidsbehandling bør serumkalsiumnivået kontrolleres og nyrefunksjonen kontrolleres ved serumkreatininmålinger. Kontroll er spesielt viktig hos eldre som får samtidig behandling med hjerteglykosider eller diuretika, og hos pasienter med stor tendens til calculusdannelse. Ved hyperkalsiuri (>300 mg (7,5 mmol)/24 timer) eller tegn på nedsatt nyrefunksjon, bør dosen reduseres eller behandlingen seponeres. Preparatet bør brukes med forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon, og effekt på kalsium- og fosfatnivået bør kontrolleres. Det må tas hensyn til risiko for kalsifikasjon av bløtvev. Vitamin D i form av kolekalsiferol metaboliseres ikke normalt hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon og andre former for vitamin D skal derfor benyttes. Bør brukes med forsiktighet hos bevegelseshemmede pasienter med osteoporose pga. risiko for hyperkalsemi. Det må tas hensyn til vitamin D-innholdet i tablettene ved forskrivning av andre legemidler som inneholder vitamin D. Tilleggsdoser med kalsium eller vitamin D skal inntas under nøye medisinsk tilsyn. I slike tilfeller er det nødvendig å kontrollere serumkalsiumnivået samt kalsiumutskillelsen i urin ofte. Melk-alkali syndrom (Burnetts syndrom), dvs. hyperkalsemi, alkalose og nedsatt nyrefunksjon, kan utvikles når store mengder kalsium inntas sammen med absorberbare baser. Samtidig administrering av tetrasykliner eller kinoloner anbefales vanligvis ikke eller må utføres med forsiktighet, se Interaksjoner. Hjelpestoffer: Inneholder sukrose og bør ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrase-isomaltasemangel. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Tiaziddiuretika reduserer utskillelse av kalsium i urin. Pga. økt risiko for hyperkalsemi bør kalsiumnivået i serum kontrolleres regelmessig ved samtidig bruk. Samtidig bruk av fenytoin eller barbiturater kan redusere effekten av vitamin D siden metabolismen øker. Hyperkalsemi kan øke toksisiteten av hjerteglykosider ved behandling med kalsium eller vitamin D. Pasienter bør monitoreres vha. EKG og måling av serumkalsiumnivået. Systemiske kortikosteroider reduserer kalsiumabsorpsjon. Ved samtidig bruk kan det være nødvendig å øke dosen av preparatet. Effekten av levotyroksin kan reduseres ved samtidig bruk av kalsium pga. nedsatt absorpsjon av levotyroksin. Preparatene bør tas med minst 4 timers mellomrom. Kalsiumsalter kan redusere absorpsjonen av jern, sink eller strontiumranelat. Derfor bør legemidler som inneholder jern, sink eller strontiumranelat tas minst 2 timer før eller etter inntak av Kalcipos-Vitamin D. Dersom et bisfosfonat brukes samtidig, må dette gis minst 1 time før inntak av Kalcipos-Vitamin D, siden gastrointestinal absorpsjon kan være redusert. Kalsium kan redusere absorpsjon av natriumfluorid, og slike preparater bør derfor gis minst 3 timer før inntak av Kalcipos-Vitamin D. Samtidig behandling med ionebytteresiner som kolestyramin eller avføringsmidler som parafinolje, kan redusere gastrointestinal absorpsjon av vitamin D. Behandling med orlistat kan påvirke absorpsjonen av fettløselige vitaminer (som f.eks. vitamin D). Kalsiumkarbonat kan interferere med absorpsjon av samtidig administrerte tetrasykliner. Pga. dette bør tetrasykliner gis minst 2 timer før eller 4-6 timer etter oralt kalsiuminntak. Absorpsjon av kinoloner kan være nedsatt ved samtidig administrering av kalsium. Kinoloner bør tas 2 timer før eller 6 timer etter kalsiuminntak. Oksalsyre (finnes i spinat og rabarbra) og fytinsyre (finnes i helkorn) kan hemme kalsiumabsorpsjon ved dannelse av uløselige forbindelser med kalsiumioner. Pasienten bør ikke innta kalsiumpreparater innen 2 timer før eller etter inntak av mat med høyt innhold av oksalsyre eller fytinsyre.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet ved høye doser vitamin D. Overdose med kalsium og vitamin D må unngås hos gravide, da permanent hyperkalsemi har vært relatert til bivirkninger hos fosteret. Ved graviditet skal daglig inntak ikke overskride 1500 mg kalsium og 600 IE vitamin D. Skal derfor ikke brukes rutinemessig for forebygging av kalsium- og vitamin D-mangel i svangerskapet, men kan brukes til gravide som har stor risiko for å utvikle hypokalsemi, eller som allerede har kalsium- og vitamin D-mangel.
Amming: Kan brukes under amming. Kalsium og vitamin D3 går over i morsmelk. Dette må det tas hensyn til når det gis tilskudd av vitamin D til barnet.
Fertilitet: Normale endogene nivåer forventes ikke å ha noen effekt på fertiliteten.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
SjeldneAbdominalsmerte, diaré, flatulens, forstoppelse, kvalme
Hud
SjeldneKløe, urticaria, utslett
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhetsreaksjoner som angioødem eller larynksødem
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeHyperkalsemi, hyperkalsiuri
Pasienter med nedsatt nyrefunksjon har økt risiko for hyperfosfatemi, nyrestein og nefrokalsinose.
FrekvensBivirkning
Mindre vanlige
Stoffskifte/ernæringHyperkalsemi, hyperkalsiuri
Sjeldne
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, flatulens, forstoppelse, kvalme
HudKløe, urticaria, utslett
Ukjent frekvens
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjoner som angioødem eller larynksødem
Pasienter med nedsatt nyrefunksjon har økt risiko for hyperfosfatemi, nyrestein og nefrokalsinose.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Overdose kan føre til hypervitaminose og hyperkalsemi.
Symptomer: Symptomer på hyperkalsemi kan inkludere anoreksi, tørste, kvalme, oppkast, forstoppelse, abdominalsmerter, muskelsvakhet, fatigue, mentale forstyrrelser, polydipsi, polyuri, smerter i bensubstansen, nefrokalsinose, nyresten og i alvorlige tilfeller hjertearytmier. Ekstrem hyperkalsemi kan medføre koma og død. Vedvarende høye kalsiumnivåer kan føre til irreversibel nyreskade og kalsifikasjon av bløtvev.
Behandling: Behandling av hyperkalsemi: Behandling med kalsium og vitamin D må seponeres. Behandling med tiaziddiuretika, litium, vitamin A, vitamin D og hjerteglykosider må også seponeres. Rehydrering, og avhengig av alvorlighetsgrad, isolert eller samtidig behandling med loopdiuretika, bisfosfonater, kalsitonin og kortikosteroider. Serumelektrolytter, nyrefunksjon og diurese må monitoreres. I alvorlige tilfeller bør EKG og sentralt venetrykk overvåkes.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Vitamin D øker kalsiumopptak fra tarmen. Administrering av kalsium og vitamin D3 motvirker økning av parathyreoideahormon forårsaket av kalsiummangel og som fører til økt benresorpsjon.
Absorpsjon: Ca. 30% av dosen. Vitamin D absorberes lett i tynntarmen. Samtidig matinntak kan øke biotilgjengeligheten noe.
Proteinbinding: Ca. 40% av kalsium i blodet er proteinbundet, primært til albumin. Kolekalsiferol og dens metabolitter sirkulerer i blodet bundet til et spesifikt globulin.
Metabolisme: Kolekalsiferol omdannes i leveren ved hydroksylering til 25-hydroksykolekalsiferol, som så omdannes i nyrene til 1,25-dihydroksykolekalsiferol. 1,25-dihydroksykolekalsiferol er metabolitten som er ansvarlig for økt kalsiumabsorpsjon. Vitamin D som ikke metaboliseres lagres i fett- og muskelvev.
Utskillelse: Kalsium utskilles via feces, urin og svette. Utskillelse via nyrene er avhengig av glomerulær filtrasjon og tubulær reabsorpsjon av kalsium. Vitamin D utskilles via feces og urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Hold beholderen tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Kalcipos-Vitamin D, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg/800 IE90 stk. (boks)
585973
-
-
205,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.10.2020