Jyseleca

Gilead


Selektivt immunsuppressivt middel, JAK-hemmer.

L04A A45 (Filgotinib)TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg og 200 mg: Hver tablett inneh.: Filgotinibmaleat tilsv. filgotinib 100 mg, resp. 200 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult og rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Behandling av moderat til alvorlig aktiv revmatoid artritt hos voksne som har respondert utilstrekkelig på, eller som er intolerant overfor, ett eller flere sykdomsmodifiserende antirevmatiske legemidler (DMARD). Brukes som monoterapi eller i kombinasjon med metotreksat (MTX).

Dosering

Skal initieres av lege med erfaring fra behandling av revmatoid artritt.
Voksne: Anbefalt dose er 200 mg 1 gang daglig. Laboratorieovervåkning og oppstart av eller avbrudd i behandling: Se tabell 1. Ved utvikling av alvorlig infeksjon skal behandlingen avbrytes til infeksjonen er under kontroll. Tabell 1: Laboratoriemålinger og overvåkningsveiledning:

Laboratoriemåling

Handling

Overvåkningsveiledning

Absolutt nøytrofiltall (ANC)

Behandling skal ikke startes, eller skal
avbrytes, ved ANC <1 × 109 celler/liter.
Behandlingen kan gjenopptas når ANC er over denne verdien igjen.

Før behandlingsstart og deretter iht. rutinemessig pasientoppfølging.

Absolutt lymfocyttall (ALC)

Behandling skal ikke startes, eller skal
avbrytes, ved ALC <0,5 × 109 celler/liter.
Behandlingen kan gjenopptas når ALC er over denne verdien igjen.

Før behandlingsstart og deretter iht. rutinemessig pasientoppfølging.

Hemoglobin (Hb)

Behandling skal ikke startes, eller skal
avbrytes, ved Hb <8 g/dl.
Behandlingen kan gjenopptas når Hb er over denne verdien igjen.

Før behandlingsstart og deretter iht. rutinemessig pasientoppfølging.

Lipidparametre

Pasienten skal håndteres iht.
internasjonale kliniske retningslinjer for
hyperlipidemi.

12 uker etter behandlingsstart og deretter iht. internasjonale kliniske retningslinjer for hyperlipidemi.

Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A eller B). Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C), pga. manglende erfaring. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon (ClCR ≥60 ml/minutt). Ved moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR 15-<60 ml/minutt) anbefales 100 mg 1 gang daglig. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom (ClCR <15 ml/minutt), pga. manglende erfaring. Barn <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre >75 år: Startdose 100 mg 1 gang daglig anbefales, pga. begrenset klinisk erfaring.
Administrering: Tas med eller uten mat. Bør svelges hele.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv tuberkulose. Aktive, alvorlige infeksjoner. Graviditet.

Forsiktighetsregler

Immunsuppressive legemidler: Ikke anbefalt i kombinasjon med andre potente immunsuppressive midler, som azatioprin, ciklosporin, takrolimus, biologiske DMARD eller andre JAK-hemmere, da risiko for ytterligere immunsuppresjon ikke kan utelukkes. Infeksjoner: Infeksjoner, inkl. alvorlige (hyppigst er pneumoni), er sett. Opportunistiske infeksjoner som tuberkulose, øsofageal candidiasis og kryptokokkose er sett. Risiko/nytte skal vurderes før oppstart ved kronisk eller residiverende infeksjon, ved eksponering for tuberkulose, ved alvorlig eller opportunistisk infeksjon i anamnesen, hos pasienter som har bodd eller reist i områder med endemisk tuberkulose eller endemiske mykoser, eller ved underliggende tilstander som kan predisponere for infeksjon. Pasienten skal overvåkes nøye for symptomer på infeksjon under og etter behandling. Ved utvikling av infeksjon under behandling skal pasienten overvåkes nøye og behandlingen avbrytes midlertidig ved manglende respons på standard antimikrobiell behandling. Behandlingen kan gjenopptas når infeksjonen er under kontroll. Forsiktighet bør utvises ved behandling av eldre >75 år pga. høyere forekomst av alvorlige infeksjoner. Tuberkulose: Pasienter skal screenes for tuberkulose før oppstart. Skal ikke gis ved aktiv tuberkulose. Ved latent tuberkulose bør standard antimykobakteriell behandling startes før filgotinib. Pasienten må overvåkes for symptomer på tuberkulose, også om det testes negativt for latent tuberkuloseinfeksjon før behandlingsstart. Virusreaktivering: Virusreaktivering, inkl. herpesvirusreaktivering (f.eks. herpes zoster), er sett. Ved herpes zoster skal behandlingen avbrytes midlertidig til infeksjonen er opphørt. Screening for virushepatitt og overvåkning for reaktivering utføres før oppstart og under behandling iht. kliniske retningslinjer. Malignitet: Det er utilstrekkelige data for å vurdere potensiell forekomst av malignitet etter filgotinibeksponering. Risiko/nytte av behandlingen skal vurderes før oppstart ved kjent malignitet, annet enn ikke-melanom hudkreft (NMSC) som er behandlet med godt resultat, eller når fortsatt behandling vurderes hos pasienter som utvikler malignitet. Ikke-melanom hudkreft (NMSC): Er sett. Regelmessig hudundersøkelse anbefales ved økt risiko for hudkreft. Hematologiske unormaliteter: Se Dosering. Vaksinasjoner: Levende vaksiner under eller rett før behandling anbefales ikke. Det anbefales å fullføre alle vaksinasjoner iht. gjeldende retningslinjer før behandlingsstart. Lipider: Behandlingen er assosiert med doseavhengig økning i lipidparametre, inkl. totalkolesterol og HDL-kolesterol, mens LDL-kolesterol blir noe forhøyet. LDL-kolesterol går tilbake til nivå før behandling hos de fleste som begynner med statinbehandling. Effekten av forhøyede lipidparametre på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er ikke fastslått. Kardiovaskulær risiko: Risikofaktorer (f.eks. hypertensjon, hyperlipidemi) håndteres som del av vanlig behandlingsstandard. Venøs tromboembolisme: Tilfeller av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli er sett. Brukes med forsiktighet ved risikofaktorer for DVT/lungeemboli, f.eks. høy alder, fedme, DVT/lungeemboli i anamnesen og ved planlagt kirurgi, samt langvarig immobilisering. Ved kliniske tegn på DVT/lungeemboli, skal behandlingen seponeres og pasienten undersøkes øyeblikkelig, etterfulgt av egnet behandling. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienten skal opplyses om at svimmelhet er sett under behandling.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Effekt av andre legemidler på filgotinib: Filgotinib metaboliseres primært av karboksylesterase 2 (CES2) som kan hemmes in vitro av legemidler som fenofibrat, karvedilol, diltiazem eller simvastatin. Klinisk relevans er ukjent. Effekt av filgotinib på andre legemidler: Induksjon av CYP2B6 kan ikke utelukkes. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av CYP1A2‑substrater med lav terapeutisk indeks. Metabolitten GS-829845 kan hemme P-gp og BCRP, og forsiktighet anbefales når substrater med lav terapeutisk indeks (f.eks. digoksin) gis samtidig. In vitro-studier indikerer at filgotinib og GS-829845 er OATP1B1- og OATP1B3-hemmere. Det kan ikke utelukkes at samtidig bruk av OATP1B1- eller OATP1B3-substrater kan øke eksponering for disse og risikoen for bivirkninger. Samtidig bruk av sensitive OATP1B1- eller OATP1B3-substrater (f.eks. valsartan, statiner) anbefales derfor ikke. Se SPC for interaksjonsstudier.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Kan gi fosterskade. Kvinner som kan bli gravide må bruke sikker prevensjon under og i minst 1 uke etter avsluttet behandling.
Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. En risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Skal ikke brukes ved amming.
Fertilitet: Nedsatt fertilitet, svekket spermatogenese og histopatologisk påvirkning av mannlige reproduksjonsorganer er sett i dyrestudier. Potensiell effekt på sædproduksjon og mannlig fertilitet hos mennesker, samt reverserbarhet av disse, er ukjent. Potensiell risiko for redusert fertilitet eller sterilitet bør diskuteres med mannlige pasienter før behandlingsoppstart. Dyrestudier indikerer ingen påvirkning av kvinners fertilitet.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeNøytropeni
Gastrointestinale
VanligeKvalme
Infeksiøse
VanligeUrinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Mindre vanligeHerpes zoster, pneumoni
Nevrologiske
VanligeSvimmelhet
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeHyperkolesterolemi
Undersøkelser
Mindre vanligeØkt CK i blod
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleKvalme
InfeksiøseUrinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
NevrologiskeSvimmelhet
Mindre vanlige
Blod/lymfeNøytropeni
InfeksiøseHerpes zoster, pneumoni
Stoffskifte/ernæringHyperkolesterolemi
UndersøkelserØkt CK i blod

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Administrering av filgotinib som engangsdoser og 1 gang daglig opptil 450 mg har ikke vist dosebegrensende toksisitet. Ingen spesifikk toksisitet er sett.
Behandling: Overvåkning for symptomer på bivirkninger. Støttetiltak, inkl. overvåkning av vitale tegn og observasjon av klinisk status. Ukjent om filgotinib fjernes ved dialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Adenosintrifosfat (ATP)-kompetitiv og reversibel JAK-hemmer. Modulerer signaloverføring ved å forhindre fosforylering og aktivering av signaltransdusere og transkripsjonsaktivatorer (STAT). Hemmer fortrinnsvis aktiviteten til JAK1. Primær metabolitt GS‑829845 er ca. 10 × mindre aktiv enn filgotinib, men viser en lignende preferanse for hemming av JAK1.
Absorpsjon: Rask. Median Cmax etter flere doser oppstår 2-3 timer og 5 timer etter administrering for hhv. filgotinib og GS‑829845. Cmax: 2,15 og 4,43 µg/ml for hhv. filgotinib og GS‑829845. AUCtau: 6,77 og 83,2 µg × time/ml for hhv. filgotinib og GS‑829845. Steady state-konsentrasjoner av filgotinib oppnås etter 2-3 dager, med ubetydelig akkumulering etter administrering 1 gang daglig, og etter 4 dager for GS-829845, med ca. dobbel akkumulering etter administrering 1 gang daglig.
Proteinbinding: Lav. 55-59% og 39-44% for hhv. filgotinib og GS‑829845.
Fordeling: Blod‑til‑plasma-forholdet varierer fra 0,85-1,1, som indikerer at distribusjonen ikke er preferert til blodceller.
Halveringstid: Gjennomsnittlig t1/2: Ca. 7 og 19 timer for hhv. filgotinib og GS‑829845.
Metabolisme: Høy grad, primært via CES2 og i mindre grad via CES1.
Utskillelse: Ca. 87% via urin som filgotinib og metabolitter (GS‑829845 utgjør ca. 54%). Ca. 15% via feces (GS‑829845 utgjør ca. 8,9%).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Hold boksen tett lukket.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Jyseleca, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg30 stk. (boks)
176734
-
-
12681,70C
200 mg30 stk. (boks)
448667
-
-
12681,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.09.2020