Jivi

Bayer AG


Rekombinant koagulasjonsfaktor VIII.

B02B D02 (Koagulasjonsfaktor VIII)PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 500 IE, 1000 IE, 2000 IE og 3000 IE: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Damoktokog alfa pegol (human koagulasjonsfaktor VIII) 500 IE, resp. 1000 IE, 2000 IE og 3000 IE, sukrose, histidin, glysin, natriumklorid, kalsiumkloriddihydrat, polysorbat 80, konsentrert eddiksyre. II) Oppløsningsvæske: Vann til injeksjonsvæsker 2,5 ml. Etter rekonstituering: Ca. 200 IE/ml, resp. 400 IE/ml, 800 IE/ml og 1200 IE/ml. Spesifikk aktivitet ca. 10 000 IE/mg protein. Produsert i hamsternyreceller.


Indikasjoner

Behandling og profylakse av blødning hos tidligere behandlede pasienter ≥12 år med hemofili A (medfødt faktor VIII‑mangel).

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling skal skje under tilsyn av lege med erfaring i hemofilibehandling. Dosering og behandlingsvarighet avhenger av alvorlighetsgraden av FVIII‑mangelen, lokalisering og omfang av blødningen samt klinisk tilstand. 1 IE av FVIII‑aktivitet tilsvarer mengden FVIII i 1 ml normalt humant plasma.
Overvåkning: Under behandling anbefales egnet fastsettelse av FVIII‑nivå for å bekrefte at tilstrekkelig nivå er nådd. Ulik respons vises ved ulik halveringstid og recovery. Dosering basert på kroppsvekt kan kreve justering hos overvektige. Spesielt ved større kirurgiske inngrep er nøye overvåkning ved koagulasjonsanalyse (FVIII‑aktivitet i plasma) helt nødvendig. Ved bruk av in vitro aktivert partiell tromboplastintid (aPTT)‑basert ett-trinns koagulasjonsanalyse for å bestemme FVIII‑aktivitet i blodprøver, kan resultater bli signifikant påvirket av både type aPTT‑reagens og referansestandard. Kan føre til over- eller underestimering av FVIII‑aktivitet. Det kan være betydelige avvik mellom analyseresultater som oppnås med spesifikke reagenser som brukes i den aPTT‑baserte ett-trinns koagulasjonsanalysen og den kromogene analysen. Viktig ved overvåkning, og ved bytte av laboratorium og/eller reagenser for analysen. Gjelder også modifiserte langtidsvirkende FVIII‑preparater. Laboratorier bør kontrollere nøyaktigheten av sine prosedyrer. FVIII‑aktiviteten til Jivi kan måles nøyaktig i plasma vha. av enten en validert analyse med kromogent substrat eller en ett-trinns koagulasjonsanalyse ved bruk av spesifikke reagenser. Noen silikabaserte ett‑trinnsanalyser (f.eks. APTT‑SP, STA‑PTT) kan underestimere FVIII‑aktiviteten i plasmaprøver. Noen reagenser, f.eks. med kaolinbaserte aktivatorer, har potensial for overestimering. Klinisk effekt av FVIII er viktigst ved evaluering av behandlingseffekt. Justering av individuell dosering kan være nødvendig for å oppnå tilfredsstillende kliniske resultater. Hvis beregnet dose ikke gir forventet FVIII‑nivå, eller hvis blødning ikke er kontrollert etter administrering av beregnet dose, skal en sirkulerende FVIII‑inhibitor eller anti‑PEG-antistoffer mistenkes.
Behandling ved behov: Beregning av nødvendig dose er basert på empiriske data som viser at 1 IE FVIII pr. kg kroppsvekt øker FVIII-aktiviteten i plasma med 1,5-2,5% av normal aktivitet. Nødvendig dose beregnes etter følgende formel: Nødvendig antall enheter = kroppsvekt (kg) × ønsket FVIII-stigning (% eller IE/dl) × resiprok av observert recovery (dvs. 0,5 for recovery på 2%). Mengde og administreringshyppighet skal alltid tilpasses individuell klinisk effekt. Doseringsveiledning ved blødningsepisoder og kirurgi er angitt i tabellen nedenfor. Ved følgende blødningstilstander bør ikke FVIII-aktiviteten falle under angitt aktivitetsnivå i plasma (i % av normalen) i den relevante perioden:

Blødningsgrad/
Type kirurgi

Nødvendig FVIII-nivå
(% eller IE/dl)

Doseringshyppighet/
Behandlingsvarighet

Blødning:

 

 

Tidlig hemartrose, muskelblødning/oral blødning

20-40

Gjenta injeksjon hver 24.‑48. time i minst 1 dag, inntil overstått blødningsepisode (indikert ved smerte) eller oppnådd tilheling.

Mer omfattende hemartrose, muskelblødning/hematom

30-60

Gjenta injeksjon hver 24.‑48. time i minst 3‑4 dager, inntil smerte og akutt funksjonsnedsettelse er opphørt.

Livstruende blødninger

60-100

Gjenta injeksjon hver 8.‑24. time inntil faren er over.

Kirurgi:

 

 

Mindre inngrep, inkl. tanntrekking

30-60

Hver 24. time i minst 1 dag, inntil oppnådd tilheling.

Større kirurgisk inngrep

80-100 (pre- og postoperativt)

Gjenta infusjon hver 12.‑24. time inntil tilfredsstillende sårtilheling, behandle i ytterligere minst 7 dager for å opprettholde FVIII-aktivitet på 30‑60% (IE/dl).


Profylakse: Behandle etter klinisk skjønn basert på individuelle pasientkarakteristika og behandlingsrespons. Dose: 45-60 IE/kg hver 5. dag. Basert på pasientens kliniske karakteristika kan dosen også være 60 IE/kg hver 7. dag eller 30-40 IE/kg 2 ganger pr. uke. Til overvektige er maks. dose pr. injeksjon ca. 6000 IE.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Ikke indisert til barn <12 år. Samme dosering til ungdom som til voksne. Eldre: Begrenset erfaring hos eldre ≥65 år.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg. Skal ikke blandes med andre legemidler. Kun medfølgende utstyr (inkl. hetteglassadapter med integrert filter og venepunksjonssett) skal brukes til rekonstituering og injeksjon.
Administrering: I.v. bruk. Gis over 2-5 minutter, avhengig av totalvolum. Hastighet bestemmes ut fra hva som er behagelig (maks. 2,5 ml/minutt).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjente allergiske reaksjoner mot muse- eller hamsterproteiner.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhet: Allergiske overfølsomhetsreaksjoner kan oppstå. Kan inneholde spormengder av muse- og hamsterproteiner. Overfølsomhetsreaksjoner kan også være forbundet med antistoffer mot PEG. Pasienter skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner, og rådes til å avslutte bruk umiddelbart og kontakte lege ved slike symptomer. Symptomatisk behandling for overfølsomhet skal igangsettes etter behov. Ved anafylaksi/sjokk skal gjeldende standard medisinsk behandling igangsettes. Inhibitorer: Dannelse av inhibitorer mot FVIII kan oppstå. Inhibitorene er vanligvis IgG rettet mot FVIIIs prokoagulerende aktivitet, som måles i Bethesda‑enheter (BE)/ml plasma. Risiko for inhibitorutvikling korrelerer med sykdommens alvorlighetsgrad samt eksponering for FVIII, med høyest risiko de første 50 eksponeringsdagene, men fortsetter hele livet selv om risikoen er mindre vanlig. I sjeldne tilfeller kan inhibitorer utvikles etter de første 50 eksponeringsdagene. Klinisk relevans av inhibitorutvikling avhenger av inhibitorens titer. Lavt titer utgjør en lavere risiko for utilstrekkelig klinisk respons enn inhibitorer med høyt titer. Alle pasienter som behandles med FVIII‑preparater bør overvåkes nøye for inhibitorutvikling vha. hensiktsmessige kliniske observasjoner og laboratorietester. Hvis forventet FVIII‑aktivitet i plasma ikke oppnås, eller dersom blødningen ikke kontrolleres med en passende dose, skal det testes for FVIII‑inhibitor. Ved høye inhibitornivåer er det mulig at behandlingen ikke har effekt, og andre behandlingsalternativer skal vurderes. Behandling av slike pasienter skal ledes av lege med erfaring i behandling av hemofili og FVIII‑inhibitorer. Immunrespons på PEG: Er sett. Manifestert som symptomer på akutt overfølsomhet og/eller behandlingssvikt, primært de første 4 eksponeringsdagene. Lave FVIII‑nivåer etter injeksjon og fravær av detekterbare FVIII‑inhibitorer indikerer at behandlingssvikt sannsynligvis skyldes anti‑PEG‑antistoffer. I slike tilfeller skal behandling seponeres, og et FVIII‑preparat som tidligere har hatt effekt benyttes. Oppstår primært hos yngre barn. Signifikant reduksjon i risiko for immunrespons på PEG er sett ved økende alder. Følgene av risiko for berørte pasienter med overfølsomhetsreaksjoner mot pegylerte proteiner, er ukjent. Titre av anti‑PEG IgM‑antistoffer er redusert etter seponering, og over tid er de ikke-detekterbare. Kryssreaktivitet mellom anti‑PEG IgM‑antistoffer og andre umodifiserte FVIII‑preparater er ikke sett. Kardiovaskulære hendelser: Risiko kan være økt ved eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer. Kateterrelaterte komplikasjoner: Hvis utstyr for sentral venetilgang (CVAD) kreves, skal risikoen for CVAD‑relaterte komplikasjoner, inkl. lokale infeksjoner, bakteriemi og trombose på kateterstedet vurderes. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg)/dose, dvs. praktisk talt natriumfritt.

Graviditet, amming og fertilitet

Ingen erfaring. Skal kun brukes under graviditet og amming hvis klart indisert.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Faktor VIII-inhibering (hos tidligere behandlede pasienter, frekvens basert på studier av alle FVIII-preparater)
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerter, kvalme, oppkast
Generelle
Vanlige Feber, reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. pruritus/utslett på injeksjonsstedet og pruritus på karpunksjonsstedet)
Hud
Vanlige Erytem (inkl. erythema multiforme), utslett (inkl. papuløst utslett)
Mindre vanlige Kløe
Immunsystemet
Vanlige Overfølsomhet
Kar
Mindre vanlige Flushing
Luftveier
Vanlige Hoste
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Svimmelhet
Mindre vanlige Dysgeusi
Psykiske
Vanlige Insomni
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Nevrologiske Hodepine
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, kvalme, oppkast
Generelle Feber, reaksjoner på injeksjonsstedet (inkl. pruritus/utslett på injeksjonsstedet og pruritus på karpunksjonsstedet)
Hud Erytem (inkl. erythema multiforme), utslett (inkl. papuløst utslett)
Immunsystemet Overfølsomhet
Luftveier Hoste
Nevrologiske Svimmelhet
Psykiske Insomni
Mindre vanlige
Blod/lymfe Faktor VIII-inhibering (hos tidligere behandlede pasienter, frekvens basert på studier av alle FVIII-preparater)
Hud Kløe
Kar Flushing
Nevrologiske Dysgeusi

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Rekombinant human koagulasjonsfaktor VIII uten von Willebrands faktor, pegylert på et spesifikt sete og B‑domenet fjernet.
Virkningsmekanisme: FVIII bindes til von Willebrands faktor. Aktivert FVIII virker som kofaktor for aktivert faktor IX og aktiverer faktor X. Aktivert faktor X konverterer protrombin til trombin, trombin konverterer fibrinogen til fibrin og et koagel dannes. Setespesifikk pegylering reduserer clearance av FVIII, som gir forlenget halveringstid.
Absorpsjon: AUC er 3341 og 4052 IE × timer/dl for hhv. aldersgruppene 12-18 år og ≥18 år, for en dose på 60 IE/kg.
Fordeling: VdSS er 0,423 og 0,373 dl/kg for hhv. aldersgruppene 12-18 år og ≥18 år.
Halveringstid: T1/2 er 16,8 og 17,4 timer og clearance er 0,0174 og 0,0148 dl/time/kg, for hhv. aldersgruppene 12-18 år og ≥18 år.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i ytterkartongen for å beskytte mot lys. Kan innenfor holdbarhetstiden oppbevares ved høyst 25°C i maks. 6 måneder. Sluttdato for perioden noteres på ytterkartongen. Skal deretter ikke settes tilbake i kjøleskap, men brukes eller kastes. Etter rekonstituering: Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er vist i 3 timer ved romtemperatur. Skal ikke avkjøles etter rekonstituering. Bør av mikrobiologiske årsaker brukes umiddelbart etter rekonstituering. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold før bruk.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Jivi, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
500 IE 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
156421
H-resept
-
7221,10 C
1000 IE 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
446098
H-resept
-
14279,70 C
2000 IE 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
465725
H-resept
-
28396,80 C
3000 IE 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
134186
H-resept
-
42513,90 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 07.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11/2020