Jevtana

sanofi-aventis


Cytostatikum, taksan.

L01C D04 (Kabazitaksel)KONSENTRAT OG VÆSKE TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 60 mg/1,5 ml: 1 sett inneh.: I) Hetteglass (1,5 ml nominelt volum, 1,83 ml fyllevolum): Kabazitaksel 60 mg, polysorbat 80, sitronsyre. II) Hetteglass (4,5 ml nominelt volum, 5,67 ml fyllevolum): Etanol 96%, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Jevtana i kombinasjon med prednison eller prednisolon er indisert for behandling av voksne med kastrasjonsresistent metastatisk prostatakreft som tidligere har gjennomgått et behandlingsregime med docetaksel.

Dosering

Bruk bør innskrenkes til avdelinger som er spesialisert i administrering av cytostatika, og bør bare gis under tilsyn av lege med erfaring i bruk av kjemoterapi mot kreft, se for øvrig Forsiktighetsregler.
Premedisinering: Følgende bør gis minst 30 minutter før hver administrering av kabazitaksel for å redusere risikoen for og alvorlighetsgraden av hypersensitivitet: Antihistamin (deksklorfeniramin 5 mg eller difenhydramin 25 mg eller tilsv.), kortikosteroid (deksametason 8 mg eller tilsv.) og H2-antagonist (ranitidin eller tilsv.). Antiemetisk profylakse anbefales (oral eller i.v.). Tilstrekkelig hydrering må sikres under hele behandlingen for å unngå komplikasjoner som nyresvikt.
Anbefalt dosering: 25 mg/m2 gitt hver 3. uke, kombinert med oral prednison eller prednisolon 10 mg daglig under hele behandlingen.
Dosejustering: Dosen bør justeres ved følgende bivirkninger:

Bivirkning

Dosejustering

Langvarig nøytropeni grad1 ≥3 (lengre enn 1 uke) til tross for egnet behandling, inkl. G-CSF

Utsett behandlingen inntil nøytrofiltallet er >1500 celler/mm3, reduser deretter dosen til 20 mg/m2.

Febril nøytropeni eller nøytropen infeksjon

Utsett behandlingen inntil bedring eller tilfriskning, og inntil nøytrofiltallet er >1500 celler/mm3, reduser deretter dosen til 20 mg/m2.

Diaré grad1 ≥3 eller vedvarende diaré til tross for egnet behandling, inkl. væske- og elektrolyttsubstitusjon

Utsett behandlingen inntil bedring eller tilfriskning, reduser deretter dosen til 20 mg/m2.

Perifer nevropati grad1 >2

Utsett behandlingen inntil bedring, reduser deretter dosen til 20 mg/m2.

1Grad iht. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE 4.0).Dersom pasienten fortsatt opplever noen av disse bivirkningene ved 20 mg/m2 kan dosereduksjon til 15 mg/m2 vurderes, ev. bør behandlingen avsluttes. Data for doser <20 mg/m2 er begrenset.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kabazitaksel metaboliseres i stor grad i lever. Ved total bilirubin >1 til <1,5 × ULN, eller ASAT >1,5 × ULN, reduseres dosen til 20 mg/m2, og gis med forsiktighet og nøye overvåkning. Ved total bilirubin >1,5 til <3 × ULN reduseres dosen til 15 mg/m2; begrensede effektdata er tilgjengelig. Ved total bilirubin >3 × ULN skal ikke kabazitaksel gis. Nedsatt nyrefunksjon: Kabazitaksel utskilles minimalt via nyrene. Ingen dosejustering er nødvendig ved nedsatt nyrefunksjon som ikke krever dialyse. Pasienter med nyresykdom i sluttfasen må behandles med forsiktighet og monitoreres grundig under behandlingen. Barn og ungdom <18 år: Bruk er ikke relevant. Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre: Ingen spesifikk dosejustering er anbefalt.
Tilberedning/Håndtering: Det er viktig å utføre tilberedningsprosedyren korrekt. Hetteglassene med konsentrat og oppløsningsvæske inneholder et ekstra fyllevolum. Hele innholdet av oppløsningsvæsken på 5,67 ml skal tilsettes konsentratet i første fortynning for at konsentrasjonen av kabazitaksel i premiks skal bli 10 mg/ml. Se SPC eller pakningsvedlegg for detaljer og bruksanvisning. Blandbarhet: Preparatet må ikke blandes med andre legemidler unntatt de som brukes til fortynningen. Infusjonsbeholdere av PVC og infusjonssett av polyuretan må ikke brukes under tilberedning og administrering av infusjonsvæsken.
Administrering: Gis som 1-times i.v. infusjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for kabazitaksel, andre taksaner eller noen av hjelpestoffene, inkl. polysorbat 80. Nøytrofiltall <1500/mm3, alvorlig nedsatt leverfunksjon (bilirubin ≥3 × ULN), samtidig vaksinering med gulfebervaksine.

Forsiktighetsregler

Hypersensitivitetsreaksjoner: Alle pasienter må premedisineres. Pasienten bør overvåkes nøye mht. hypersensitivitetsreaksjoner, særlig under 1. og 2. infusjon. Hypersensitivitetsreaksjoner kan inntreffe i løpet av noen få minutter etter oppstart av infusjonen, og fasiliteter og utstyr for behandling av hypotensjon og bronkospasme må derfor være tilgjengelig. Alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner, inkl. generalisert utslett/erytem, hypotensjon og bronkospasme, kan inntreffe og krever umiddelbar seponering av kabazitaksel og hensiktsmessig behandling. Benmargssuppresjon: Benmargssuppresjon manifestert som nøytropeni, anemi, trombocytopeni eller pancytopeni kan oppstå. Nøytropeni: Profylakse med G-CSF kan gis iht. gjeldende retningslinjer for å redusere risikoen for eller håndtere nøytropenikomplikasjoner (febril nøytropeni, vedvarende nøytropeni eller nøytropen infeksjon). Primærprofylakse med G-CSF bør overveies ved klinisk høyrisiko, f.eks. alder >65 år, redusert funksjonsevne, tidligere episoder med febril nøytropeni, omfattende tidligere strålingsfelter, dårlig ernæringsmessig status, eller annen alvorlig komorbiditet, som predisponerer for økte komplikasjoner av vedvarende nøytropeni. Profylakse med G-CSF begrenser insidens og alvorlighetsgrad av nøytropeni. Ukentlig måling av fullstendig blodtall er helt nødvendig under 1. behandlingssyklus og deretter før hver behandlingssyklus, slik at dosen kan justeres hvis nødvendig. Dosen bør reduseres dersom febril nøytropeni eller vedvarende nøytropeni inntreffer til tross for hensiktsmessig behandling. Behandlingen bør ikke gjenopptas før nøytrofiltallet er økt til ≥1500/mm3. Gastrointestinale lidelser: Abdominal smerte og ømhet, feber, varig forstoppelse, diaré, med eller uten nøytropeni kan være tidlige tegn på alvorlig GI-toksisitet og krever rask behandling. GI-blødning, perforering, ileus, kolitt, inkl. fatalt utfall, er sett. Forsiktighet anbefales ved høy risiko for GI-komplikasjoner, f.eks. nøytropeni, eldre, bruk av NSAID, antitrombotika, eller antikoagulantia, strålebehandling i bekkenet og tidligere GI-sykdom. Kvalme, oppkast, diaré og dehydrering: Ved diaré kan pasienten behandles med et vanlig brukt antidiarroikum. Diaré kan forekomme oftere hos pasienter som tidligere har gjennomgått stråling i mage-/underlivsregionen. Dehydrering er vanligst hos pasienter ≥65 år. Hensiktsmessige tiltak skal iverksettes for å rehydrere pasienten og for å overvåke og korrigere serumelektrolyttnivået, spesielt kalium. Behandlingsutsettelse eller dosereduksjon kan være nødvendig ved diaré grad1 ≥3. Ved kvalme eller oppkast kan vanlig brukt antiemetikum gis. Perifer nevropati: Perifer nevropati, perifer sensorisk nevropati (f.eks. parestesier, dysestesier) og perifer motorisk nevropati er sett. Pasienten bør rådes til å kontakte lege ved symptomer på nevropati som smerte, brennende følelse, prikking, nummenhet eller svakhet. Legen bør vurdere tilstedeværelse eller forverring av nevropati før hver behandling. Behandling bør utsettes inntil bedring av symptomene. Dosen bør reduseres fra 25 mg/m2 til 20 mg/m2 ved vedvarende perifer nevropati grad1 >2. Nyresvikt: Nyresykdom er rapportert i forbindelse med sepsis, alvorlig dehydrering pga. diaré, oppkast og obstruktiv uropati. Nyresvikt (inkl. fatal) er sett. Hensiktsmessige tiltak må igangsettes for å identifisere årsak og iverksette intensiv behandling av pasienten. Tilstrekkelig hydrering må sikres gjennom hele behandlingsforløpet. Pasienten bør rådes til å umiddelbart rapportere enhver signifikant endring i daglig urinvolum. Serumkreatinin bør måles ved baseline, ved hver blodtelling, og dersom pasienten rapporterer endring i urinutskillelse. Behandlingen bør stoppes ved nyresvikt grad1 ≥3. Respiratoriske sykdommer: Interstitiell pneumoni/pneumonitt og interstitiell lungesykdom (inkl. fatal) er sett. Hjertearytmier: Hjertearytmier er rapportert, takykardi og atrieflimmer er vanligst. Eldre (≥65 år): Kan ha større sannsynlighet for å få enkelte bivirkninger, inkl. nøytropeni og febril nøytropeni, utmattelse, feber, diaré, obstipasjon, asteni, dyspné, UVI, dehydrering og svimmelhet. Anemi: Anemi er sett. Hemoglobin og hematokrit bør kontrolleres før behandling og ved tegn eller symptomer på anemi eller blodtap. Forsiktighet anbefales ved hemoglobin <10 g/dl og hensiktsmessige tiltak bør iverksettes etter klinisk indikasjon. Hjelpestoffer: Oppløsningsvæsken inneholder 573,3 mg 96% etanol, tilsv. 14 ml øl eller 6 ml vin. Skadelig for alkoholikere. Må tas i betraktning ved høyrisikogrupper som pasienter med leversykdom eller epilepsi. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienter bør rådes til ikke å kjøre bil eller bruke maskiner dersom de opplever bivirkninger som utmattelse og svimmelhet.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

In vitro-studier har vist at kabazitaksel hovedsakelig metaboliseres via CYP3A (80-90%) og hemmer CYP3A. CYP3A-hemmere: Sterke CYP3A-hemmere forventes å øke konsentrasjonen av kabazitaksel, og samtidig bruk bør unngås. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av moderate CYP3A-hemmere. CYP3A-induktorer: Sterke CYP3A-induktorer forventes å redusere konsentrasjonen av kabazitaksel, og samtidig bruk bør unngås. Samtidig bruk av johannesurt (prikkperikum) bør unngås. OATP1B1-substrater: OATP1B1-substrater, som statiner, valsartan og repaglinid, anbefales ikke gitt 12 timer før til 3 timer etter infusjon. Vaksiner: Vaksinering med en levende eller levende svekket vaksine bør unngås hos pasienter som er immunkompromitterte av kjemoterapeutika, pga. risiko for alvorlige eller fatale infeksjoner. Drepte eller inaktiverte vaksiner kan gis, responsen kan imidlertid være redusert.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet ved maternotoksiske doser og at kabazitaksel krysser placentabarrieren. Kan forårsake føtal skade, og anbefales ikke brukt under graviditet eller av kvinner som kan bli gravide.
Amming: Utskillelse av kabazitaksel og metabolitter i morsmelk er påvist hos dyr. Risiko for det diende barnet kan ikke utelukkes. Bør ikke brukes ved amming.
Fertilitet: Dyrestudier har vist at kabazitaksel påvirker reproduksjonssystemet hos hannrotter og hannhunder. En effekt på fertilitet kan ikke utelukkes hos menn. Pga. mulige effekter på menns kjønnsceller og potensiell eksponering via seminalvæske, bør menn som behandles bruke sikker prevensjon i hele behandlingsperioden og i inntil 6 måneder etter siste dose. Pga. potensiell eksponering via seminalvæske, bør menn som behandles unngå at en annen person kommer i kontakt med ejakulatet gjennom hele behandlingsperioden. Menn anbefales å søke råd om lagring av spermier før behandlingen.

 

Bivirkninger

Se SPC for utfyllende opplysninger.
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Vanlige Febril nøytropeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Vanlige Dyspepsi, gastroøsofageal reflukssykdom, hemoroider, munntørrhet, oppblåsthet, rektal blødning, øvre abdominalsmerter
Ukjent frekvens Blødning, enterokolitt, gastritt, gastrointestinal perforasjon, ileus, intestinal obstruksjon, kolitt, nøytropen enterokolitt
Generelle
Svært vanlige Asteni, fatigue, feber
Vanlige Brystsmerter, kuldeskjelvinger, malaise, mukositt, perifert ødem, smerter, ødem
Hjerte
Vanlige Atrieflimmer, takykardi
Hud
Svært vanlige Alopesi
Vanlige Erytem, tørr hud
Immunsystemet
Vanlige Overfølsomhet
Infeksiøse
Vanlige Candidiasis, cellulitt, cystitt, herpes zoster, influensa, sepsis, septisk sjokk, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Sjeldne Cystitt pga. radiation recall-fenomen, inkl. cystittblødning
Kar
Vanlige Dyp venetrombose, flushing, hetetokter, hypertensjon, hypotensjon, ortostatisk hypotensjon
Kjønnsorganer/bryst
Vanlige Bekkensmerter
Luftveier
Svært vanlige Dyspné, hoste
Vanlige Orofarynkssmerter, pneumoni
Ukjent frekvens Interstitiell lungesykdom, interstitiell pneumoni/pneumonitt
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi, ryggsmerter
Vanlige Flankesmerter, muskel-skjelettsmerter i brystet, muskelkramper, myalgi, smerter i ekstremitet
Nevrologiske
Svært vanlige Dysgeusi
Vanlige Hodepine, hypoestesi, isjias, letargi, parestesi, perifer nevropati, perifer sensorisk nevropati, svimmelhet
Nyre/urinveier
Svært vanlige Hematuri
Vanlige Nyresvikt, inkl. akutt nyresvikt, dysuri, nyrekolikk, pollakisuri, hydronefrose, urinretensjon, urininkontinens, urinrørsobstruksjon
Psykiske
Vanlige Forvirring, rastløshet
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Anoreksi
Vanlige Dehydrering, hyperglykemi, hypokalemi
Undersøkelser
Vanlige Redusert vekt, økt ASAT, økte transaminaser
Øre
Vanlige Tinnitus, vertigo
Øye
Vanlige Konjunktivitt, økt lakrimasjon
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
Generelle Asteni, fatigue, feber
Hud Alopesi
Luftveier Dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, ryggsmerter
Nevrologiske Dysgeusi
Nyre/urinveier Hematuri
Stoffskifte/ernæring Anoreksi
Vanlige
Blod/lymfe Febril nøytropeni
Gastrointestinale Dyspepsi, gastroøsofageal reflukssykdom, hemoroider, munntørrhet, oppblåsthet, rektal blødning, øvre abdominalsmerter
Generelle Brystsmerter, kuldeskjelvinger, malaise, mukositt, perifert ødem, smerter, ødem
Hjerte Atrieflimmer, takykardi
Hud Erytem, tørr hud
Immunsystemet Overfølsomhet
Infeksiøse Candidiasis, cellulitt, cystitt, herpes zoster, influensa, sepsis, septisk sjokk, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Kar Dyp venetrombose, flushing, hetetokter, hypertensjon, hypotensjon, ortostatisk hypotensjon
Kjønnsorganer/bryst Bekkensmerter
Luftveier Orofarynkssmerter, pneumoni
Muskel-skjelettsystemet Flankesmerter, muskel-skjelettsmerter i brystet, muskelkramper, myalgi, smerter i ekstremitet
Nevrologiske Hodepine, hypoestesi, isjias, letargi, parestesi, perifer nevropati, perifer sensorisk nevropati, svimmelhet
Nyre/urinveier Nyresvikt, inkl. akutt nyresvikt, dysuri, nyrekolikk, pollakisuri, hydronefrose, urinretensjon, urininkontinens, urinrørsobstruksjon
Psykiske Forvirring, rastløshet
Stoffskifte/ernæring Dehydrering, hyperglykemi, hypokalemi
Undersøkelser Redusert vekt, økt ASAT, økte transaminaser
Øre Tinnitus, vertigo
Øye Konjunktivitt, økt lakrimasjon
Sjeldne
Infeksiøse Cystitt pga. radiation recall-fenomen, inkl. cystittblødning
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Blødning, enterokolitt, gastritt, gastrointestinal perforasjon, ileus, intestinal obstruksjon, kolitt, nøytropen enterokolitt
Luftveier Interstitiell lungesykdom, interstitiell pneumoni/pneumonitt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Forverring av bivirkninger som benmargssuppresjon og gastrointestinale lidelser.
Behandling: Overvåkning på spesialavdeling, og terapeutisk G-CSF så fort som mulig. Symptomlindrende tiltak.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Kabazitaksel bindes til tubulin og fremmer sammensetningen av tubulin til mikrotubuli samtidig som nedbrytning hemmes. Dette gir stabilisering av mikrotubuli, noe som resulterer i hemming av mitotiske og interfasecellulære funksjoner.
Absorpsjon: Kabazitaksel 25 mg/m2 gitt til pasienter med metastatisk prostatakreft gir Cmax 226 ng/ml mot slutten av infusjonen.
Proteinbinding: 89-92%.
Fordeling: Vdss var 4870 liter (2640 liter/m2 for en pasient med en median BSA på 1,84 m2).
Halveringstid: 95 timer. Plasmaclearance på 48,5 liter/time.
Metabolisme: I lever (>95%), hovedsakelig av CYP3A4 (80-90%).
Utskillelse: Ca. 80% elimineres i løpet av 2 uker, hovedsakelig i feces. <4% av dosen utskilles renalt (2,3% uendret).

Oppbevaring og holdbarhet

Skal ikke oppbevares i kjøleskap. Etter åpning: Hetteglassene med konsentrat og oppløsningsvæske må brukes umiddelbart. Se SPC eller pakningsvedlegg for oppbevaring og holdbarhet etter fortynning.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Jevtana, KONSENTRAT OG VÆSKE TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
60 mg/1,5 ml 1 sett (hettegl.)
508921
-
-
50928,30 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.07.2019