Glaukommiddel, prostaglandin F-analog.

ATC-nr.: S01E E04

  
  Står ikke på WADAs dopinglisteØYEDRÅPER, oppløsning 30 µg/ml: 1 ml inneh.: Travoprost 30 µg, polyquaternium-1, polyoksyetylenhydrogenert ricinusolje 40 (HCO‑40), borsyre, mannitol, natriumklorid, propylenglykol, natriumhydroksid og/eller saltsyre (for pH-justering), renset vann.


Indikasjoner

Voksne: Senking av forhøyet intraokulært trykk ved okulær hypertensjon eller åpenvinklet glaukom. Barn 3-18 år: Senking av forhøyet intraokulært trykk ved okulær hypertensjon eller pediatrisk glaukom.

Dosering

Voksne (inkl. eldre) og barn ≥3 år: 1 dråpe i konjunktivalsekken i berørt øye/øyne 1 gang daglig. Optimal effekt oppnås hvis dosen tas om kvelden. Hvis en dose glemmes, skal behandlingen fortsette med neste planlagte dose. Hvis et annet oftalmologisk antiglaukommiddel erstattes med Izba, skal behandlingen med det andre legemidlet avsluttes, og behandlingen med Izba starte påfølgende dag. Dosen må ikke overskride 1 dråpe om dagen i berørt øye/øyne.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- eller nyrefunksjon: Travoprost 40 µg/ml er undersøkt ved lett til alvorlig nedsatt leverfunksjon og ved lett til alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance ≥14 ml/minutt). Ingen dosejustering er nødvendig. Barn <3 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
Administrering: Til okulær bruk. Hvis mer enn ett øyepepreparat brukes samtidig, må legemidlene administreres med minst 5 minutters mellomrom.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Forandring av øyefarge: Kan gradvis forandre øyefargen ved å øke antallet melanosomer (pigmentgranula) i melanocytter. Før behandling igangsettes må pasienten informeres om muligheten for permanent forandring av øyefargen. Unilateral behandling kan gi permanent heterokromi. Langtidsvirkninger på melanocytter er ukjent. Irisfargeforandringen utvikler seg langsomt og sees ofte ikke før etter måneder eller år. Forandring er hovedsakelig sett ved flerfarget iris, f.eks. blåbrun, gråbrun, gulbrun og grønnbrun, men er også observert ved brune øyne. Den brune pigmenteringen rundt pupillen sprer seg vanligvis fra sentrum og i ringer mot periferien av berørt øye, men hele iris eller deler av denne kan bli mer brunlig. Videre utvikling i brun irispigmentering er ikke sett etter avsluttet behandling. Periorbitale forandringer og forandringer i øyelokket: Mørkfarging av huden rundt øyet og/eller på øyelokket er rapportert hos 0,2%. Periorbitale forandringer og forandringer i øyelokket, inkl. fordypning av øyelokkfold, er observert med prostaglandinanaloger. Travoprost kan gradvis forandre øyevippene og er observert hos ca. halvparten av pasientene i kliniske studier, og omfatter: Økt lengde, tykkelse, pigmentering på øyevipper og/eller antall øyevipper. Ingen erfaring med bruk ved inflammatoriske øyelidelser eller ved neovaskulær vinkelblokk, trangvinklet eller medfødt glaukom og bare begrenset erfaring ved tyreoidale øyesykdommer, ved åpenvinklet glaukom hos pseudoafake pasienter og ved pigmentær eller pseudoeksfoliativ glaukom. Afake pasienter: Forsiktighet anbefales ved bruk hos afake pasienter, pseudoafake pasienter med skadet bakre linsekapsel eller forkammerlinser, eller ved kjente risikofaktorer for cystoid makulaødem. Iritt/uveitt: Brukes med forsiktighet ved kjente risikofaktorer for iritt/uveitt. Hudkontakt: Må unngås, da transdermal absorpsjon er observert i kaninstudier. Prostaglandiner og prostaglandinanaloger er biologisk aktive og kan absorberes gjennom huden. Kvinner som er gravide eller forsøker å bli det, skal ta egnede forholdsregler for å unngå direkte kontakt. Skulle man ved et uhell komme i kontakt med en vesentlig del av innholdet i flasken, må berørt område vaskes umiddelbart. Kontaktlinser: Kontaktlinsene må tas ut før bruk, og skal ikke settes inn igjen før 15 minutter etter drypping. Hjelpestoffer: Propylenglykol kan gi hudirritasjon. Polyoksyetylenhydrogenert ricinusolje 40  kan gi hudreaksjoner. Barn: Langtids sikkerhetsdata mangler. Bilkjøring og betjening av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Ved uskarpt syn ved drypping, må pasienten vente til synet er klart før bilkjøring eller bruk av maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se S01E E04
Ingen interaksjonsstudier er utført.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skadelige farmakologiske effekter på svangerskap og/eller foster/nyfødt barn. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Skal ikke brukes av kvinner i fertil alder med mindre de bruker sikker prevensjon.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Dyrestudier har vist utskillelse av travoprost og metabolitter i morsmelk. Anbefales ikke ved amming.
Fertilitet: Ingen data.
Travoprost

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Øye: Okulær hyperemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øye: Tørt øye, pruritus, okulært ubehag. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Pruritus, utslett. Øye: Punktkeratitt, betennelse i fremre kammer, blefaritt, øyesmerter, lysskyhet, redusert syn, uklart syn, konjunktivitt, ødem i øyelokket, skorpedannelse på øyelokket, rennende øyne, mørke ringer under øynene, vekst av øyevipper, tykkere øyevipper.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Selektiv agonist med høy affinitet til prostaglandin-FP-reseptoren. Reduserer intraokulært trykk ved å øke utløpet av kammervann via trabekelverk og det uveosklerale avløp. Trykkreduksjon starter ca. 2 timer etter administrering, og maks. effekt oppnås etter 12 timer. Trykkreduksjonen opprettholdes i >24 timer med en enkeltdose.
Absorpsjon: Absorberes gjennom kornea, hvor isopropylesteren hydrolyseres til aktiv fri syre.
Fordeling: Cmax av fri syre på ≤25 pg/ml, nås 10-30 minutter etter administrering. Deretter faller plasmanivået raskt til under deteksjonsgrensen på 10 pg/ml <1 time etter administrering.
Metabolisme: Hovedsakelig via lever.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene.

Oppbevaring og holdbarhet

Åpnet flaske skal brukes innen 4 uker.

Sist endret: 21.07.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV:

23.06.2017

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Izba, ØYEDRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
30 µg/ml1 × 2,5 ml (flaske)
439719
Blå resept
-
171,30CSPC_ICON
3 × 2,5 ml (flaske)
427321
Blå resept
-
444,60CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agonist: Et stoff som har stimulerende effekt på en reseptor. Når agonisten bindes til reseptoren påvirkes eller forsterkes aktiviteten i cellen. Agonister kan være kroppsegne eller kunstig fremstilte.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blefaritt (øyelokksbetennelse): Infeksjon i øyelokkene, ofte i hårsekker på øyelokkskanten.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forhøyet intraokulært trykk: Forhøyet væsketrykk i øyet.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyes kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

iritt (iridosyklitt, fremre uveitt, regnbuehinnebetennelse): Akutt betennelse i øyets regnbuehinne. Symptomer er lysskyhet, smerter, tåreflod, irritasjon og rødhet i øyet.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreatininclearance (clcr): Angir hvor mange milliliter plasma som renses for kreatinin per minutt. Benyttes som mål på nyrenes funksjon.

makulaødem (maculaødem): Hevelse i makula.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

prostaglandin: Prostaglandiner omfatter en gruppe av hormonlignende stoffer som finnes i de fleste vev og organer i kroppen. Prostaglandiner påvirker blant annet blodtrykk, muskelspenninger, fettvev og immunsystemet.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

ødem (væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.