Isoptin

Isoptin Retard

Mylan Healthcare Norge AS


Kalsiumantagonist.

C08D A01 (Verapamil)TABLETTER, filmdrasjerte 40 mg og 80 mg: Isoptin: Hver tablett inneh.: Verapamilhydroklorid 40 mg, resp. 80 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


DEPOTTABLETTER 120 mg og 240 mg: Isoptin Retard: Hver depottablett inneh.: Verapamilhydroklorid 120 mg, resp. 240 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), indigotin (E 132), kinolingult (E 104).


Indikasjoner

Tabletter (Isoptin): Voksne: Angina pectoris. Variantangina (Prinzmetals angina). Hypertensjon. Forsøksvis ved hypertensive kriser. Paroksystisk supraventrikulær takykardi (også WPW-syndrom). Atrieflimmer og -flutter hvor en rask reduksjon av ventrikkelfrekvensen er ønskelig. Depottabletter (Isoptin Retard): Voksne: Hypertensjon. Angina pectoris.

Dosering

Tabletter (Isoptin): Individuell. Angina pectoris og arytmi hos voksne: 120-480 mg/dag fordelt på 3-4 doser. Hypertensjon hos voksne: 120-240 mg 2 ganger daglig som vedlikeholdsdose. Ved langtidsbehandling bør man forsøke å unngå døgndoser >480 mg over lengre tid.
Depottabletter (Isoptin Retard): Individuell. Angina pectoris hos voksne: 120-240 mg 1-2 ganger daglig. Hypertensjon hos voksne: 120-240 mg 1-2 ganger daglig. Vanlig dosering er 240 mg morgen.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Startdosen bør være lav og dosen justeres med forsiktighet, se Forsiktighetsregler. Nedsatt nyrefunksjon: Bør brukes med forsiktighet og med tett oppfølging, se Forsiktighetsregler. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke undersøkt, ingen tilgjengelige data.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Samtidig inntak av grapefruktjuice skal unngås. Tabletter: Kan om nødvendig knuses eller deles, men kan ikke deles i nøyaktig like store doser. Vær obs på mulig bitter/vond smak ved deling. Isoptin Retard: Depottabletter 120 mg: Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles. Isoptin Retard: Depottabletter 240 mg: Skal ikke tygges. Skal ikke knuses, men kan deles for å lette svelging (delestrek).

Kontraindikasjoner

Kardiogent sjokk. Hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon på <35% og/eller innkilingstrykk på >20 mm Hg (med mindre hjertesvikten er sekundær til en supraventrikulær takykardi mottagelig for verapamilbehandling). AV-blokk grad II og III, sinusknutedysfunksjon (sick sinus-syndrom), unntatt hos pasienter med fungerende kunstig pacemaker. Atrieflimmer/-flutter og samtidig WPW-syndrom. Kombinasjon med ivabradin. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet ved akutt hjerteinfarkt med samtidig bradykardi, markant hypotensjon, eller venstre ventrikkeldysfunksjon. Forsiktighet utvises ved AV-blokk I, bradykardi og hypotensjon. Verapamil påvirker AV- og sinusknuten og forlenger AV-ledningstiden. Brukes med forsiktighet da utvikling av AV-blokk II og III (kontraindikasjon) kan oppstå (sjeldent), og vil kreve seponering. Det kan også føre til bradykardi (sjeldent), og i ekstreme tilfeller asystoler. Det er mer sannsynlig at dette oppstår ved sick sinus-syndrom (sinusknutesykdom), som er mer vanlig hos eldre. Asystoler hos pasienter uten sick sinus-syndrom er vanligvis kort (noen få sekunder eller kortere) med spontan tilbakevending til AV- eller normal sinusrytme. Om dette ikke inntreffer omgående, bør passende behandling initieres umiddelbart. Gjensidig potensering av kardiovaskulære effekter (høy grad av AV-blokk, kraftig reduksjon av hjertefrekvensen, induksjon av hjertesvikt og potensert hypotensjon) er observert ved samtidig bruk av antiarytmika og betablokkere. Asymptomatisk bradykardi (36 slag/minutt) med vandrende atriepacemaker er observert hos en pasient som samtidig brukte timolol øyedråper og verapamil. Hvis verapamil administreres samtidig med digoksin, skal digoksindoseringen reduseres. Hjertesviktpasienter med redusert ejeksjonsfraksjon, men >35%, skal kompenseres innen behandling med verapamil starter og underveis. Ved samtidig behandling med HMG-CoA-reduktasehemmere, se Interaksjoner. Forsiktighet utvises ved sykdommer med nedsatt nevromuskulær transmisjon (myasthenia gravis, Lambert-Eaton syndrom, avansert Duchenne muskeldystrofi). Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Forsiktighet må utvises ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. redusert first pass-metabolisme og dermed økt biotilgjengelighet og nedsatt eliminering. Pasienter med sterkt nedsatt nyrefunksjon bør overvåkes nøye for mulige tegn på overdosering. Verapamil kan ikke fjernes ved hemodialyse. Hjelpestoffer: Tabletter: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Depottabletter 120 mg: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. depottablett, og er så godt som natriumfritt. Depottabletter 240 mg: Inneholder 37,1 mg natrium pr. depottablett, tilsv. 1,9% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak på 2 g for en voksen. Bilkjøring og bruk av maskiner: Verapamil kan påvirke reaksjonsevnen og evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner, særlig i starten av behandlingen, ved doseøkning, ved bytte fra et annet legemiddel og i forbindelse med alkohol.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Verapamil kan gi økt plasmanivå av følgende legemidler ved samtidig bruk: Prazosin og terazosin (additiv antihypertensiv effekt), kinidin (ca. 35%, økt risiko for bradyarytmi og myokarddepresjon, enkelte tilfeller av hypotensjon, lungeødem er sett når verapamil er gitt samtidig med kinidin til pasienter med hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati), teofyllin (ca. 20-30%), imipramin, glyburid (Cmax ca. 28%, AUC ca. 26%), doksorubicin (økt risiko for kardiotoksisitet), karbamazepin (ca. 20-50%, kan gi nevrotoksiske bivirkninger som dobbeltsyn, hodepine, ataksi eller svimmelhet), buspiron (ca. 3-6 ganger), midazolam (ca. 2-3 ganger), metoprolol (41%) og propranolol (94%) (økt risiko for AV-blokk og myokarddepresjon), digitoksin (30-40%), digoksin (Cmax ca. 44%, C12h ca. 53%, CSS ca. 44% og AUC ca. 50% hos friske, se Forsiktighetsregler), ciklosporin (2-3 ganger), everolimus (AUC ca. 3,5 ganger, Cmax ca. 2,3 ganger), sirolimus (AUC ca. 2,2 ganger), måling av konsentrasjon og dosejusteringer for både everolimus og sirolimus kan være nødvendig, takrolimus, almotriptan (AUC ca. 20 ganger, Cmax ca. 24 ganger), kolkisin (AUC ca. 2 ganger, Cmax ca. 1,3 ganger, kolkisindosen bør reduseres, se preparatomtale for kolkisin), dabigatraneteksilat (verapamil tabletter: Cmax ≤180%, AUC ≤150%, verapamil depottabletter: Cmax ≤90%, AUC ≤70%). En reduksjon av dabigatraneteksilatdosen kan være nødvendig og nøye klinisk overvåkning anbefales, særlig ved blødning, og spesielt ved nedsatt nyrefunksjon, grunnet økt blødningsrisiko. Samtidig bruk av verapamil og lipidsenkende midler, HMG-CoA-reduktasehemmere (øker atorvastatin, lovastatin, simvastatin (3-5 ganger)), kan gi økning i rabdomyolyse. Statinbehandling bør derfor starte med lavest mulig dose og titreres opp. Hvis verapamil skal legges til hos pasienter som allerede bruker statiner, bør reduksjon av statindosen og retitrering mot serumkolesterolnivå vurderes. Fluvastatin og pravastatin metaboliseres ikke av CYP3A4, og interaksjonen er mindre sannsynlig for disse. Verapamil kan gi forsterket virkning av litium (økt nevrotoksisitet), men også lavere plasmanivå av litium er sett. Kombinasjonen bør monitoreres nøye. Verapamil kan gi økt muskerelakserende effekt når kombinert med muskerelaksantia (dosejustering kan være nødvendig) og mulig blødningstendens når kombinert med acetylsalisylsyre. Effekten av alkohol kan forsterkes. Samtidig bruk av verapamil og direktevirkende perorale antikoagulantia (DOAK) viser en mulig økt risiko for blødning, spesielt hos pasienter med ytterligere risikofaktorer. Reduksjon av DOAK kan være nødvendig. Legemidler som kan gi økt plasmanivå av verapamil ved samtidig bruk: Klaritromycin, erytomycin, telitromycin (mulig økning av verapamil, enkelte kasuistikker), cimetidin (øker verapamil 20-30%), everolimus (øker verapamil Cmin ca. 2,3 ganger), sirolimus (øker verapamil AUC ca. 1,5 ganger), atorvastatin (øker verapamil 40-50%), lovastatin (øker verapamil 60-70%), grapefruktjuice (øker verapamil inntil 40%, risiko for AV-blokk). Antiretrovirale midler gir en mulig økning av verapamil og forsiktighet bør utvises, ev. reduksjon av verapamildosen. Legemidler som kan gi redusert plasmanivå av verapamil ved samtidig bruk: Rifampicin (reduserer verapamil >90%), karbamazepin, fenobarbital (reduserer verapamil ≥80%), fenytoin, sulfinpyrazon, johannesurt (prikkperikum) (reduserer verapamil 80%). Samtidig bruk med ivabradin er kontraindisert da verapamil senker hjertefrekvensen ytterligere.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Går over i placenta, men tilstrekkelige data foreligger ikke. Skal bare brukes under graviditet hvis strengt nødvendig.
Amming: Går over i morsmelk. Relativ dose hos spedbarn er lav (0,1-1% av mors dose). Skal kun brukes under amming dersom det er høyst nødvendig for mors helse pga. mulighet for alvorlige bivirkninger hos spedbarn.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeForstoppelse, kvalme
Mindre vanligeAbdominalsmerte
SjeldneOppkast
Ukjent frekvensAbdominalt ubehag, gingival hyperplasi, ileus
Generelle
VanligePerifert ødem
Mindre vanligeTretthet
Hjerte
VanligeBradykardi
Mindre vanligePalpitasjoner, takykardi
Ukjent frekvensAV-blokk grad I (gjelder kun tabletter, ikke depottabletter), II og III, hjertestans, hjertesvikt, sinusarrest, sinusbradykardi
Hud
SjeldneHyperhidrose
Ukjent frekvensAlopesi, angioødem, erythema multiforme, kløe, makulopapuløst utslett, purpura, Stevens-Johnsons syndrom, urticaria
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet
Kar
VanligeAnsiktsrødme, hypotensjon
Kjønnsorganer/bryst
Ukjent frekvensErektil dysfunksjon, galaktoré, gynekomasti
Luftveier
Ukjent frekvensBronkospasme, dyspné
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvensArtralgi, muskelsvakhet, myalgi
Nevrologiske
VanligeHodepine, svimmelhet
SjeldneParestesi, tremor
Ukjent frekvensEkstrapyramidale forstyrrelser, krampeanfall, paralyse (kvadriplegi)
Nyre/urinveier
Ukjent frekvensNyresvikt
Psykiske
SjeldneSomnolens
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensHyperkalemi
Undersøkelser
Ukjent frekvensForhøyet prolaktinnivå, økte leverenzymer
Øre
SjeldneTinnitus
Ukjent frekvensVertigo
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleForstoppelse, kvalme
GenerellePerifert ødem
HjerteBradykardi
KarAnsiktsrødme, hypotensjon
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Mindre vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte
GenerelleTretthet
HjertePalpitasjoner, takykardi
Sjeldne
GastrointestinaleOppkast
HudHyperhidrose
NevrologiskeParestesi, tremor
PsykiskeSomnolens
ØreTinnitus
Ukjent frekvens
GastrointestinaleAbdominalt ubehag, gingival hyperplasi, ileus
HjerteAV-blokk grad I (gjelder kun tabletter, ikke depottabletter), II og III, hjertestans, hjertesvikt, sinusarrest, sinusbradykardi
HudAlopesi, angioødem, erythema multiforme, kløe, makulopapuløst utslett, purpura, Stevens-Johnsons syndrom, urticaria
ImmunsystemetOverfølsomhet
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon, galaktoré, gynekomasti
LuftveierBronkospasme, dyspné
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskelsvakhet, myalgi
NevrologiskeEkstrapyramidale forstyrrelser, krampeanfall, paralyse (kvadriplegi)
Nyre/urinveierNyresvikt
Stoffskifte/ernæringHyperkalemi
UndersøkelserForhøyet prolaktinnivå, økte leverenzymer
ØreVertigo

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antihypertensiv og antianginøs effekt: Hemmer innstrømming av kalsiumioner i hjertemuskelceller og glatt muskulatur i blodkar, virker ikke på skjelettmuskulaturen. Totalt nedsettes hjertets arbeid og oksygenbehovet reduseres. Vasodilatasjon med nedsettelse av perifer karmotstand medfører nedsatt afterload og senkning av det forhøyede blodtrykket. Perifer vasodilatasjon senker blodtrykket særlig hos pasienter med hypertensjon, mens det påvirkes lite hos pasienter med normalt blodtrykk. Den vasodilaterende effekt på koronarkarene medfører at oksygentilførselen til myokardet ytterligere forbedres, og at ev. spasmer løses opp. Supraventrikulære arytmier: Kalsiumantagonismen fører til forsinket impulsoverledning ved at den effektive refraktærperiode i AV-knuten forlenges. Ved supraventrikulær arytmi gir verapamilbehandling ved anfall som regel omslag til sinusrytme, og/eller normalisering av ventrikkelfrekvens. Normal puls påvirkes ikke eller senkes litt.
Absorpsjon: Over 90% av dosen absorberes raskt fra tynntarmen. Biotilgjengeligheten dobles ved gjentatt dosering. Gjennomsnittlig systemisk tilgjengelighet av uforandret legemiddel etter en enkeltdose av tabletter og depottabletter er hhv. 22% og 33% pga. omfattende intestinal og hepatisk førstepassasjemetabolisme. Tabletter: Verapamil: Cmax etter 1-2 timer. Norverapamil: Cmax etter ca. 1 time. Depottabletter: Verapamil: Cmax etter 4‑5 timer. Norverapamil: Cmax etter ca. 5 timer.
Proteinbinding: Ca. 90%.
Fordeling: Vd: 1,8‑6,8 liter/kg.
Halveringstid: 3-7 timer. T1/2 øker ved nedsatt leverfunksjon som følge av lavere clearance og høyere Vd.
Metabolisme: Omfattende metabolisme via CYP3A4, CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9 og CYP2C18, bl.a. til norverapamil med noe farmakologisk aktivitet.
Utskillelse: Omtrent 50% elimineres via nyrene i løpet av 24 timer og 70% i løpet av 5 dager. Opptil 16% utskilles i feces. Omtrent 3-4% utskilt gjennom nyrene skilles ut som uforandret legemiddel. Total clearance av verapamil er nesten like høy som hepatisk blodgjennomstrømning, ca. 1 liter/time/kg (0,7-1,3 liter/time/kg).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Isoptin, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
40 mg100 stk. (blister)
178574
Blå resept
-
63,20C
80 mg100 stk. (blister)
086801
Blå resept
-
83,70C

Isoptin Retard, DEPOTTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
120 mg98 stk. (kalenderpakn.)
559021
Blå resept
-
142,40C
240 mg98 stk. (kalenderpakn.)
508622
Blå resept
-
204,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 13.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.03.2020