Isoptin

Isoptin Retard

Mylan Healthcare Norge AS

Kalsiumantagonist.

ATC-nr.: C08D A01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkTABLETTER, filmdrasjerte 40 mg, 80 mg og 120 mg: Isoptin: Hver tablett inneh.: Verapamilhydroklorid 40 mg, resp. 80 mg og 120 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


DEPOTTABLETTER 120 mg og 240 mg: Isoptin Retard: Hver depottablett inneh.: Verapamilhydroklorid 120 mg, resp. 240 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), indigotin (E 132), kinolingult (E 104).


Indikasjoner

Tabletter (Isoptin): Voksne: Angina pectoris. Variantangina (Prinzmetals angina). Hypertensjon. Forsøksvis ved hypertensive kriser. Paroksystisk supraventrikulær takykardi (også WPW-syndrom). Atrieflimmer og -flutter hvor en rask reduksjon av ventrikkelfrekvensen er ønskelig. Depottabletter (Isoptin Retard): Voksne: Hypertensjon. Angina pectoris.

Dosering

Tabletter (Isoptin): Individuell. Angina pectoris og arytmi hos voksne: 120-480 mg/dag fordelt på 3-4 doser. Hypertensjon hos voksne: 120-240 mg 2 ganger daglig som vedlikeholdsdose. Ved langtidsbehandling bør man forsøke å unngå døgndoser >480 mg over lengre tid.
Depottabletter (Isoptin Retard): Individuell. Angina pectoris hos voksne: 120-240 mg 1-2 ganger daglig. Hypertensjon hos voksne: 120-240 mg 1-2 ganger daglig. Vanlig dosering er 240 mg morgen.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Startdosen bør være lav og dosen justeres med forsiktighet, se Forsiktighetsregler. Nedsatt nyrefunksjon: Bør brukes med forsiktighet og med tett oppfølging, se Forsiktighetsregler. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke undersøkt, ingen tilgjengelige data.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Samtidig inntak av grapefruktjuice skal unngås. Tabletter: Kan om nødvendig knuses eller deles, men kan ikke deles i nøyaktig like store doser. Vær obs på mulig bitter/vond smak ved deling. Isoptin Retard: Depottabletter 120 mg: Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles. Isoptin Retard: Depottabletter 240 mg: Skal ikke tygges. Skal ikke knuses, men kan deles for å lette svelging (delestrek).

Kontraindikasjoner

Kardiogent sjokk. Hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon på <35% og/eller innkilingstrykk på >20 mm Hg (med mindre hjertesvikten er sekundær til en supraventrikulær takykardi mottagelig for verapamilbehandling). AV-blokk grad II og III, sinusknutedysfunksjon (sick sinus-syndrom), unntatt hos pasienter med fungerende kunstig pacemaker. Atrieflimmer/-flutter og samtidig WPW-syndrom. Kombinasjon med ivabradin. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet ved akutt hjerteinfarkt med samtidig bradykardi, markant hypotensjon, eller venstre ventrikkeldysfunksjon. Forsiktighet utvises ved AV-blokk I, bradykardi og hypotensjon. Verapamil påvirker AV- og sinusknuten og forlenger AV-ledningstiden. Brukes med forsiktighet da utvikling av AV-blokk II og III (kontraindikasjon) kan oppstå (sjeldent), og vil kreve seponering. Det kan også føre til bradykardi (sjeldent), og i ekstreme tilfeller asystoler. Det er mer sannsynlig at dette oppstår ved sick sinus-syndrom (sinusknutesykdom), som er mer vanlig hos eldre. Asystoler hos pasienter uten sick sinus-syndrom er vanligvis kort (noen få sekunder eller kortere) med spontan tilbakevending til AV- eller normal sinusrytme. Om dette ikke inntreffer omgående, bør passende behandling initieres umiddelbart. Gjensidig potensering av kardiovaskulære effekter (høy grad av AV-blokk, kraftig reduksjon av hjertefrekvensen, induksjon av hjertesvikt og potensert hypotensjon) er observert ved samtidig bruk av antiarytmika og betablokkere. Asymptomatisk bradykardi (36 slag/minutt) med vandrende atriepacemaker er observert hos en pasient som samtidig brukte timolol øyedråper og verapamil. Hvis verapamil administreres samtidig med digoksin, skal digoksindoseringen reduseres. Hjertesviktpasienter med redusert ejeksjonsfraksjon, men >35%, skal kompenseres innen behandling med verapamil starter og underveis. Ved samtidig behandling med HMG-CoA-reduktasehemmere, se Interaksjoner. Forsiktighet utvises ved sykdommer med nedsatt nevromuskulær transmisjon (myasthenia gravis, Lambert-Eaton syndrom, avansert Duchenne muskeldystrofi). Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Forsiktighet må utvises ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. redusert first pass-metabolisme og dermed økt biotilgjengelighet og nedsatt eliminering. Pasienter med sterkt nedsatt nyrefunksjon bør overvåkes nøye for mulige tegn på overdosering. Verapamil kan ikke fjernes ved hemodialyse. Hjelpestoffer: Tabletter: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. Depottabletter 120 mg: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. depottablett, og er så godt som natriumfritt. Depottabletter 240 mg: Inneholder 37,1 mg natrium pr. depottablett, tilsv. 1,9% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak på 2 g for en voksen. Bilkjøring og bruk av maskiner: Verapamil kan påvirke reaksjonsevnen og evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner, særlig i starten av behandlingen, ved doseøkning, ved bytte fra et annet legemiddel og i forbindelse med alkohol.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se C08D A01
Verapamil kan gi økt plasmanivå av følgende legemidler ved samtidig bruk: Prazosin og terazosin (additiv antihypertensiv effekt), kinidin (ca. 35%, økt risiko for bradyarytmi og myokarddepresjon, enkelte tilfeller av hypotensjon, lungeødem er sett når verapamil er gitt samtidig med kinidin til pasienter med hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati), teofyllin (ca. 20-30%), imipramin, glyburid (Cmax ca. 28%, AUC ca. 26%), doksorubicin (økt risiko for kardiotoksisitet), karbamazepin (ca. 20-50%, kan gi nevrotoksiske bivirkninger som dobbeltsyn, hodepine, ataksi eller svimmelhet), buspiron (ca. 3-6 ganger), midazolam (ca. 2-3 ganger), metoprolol (41%) og propranolol (94%) (økt risiko for AV-blokk og myokarddepresjon), digitoksin (30-40%), digoksin (Cmax ca. 44%, C12h ca. 53%, CSS ca. 44% og AUC ca. 50% hos friske, se Forsiktighetsregler), ciklosporin (2-3 ganger), everolimus (AUC ca. 3,5 ganger, Cmax ca. 2,3 ganger), sirolimus (AUC ca. 2,2 ganger), måling av konsentrasjon og dosejusteringer for både everolimus og sirolimus kan være nødvendig, takrolimus, almotriptan (AUC ca. 20 ganger, Cmax ca. 24 ganger), kolkisin (AUC ca. 2 ganger, Cmax ca. 1,3 ganger, kolkisindosen bør reduseres, se preparatomtale for kolkisin), dabigatraneteksilat (verapamil tabletter: Cmax ≤180%, AUC ≤150%, verapamil depottabletter: Cmax ≤90%, AUC ≤70%). En reduksjon av dabigatraneteksilatdosen kan være nødvendig og nøye klinisk overvåkning anbefales, særlig ved blødning, og spesielt ved nedsatt nyrefunksjon, grunnet økt blødningsrisiko. Samtidig bruk av verapamil og lipidsenkende midler, HMG-CoA-reduktasehemmere (øker atorvastatin, lovastatin, simvastatin (3-5 ganger)), kan gi økning i rabdomyolyse. Statinbehandling bør derfor starte med lavest mulig dose og titreres opp. Hvis verapamil skal legges til hos pasienter som allerede bruker statiner, bør reduksjon av statindosen og retitrering mot serumkolesterolnivå vurderes. Fluvastatin og pravastatin metaboliseres ikke av CYP3A4, og interaksjonen er mindre sannsynlig for disse. Verapamil kan gi forsterket virkning av litium (økt nevrotoksisitet), men også lavere plasmanivå av litium er sett. Kombinasjonen bør monitoreres nøye. Verapamil kan gi økt muskerelakserende effekt når kombinert med muskerelaksantia (dosejustering kan være nødvendig) og mulig blødningstendens når kombinert med acetylsalisylsyre. Effekten av alkohol kan forsterkes. Samtidig bruk av verapamil og direktevirkende perorale antikoagulantia (DOAK) viser en mulig økt risiko for blødning, spesielt hos pasienter med ytterligere risikofaktorer. Reduksjon av DOAK kan være nødvendig. Legemidler som kan gi økt plasmanivå av verapamil ved samtidig bruk: Klaritromycin, erytomycin, telitromycin (mulig økning av verapamil, enkelte kasuistikker), cimetidin (øker verapamil 20-30%), everolimus (øker verapamil Cmin ca. 2,3 ganger), sirolimus (øker verapamil AUC ca. 1,5 ganger), atorvastatin (øker verapamil 40-50%), lovastatin (øker verapamil 60-70%), grapefruktjuice (øker verapamil inntil 40%, risiko for AV-blokk). Antiretrovirale midler gir en mulig økning av verapamil og forsiktighet bør utvises, ev. reduksjon av verapamildosen. Legemidler som kan gi redusert plasmanivå av verapamil ved samtidig bruk: Rifampicin (reduserer verapamil >90%), karbamazepin, fenobarbital (reduserer verapamil ≥80%), fenytoin, sulfinpyrazon, johannesurt (prikkperikum) (reduserer verapamil 80%). Samtidig bruk med ivabradin er kontraindisert da verapamil senker hjertefrekvensen ytterligere.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Går over i placenta, men tilstrekkelige data foreligger ikke. Skal bare brukes under graviditet hvis strengt nødvendig.
Amming: Går over i morsmelk. Relativ dose hos spedbarn er lav (0,1-1% av mors dose). Skal kun brukes under amming dersom det er høyst nødvendig for mors helse pga. mulighet for alvorlige bivirkninger hos spedbarn.
Verapamil

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeForstoppelse, kvalme
Mindre vanligeAbdominalsmerte
SjeldneOppkast
Ukjent frekvensAbdominalt ubehag, gingival hyperplasi, ileus
Generelle
VanligePerifert ødem
Mindre vanligeTretthet
Hjerte
VanligeBradykardi
Mindre vanligePalpitasjoner, takykardi
Ukjent frekvensAV-blokk grad I (gjelder kun tabletter, ikke depottabletter), II og III, hjertestans, hjertesvikt, sinusarrest, sinusbradykardi
Hud
SjeldneHyperhidrose
Ukjent frekvensAlopesi, angioødem, erythema multiforme, kløe, makulopapuløst utslett, purpura, Stevens-Johnsons syndrom, urticaria
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet
Kar
VanligeAnsiktsrødme, hypotensjon
Kjønnsorganer/bryst
Ukjent frekvensErektil dysfunksjon, galaktoré, gynekomasti
Luftveier
Ukjent frekvensBronkospasme, dyspné
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvensArtralgi, muskelsvakhet, myalgi
Nevrologiske
VanligeHodepine, svimmelhet
SjeldneParestesi, tremor
Ukjent frekvensEkstrapyramidale forstyrrelser, krampeanfall, paralyse (kvadriplegi)
Nyre/urinveier
Ukjent frekvensNyresvikt
Psykiske
SjeldneSomnolens
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensHyperkalemi
Undersøkelser
Ukjent frekvensForhøyet prolaktinnivå, økte leverenzymer
Øre
SjeldneTinnitus
Ukjent frekvensVertigo
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleForstoppelse, kvalme
GenerellePerifert ødem
HjerteBradykardi
KarAnsiktsrødme, hypotensjon
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Mindre vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte
GenerelleTretthet
HjertePalpitasjoner, takykardi
Sjeldne
GastrointestinaleOppkast
HudHyperhidrose
NevrologiskeParestesi, tremor
PsykiskeSomnolens
ØreTinnitus
Ukjent frekvens
GastrointestinaleAbdominalt ubehag, gingival hyperplasi, ileus
HjerteAV-blokk grad I (gjelder kun tabletter, ikke depottabletter), II og III, hjertestans, hjertesvikt, sinusarrest, sinusbradykardi
HudAlopesi, angioødem, erythema multiforme, kløe, makulopapuløst utslett, purpura, Stevens-Johnsons syndrom, urticaria
ImmunsystemetOverfølsomhet
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon, galaktoré, gynekomasti
LuftveierBronkospasme, dyspné
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskelsvakhet, myalgi
NevrologiskeEkstrapyramidale forstyrrelser, krampeanfall, paralyse (kvadriplegi)
Nyre/urinveierNyresvikt
Stoffskifte/ernæringHyperkalemi
UndersøkelserForhøyet prolaktinnivå, økte leverenzymer
ØreVertigo

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: C08D A01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Antihypertensiv og antianginøs effekt: Hemmer innstrømming av kalsiumioner i hjertemuskelceller og glatt muskulatur i blodkar, virker ikke på skjelettmuskulaturen. Totalt nedsettes hjertets arbeid og oksygenbehovet reduseres. Vasodilatasjon med nedsettelse av perifer karmotstand medfører nedsatt afterload og senkning av det forhøyede blodtrykket. Perifer vasodilatasjon senker blodtrykket særlig hos pasienter med hypertensjon, mens det påvirkes lite hos pasienter med normalt blodtrykk. Den vasodilaterende effekt på koronarkarene medfører at oksygentilførselen til myokardet ytterligere forbedres, og at ev. spasmer løses opp. Supraventrikulære arytmier: Kalsiumantagonismen fører til forsinket impulsoverledning ved at den effektive refraktærperiode i AV-knuten forlenges. Ved supraventrikulær arytmi gir verapamilbehandling ved anfall som regel omslag til sinusrytme, og/eller normalisering av ventrikkelfrekvens. Normal puls påvirkes ikke eller senkes litt.
Absorpsjon: Over 90% av dosen absorberes raskt fra tynntarmen. Biotilgjengeligheten dobles ved gjentatt dosering. Gjennomsnittlig systemisk tilgjengelighet av uforandret legemiddel etter en enkeltdose av tabletter og depottabletter er hhv. 22% og 33% pga. omfattende intestinal og hepatisk førstepassasjemetabolisme. Tabletter: Verapamil: Cmax etter 1-2 timer. Norverapamil: Cmax etter ca. 1 time. Depottabletter: Verapamil: Cmax etter 4‑5 timer. Norverapamil: Cmax etter ca. 5 timer.
Proteinbinding: Ca. 90%.
Fordeling: Vd: 1,8‑6,8 liter/kg.
Halveringstid: 3-7 timer. T1/2 øker ved nedsatt leverfunksjon som følge av lavere clearance og høyere Vd.
Metabolisme: Omfattende metabolisme via CYP3A4, CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9 og CYP2C18, bl.a. til norverapamil med noe farmakologisk aktivitet.
Utskillelse: Omtrent 50% elimineres via nyrene i løpet av 24 timer og 70% i løpet av 5 dager. Opptil 16% utskilles i feces. Omtrent 3-4% utskilt gjennom nyrene skilles ut som uforandret legemiddel. Total clearance av verapamil er nesten like høy som hepatisk blodgjennomstrømning, ca. 1 liter/time/kg (0,7-1,3 liter/time/kg).

Sist endret: 16.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.03.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Isoptin, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
40 mg100 stk. (blister)
178574
SPC_ICONBlå resept
-
63,20C
80 mg100 stk. (blister)
086801
SPC_ICONBlå resept
-
83,70C
120 mg100 stk. (blister)
086843
SPC_ICONBlå resept
-
103,50C

Isoptin Retard, DEPOTTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
120 mg98 stk. (kalenderpakn.)
559021
SPC_ICONBlå resept
-
142,40C
240 mg98 stk. (kalenderpakn.)
508622
SPC_ICONBlå resept
-
204,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

asystole (hjertestans, hjertestopp): Opphør av hjertets pumpefunksjon. Hjertestans hos voksne kan ha ulike årsaker, f.eks. plutselig hjerteinfarkt.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

atrieflimmer (atriefibrillering, forkammerflimmer, atriell fibrillering, atriell fibrillasjon): Hjerterytmeforstyrrelse som oppstår i hjertets forkamre. Symptomer kan være hjertebank, rask puls, tungpustethet og svimmelhet.

av-blokk (atrioventrikulært blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cyp1a2: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP1A2-hemmere og CYP1A2-induktorer.

cyp2c8: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C8-hemmere og CYP2C8-induktorer.

cyp2c9: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer. Se også CYP2C9-hemmere og CYP2C9-induktorer.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt, impotens): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

galaktoré: Utskillelse av melk fra brystene uten at man ammer. Kan i spesielle tilfeller også ramme menn.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hmg-coa-reduktasehemmere (statiner): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

myasthenia gravis: Alvorlig autoimmun sykdom som gir økt trettbarhet og svakhet i muskulaturen.

rabdomyolyse: Oppløsning av muskelvev med påfølgende frigjøring av myoglobin (et muskelprotein) til blodet. Den økte mengden myoglobin kan føre til akutt nyresvikt. Rabdomyolyse forårsakes oftest av fysisk skade, for eksempel slag eller trykk mot skjelettmusklene, men kan også være kjemisk indusert (visse giftstoffer, narkotika eller medisiner).

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

wpw-syndrom (wolff–parkinson–white syndrom): Forstyrrelse i hjertets rytme, som skyldes en ekstra ledningsbane mellom hjertets forkamre og hovedkamre.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.