Iressa

AstraZeneca


Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

L01E B01 (Gefitinib)Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 250 mg: Hver tablett inneh.: Gefitinib 250 mg, laktose 163,5 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Som monoterapi for behandling av voksne med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) med aktiverende mutasjoner i EGFR-TK.

Dosering

Behandling skal startes og følges opp av lege med erfaring i bruk av kreftbehandlinger.
Voksne
Anbefalt dose: 1 tablett daglig.
Glemt dose Dersom en dose glemmes skal den tas så snart pasienten husker det. Dersom det er <12 timer til neste dose, skal pasienten ikke ta den glemte dosen. Pasienten skal ikke ta dobbel dose som erstatning for glemt dose.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Pasienter med moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child‑Pugh B eller C) pga. cirrhose har økt plasmakonsentrasjon av gefitinib. Disse skal monitoreres nøye. Plasmakonsentrasjon øker ikke hos pasienter med økt ASAT, alkalisk fosfatase eller bilirubin pga. levermetastaser.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig ved ClCR >20 ml/minutt. Forsiktighet anbefales ved ClCR ≤20 ml/minutt pga. begrensede data.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Det er ingen relevant bruk i pediatrisk populasjon ved indikasjon av NSCLC.
  • Eldre: Ingen dosejustering er nødvendig.
  • CYP2D6-langsomme omsettere: Dosejustering er normalt ikke nødvendig, men pasientene skal monitoreres nøye for bivirkninger.
  • Dosejustering pga. toksisitet: Pasienter med dårlig tolerert diaré eller hudbivirkninger kan gis opptil 14 dagers avbrudd i behandlingen. For pasienter som ikke tåler behandling etter avbrutt terapi, skal gefitinib seponeres og alternativ behandling vurderes.
Administrering Tas oralt til omtrent samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. Svelges hele med litt vann. Kan ev. løses opp i vann (uten kullsyre): Legg tabletten i et 1/2 glass vann (ikke knus den). Rør rundt til den er henfalt (kan ta ca. 20 minutter). Oppløsningen drikkes umiddelbart (innen 60 minutter). Skyll glasset og drikk. Oppløsningen kan også administreres via nasogastrisk eller gastrostomisonde.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming.

Forsiktighetsregler

Når gefitinib vurderes som en behandling av lokalavansert eller metastatisk NSCLC er det viktig at en prøver å undersøke EGFR-mutasjonsstatus i tumorvevet hos alle pasienter. Dersom en celleprøve fra tumor ikke er mulig å vurdere kan sirkulerende tumor DNA (ctDNA) fra en blodprøve (plasma) brukes. Kun robuste, pålitelige og sensitive test(er) som er vist anvendbare for å bestemme EGFR-mutasjonsstatus i tumorer eller ctDNA bør brukes for å unngå falske negative eller positive målinger. Interstitiell lungesykdom (ILS): ILS kan oppstå akutt, og enkelte tilfeller kan være fatale. Ved forverring av respiratoriske symptomer, som dyspné, hoste og feber, bør behandlingen avbrytes og pasienten undersøkes snarest. Hvis ILS bekreftes bør gefitinib seponeres og pasienten gis adekvat behandling. Levertoksisitet og nedsatt leverfunksjon: Det har vært enkelte rapporter om leversvikt som i noen tilfeller hadde dødelig utgang. Jevnlige tester av leverfunksjon anbefales. Gefitinib skal brukes med forsiktighet ved mild til moderat endret leverfunksjon. Seponering bør overveies ved store leververdiendringer. Nedsatt leverfunksjon pga. cirrhose fører til økt plasmakonsentrasjon av gefitinib. Interaksjoner: Hos pasienter som er langsomme omsettere av CYP2D6, kan behandling med en potent CYP3A4-hemmer føre til økte plasmanivåer av gefitinib. Ved behandlingsoppstart med en CYP3A4-hemmer skal pasienter monitoreres nøye for bivirkninger av gefitinib. Pasienter som behandles med warfarin og gefitinib bør monitoreres jevnlig for endringer i protrombintid eller INR. Legemidler som øker gastrisk pH (protonpumpehemmere, H2-antagonister og antacida) kan redusere gefitinibeffekten. Gefitinib kan øke nøytropenieffekten av vinorelbin når substansene brukes samtidig. Øvrige: Pasienter bør oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart dersom de får alvorlig eller vedvarende diaré, kvalme, oppkast eller anoreksi. Symptomene må håndteres iht. klinisk praksis. Pasienter som har tegn og symptomer som kan tyde på keratitt, slik som akutt eller forverring av: Øyebetennelse, lakrimasjon, lysømfintlighet, tåkesyn, øyesmerter og/eller rødt øye, skal straks henvises til spesialist i oftalmologi. Dersom diagnosen ulcerøs keratitt blir bekreftet, bør behandling avbrytes. Dersom symptomene ikke forsvinner eller dersom symptomene kommer tilbake ved reintroduksjon av preparatet, bør permanent seponering vurderes. Det er sett CNS-blødninger hos barn og ungdom med gliomer i hjernen. Det er ikke sett økt risiko for cerebral blødning hos voksne som behandles med gefitinib. Gastrointestinal perforering er rapportert. I de fleste tilfellene er dette forbundet med andre kjente risikofaktorer inkl. samtidig medisinering slik som steroider eller NSAID, underliggende tidligere GI-ulcerasjon, alder, røyking eller metastaser i tarmen på perforeringsstedene. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Asteni er rapportert under behandling. Pasienter med dette symptomet bør derfor vise forsiktighet ved bilkjøring eller bruk av maskiner.

Interaksjoner

Gefitinib metaboliseres hovedsakelig via CYP3A4 og CYP2D6. Samtidig administrering av potente CYP3A4-hemmere kan øke plasmakonsentrasjonen av gefitinib. Denne økningen kan være høyere hos langsomme omsettere av CYP2D6. Potente CYP2D6-hemmere kan føre til fordobling av plasmakonsentrasjonen av gefitinib hos raske omsettere. Pasienten skal monitoreres nøye for bivirkninger ved samtidig bruk. Samtidig behandling med CYP3A4-induktorer skal unngås, da samtidig behandling kan gi redusert gefitinibeffekt. Legemidler som gir vedvarende økning i gastrisk pH kan redusere effekten av gefitinib. Gefitinib har in vitro vist begrenset CYP2D6-hemming. Dosejustering av CYP2D6-substratet bør vurderes når CYP2D6-substrat brukes samtidig, spesielt for produkter med smalt terapeutisk vindu. INR-økning og/eller blødninger er rapportert ved samtidig behandling med warfarin.

Graviditet, amming og fertilitet

Fertile kvinner skal rådes til ikke å bli gravide under behandling.
GraviditetSikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Det er vist reproduksjonstoksiske effekter i dyreforsøk. Potensiell risiko for mennesker er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke strengt nødvendig.
AmmingUkjent om gefitinib utskilles i morsmelk. Gefitinib og metabolittene akkumuleres i melk hos rotter. Gefitinib er kontraindisert ved amming, og amming skal opphøre ved behandling.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Mest vanlig er diaré og hudreaksjoner (inkl. utslett, akne, tørr hud og kløe). Opptrer vanligvis i løpet av 1. behandlingsmåned og er som regel reversible.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerEt begrenset antall doser opptil 1000 mg daglig ga økt frekvens og alvorlighet av bl.a. diaré og utslett. Doser fra 1500-3500 mg økte ikke gefitinibeksponeringen med økende dose. Bivirkningene var for det meste milde til moderate i alvorlighetsgrad og var i samsvar med den kjente sikkerhetsprofilen til gefitinib.
BehandlingIngen spesifikk. Overdoseassosierte bivirkninger, spesielt alvorlig diaré, bør behandles symptomatisk.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringEpidermal vekstfaktorreseptor (EGFR)-tyrosinkinasehemmer.
VirkningsmekanismeHemmer epidermal vekstfaktor (EFG) og reseptoren EGFR. En aktiverende mutasjon i EGFR er en viktig faktor som fremmer tumorcellevekst, blokkering av apoptose, økning i produksjon av angiogenetiske faktorer og fasilitering av metastatiske prosesser i en kreftcelle. Forbedrer livskvalitet og lungekreftsymptomer hos EGFR-mutasjonspositive pasienter. De fleste NSCLC-tumorer med sensibiliserende EGFR-kinasemutasjoner vil etter hvert utvikle resistens, se SPC.
AbsorpsjonModerat langsom med Cmax 3-7 timer etter administrering. Påvirkes ikke vesentlig av matinntak. Ved pH >5 i magesekken halveres gefitinibeksponeringen, sannsynligvis pga. nedsatt oppløsning. Gjennomsnittlig absolutt biotilgjengelighet er 59% hos kreftpasienter.
ProteinbindingCa. 90%, til serumalbumin og α1-syreglykoprotein.
FordelingVdss: 1400 liter.
Halveringstid41 timer hos kreftpasienter. Steady state oppnås etter 7-10 doser.
MetabolismeHovedsakelig i lever via CYP3A4 og CYP2D6. 5 metabolitter identifisert i ekskreter og 8 i plasma. Hovedmetabolitt er O-desmetylgefitinib, som dannes via CYP2D6. Hovedmetabolitten antas ikke å bidra til klinisk aktivitet. Hos personer med CYP2D6-inaktivitet oppnås høyere gjennomsnittseksponering som kan være klinisk relevant. Ved moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon er økt gefitinibeksponering på 3,1 ganger sett og kan være klinisk relevant da bivirkninger er relatert til dose og eksponering.
UtskillelseHovedsakelig via feces. Renal utskillelse utgjør <4%. Plasmaclearance er ca. 500 ml/minutt.

 

Pakninger, priser og refusjon

Iressa, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
250 mg 30 stk.
013347
H-resept 20 640,80 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Iressa TABLETTER, filmdrasjerte 250 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.01.2021


Sist endret: 23.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)