Iopidine

Novartis


Middel til reduksjon av intraokulært trykk.

S01E A03 (Apraklonidin)ØYEDRÅPER, oppløsning 5 mg/ml: 1 ml inneh.: Apraklonidinhydroklorid tilsv. apraklonidin 5 mg, benzalkoniumklorid, natriumacetat, natriumklorid, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), renset vann. Isoton. pH 5-5,5.


Indikasjoner

Glaukom. For reduksjon av det intraokulære trykket ved kronisk glaukom med åpen kammervinkel. Kortvarig tilleggsterapi til annen maks. tolerert terapi i påvente av kirurgisk behandling.

Dosering

1 dråpe 3 ganger daglig. Maks. anbefalt behandlingstid er vanligvis 1 måned pga. tap av effekt med tiden (takyfylakse).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Data mangler. Forsiktighet utvises, nøye oppfølging kreves. Barn: Data mangler. Anbefales ikke; spesielt hos spedbarn <1 år, pga. risiko for alvorlige systemiske bivirkninger.
Administrering: Ved bruk av >1 legemiddel lokalt i øyet må disse gis med minst 5 minutters mellomrom. Øyesalver skal gis sist.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig eller ustabil og ukontrollert kardiovaskulær sykdom i anamnesen, inkl. alvorlig, ukontrollert arteriell hypertensjon. Samtidig behandling med MAO-hemmere, systemiske sympatomimetika, TCA.

Forsiktighetsregler

Det intraokulære trykket reduseres kraftig, og ved overdreven reduksjon bør pasienten observeres nøye. Allergi: Kan forårsake allergiske reaksjoner i øyet, oftest relatert til behandling >1 måned. Ved symptomer på allergi bør behandling avbrytes. Tap av effekt: Hos de fleste oppstår tap av effekt over tid. Tidspunktet er individuelt og bør følges opp nøye. Ved glaukom i sluttstadiet bør behandling opphøre, dersom pasienten viser akutt forverring av synet direkte etter drypping. Glaukompasienter som står på maks. tolerert behandling og som får Iopidine for å utsette kirurgi, må følges opp med hyppige kontroller, og synsfeltundersøkelse bør utføres jevnlig. Dersom behandlingen må seponeres grunnet økende intraokulært trykk, bør alternativ behandling startes eller trykksenkende kirurgi utføres. Kardiovaskulære sykdommer: Se Kontraindikasjoner. Okulær administrering av 2 dråper Iopidine 10 mg/ml viser minimal effekt på hjertefrekvens eller blodtrykk. Allikevel bør pasienter med kardiovaskulære sykdommer behandles med forsiktighet pga. risiko for vasovagalt anfall, spesielt ved tidligere anfall i anamnesen. Pasienter med alvorlig koronarinsuffisiens, nylig hjerteinfarkt, cerebrovaskulær sykdom, Raynauds sykdom eller thromboangiitis obliterans bør behandles med forsiktighet. Pasienter med depresjon bør behandles med forsiktighet, siden apraklonidin i sjeldne tilfeller er assosiert med depresjon. Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Okulær bruk er ikke undersøkt og systemisk absorpsjon er lav. Likevel bør pasienten følges nøye mht. ev. kardiovaskulære bivirkninger. Konserveringsmidler: Inneholder benzalkoniumklorid som kan forårsake øyeirritasjon og misfarge myke kontaktlinser. Unngå kontakt med myke kontaktlinser. Pasienten må instrueres til å ta ut kontaktlinsene (harde og myke) før drypping og vente minst 15 minutter etter instillasjon før gjeninnsetting. Seponering: Seponering av behandlingen ved økende intraokulært trykk bør sammenfalle med start av alternativ terapi eller trykksenkende kirurgi.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kontraindisert hos pasienter som behandles med MAO-hemmere og systemiske sympatomimetika. Samtidig bruk av andre sympatomimetika til lokal bruk (okulær eller nasal) kan gi forhøyet blodtrykk. Blodtrykket bør derfor kontrolleres ved behandlingsstart ved denne kombinasjonen. Ingen interaksjoner ved samtidig bruk med adrenalin og dipivefrin øyedråper. Samtidig bruk med TCA kan ha effekt på metabolismen og opptaket av sirkulerende aminer, og er derfor kontraindisert. En mulig additiv eller potenserende effekt med CNS-depressiver bør tas i betraktning. Siden apraklonidin kan redusere hjertefrekvens og blodtrykk, anbefales det å være forsiktig ved samtidig bruk av betablokkere (oftalmisk og systemisk), antihypertensiver og hjerteglykosider. Ved samtidig bruk av kardiovaskulære preparater bør hjertefrekvens og blodtrykk observeres jevnlig. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av klonidin og lignende farmakologiske substanser.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data. I studier på kanin er det vist embryotoksiske effekter ved doser betydelig høyere enn det som anbefales til mennesker. Anbefales ikke under graviditet.
Amming: Det er ukjent om apraklonidin/metabolitter går over i morsmelk. Risiko for diende barn kan ikke utelukkes. Amming bør avbrytes under behandling.
Fertilitet: Data mangler. Dyrestudier har ikke vist uønsket effekt.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Øye: Konjunktivitt, pruritus, okulær hyperemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Tørr munn. Hud: Dermatitt. Infeksiøse: Rhinitt. Luftveier: Tørr nese. Nevrologiske: Hodepine, dysgeusi. Øye: Øyelokksødem, tørre øyne, konjunktivale follikler, fremmedlegemefølelse, skorpedannelse i øyet, økt tåreflom, ubehag i øyet. Øvrige: Asteni. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kvalme, forstoppelse. Hjerte/kar: Vasodilatasjon. Hud: Kontaktdermatitt. Luftveier: Dyspné, rhinoré, halsirritasjon. Nevrologiske: Svimmelhet, unormal koordinasjon, somnolens. Psykiske: Depresjon, nervøsitet. Øye: Uklart syn, mydriase, keratitt, keratopati, synshemming, redusert synsskarphet, blefarospasmer, fotofobi, korneale infiltrater, blefaritt, øyelokksptose, øyelokkserytem, konjunktivalt ødem, øyelokksykdommer, øyesmerter, øyeødem, konjunktival vaskulær sykdom, rennende øyne, øyeirritasjon. Øvrige: Brystsmerter, malaise, fatigue, irritasjon. Ukjent frekvens: Immunsystemet: Overfølsomhet.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Selektiv alfaadrenerg agonist.
Virkningsmekanisme: Eksakt virkningsmekanisme er ukjent, men den trykkreduserende effekten antas hovedsakelig å skyldes redusert kammervannsproduksjon. Effekten inntrer vanligvis ca. 1 time etter instillasjon i øyet. Maks. trykksenkning sees etter 3-5 timer. Ingen signifikant membranstabiliserende (lokalanestetisk) effekt. Svært liten kardiovaskulær effekt.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal oppbevares <25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Oppbevares i originalpakningen. Åpnet pakning skal brukes innen 4 uker.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Iopidine, ØYEDRÅPER, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg/ml5 ml (plastflaske m/dråpespiss)
161950
Blå resept
-
219,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.10.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.08.2017