Intuniv

Shire


Antiadrenergikum, selektiv α2A-adrenerg reseptoragonist.

C02A C02 (Guanfacin)DEPOTTABLETTER 1 mg, 2 mg, 3 mg og 4 mg: Hver depottablett inneh.: Guanfacinhydroklorid tilsv. guanfacin 1 mg, resp. 2 mg, 3 mg og 4 mg, laktose, fumarsyre, hjelpestoffer. Fargestoff: 3 mg og 4 mg: Indigokarmin aluminiumlakk (E 132), gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Til behandling av ADHD (attention deficit hyperactivity disorder)/hyperkinetisk forstyrrelse hos barn og ungdom 6-17 år hvor bruk av stimulantia ikke har vist seg egnet, ikke tolerert eller er ineffektive. Skal brukes som del av et omfattende behandlingsprogram for ADHD som vanligvis omfatter psykologiske, pedagogiske og sosiale tiltak.

Dosering

Behandling skal initieres under tilsyn av spesialist innen atferdsforstyrrelser hos barn og ungdom. Nøye dosetitrering og overvåkning er nødvendig ved behandlingsoppstart. Behandling anbefales bare for barn som kan svelge depottabletten hel uten problemer.
Barn og ungdom 6-17 år: Anbefalt startdose 1 mg 1 gang daglig. Dosen kan justeres i trinn på høyst 1 mg/uke. Anbefalt vedlikeholdsdose 0,05-0,12 mg/kg/dag. Anbefalt dosetitrering:

Dosetitreringsplan for barn 6-12 år

Vektgruppe

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

≥25 kg (Maks. dose er 4 mg)

1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

Dosetitreringsplan for ungdom 13-17 år

Vektgruppe1

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

Uke 5

Uke 6

Uke 7

34-41,4 kg (Maks. dose er 4 mg)

1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

 

 

 

41,5-49,4 kg (Maks. dose er 5 mg)

1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

5 mg

 

 

49,5-58,4 kg (Maks. dose er 6 mg)

1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

5 mg

6 mg

 

≥58,5 kg (Maks. dose er 7 mg)

1 mg

2 mg

3 mg

4 mg

5 mg

6 mg

7 mg2

1Ungdom må veie ≥34 kg. 2Ungdom som veier ≥58,5 kg kan titreres til en dose på 7 mg/dag etter minst 1 ukes behandling med dose 6 mg/dag, og etter grundig gjennomgang av toleranse og effekt.
Seponering: Dosen skal reduseres gradvis (reduksjon på høyst 1 mg pr. 3-7 dager) og blodtrykk og puls bør overvåkes for å minimere mulige seponeringseffekter, spesielt økning i blodtrykk og puls.
Glemt dose: Ved 1 glemt dose gjenopptas doseringen neste dag. Ved ≥2 glemte doser etter hverandre, anbefales retitrering basert på guanfacintoleranse.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosereduksjon kan være nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Dosereduksjon kan være nødvendig ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (GFR 15-29 ml/minutt) og nyresykdom i sluttstadiet (GFR <15 ml/minutt eller behov for dialyse). Barn <6 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen tilgjengelig data. Voksne og eldre: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Bør ikke brukes.
Administrering: Tas 1 gang daglig, morgen eller kveld. Kan tas med eller uten mat, men skal ikke tas med fettrik mat pga. økt eksponering. Skal ikke tas med grapefruktjuice. Skal ikke knuses, tygges eller deles, da dette øker guanfacinfrisettingens hastighet.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Hypotensjon, bradykardi og synkope: Kan gi synkope, hypotensjon og bradykardi. Før behandlingsstart bør kardiovaskulær status inkl. hjertefrekvens- og blodtrykksparametre, tidligere plutselig hjertedød/uforklart død i familien, vurderes for å identifisere pasienter med økt risiko for hypotensjon, bradykardi og risiko for arytmi ved forlenget QT-tid. Overvåkning av hjertefrekvens- og blodtrykkparametre bør fortsette ukentlig under dosetitrering og -stabilisering, deretter minst hver 3. måned det 1. året, mht. klinisk skjønn. Deretter bør overvåkning gjennomføres hver 6. måned, med hyppigere overvåkning etter ev. dosejustering. Ved bruk i lengre perioder (>12 måneder), bør nytten reevalueres hver 3. måned det 1. året, og deretter minst hvert år basert på klinisk skjønn. Forsiktighet skal utvises ved tidligere hypotensjon, hjerteblokk, brakykardi, kardiovaskulær sykdom, synkope eller tilstand som predisponerer for synkope, og ved samtidig behandling med antihypertensiver eller andre legemidler som kan senke blodtrykk eller hjertefrekvens eller øke risikoen for synkope. Pasienten bør rådes til å drikke mye væske. Økning i blodtrykk og puls etter seponering: Blodtrykk og puls kan øke etter seponering. Hypertensjonsencefalopati etter plutselig seponering er rapportert svært sjelden. For å minimere risiko for blodtrykksøkning etter seponering bør dosen reduseres gradvis, se Dosering. Blodtrykk og puls bør overvåkes når dosen reduseres eller behandling seponeres. QTC-tid: Skal forskrives med forsiktighet ved tidligere kjent forlenget QT-tid, risikofaktorer for torsades de pointes eller bruk av legemidler kjent for å forlenge QT-tiden. Disse pasientene bør få ytterligere hjerteevaluering basert på klinisk skjønn. Sedasjon og somnolens: Kan gi somnolens og sedasjon, primært ved behandlingsstart, og varer typisk 2-3 uker, i noen tilfeller lenger. Det anbefales derfor at pasienten overvåkes nøye hver uke under dosetitrering og -stabilisering, og hver 3. måned det 1. året, mht. klinisk skjønn. Før kombinasjon med andre sentraltvirkende depressiver bør potensialet for additive sedative effekter vurderes. Pasienten skal ikke drikke alkohol under behandlingen. Selvmordstanker: Pasienter som utvikler selvmordstanker eller -atferd under behandling bør evalueres umiddelbart av lege. Effekter på høyde, vekt og kroppsmasseindeks (BMI): Barn og ungdom kan få økt BMI ved behandling. Overvåkning av høyde, vekt og BMI bør derfor skje før behandlingsstart, og deretter hver 3. måned det 1. året, mht. klinisk skjønn. Overvåkning hver 6. måned bør følge deretter, med hyppigere overvåkning etter ev. dosejustering. Overgang fra andre formuleringer av guanfacin: Guanfacin tabletter med umiddelbar frisetting bør ikke erstattes på en mg/mg-basis pga. ulike farmakokinetiske profiler. Hjelpestoffer: Inneholder laktose, og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha moderat til stor påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Guanfacin kan forårsake svimmelhet, somnolens og synkope, og pasienten bør frarådes å kjøre bil eller bruke maskiner dersom dette oppstår.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

CYP3A4/5-hemmere har en vesentlig effekt på farmakokinetikken til guanfacin. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk med ketokonazol og andre moderate og sterke CYP3A4/5-hemmere, og dosereduksjon av guanfacin innenfor anbefalt doseområde bør vurderes. Ved samtidig bruk av CYP3A4-induktorer anbefales doseøkning av guanfacin innenfor anbefalt doseområde. In vitro er guanfacin et OCT1-substrat og en MATE1-hemmer. Klinisk relevans av MATE1-hemming kan ikke utelukkes. Samtidig administrering av guanfacin og MATE1-substrater kan føre til økning av plasmakonsentrasjonen av legemidlene. In vitro-studier viser at guanfacin kan hemme OCT1 ved maks. konsentrasjoner i portvenen. Samtidig administrering av guanfacin og OCT1-substrat med sammenlignbar Tmax kan gi økt Cmax for legemidlene. Den farmakodynamiske effekten av guanfacin kan ha en additiv effekt ved kombinasjon med andre legemidler kjent for å gi sedasjon, hypotensjon eller forlenget QT-tid. Samtidig bruk med valproinsyre kan gi økt valproinsyrekonsentrasjon. Pasienter bør overvåkes for potensielle additive CNS-effekter, og overvåkning av valproinsyrekonsentrasjon i serum bør vurderes. Dosejustering av valproinsyre og guanfacin kan være indisert.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bruk er ikke anbefalt under graviditet eller til fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet.
Amming: Det er ukjent om guanfacin og dets metabolitter utskilles morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte- /risikovurdering.
Fertilitet: Ingen/begrensede humane data. Dyrestudier antyder effekt på mannlig fertilitet.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte
VanligeDiaré, forstoppelse, kvalme, munntørrhet, oppkast, ubehag i buk/mage
Mindre vanligeDyspepsi
Generelle
Svært vanligeTretthet
VanligeIrritabilitet
Mindre vanligeAsteni, brystsmerte
SjeldneMalaise
Hjerte
VanligeBradykardi
Mindre vanligeAV-blokk grad I, sinusarytmi, takykardi
Hud
VanligeUtslett
Mindre vanligeKløe
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet
Kar
VanligeHypotensjon, ortostatisk hypotensjon
Mindre vanligePallor
SjeldneHypertensjon
Svært sjeldneHypertensjonsencefalopati
Kjønnsorganer/bryst
Ukjent frekvensErektil dysfunksjon
Luftveier
Mindre vanligeAstma
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, somnolens
VanligeLetargi, sedasjon, svimmelhet
Mindre vanligeKrampeanfall, postural svimmelhet, synkope/bevissthetstap
SjeldneHypersomni
Nyre/urinveier
VanligeEnurese
Mindre vanligePollakisuri
Psykiske
VanligeAffektlabilitet, angst, depresjon, insomni, mareritt, nattlig oppvåkning
Mindre vanligeAgitasjon, hallusinasjon
Stoffskifte/ernæring
VanligeRedusert appetitt
Undersøkelser
VanligeRedusert blodtrykk, økt vekt
Mindre vanligeRedusert hjerterytme, økt ALAT, økt blodtrykk
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte
GenerelleTretthet
NevrologiskeHodepine, somnolens
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, forstoppelse, kvalme, munntørrhet, oppkast, ubehag i buk/mage
GenerelleIrritabilitet
HjerteBradykardi
HudUtslett
KarHypotensjon, ortostatisk hypotensjon
NevrologiskeLetargi, sedasjon, svimmelhet
Nyre/urinveierEnurese
PsykiskeAffektlabilitet, angst, depresjon, insomni, mareritt, nattlig oppvåkning
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
UndersøkelserRedusert blodtrykk, økt vekt
Mindre vanlige
GastrointestinaleDyspepsi
GenerelleAsteni, brystsmerte
HjerteAV-blokk grad I, sinusarytmi, takykardi
HudKløe
ImmunsystemetOverfølsomhet
KarPallor
LuftveierAstma
NevrologiskeKrampeanfall, postural svimmelhet, synkope/bevissthetstap
Nyre/urinveierPollakisuri
PsykiskeAgitasjon, hallusinasjon
UndersøkelserRedusert hjerterytme, økt ALAT, økt blodtrykk
Sjeldne
GenerelleMalaise
KarHypertensjon
NevrologiskeHypersomni
Svært sjeldne
KarHypertensjonsencefalopati
Ukjent frekvens
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hypotensjon, initiell hypertensjon, bradykardi, sløvhet og respiratorisk depresjon. Hemodynamisk ustabilitet er sett ved guanfacinoverdosering på 3 × anbefalt daglig dose.
Behandling: Overvåkning for og behandling av tegn og symptomer. Barn 6-17 år som utvikler sløvhet bør observeres for utvikling av mer alvorlig toksisitet, herunder koma, bradykardi og hypotensjon i opptil 24 timer. Behandling av overdosering kan omfatte mageskylling dersom det utføres kort tid etter inntak. Aktivt kull kan være nyttig for å begrense opptaket.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Guanfacin er et ikke-stimulerende middel med høy affinitet. Virkningsmekanisme ved ADHD er ikke fastslått fullt ut. Preklinisk forskning antyder at guanfacin modulerer signalering i den prefrontale cortex og basalgangliene gjennom direkte modifisering av synaptisk noradrenalinoverføring ved de α2A-adrenerge reseptorene.
Absorpsjon: Tmax ca. 5 timer.
Proteinbinding: Ca. 70%.
Halveringstid: Eliminasjons t1/2 er ca. 18 timer.
Utskillelse: 80% via nyrene (filtrering og aktiv sekresjon (via OCT2)), hepatisk clearance 50%.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Intuniv, DEPOTTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg28 stk. (blister)
422340
-
-
916,80C
2 mg28 stk. (blister)
074927
-
-
955,00C
3 mg28 stk. (blister)
118421
-
-
1065,10C
4 mg28 stk. (blister)
185859
-
-
1232,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 07.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.06.2020