Inegy

MSD


Lipidmodifiserende middel, kombinasjonspreparat inkl. HMG-CoA-reduktasehemmer.

C10B A02 (Ezetimib, Simvastatin)TABLETTER 10 mg/20 mg og 10 mg/40 mg: Hver tablett inneh.: Ezetimib 10 mg, simvastatin 20 mg, resp. 40 mg, laktose, butylhydroksyanisol (E 320), hjelpestoffer.


Indikasjoner

Forebygging av kardiovaskulære hendelser: Reduksjon av risiko for kardiovaskulære hendelser hos pasienter med koronar hjertesykdom (CHD) og tidligere akutt koronarsyndrom (ACS), som fra tidligere er eller ikke er behandlet med et statin. Primær (heterozygot familiær og ikke-familiær) hyperkolesterolemi eller kombinert hyperlipidemi: Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer der bruk av et kombinasjonspreparat anses hensiktsmessig hos pasienter som ikke er hensiktsmessig kontrollert med statin alene eller som allerede behandles med statin og ezetimib. Homozygot familiær hyperkolesterolemi (HoFH): Som tilleggsbehandling til kostholdsendringer. Pasientene kan også få annen tilleggsbehandling (f.eks. LDL-aferese).

Dosering

Hyperkolesterolemi: Fra 10 mg/10 mg/dag til 10 mg/80 mg/dag gitt om kvelden. Vanligste dose er 10 mg/20 mg/dag eller 10 mg/40 mg/dag gitt som enkeltdose om kvelden. Doseringen er individuell og pasientens LDL-nivå, risiko for hjerte- og karsykdommer og respons på pågående behandling med kolesterolsenkende midler, må vurderes før oppstart av behandling eller ved dosejustering. Ev. dosejusteringsintervaller bør ikke være <4 uker.
Koronar hjertesykdom og tidligere ACS: Startdose på 10 mg/40 mg 1 gang daglig om kvelden er gitt i studie. 10/80 mg anbefales kun når forventet fordel oppveier potensiell risiko.
Homozygot familiær hyperkolesterolemi: Anbefalt startdose er 10 mg/40 mg/dag gitt om kvelden. Kan gis som tillegg til annen lipidsenkende behandling (f.eks. LDL-aferese) eller hvis slik behandling ikke er tilgjengelig. Dosen må ikke overstige 10 mg/40 mg hos pasienter som tar lomitapid.
Dosering sammen med andre legemidler: Inegy bør gis enten ≥2 timer før eller ≥4 timer etter resiner. Sammen med amiodaron, amlodipin, verapamil, diltiazem, elbasvir, grazoprevir eller nikotinsyre (≥1 g/dag) bør dosen av Inegy ikke være >10 mg/20 mg/dag.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering kreves ved lett nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh 5-6). Behandling anbefales ikke ved moderat (Child-Pugh 7-9) eller alvorlig (Child-Pugh >9) nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon (GFR ≥60 ml/minutt/1,73 m2). Ved kronisk nyresykdom og GFR <60 ml/minutt/1,73 m2 er anbefalt dose 10 mg/20 mg/dag om kvelden. Høyere doser må implementeres med forsiktighet. Barn <10 år: Anbefales ikke pga. manglende sikkerhets- og effektdata. Barn og ungdom (10-17 år): Behandling må settes i gang under oppsyn av spesialist. Begrenset klinisk erfaring. Anbefalt startdose er vanligvis 10/10 mg/dag om kvelden hos gutter Tanner stadium II eller høyere, og jenter som er minst 1 år etter menarke. Anbefalt dosering 10/10 mg - 10/40 mg. Maks. anbefalt dose: 10/40 mg/dag. Eldre >65 år: Ingen dosejustering kreves.
Administrering: Dosen skal tas om kvelden. Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med 1 glass væske, men grapefruktjuice skal unngås. Skal ikke deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet og amming. Aktiv leversykdom eller uforklarlig vedvarende økning av serumtransaminaser. Samtidig inntak av potente CYP3A4-hemmere (legemidler som øker AUC ca. 5 ganger eller mer) (f.eks. itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, erytromycin, klaritromycin, telitromycin, hiv-proteasehemmere (f.eks. nelfinavir), boceprevir, telaprevir, nefazodon og legemidler som inneholder kobicistat), gemfibrosil, ciklosporin og danazol. Samtidig bruk av lomitapid og doser >10 mg/40 mg Inegy hos pasienter med HoFH.

Forsiktighetsregler

Muskeleffekter: Rabdomyolyse er rapportert svært sjelden når ezetimib er tatt alene eller i tillegg til andre legemidler forbundet med økt risiko for rabdomyolyse. De fleste pasientene som utviklet rabdomyolyse tok et statin samtidig. Simvastatin kan i enkelte tilfeller forårsake myopati i form av muskelsmerter, ømhet eller muskelsvakhet og med kreatinkinase (S-CK)-verdier >10 ganger øvre normalgrense (ULN). Myopati kan vise seg som rabdomyolyse med eller uten akutt nyresvikt sekundært til myoglobinuri. Dødsfall er sett i svært sjeldne tilfeller. Ved oppstart av behandling eller doseøkning, bør pasienten informeres om risikoen for myopati og oppfordres til umiddelbart å opplyse om ev. uforklarlig muskelsmerte, ømhet eller muskelsvakhet. Risikoen for myopati/rabdomyolyse er doserelatert og øker med høye nivåer av HMG-CoA-reduktasehemmende aktivitet i plasma. Redusert aktivitet av leverspesifikke opptakstransportører (OATP) kan gi høyere systemisk eksponering av simvastatin og øke risikoen for myopati og rabdomyolyse. Redusert transportaktivitet kan oppstå som følge av interagerende legemidler med hemmende effekt (f.eks ciklosporin) eller hos pasienter med genotype SLCO1B1 c.521T>C. Høye doser bør unngås hos de som er bærere av genotype CC (homocygot allel C). Hvis S-CK-verdier i utgangspunktet er >5 × ULN, bør det foretas nye målinger innen 5-7 dager. Referansenivået av S-CK bør bestemmes før behandlingsstart hos eldre >65 år, hos kvinner, ved nedsatt nyrefunksjon, ukontrollert hypotyreose, tidligere erkjent eller familiær arvelig muskelsykdom, tidligere muskelpåvirkning med et statin eller fibrat, ved alkoholmisbruk. Behandling må innledes med forsiktighet hos pasienter som er predisponert for rabdomyolyse, og ved tidligere muskelsykdom under fibrat- eller statinbehandling. Behandlingen bør ikke starte ved S-CK-verdier >5 × ULN. S-CK-nivåene måles hvis muskelsmerter, svakhet eller kramper oppstår under behandling. Behandlingen bør avbrytes ved S-CK > 5 × ULN (uten kraftig fysisk aktivitet) og mistanke om myopati av annen årsak. Seponering kan vurderes hvis symptomene er alvorlige og fører til daglig ubehag selv ved S-CK nivåer <5 × ULN. Gjenoppstart med Inegy eller behandling med et annet statin kan overveies hvis symptomer går tilbake og S-CK-nivåer blir normale igjen, men da med lavest dose og tett oppfølging. Høyere forekomst av myopati er observert hos pasienter titrert opptil 80 mg. Periodiske S-CK målinger er anbefalt, da de kan være nyttige for å identifisere subkliniske tilfeller av myopati. Likevel er det ingen sikkerhet for at slik overvåking forhindrer myopati. Inegy seponeres midlertidig få dager før større kirurgisk inngrep og hvis alvorlige medisinske eller kirurgiske tilstander oppstår. Dersom bruk av itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, erytromycin, klaritromycin, telitromycin, hiv-proteasehemmere, boceprevir, telaprevir, nefazodon, kobicistat, ciklosporin, danazol eller gemfibrozil ikke kan unngås, må simvastatin seponeres (og bruk av et annet statin vurderes) mens behandlingen med disse legemidlene pågår. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av amiodaron, amlodipin, verapamil, diltiazem og lipidsenkende doser (≥1 g/dag) av nikotinsyre. Doser >10 mg/20 mg/dag bør unngås. I en klinisk studie (median oppfølging i 3,9 år), som inkluderte pasienter med høy risiko for kardiovaskulær sykdom og med godt kontrollert nivå av LDL-kolesterol, der de fikk 40 mg simvastatin daglig med eller uten 10 mg ezetimib, var det ingen økt fordel på kardiovaskulære resultater dersom man la til lipidsenkende doser (≥1 g/dag) med nikotinsyre. Overveies kombinasjonsbehandling med simvastatin og lipidsenkende doser (≥1 g/dag) av nikotinsyre eller legemidler som inneholder nikotinsyre, bør fordeler og risiko nøye overveies og monitorering av pasientene for ev. tegn på muskelsmerter, ømhet eller muskelsvakhet, spesielt i løpet av de første månedene av behandlingen, og når legemiddeldosene økes. I den samme studien var forekomsten av myopati ca. 0,05% for ikke-kinesiske pasienter som fikk simvastatin 40 mg daglig, 0,24% for kinesiske pasienter som fikk simvastatin 40 mg eller ezetimib/simvastatin 10/40 mg og 1,24% for kinesiske pasienter som fikk simvastatin 40 mg eller ezetimib/simvastatin 10/40 mg samtidig med nikotinsyre/laropiprant 2000 mg/40 mg tabletter med modifisert frisetting. Forsiktighet bør utvises når Inegy gis til asiatiske pasienter, og minste nødvendige dose bør brukes. Samtidig administrering av Inegy og lipidsenkende doser (≥1 g/dag) av nikotinsyre er ikke anbefalt hos denne pasientgruppen. Acipimoks er strukturelt beslektet med nikotinsyre. Selv om acipimoks ikke ble undersøkt kan risikoen for muskelrelaterte toksiske effekter være tilsvarende som for nikotinsyre. Samtidig bruk av Inegy og fibrater anbefales ikke. Simvastatin skal ikke brukes samtidig med eller innen 7 dager etter avsluttet systemisk fusidinsyrebehandling. Når bruk av systemisk fusidinsyre anses som viktig, må statinbehandling avbrytes under hele fusidinsyrebehandlingen. Rabdomyolyse (inkl. noen dødsfall) er rapportert. Pasienten må informeres om å søke øyeblikkelig medisinsk hjelp ved symptomer på muskelsvakhet, smerte og ømhet. Statinbehandling kan startes opp igjen 7 dager etter siste fusidinsyredose. I spesielle tilfeller hvor forlenget bruk av systemisk fusidinsyre er nødvendig, f.eks. ved behandling av alvorlige infeksjoner, må behovet for samtidig bruk av Inegy og fusidinsyre vurderes i hvert enkelt tilfelle under tett medisinsk oppfølging. INR bør monitoreres hensiktsmessig hvis preparatet gis i tillegg til warfarin eller andre blodfortynnende legemidler av typen kumarin eller fluindion. Det er indikasjoner på at statiner som klasse øker blodsukkeret, og at noen pasienter med høy risiko for fremtidig diabetes kan utvikle behandlingskrevende hyperglykemi. Risikoen oppveies imidlertid av reduksjonen i vaskulær risiko som følge av statinbruk, og dette bør derfor ikke være grunnlag for å stanse behandlingen. Pasienter i risikosonen (fastende blodglukose 5,6-6,9 mmol/liter, BMI >30 kg/m2, forhøyede triglyserider og hypertensjon) bør følges opp både klinisk og biokjemisk iht. nasjonale retningslinjer. Tilfeller av interstitiell lungebetennelse er rapportert ved bruk av noen statiner, spesielt ved langtidsbehandling. Kjennetegn kan være dyspné, ikke-produktiv hoste og forringelse av generell helse (tretthet, vekttap og feber). Ved mistanke om interstitiell lungebetennelse bør behandling med Inegy avsluttes. Tilfeller av myopati og/eller rabdomyolyse er rapportert ved samtidig bruk av HMG-CoA-reduktasehemmere og daptomycin. Forsiktighet bør utvises da begge midler kan gi myopati og/eller rabdomyolyse når de gis alene. Midlertidig seponering bør vurderes ved daptomycinbehandling, hvis ikke nytte av samtidig bruk oppveier risikoen. Hepatiske effekter: Leverfunksjonsprøver anbefales før behandlingsstart og deretter når klinisk indisert. Ekstra test bør utføres før titrering til dose 10 mg/80 mg, 3 måneder etter opptitrering og deretter periodisk (f.eks hvert 1/2 år) det første behandlingsåret. Forsiktighet utvises ved økning i serumtransaminase, og målinger bør gjentas umiddelbart og deretter oftere. Ved vedvarende økning i serumtransaminaser (≥3 × ULN) må behandlingen seponeres. ALAT kan strømme ut fra muskler og økende ALAT med CK kan indikere myopati. Sjeldne tilfeller av fatal og ikke-fatal leversvikt er rapportert. Hvis alvorlige leverskader med kliniske symptomer og/eller hyperbilirubinemi eller gulsott oppstår under behandlingen med Inegy, avbrytes behandlingen omgående. Hvis en alternativ etiologi ikke er funnet, ikke fortsett med Inegy. Brukes med forsiktighet ved inntak av store mengder alkohol. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og skal ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Svimmelhet er rapportert i sjeldne tilfeller, og må tas hensyn til ved bilkjøring og bruk av maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Se Kontraindikasjoner. Legemidler eller urtepreparater som hemmer visse enzymer (f.eks. CYP3A4) og/eller reaksjonsveier for transportører (f.eks. OATP1B) kan øke plasmakonsentrasjonene av simvastatin og simvastatinsyre, og gi økt risiko for myopati/rabdomyolyse. Risikoen for myopati/rabdomyolyse øker ved samtidig bruk av gemfibrozil, ciklosporin, danazol, potente CYP3A4-hemmere, fusidinsyre og andre fibrater. Amiodaron, amlodipin, verapamil, diltiazem og nikotinsyre (≥1 g/dag) gir økt risiko for myopati/rabdomyolyse, spesielt sammen med høyere doser simvastatin. Tilfeller av myopati/rabdomyolyse er sett når simvastatin administreres samtidig med lipidsenkende doser (≥1 g/dag) nikotinsyre. Nikotinsyre (≥1 g/dag) anbefales ikke sammen med Inegy for asiatiske pasienter. Ved samtidig bruk av legemidler som har en moderat hemmende effekt på CYP3A4, kan risikoen for myopati øke, spesielt ved høye doser av Inegy. Samtidig bruk av BCRP-hemmere, inkl. elbasvir eller grazoprevir, kan gi økt plasmakonsentrasjon av simvastatin og økt risiko for myopati. Dosejustering av simvastatin må derfor vurderes avhengig av dosen, og skal ikke overskride 10 mg/20 mg daglig ved samtidig bruk av elbasvir eller grazoprevir. Samtidig administrering av legemidler som hemmer transportproteinet OATP1B1 kan gi økt plasmakonsentrasjon av simvastatinsyre og økt risiko for myopati. Ezetimib gitt sammen med fibrater kan potensielt føre til økt fare for gallesten og anbefales ikke. Risiko for myopati, inkl. rabdomyolyse, kan øke ved samtidig bruk av fusidinsyre, statiner og lomitapid. Dosen med Inegy må ikke overstige 10 mg/40 mg/dag hos pasienter med HoFH som behandles med lomitapid. Hvis systemisk fusidinsyrebehandling er nødvendig, må simvastatinbehandling avbrytes. Kolestyramin reduserer gjennomsnittlig AUC av total ezetimib med ca. 55%, og øker LDL-kolesterolkonsentrasjonen. Høyere doser enn 10 mg/40 mg daglig er ikke anbefalt sammen med tikagrelor. Grapefruktjuice hemmer CYP3A4 og bør ikke tas sammen med simvastatin. Ved samtidig bruk av kolkisin og simvastatin er myopati og rabdomyolyse rapportert hos pasienter med nyresvikt. Tett klinisk overvåkning anbefales. Risiko for myopati og/eller rabdomyolyse kan øke ved samtidig bruk av HMG-CoA-reduktasehemmere (f.eks. simvastatin og ezetimib/simvastatin) og daptomycin. Ved langtidsbehandling med rifampicin kan effekten av simvastatin reduseres. Simvastatin 20-40 mg daglig i kombinasjon med kumarinantikoagulantia kan i svært sjeldne tilfeller øke protrombintiden (PT). PT bør følges hyppig og bestemmes før behandling igangsettes og gjentas ved doseendring eller seponering.

Graviditet, amming og fertilitet

Vanligvis vil seponering av lipidsenkende legemidler under graviditeten ha liten betydning for langtidsrisikoen knyttet til primær hyperkolesterolemi.
Graviditet: Sikkerheten ved bruk hos gravide er ikke fastlagt. Fosterets nivå av mevalonat (forstadium til kolesterol) kan reduseres. Preparatet skal derfor ikke brukes av gravide, eller kvinner som forsøker å bli gravide.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Preparatet skal ikke brukes under amming.
Fertilitet: Ingen tilgjengelige data.

 

Bivirkninger

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Noen tilfeller av overdosering er rapportert med enkeltsubstansene uten skadelige ettervirkninger. Symptomatiske tiltak og støttetiltak bør iverksettes.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer selektivt absorpsjonen av kolesterol og beslektede plantesteroler i tynntarmen og hemmer endogen kolesterolsyntese. Reduserer forhøyet totalkolesterol, LDL, apolipoprotein B, triglyserider og non-HDL, og øker HDL hos pasienter med hyperkolesterolemi. Ezetimib: Lokaliseres på tynntarmens børstesøm og hemmer absorpsjonen av kolesterol i tynntarmen. Molekylært mål er steroltransportøren Niemann-Pick C1-Like 1 (NPC1L1), ansvarlig for opptak av kolesterol og fytosteroler i tarmen. Simvastatin: Inaktivt lakton som hydrolyseres i leveren til aktiv betahydroksylsyre, en potent hemmer av det hastighetsbegrensende enzym i kolesterolsyntesen. Reduserer VLDL-kolesterol og stimulerer LDL-reseptoren. Dette fører til redusert produksjon og økt katabolisme av LDL-kolesterol. Reduserer både normale og forhøyede konsentrasjoner av LDL-kolesterol. Gir betydelig reduksjon i apolipoprotein B, moderat økning i HDL-kolesterol og reduserer plasmatriglyserider. Reduserer forholdet mellom totalkolesterol og HDL-kolesterol og mellom LDL-kolesterol og HDL-kolesterol.
Absorpsjon: Ezetimib: Raskt. Konjugeres til farmakologisk aktivt fenolglukuronid (ezetimibglukuronid). Cmax nås innen 1-2 timer for ezetimibglukuronid og 4-12 timer for ezetimib. Simvastatin: God. Simvastatin er et prodrug. Omfattende first pass-metabolisme i lever.
Proteinbinding: Ezetimib 99,7% og ezetimibglukuronid 88-92%. Simvastatin: Systemisk tilgjengelighet av aktiv betahydroksysyre er <5%. Av dette bindes 95% til plasmaproteiner. Cmax etter 1-2 timer.
Halveringstid: Ezetimib: Ca. 22 timer (ezetimib og ezetimibglukuronid). Simvastatin: Ca. 2 timer.
Metabolisme: Ezetimib: Primært i tynntarmen og leveren. Simvastatin: Primært i leveren. Metaboliseres av CYP3A4 til hovedmetabolitten aktiv betahydroksysyre og 4 andre aktive metabolitter. BCRP-substrat.
Utskillelse: Ezetimib: Hovedsakelig via feces og urin. Simvastatin: 13% gjenfinnes i urinen og 60% i feces i løpet av 96 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet og lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Inegy, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10 mg/20 mg 28 stk. (blister)
181980
Blå resept
-
346,20 C
98 stk. (blister)
022132
Blå resept
Byttegruppe
1120,90 (trinnpris 658,20) C
10 mg/40 mg 28 stk. (blister)
385238
Blå resept
-
402,00 C
98 stk. (blister)
439594
Blå resept
Byttegruppe
1316,50 (trinnpris 681,60) C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 26.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.10.2020