Imovax Polio

Sanofi Pasteur

Trivalent poliovaksine.

ATC-nr.: J07B F03

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J07B F03
Poliomyelitt, trivalent, inaktivert helvirus
 
Miljørisiko: Bruk av vaksiner gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 23.02.2017) er utarbeidet av Sanofi AB.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon: 1 dose (0,5 ml) inneh.: Inaktivert poliovirus type 1 (Mahoney), type 2 (Mef-1) og type 3 (Saukett), hhv. 40, 8 og 32 enheter D-antigen, 2-fenoksyetanol, formaldehyd, «medium 199» (hovedsakelig aminosyrer og vitaminer) til 0,5 ml.


Indikasjoner

Aktiv immunisering mot poliomyelitt hos spedbarn, barn og voksne, både til basisimmunisering og påfølgende boosterdoser. Indisert hos immunkompromitterte pasienter, deres nærmeste og individer hvor oral poliovaksine er kontraindisert. Boostervaksinasjon hos individer som tidligere har fått oral poliomyelittvaksine.

Dosering

Basisvaksinasjon: Voksne: Hos uvaksinerte gis 2 påfølgende doser (à 0,5 ml) med 1-2 måneders intervall. Barn >2 måneder: 3 påfølgende doser (à 0,5 ml) med 1-2 måneders intervall.
Boostervaksinasjon: Voksne: 3. dose (1. booster) gis 1 år etter 2. basisvaksinasjon, med påfølgende boosterdose hvert 10. år. Barn og ungdom: 1 boosterdose hvert 5. år. Småbarn: 4. dose (1. booster) gis 1 år etter 3. basisvaksinasjon.
Administrering: Injiseres fortrinnsvis i.m., ev. s.c. Anbefalt injeksjonssted er lateralt midt på låret hos spedbarn og småbarn, og i deltamuskelen hos barn, ungdom og voksne. Skal ikke gis intravaskulært.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Alvorlig reaksjon etter tidligere administrering av vaksinen eller vaksine med lignende innholdsstoffer. Febril eller akutt sykdom.

Forsiktighetsregler

Relevant medisinsk behandling og overvåkning skal være lett tilgjengelig i tilfelle anafylaktisk reaksjon etter administrering. Forsiktighet ved overfølsomhet for neomycin, streptomycin, polymyksin B (spor kan finnes i vaksinen), og andre lignende antibiotika. Vaksinens immunogene effekt kan reduseres ved immunsuppressiv behandling eller immunsvikt. Pasienter med kronisk immunsvikt (som hiv-infeksjon) bør allikevel vaksineres. Gis med forsiktighet ved trombocytopeni eller koagulasjonsforstyrrelser pga. mulig blødningsrisiko. Ved vaksinering av premature spedbarn (født ≤28 uke i svangerskapet) bør risiko for apné og behovet for respiratorisk overvåkning i 48-72 timer vurderes, spesielt for de med tidligere historie med respiratorisk umodenhet. Vaksinasjon bør gjennomføres da fordelen er høy.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J07B F03
Vaksinen kan gis samtidig med andre vanlige vaksinasjoner, men separate sprøyter og injeksjonssteder bør benyttes. Unntaksvis ved immunsuppressiv behandling. Forventet immunrespons vil muligens ikke oppnås hos personer med manglende evne til å danne antistoffer (pga. genetisk defekt, immunsviktsykdom eller immunsuppressiv behandling).

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det er manglende data på bruk av vaksinen hos gravide. Skal kun gis til gravide hvis strengt nødvendig.
Amming: Er ikke kontraindisert.
Vaksiner

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Øvrige: Smerte på injeksjonsstedet, feber >38,1°C. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øvrige: Rødhet på injeksjonsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Øvrige: Hevelse på injeksjonsstedet. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Blod/lymfe: Lymfadenopati. Hud: Utslett, urticaria. Immunsystemet: Overfølsomhetsreaksjon type I (som allergisk reaksjon, anafylaktisk reaksjon og anafylaktisk sjokk). Muskel-skjelettsystemet: Lett og forbigående artralgi og myalgi. Nevrologiske: Kortvarige kramper, feberkramper, hodepine, forbigående og lett parestesi. Psykiske: Uro, søvnighet, irritabilitet. Øvrige: Reaksjoner på injeksjonsstedet som ødem, smerte, utslett eller hevelse innen 48 timer etter vaksinering med 1-2 dagers varighet, forbigående lav feber innen 24-48 timer etter vaksinering.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ikke dokumentert.

Egenskaper

Klassifisering: Inaktivert trivalent poliovaksine fremstilt av poliovirus type 1 (Mahoney), type 2 (Mef-1) og type 3 (Saukett), dyrket i Veroceller og inaktivert med formaldehyd.
Virkningsmekanisme: 1 måned etter 3 basisdoser er seroproteksjonsgraden 100% for poliovirus type 1 og 3 og 99-100% for poliovirus type 2. Etter 4. injeksjon varer immuniteten i minst 5 år.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys.

Andre opplysninger

Skal ikke blandes med andre vaksiner eller legemidler. Vaksinen skal være klar og fargeløs ved bruk. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

Sist endret: 02.11.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.10.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Imovax Polio, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,5 ml (ferdigfylt sprøyte)
042549
SPC_ICON-
-
147,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

apné: Pause eller total stans i lungenes ventilasjon.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feberkramper: Krampeanfall ved feber. En vanlig tilstand som rammer 2-5% av alle barn i alderen 3 måneder til 5 år.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

i.m. (intramuskulær, intramuskulært): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intramuskulært.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

intravaskulært (intravaskulær): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravaskulært.

koagulasjonsforstyrrelse (koagulopati): Forstyrrelse i blodets koagulasjon (levring). Mens mangel på koagulasjonsfaktorer gir blødningstendens, vil mangel på koagulasjonshemmere gi blodpropptendens.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.