Imacillin

Teva

Aminopenicillin.

ATC-nr.: J01C A04

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 J01C A04
Amoksicillin
 
PNEC: 0,078 μg/liter
Salgsvekt: 3 464,21415 kg
Miljørisiko: Bruk av amoksicillin gir høy risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Amoksicillin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Amoksicillin er potensielt persistent.
Miljøinformasjonen (datert 23.01.2019) er utarbeidet av AstraZeneca.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER 500 mg: Hver tablett inneh.: Amoksicillintrihydrat tilsv. amoksicillin 500 mg, aspartam, aroma, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Behandling av følgende infeksjoner hos voksne og barn: Akutt bakteriell sinusitt. Akutt mellomørebetennelse. Akutt streptokokkinfeksjon i mandler og hals. Akutte eksaserbasjoner av kronisk bronkitt. Samfunnservervet pneumoni. Akutt cystitt. Asymptomatisk bakteriuri i svangerskapet. Akutt pyelonefritt. Tyfoid- og paratyfoidfeber. Dental abscess med lokal spredning. Proteseinfeksjoner. Bekjempelse av Helicobacter pylori. Lyme borreliose. Profylakse mot endokarditt. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler.

Dosering

Forventede patogener og sannsynlig følsomhet for antibakterielle midler, infeksjonens alvorlighetsgrad og sted, pasientens alder, vekt og nyrefunksjon skal tas i betraktning. Behandlingsvarigheten bestemmes ut ifra type infeksjon og pasientens respons, og den bør være så kort som mulig. Noen infeksjoner krever lengre behandlingsperiode. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for behandling av hver indikasjon.
Voksne og barn ≥40 kg: Akutt bakteriell sinusitt, asymptomatisk bakteriuri i svangerskapet, akutt pyelonefritt, dental abscess med lokal spredning, akutt cystitt: 250-500 mg hver 8. time eller 750 mg-1 g hver 12. time. Ved alvorlige infeksjoner 750 mg-1 g hver 8. time. Akutt cystitt kan behandles med 3 g 2 ganger daglig i 1 dag. Akutt mellomørebetennelse, akutt streptokokkinfeksjon i mandler/hals, akutte eksaserbasjoner av kronisk bronkitt: 500 mg hver 8. time eller 750 mg-1 g hver 12. time. Ved alvorlige infeksjoner 750 mg-1 g hver 8. time i 10 dager. Samfunnservervet pneumoni: 500 mg-1 g hver 8. time. Tyfoid- og paratyfoidfeber: 500 mg-2 g hver 8. time. Proteseinfeksjoner: 500 mg-1 g hver 8. time. Endokardittprofylakse: 2 g som enkeltdose 30-60 minutter før prosedyren. Helicobacter pylori-bekjempelse: 750 mg-1 g 2 ganger daglig i kombinasjon med protonpumpehemmer (f.eks. omeprazol, lansoprazol) og et annet antibiotikum (f.eks. klaritromycin, metronidazol) i 7 dager. Lyme borreliose: Tidlig stadium: 500 mg-1 g hver 8. time, opptil maks. 4 g/dag fordelt på dosene, i 14 dager (10-21 dager). Sent stadium (systemisk involvering): 500 mg-2 g hver 8. time, opptil maks. 6 g/dag fordelt på dosene, i 10-30 dager.
Barn <40 kg: Penicillin G og V bør brukes ved infeksjoner forårsaket av streptokokker og følsomme stafylokokker. Akutt bakteriell sinusitt, akutt mellomørebetennelse, samfunnservervet pneumoni, akutt cystitt, akutt pyelonefritt, dental abscess med lokal spredning: 20-90 mg/kg/dag i oppdelte doser (2 ganger daglig bør kun vurderes ved doser i det øvre sjiktet). Akutt streptokokkinfeksjon i mandler/hals: 40-90 mg/kg/dag i oppdelte doser (2 ganger daglig bør kun vurderes ved doser i det øvre sjiktet). Tyfoid- og paratyfoidfeber: 100 mg/kg/dag fordelt på 3 doser. Endokardittprofylakse: 50 mg/kg som enkeltdose 30-60 minutter før prosedyren. Lyme borreliose: Tidlig stadium: 25-50 mg/kg/dag fordelt på 3 doser i 10-21 dager. Sent stadium (systemisk involvering): 100 mg/kg/dag fordelt på 3 doser i 10-30 dager.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Forsiktighet bør utvises ved dosering og leverfunksjonen bør monitoreres regelmessig. Nedsatt nyrefunksjon: Dosen tilpasses graden av redusert funksjon:

GFR (ml/minutt)

Voksne og barn ≥40 kg

Barn <40 kg*

>30

Ingen justering nødvendig

Ingen justering nødvendig

10-30

Maks. 500 mg 2 ganger daglig

15 mg/kg 2 ganger daglig (maks. 500 mg 2 ganger daglig)

<10

Maks. 500 mg/dag.

15 mg/kg gis som én enkelt daglig dose (maks. 500 mg)

*I de fleste tilfellene er parenteral behandling foretrukket. Eldre: Ingen dosejustering er nødvendig. Pasienter som får hemodialyse: Voksne og barn ≥40 kg: Amoksicillin kan fjernes fra sirkulasjonen ved hemodialyse. 15 mg/kg gis som én enkelt daglig dose. Før hemodialyse bør det administreres en ekstra dose på 15 mg/kg. For å gjenopprette sirkulerende legemiddelkonsentrasjon bør en ekstra dose på 15 mg/kg administreres etter hemodialyse. Pasienter som får peritoneal dialyse: Maks. 500 mg/dag.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Kan svelges hele med vann eller oppløses i et 1/2 glass vann og drikkes. Kan knuses/deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tidligere alvorlig umiddelbar overfølsomhetsreaksjon (f.eks. anafylaksi) mot et annet beta-laktamantibiotika (f.eks. cefalosporin, karbapenem eller monobaktam).

Forsiktighetsregler

Overfølsomhetsreaksjoner: Før behandlingsoppstart skal pasienten utredes nøye mht. tidligere overfølsomhetsreaksjoner mot penicilliner, cefalosporiner eller andre beta-laktamantibiotika. Alvorlige (noen fatale) overfølsomhetsreaksjoner (anafylaktoide) er rapportert. Risikoen er høyere ved tidligere penicillinfølsomhet eller hos atopikere. Ved slike reaksjoner seponeres behandlingen og egnet alternativ behandling igangsettes. Ikke-følsomme mikroorganismer: Ved enkelte typer infeksjoner er preparatet egnet dersom patogenet er dokumentert og kjent for å være følsomt, eller det er en svært høy sannsynlighet for at patogenet er egnet for behandling med amoksicillin (gjelder spesielt ved urinveisinfeksjoner og alvorlige infeksjoner i øre, nese og hals). Kramper: Kan forekomme ved nedsatt nyrefunksjon, ved høye doser eller ved predisponerende faktorer (f.eks. tidligere krampeanfall, behandlet epilepsi, meningeal sykdom). Hudreaksjoner: Febrilt generalisert erytem forbundet med pustler ved oppstart av behandling kan forekomme og være symptom på akutt generalisert eksantematøs pustulose (AGEP). En slik reaksjon krever seponering og kontraindiserer ev. senere bruk. Preparatet bør unngås ved mistanke om infeksiøs mononukleose siden forekomsten av morbilliformt utslett er assosiert med denne tilstanden som følge av amoksicillinbruk. Jarisch-Herxheimers reaksjon: Kan forekomme etter behandling av Lyme borreliose. Pasienten bør informeres om at dette er vanlig og vanligvis selvbegrensende. Overvekst av ikke-følsomme mikroorganismer: Kan forekomme ved langvarig bruk. Antibiotikaassosiert kolitt: Kan forekomme og kan være mild til livstruende. Diagnosen bør vurderes ved diaré under/etter administrering. Dersom dette oppstår, seponeres behandling umiddelbart, lege konsulteres og egnet behandling igangsettes. Antiperistaltiske legemidler er kontraindisert. Langvarig behandling: Periodisk vurdering av organsystemenes funksjon anbefales. Krystalluri: Ved nedsatt urinproduksjon, kan krystalluri forekomme i svært sjeldne tilfeller, hovedsakelig ved parenteral behandling. Ved administrering av høye doser, bør adekvat væskeinntak og urinutsondring opprettholdes for å redusere risiko for krystalluri. Ved bruk av blærekateter, bør det sjekkes regelmessig at kateteret er åpent. Hjelpestoffer: Inneholder aspartam som er en kilde til fenylalanin og kan være skadelig ved fenylketonuri. Bilkjøring og bruk av maskiner: Bivirkninger som kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner (f.eks. allergiske reaksjoner, svimmelhet, kramper), kan forekomme.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se J01C A04
Probenecid: Samtidig bruk anbefales ikke. Probenecid reduserer renal tubulær sekresjon av amoksicillin. Samtidig bruk kan gi økte og forlengede blodverdier av amoksicillin. Allopurinol: Samtidig bruk kan gi økt sannsynlighet for allergiske hudreaksjoner. Tetrasykliner og andre bakteriostatiske legemidler: Samtidig bruk kan interferere med baktericid effekt av amoksicillin. Orale antikoagulantia: Tilfeller av økt INR er rapportert ved samtidig bruk av acenokumarol eller warfarin. Ved samtidig bruk skal INR/protrombintid overvåkes nøye ved tillegg av eller seponering av amoksicillin. Dosejustering for orale antikoagulantia kan være nødvendig. Metotreksat: Penicilliner kan redusere utskillelse av metotreksat, og gi potensiell økt toksisitet.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Dyrestudier indikerer ingen direkte eller indirekte skadelige effekter mht. reproduksjonstoksisitet. Begrensede data på bruk hos gravide indikerer ingen økt risiko for medfødte misdannelser. Kan brukes under graviditet når potensielle fordeler med behandlingen oppveier potensiell risiko.
Amming: Går over i morsmelk i små mengder. Diaré og soppinfeksjon (i slimhinner) hos det diende barnet kan forekomme, det kan derfor hende at amming må avbrytes. Skal kun brukes under amming etter nytte/risikovurdering.
Fertilitet: Dyrestudier har ikke vist noen fertilitetspåvirkning.
Amoksicillin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
Hyppigst sett er diaré, kvalme og hudutslett.
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært sjeldneForlenget blødningstid, forlenget protrombintid, hemolytisk anemi, reversibel leukopeni (inkl. alvorlig nøytropeni eller agranulocytose), reversibel trombocytopeni
Gastrointestinale
VanligeDiaré, kvalme
Mindre vanligeOppkast
Svært sjeldneAntibiotikaassosiert kolitt (inkl. pseudomembranøs kolitt og hemoragisk kolitt), hårete tunge
Hud
VanligeHudutslett
Mindre vanligeKløe, urticaria
Svært sjeldneHudreaksjoner (inkl. erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, bulløs dermatitt, eksfoliativ dermatitt, akutt generalisert eksantematøs pustulose og DRESS
Immunsystemet
Svært sjeldneAlvorlige allergiske reaksjoner (inkl. angioødem, anafylaktisk reaksjon, serumsyke og overfølsomhetsvaskulitt)
Ukjent frekvensJarisch-Herxheimer-reaksjon
Infeksiøse
Svært sjeldneMukokutan candidiasis
Lever/galle
Svært sjeldneHepatisk gulsott, kolestatisk gulsott, moderat økt ASAT og/eller ALAT
Nevrologiske
Svært sjeldneHyperkinesi, kramper, svimmelhet
Nyre/urinveier
Svært sjeldneInterstitiell nefritt, krystalluri
Hyppigst sett er diaré, kvalme og hudutslett.
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, kvalme
HudHudutslett
Mindre vanlige
GastrointestinaleOppkast
HudKløe, urticaria
Svært sjeldne
Blod/lymfeForlenget blødningstid, forlenget protrombintid, hemolytisk anemi, reversibel leukopeni (inkl. alvorlig nøytropeni eller agranulocytose), reversibel trombocytopeni
GastrointestinaleAntibiotikaassosiert kolitt (inkl. pseudomembranøs kolitt og hemoragisk kolitt), hårete tunge
HudHudreaksjoner (inkl. erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, bulløs dermatitt, eksfoliativ dermatitt, akutt generalisert eksantematøs pustulose og DRESS
ImmunsystemetAlvorlige allergiske reaksjoner (inkl. angioødem, anafylaktisk reaksjon, serumsyke og overfølsomhetsvaskulitt)
InfeksiøseMukokutan candidiasis
Lever/galleHepatisk gulsott, kolestatisk gulsott, moderat økt ASAT og/eller ALAT
NevrologiskeHyperkinesi, kramper, svimmelhet
Nyre/urinveierInterstitiell nefritt, krystalluri
Ukjent frekvens
ImmunsystemetJarisch-Herxheimer-reaksjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, oppkast, diaré og forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalansen kan forekomme. Amoksicillin krystalluri har i noen tilfeller ført til nyresvikt. Kramper kan forekomme ved nedsatt nyrefunksjon/høye doser.
Behandling: Symptomatisk. Kan fjernes fra urin ved hemodialyse.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For beta-laktamantibakterielle midler, penicilliner J01C

Egenskaper

Klassifisering: Semisyntetisk penicillin (beta-laktamantibiotika) med utvidet spekter.
Virkningsmekanisme: Hemmer enzymer i biosynteseveien til bakterielt peptidoglykan, noe som fører til svekkelse av celleveggen som vanligvis etterfølges av cellelyse og død. Se SPC for informasjon om brytningspunkter, følsomme og resistente arter.
Absorpsjon: Hurtig og god. Biotilgjengelighet ca. 70%. Tmax ca. 1 time.
Proteinbinding: Ca. 18%.
Fordeling: Vd ca. 0,3-0,4 liter/kg. Gjenfinnes i galleblære, abdominalt vev, hud, fett, muskelvev, synovial- og peritonealvæske, galle og puss etter i.v. administrering.
Halveringstid: Ca. 1 time.
Utskillelse: Ca. 60-70% utskilles uendret i urin i løpet av de første 6 timene etter en enkeltdose på 250 eller 500 mg. 50-85% utskilles uendret i urin i løpet av 24 timer.

Andre opplysninger

Interferens med diagnostiske tester: Kan påvirke enkelte laboratorieprøver. Det anbefales å bruke enzymatiske glukoseoksidasemetoder ved testing av glukose i urin ved amoksicillinbehandling. Kan påvirke analyseresultater for østriol hos gravide.

Sist endret: 12.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.10.2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Imacillin, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
500 mg20 stk. (boks)
192872
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
141,00 (trinnpris 96,50)C
30 stk. (boks)
192880
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
193,40 (trinnpris 132,30)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abscess (byll, abscessdannelse, bylldannelse): Avgrenset infeksjon som gir bylldannelse i vevet. Som regel infeksjon med bakterier. Byllen fylles med puss, som består av vevsrester, bakterier og hvite blodceller.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

borreliose (borreliainfeksjon): Borreliose er en infeksjon med Borrelia burgdorferi-bakterien, som man får via bitt av skogflått.

cystitt (blærekatarr, urinblærebetennelse): Betyr generelt katarr i en blære, men det er i prinsippet alltid urinblæren det vises til. Hvilke symptomer som opptrer og hvordan de skal behandles, avhenger delvis av om det er mann eller kvinne som er rammet og delvis på om infeksjonen gjentar seg eller ikke. Symptomer kan være svie ved vannlating og hyppig vannlatingstrang. Sykdommen kan behandles med antibiotika.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dress (legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer): Legemiddelindusert utslett med eosinofili og systemiske symptomer (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms - DRESS) er en immunologisk overfølsomhetsreaksjon og alvorlig form for legemiddelreaksjon som kan være dødelig.

endokarditt (betennelse i endokardiet): Betennelse i hinnen på innsiden av hjertet, inkludert hjerteklaffene. Årsaken er ofte mikroorganismer som bakterier, virus og sopp. Ubehandlet kan hjerteklaffene skades og tilstanden bli livstruende.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

fenylketonuri (pku, føllings sykdom): Arvelig sykdom som fører til mangel på leverenzymet fenylalaninhydroksylase. Dette gir opphopning av aminosyren fenylalanin, noe som fra spedbarnstadiet gir utviklingsforstyrrelser, krampeanfall, svak hudpigmentering, eksem og ødeleggelse av nerver i sentralnervesystemet. I Norge testes det for sykdommen fra fødselen av. De som har sykdommen må følge spesialdiett.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gfr: (GFR: Glomerulær filtrasjonsrate) Mål på vannmengden som filtreres ut av plasma i nyrene. Verdien sier noe om hvor godt nyrene fungerer. Ved nyresykdom faller verdien, vanligvis også ved økende alder.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

helicobacter pylori: Bakterie som kan forårsake magsår, sår i tolvfingertarmen og i noen tilfeller kreft i magesekken. Svært mange er infisert med bakterien, men bare noen få utvikler sykdom. Bakterien som holder til i magesekken kan utryddes ved hjelp en kombinasjon med legemidler som skal tas samtidig. Ofte består behandlingsregimet av to typer antibiotika og en protonpumpehemmer.

hemodialyse: Metode som fjerner avfallsstoffer og overskuddsvæske fra kroppen ved hjelp av en dialysemaskin.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hyperkinesi (motorisk hyperaktivitet): Ufrivillige kroppsbevegelser med unormal styrke, retning og hastighet.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

parenteral (parenteralt): Betyr utenfor tarmen. For eksempel er parenteral administrering av legemidler en samlebetegnelse for alle de måtene man kan innta et legemiddel på, uten at det passerer tarmen. Den vanligste måten er å injisere stoffet rett inn i en blodåre (kjent som intravenøs administrering).

pneumoni (lungebetennelse): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

protonpumpehemmer: Legemiddel som reduserer produksjonen av magesyre. Protonpumpene finnes i magesekkens parietalceller og bidrar til produksjon av magesyre. Protonpumpehemmere brukes ved magesår når magesyreproduksjonen er for høy. Eksempler på protonpumpehemmere: Esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.