Herceptin

Roche


Antineoplastisk middel.

L01X C03 (Trastuzumab)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 600 mg: Hvert hetteglass inneh.: Trastuzumab 600 mg, rekombinant humant hyaluronidase (rHuPH20), L-histidinhydroklorid monohydrat, L-histidin, α,α-trehalosedihydrat, L-metionin, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel.


PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 150 mg: Hvert hetteglass inneh.: Trastuzumab 150 mg, L-histidinhydroklorid, L-histidin, α,α-trehalosedihydrat, polysorbat 20. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Injeksjonsvæske og pulver til konsentrat til infusjonsvæske: Behandling av voksne pasienter med HER2-positiv metastatisk brystkreft: a) Som monoterapi i behandling av pasienter som har fått minst to kjemoterapiregimer mot metastasert sykdom. Tidligere kjemoterapi må ha omfattet minst et antrasyklinderivat og et taksan, med mindre slik behandling er uegnet. Hormonreseptor-positive pasienter må også ha vist negativ respons på hormonterapi, med mindre slik behandling er uegnet. b) I kombinasjon med paklitaksel til behandling av pasienter som ikke har fått kjemoterapi mot metastatisk sykdom og når antrasyklinbehandling er uegnet. c) I kombinasjon med docetaksel til behandling av pasienter som ikke har fått kjemoterapi mot metastatisk sykdom. d) I kombinasjon med en aromatasehemmer for behandling av postmenopausale pasienter med hormonreseptorpositiv metastatisk brystkreft som tidligere ikke er behandlet med trastuzumab. Behandling av voksne pasienter med HER2-positiv brystkreft i tidlig stadium: a) Etter kirurgi, kjemoterapi (neoadjuvant eller adjuvant) og stråleterapi (hvis aktuelt). b) Etter adjuvant kjemoterapi med doksorubicin og syklofosfamid, i kombinasjon med paklitaksel eller docetaksel. c) I kombinasjon med adjuvant kjemoterapi som består av docetaksel og karboplatin. d) I kombinasjon med neoadjuvant kjemoterapi etterfulgt av adjuvant Herceptinbehandling, for lokalavansert (inkl. inflammatorisk) sykdom eller tumor >2 cm i diameter. Ved metastatisk brystkreft eller brystkreft i tidlig stadium skal Herceptin kun brukes hos pasienter der tumor enten har HER2-overuttrykk eller HER2-genamplifisering, bestemt med en nøyaktig og validert målemetode. Pulver til konsentrat til infusjonsvæske: Metastatisk ventrikkelkreft: Herceptin i kombinasjon med capecitabin eller 5-fluorouracil og cisplatin er indisert til behandling av voksne pasienter med HER2-positiv metastatisk adenocarcinom i ventrikkelen eller den gastroøsofageale overgangen, som tidligere ikke har fått behandling for sin metastatiske sykdom. Ved metastatisk ventrikkelkreft skal Herceptin kun brukes hos pasienter der tumor har HER2-overuttrykk, definert som IHC2+ og med et bekreftende SISH eller FISH-resultat, eller med et IHC3+ resultat. Nøyaktige og validerte analysemetoder skal benyttes.

Dosering

For å bedre sporbarheten av biologiske legemidler, skal preparatnavn og batchnummer registreres tydelig. HER2-testing er obligatorisk før behandling startes. Behandling bør bare igangsettes av lege med erfaring fra behandling med cytotoksisk kjemoterapi, og bør kun administreres av helsepersonell. Det er viktig å kontrollere preparatmerkingen for å sikre at riktig formulering (i.v. eller s.c. fast dose) administreres til pasienten, slik det er forskrevet. Bytte fra den ene formuleringen til den andre har gitt samme (<5%) forekomst av alvorlige bivirkninger (grad 3 eller seponering grunnet bivirkninger), se SPC. For å unngå medisineringsfeil er det viktig å sjekke etiketten på hetteglasset for å sikre at legemidlet som tilberedes og administreres er Herceptin (trastuzumab), og ikke trastuzumab emtansin.
Metastatisk brystkreft: Pasienter med metastatisk brystkreft bør behandles til sykdomsprogresjon. Injeksjonsvæske: Anbefalt dose er 600 mg/5 ml uavhengig av pasientens kroppsvekt. Ingen høyere startdose er nødvendig. Dosen skal administreres s.c. over 2-5 minutter hver 3. uke. Pulver til konsentrat til infusjonsvæske: Dosering hver 3. uke: Anbefalt startdose er 8 mg/kg kroppsvekt. Anbefalt vedlikeholdsdose hver 3. uke er 6 mg/kg kroppsvekt, med start 3 uker etter startdosen. Ukentlig dosering: Anbefalt startdose er 4 mg/kg kroppsvekt. Anbefalt ukentlig vedlikeholdsdose er 2 mg/kg kroppsvekt, med start 1 uke etter startdosen. Kombinasjonsbehandling: Paklitaksel eller docetaksel kan gis dagen etter 1. dose og umiddelbart etter de påfølgende doser, dersom foregående dose ble godt tolerert. Anastrozol kan administreres på samme dag som Herceptin. Se Felleskatalogteksten for paklitaksel, docetaksel og anastrozol, eller andre aromatasehemmere, for informasjon om dosering.
Brystkreft i tidlig stadium: Pasienter med brystkreft i tidlig stadium bør behandles i 1 år eller til sykdomsresidiv, alt etter hva som inntreffer først. Forlenget behandling ut over 1 år ved brystkreft i tidlig stadium anbefales ikke. Injeksjonsvæske: Dosering hver 3. uke: Anbefalt dose er 600 mg/5 ml uavhengig av pasientens kroppsvekt. Ingen høyere startdose er nødvendig. Pulver til konsentrat til infusjonsvæske: Dosering hver 3. uke: Anbefalt startdose er 8 mg/kg kroppsvekt. Anbefalt vedlikeholdsdose gitt hver 3. uke er 6 mg/kg kroppsvekt, med start 3 uker etter startdosen. Ukentlig dosering: Startdose er 4 mg/kg kroppsvekt, etterfulgt av 2 mg/kg kroppsvekt hver uke i kombinasjon med paklitaksel, etter doksorubicin og syklofosfamid kjemoterapi.
Metastatisk ventrikkelkreft: Pasienter med metastatisk ventrikkelkreft bør behandles til sykdomsprogresjon. Pulver til konsentrat til infusjonsvæske: Dosering hver 3. uke: Anbefalt startdose er 8 mg/kg kroppsvekt. Anbefalt vedlikeholdsdose gitt hver 3. uke er 6 mg/kg kroppsvekt, med start 3 uker etter startdosen.
Tilberedning/Håndtering: Injeksjonsvæske: Oppløsningen er klar til bruk og skal ikke blandes eller fortynnes med andre preparater. Kun til engangsbruk. Skal kontrolleres visuelt for å sikre at det ikke finnes partikler eller misfarging før administrering. Etter overføring av oppløsningen til sprøyten, anbefales det å erstatte overføringsnålen med lukkehette for sprøyte, for å unngå at oppløsningen ikke tørker i nålen, og for ikke å kompromittere kvaliteten av legemidlet. En hypoderm injeksjonsnål må festes til sprøyten umiddelbart før administrering, etterfulgt av justering av volum til 5 ml. Pulver til konsentrat til infusjonsvæske: Kun til engangsbruk. Hvert hetteglass løses opp i 7,2 ml vann til injeksjonsvæsker. Bruk av andre oppløsningsmidler må unngås. Dette gir 7,4 ml oppløsning. Oppløsningen har en konsentrasjon på ca. 21 mg/ml trastuzumab og pH er ca. 6. Et overskuddsvolum på 4% sikrer at den angitte dosen på 150 mg kan trekkes ut fra hvert hetteglass. Preparatet bør håndteres forsiktig ved tilberedningen, skal ikke ristes. Skal ikke fortynnes eller blandes med andre legemidler. Tilberedt oppløsning skal ikke fryses. For ytterligere informasjon, se pakningsvedlegg.
Administrering: Injeksjonsvæske: Skal kun administreres via s.c. injeksjon over 2-5 minutter. Injeksjonsstedet bør veksle mellom venstre og høyre lår. Nye injeksjoner bør gis minst 2,5 cm fra det gamle stedet og aldri i områder der huden er rød, skadet, øm eller hard. I løpet av behandlingen bør andre legemidler til s.c. bruk injiseres andre steder. Pasienten skal observeres i 6 timer etter 1. injeksjon, og i 2 timer etter senere injeksjoner, for tegn eller symptomer på administreringsrelaterte reaksjoner. Pulver til konsentrat til infusjonsvæske: Startdose skal administreres som i.v. infusjon over 90 minutter. Skal ikke administreres som i.v. støtdose eller bolus. Skal administreres av helsepersonell som er forberedt på å håndtere anafylaksi, og nødhjelpsutstyr skal være tilgjengelig. Pasienten skal observeres i minst 6 timer etter start av 1. infusjon, og i 2 timer etter start av senere infusjoner, for symptomer som feber og frysninger eller andre infusjonsrelaterte symptomer. Opphold eller nedsatt infusjonshastighet kan hjelpe med å kontrollere slike symptomer. Infusjonen kan fortsette når symptomene avtar. Dersom startdosen tolereres godt, kan de etterfølgende infusjonene administreres som 30-minutters infusjoner.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for trastuzumab, murine proteiner eller noen av hjelpestoffene. Alvorlig hvile-dyspné pga. komplikasjoner ved alvorlig fremskredet sykdom, eller ved behov for oksygentilskudd. Kun for injeksjonsvæske: Overfølsomhet for hyaluronidase.

Forsiktighetsregler

Testing av HER2 må utføres ved spesiallaboratorium som kan vise til adekvat validering av testprosedyrene. Pasienter behandlet med Herceptin har større risiko for å utvikle kongestiv hjertesvikt (CHF) (NYHA klasse II-IV) eller asymptomatisk nedsatt hjertefunksjon. Disse hendelsene er observert hos pasienter behandlet med Herceptin alene eller i kombinasjon med paklitaksel eller docetaksel, særlig etter behandling med et antrasyklinderivat (doksorubicin eller epirubicin). Hendelsene kan være moderate til alvorlige og er blitt forbundet med dødsfall. Forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter med økt hjerterisiko, f.eks. hypertensjon, dokumentert koronarsykdom, CHF, LVEF <55% og høy alder. Før behandling bør anamnese og hjertefunksjon hos alle pasienter kartlegges vha. fysisk undersøkelse, EKG, MUGA-scan eller magnetisk resonanstomografi. Hjertefunksjonen bør overvåkes under behandlingen (f.eks. hver 12. uke). Dette gjelder særlig pasienter som er behandlet med et antrasyklinderivat og syklofosfamid. Overvåkning kan bidra til å identifisere pasienter som utvikler hjerteproblemer. Vurdering av hjertet, som utført ved baseline, bør gjentas hver 3. måned under behandling, og hver 6. måned etter avsluttet behandling inntil 24 måneder etter siste administrering. En nøye avveiing av nytte og risiko må gjøres før beslutning om Herceptinbehandling tas. Basert på farmakokinetiske populasjonsanalyser, kan trastuzumab forbli i sirkulasjon i opptil 7 måneder etter avsluttet behandling. Pasienter som får antrasykliner etter avsluttet Herceptinbehandling kan muligens ha økt risiko for nedsatt hjertefunksjon. Hvis mulig bør leger unngå antrasyklinbasert behandling i opptil 7 måneder uker etter avsluttet Herceptinbehandling. Dersom antrasykliner blir brukt, skal pasientens hjertefunksjon overvåkes nøye. Rutinemessig kardiologisk oppfølging bør vurderes hos pasienter hvor kardiovaskulære forhold påvises ved baseline-screening. Hjertefunksjonen bør overvåkes under behandlingen for alle pasienter (f.eks. hver 12. uke). Overvåkning kan bidra til å identifisere pasienter som utvikler hjerteproblemer. Pasienter som utvikler asymptomatisk hjertesvikt kan ha nytte av hyppigere kontroller (f.eks. hver 6.-8. uke). Dersom funksjonen i venstre ventrikkel fortsatt avtar, men ennå uten å gi symptomer, samtidig som ingen klinisk effekt av Herceptinbehandlingen kan observeres, bør legen vurdere å seponere Herceptin. Hvis venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (LVEF) prosentvis faller ≥10 punkter fra baseline og i tillegg kommer under 50%, bør behandlingen holdes tilbake og en ny LVEF-måling foretas innen ca. 3 uker. Seponering av Herceptin skal vurderes dersom LVEF ikke er forbedret, LVEF er ytterligere redusert, symptomatisk CHF er utviklet, eller hvis ikke individuell nytteverdi er vurdert til å veie opp for risikoen. Alle slike pasienter bør henvises til kardiolog og følges opp. Hvis symptomatisk hjertesvikt utvikles under behandling, bør standard behandling for CHF gis. Herceptin og antrasykliner bør ikke gis samtidig ved metastatisk brystkreft. Pasienter med metastatisk brystkreft som tidligere har fått antrasykliner har også økt risiko for nedsatt hjertefunksjon med Herceptin, selv om risikoen er lavere enn ved samtidig behandling med Herceptin og antrasykliner. Pasienter med brystkreft i tidlig stadium bør følges opp med hjertemålinger, som ved baseline, hver 3. måned under behandling og hver 6. måned etter avsluttet behandling i inntil 24 måneder fra siste Herceptinadministrering. For pasienter som får antrasyklinholdig kjemoterapi anbefales ytterligere monitorering, som bør gjøres årlig inntil 5 år etter siste Herceptinadministrering, eller lenger dersom man observerer en fortsatt synkende LVEF. Pasienter med tidligere hjerteinfarkt, angina pectoris som krever medisinsk behandling, tidligere eller eksisterende CHF (NYHA klasse II-IV), LVEF på <55%, annen kardiomyopati, hjertearytmi som krever medisinsk behandling, klinisk signifikant kardiovaskulær sykdom, dårlig kontrollert hypertensjon (hypertensjon kontrollert ved passende standard medisinsk behandling), og hemodynamisk effektiv perikardial effusjon var ekskludert fra adjuvante og neoadjuvante pivotale studier ved brystkreft i tidlig stadium, og derfor kan ikke behandling anbefales til slike pasienter. Herceptin og antrasykliner bør ikke gis samtidig ved adjuvant behandling. Neoadjuvant-adjuvant behandling: Hos pasienter med brystkreft i tidlig stadium, egnet for neoadjuvant-adjuvant behandling, bør Herceptin kun brukes samtidig med antrasykliner til kjemoterapi-naive pasienter og kun med lavdose antrasyklinregimer (maks. kumulative doser: Doksorubicin 180 mg/m2 eller epirubicin 360 mg/m2). Alvorlige bivirkninger ved i.v. administrering er behandlet med godt resultat, med støttebehandling som oksygen, betaagonister og kortikosteroider. I sjeldne tilfeller har disse reaksjonene vært assosiert med et klinisk forløp med dødelig utgang. Pasienter som opplever hvile-dyspné, pga. komplikasjoner ved langt fremskreden kreft og andre samtidige sykdommer, kan ha økt risiko for fatal bivirkning. Disse pasientene skal derfor ikke behandles med Herceptin. Alvorlige lungekomplikasjoner er rapportert ved i.v. administrering, enkelte ganger med dødelig utgang, og forsiktighet anbefales både ved s.c. og i.v. administrering. Tilfeller av interstitiell lungesykdom er rapportert, inkl. lungeinfiltrater, akutt lungesviktsyndrom, pneumoni, pneumonitt, pleural effusjon, pustevansker, akutt lungeødem og respiratorisk insuffisiens. Risikofaktorer inkluderer tidligere eller samtidig behandling med andre antineoplastiske behandlinger kjent for interstitiell lungesykdom, slik som taksaner, gemcitabin, vinorelbin og strålebehandling. Hendelsene kan oppstå som del av en infusjonsrelatert reaksjon, eller senere. Pasienter med hvile-dyspné, pga. komplikasjoner ved langt fremskreden kreft og andre samtidige sykdommer, kan ha økt risiko for lungekomplikasjoner, og disse pasientene skal derfor ikke behandles med Herceptin. Forsiktighet bør utvises ved pneumonitt, særlig ved samtidig behandling med taksaner. Injeksjonsvæske: Ved brystkreft i tidlig stadium anbefales ikke behandling ved tidligere hjerteinfarkt, angina pectoris som krever medisinsk behandling, tidligere eller eksisterende CHF (II–IV), LVEF på <55%, annen kardiomyopati, hjertearytmi som krever medisinsk behandling, klinisk signifikant kardiovaskulær sykdom, dårlig kontrollert hypertensjon, og hemodynamisk effektiv perikardial effusjon. Identifiserte risikofaktorer for hjertehendelse ved adjuvant behandling inkl. alder >50 år, lav LVEF (<55%) ved baseline, før eller etter initiering av paklitakselbehandling, nedgang i LVEF med 10-15 punkter, og tidligere eller samtidig bruk av antihypertensiver. For pasienter som får Herceptin etter kompletterende adjuvant kjemoterapi, er risiko for hjerteproblemer forbundet med en høyere kumulativ dose av antrasykliner gitt før initiering av Herceptin, og en kroppsmasseindeks >25 kg/m2. Hvis pasienten er behandlet samtidig med en full kur med lavdose antrasykliner og Herceptin neoadjuvant, bør ingen ytterligere cytotoksisk kjemoterapi gis etter kirurgi. I andre situasjoner er avgjørelsen om behovet for ytterligere cytotoksisk kjemoterapi bestemt ut i fra individuelle faktorer. Alvorlige administreringsrelaterte reaksjoner kan oppstå med s.c. formulering. Premedisinering kan benyttes for å redusere risikoen. Dyspné, hypotensjon, hvesende pust, bronkospasme, takykardi, redusert oksygenmetning og pustevansker, er ikke rapportert ved s.c. administrering, men forsiktighet bør utvises da dette er assosiert med i.v. administrering. Pasienten bør observeres for bivirkninger i 6 timer etter 1. injeksjon og i 2 timer etter etterfølgende injeksjoner. Pasienten kan behandles med analgetika/antipyretika (f.eks. meperidin, paracetamol), eller antihistamin (f.eks. difenhydramid). Pulver til konsentrat til infusjonsvæske: Pasienter som har fått samtidig lavdose antrasykliner og Herceptin som neoadjuvant behandling, bør ikke få ytterligere cytotoksisk kjemoterapi etter kirurgi. Ved brystkreft i tidlig stadium foreligger det for følgende pasientgrupper ingen data for vurdering av nytte-/risiko, og behandling anbefales derfor ikke: Tidligere dokumentert hjertesvikt, ukontrollerte arytmier med høy risiko, angina pectoris som krever medisinsk behandling, klinisk signifikant klaffesykdom, transmuralt myokardinfarkt påvist ved EKG og dårlig kontrollert hypertensjon. Neoadjuvant-adjuvant behandling anbefales ikke for følgende pasienter: NYHA klasse ≥II hjertesykdom, LVEF <55% ved MUGA-scan eller ekkokardiografi, tidligere dokumentert hjertesvikt, angina pectoris som krever medisinering, transmural infarkt påvist ved EKG, dårlig kontrollert hypertensjon (f.eks. systolisk blodtrykk >180 mm Hg eller diastolisk trykk >100 mm Hg), klinisk signifikant hjerteklaffsykdom, eller ukontrollerte arytmier med høy risiko. Alvorlige infusjonsrelaterte reaksjoner ved infusjon, som dyspné, hypotensjon, hvesende pust, hypertensjon, bronkospasme, supraventrikulær takyarytmi, redusert oksygenmetning, anafylaksi, pustevansker, urticaria og angioødem, er rapportert. Premedisinering kan benyttes for å redusere risiko for slike reaksjoner. De fleste av hendelsene oppstår i løpet av eller innen 2,5 timer etter oppstart av 1. infusjon. Dersom en infusjonsreaksjon oppstår, skal infusjonen opphøre eller infusjonshastigheten reduseres og pasienten skal overvåkes inntil alle observerte symptomer avtar. Pasienten kan behandles med analgetika/antipyretika (f.eks. meperidin, paracetamol), eller antihistamin (f.eks. difenhydramid). De fleste pasientene erfarer avtagende symptomer og kan motta senere infusjoner med Herceptin. Initiell bedring etterfulgt av klinisk forverring, og forsinkede reaksjoner med rask klinisk forverring er rapportert. Dødsfall har inntruffet i løpet av timer og opptil 1 uke etter infusjon. I svært sjeldne tilfeller har pasienter erfart infusjonsrelaterte symptomer og symptomer fra lungene, som har oppstått mer enn 6 timer etter infusjonsstart. Pasienten bør opplyses om muligheten for at symptomer kan oppstå på et senere tidspunkt, og bør informeres om å kontakte lege ved slike symptomer. Preparatet har en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever svimmelhet og søvnighet under behandling eller utvikler administreringsrelaterte symptomer, bør frarådes å kjøre bil eller bruke maskiner inntil symptomene avtar.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det er ukjent om preparatet kan påvirke reproduksjonsevnen. Herceptin skal ikke brukes under graviditet med mindre potensiell fordel for moren overgår potensiell risiko for fosteret. Hemmet nyrevekst og/eller svekket nyrefunksjon hos fosteret forbundet med oligohydramniose er rapportert hos gravide som får Herceptin, noen tilfeller forbundet med fatal lungehypoplasi hos fosteret. Kvinner som blir gravide skal informeres om muligheten for fosterskader. Fertile kvinner skal anbefales å bruke sikker prevensjon under behandlingen og i 7 måneder etter avsluttet behandling.
Amming: Da humant IgG utskilles i morsmelk og potensialet for skade på spedbarnet er ukjent, skal amming unngås under behandling og i 7 måneder etter siste dose.

 

Bivirkninger

Bivirkninger rapportert ved monoterapi eller i kombinasjon med kjemoterapi

Blant de mest alvorlige og/eller vanlige bivirkningene for både s.c. og i.v. administrering er nedsatt hjertefunksjon, infusjonsrelaterte reaksjoner, hematotoksisitet (spesielt nøytropeni), infeksjoner og pulmonære bivirkninger.

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi, febril nøytropeni, nøytropeni, redusert antall hvite blodceller/leukopeni, trombocytopeni
Ukjent frekvens Hypoprotrombinemi, immunologisk trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, forstoppelse, hevelse i leppene, kvalme, oppkast, stomatitt
Vanlige Hemoroider, munntørrhet
Generelle
Svært vanlige Asteni, brystsmerter, feber, frysninger, influensalignende symptomer, infusjonsrelatert reaksjon, kronisk utmattelse (fatigue), mukositt, perifert ødem, smerter
Vanlige Malaise, ødem
Hjerte
Svært vanlige Hjerteflutter, redusert blodtrykk, redusert ejeksjonsfraksjon, uregelmessig hjerterytme, økt blodtrykk
Vanlige Hjertesvikt (kongestiv), kardiomyopati, palpitasjoner, supraventrikulær takyarytmi
Mindre vanlige Perikardeffusjon
Ukjent frekvens Galopprytme, kardiogent sjokk
Hud
Svært vanlige Alopesi, erytem, hevelse i ansiktet, neglforstyrrelser, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, utslett
Vanlige Akne, dermatitt, ekkymose, kløe, makulopapuløst utslett, onykoklase, tørr hud, økt svetteproduksjon
Mindre vanlige Urticaria
Ukjent frekvens Angioødem
Immunsystemet
Vanlige Overfølsomhet
Sjeldne Anafylaktisk reaksjon, anafylaktisk sjokk
Infeksiøse
Svært vanlige Infeksjon, nasofaryngitt
Vanlige Cystitt, faryngitt, hudinfeksjon, influensa, nøytropen sepsis, rhinitt, sinusitt, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Kar
Svært vanlige Hetetokter
Vanlige Hypotensjon, vasodilatasjon
Kjønnsorganer/bryst
Vanlige Brystbetennelse/mastitt
Lever/galle
Vanlige Hepatitt, hepatocellulær skade, nedsatt leverfunksjon
Sjeldne Gulsott
Luftveier
Svært vanlige Dyspné, epistakse, hoste, rhinoré
Vanlige Astma, lungelidelse, pleuraeffusjon, pneumoni
Mindre vanlige Hvesing, pneumonitt
Ukjent frekvens Akutt lungesviktsyndrom, akutt lungeødem, bronkospasme, hypoksi, interstitiell lungesykdom, laryngealt ødem, lungefibrose, lungeinfiltrasjon, lungeødem, ortopné, redusert oksygenmetning, respirasjonsforstyrrelser, respirasjonssvikt
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi, myalgi, ømme muskler
Vanlige Artritt, muskelkramper, nakkesmerter, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerter i ekstremitet
Nevrologiske
Svært vanlige Dysgeusi, hodepine, parestesi, svimmelhet, tremor
Vanlige Hypertoni, perifer nevropati, somnolens
Nyre/urinveier
Vanlige Nyresykdom
Ukjent frekvens Glomerulonefropati, membranøs glomerulonefritt, nyresvikt
Psykiske
Svært vanlige Insomni
Vanlige Angst, depresjon
Skader/komplikasjoner
Vanlige Kontusjon
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Anoreksi, vektreduksjon/vekttap
Ukjent frekvens Hyperkalemi, tumorlysesyndrom
Svangerskap
Ukjent frekvens Lungehypoplasi, nyrehypoplasi, oligohydramnion
Svulster/cyster
Ukjent frekvens Malign neoplasmeprogresjon, neoplasmeprogresjon
Øre
Mindre vanlige Døvhet
Øye
Svært vanlige Konjunktivitt, økt lakrimasjon
Vanlige Tørre øyne
Ukjent frekvens Papilleødem, retinal blødning

Bivirkninger rapportert ved monoterapi eller i kombinasjon med kjemoterapi

Blant de mest alvorlige og/eller vanlige bivirkningene for både s.c. og i.v. administrering er nedsatt hjertefunksjon, infusjonsrelaterte reaksjoner, hematotoksisitet (spesielt nøytropeni), infeksjoner og pulmonære bivirkninger.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi, febril nøytropeni, nøytropeni, redusert antall hvite blodceller/leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, forstoppelse, hevelse i leppene, kvalme, oppkast, stomatitt
Generelle Asteni, brystsmerter, feber, frysninger, influensalignende symptomer, infusjonsrelatert reaksjon, kronisk utmattelse (fatigue), mukositt, perifert ødem, smerter
Hjerte Hjerteflutter, redusert blodtrykk, redusert ejeksjonsfraksjon, uregelmessig hjerterytme, økt blodtrykk
Hud Alopesi, erytem, hevelse i ansiktet, neglforstyrrelser, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, utslett
Infeksiøse Infeksjon, nasofaryngitt
Kar Hetetokter
Luftveier Dyspné, epistakse, hoste, rhinoré
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi, ømme muskler
Nevrologiske Dysgeusi, hodepine, parestesi, svimmelhet, tremor
Psykiske Insomni
Stoffskifte/ernæring Anoreksi, vektreduksjon/vekttap
Øye Konjunktivitt, økt lakrimasjon
Vanlige
Gastrointestinale Hemoroider, munntørrhet
Generelle Malaise, ødem
Hjerte Hjertesvikt (kongestiv), kardiomyopati, palpitasjoner, supraventrikulær takyarytmi
Hud Akne, dermatitt, ekkymose, kløe, makulopapuløst utslett, onykoklase, tørr hud, økt svetteproduksjon
Immunsystemet Overfølsomhet
Infeksiøse Cystitt, faryngitt, hudinfeksjon, influensa, nøytropen sepsis, rhinitt, sinusitt, urinveisinfeksjon, øvre luftveisinfeksjon
Kar Hypotensjon, vasodilatasjon
Kjønnsorganer/bryst Brystbetennelse/mastitt
Lever/galle Hepatitt, hepatocellulær skade, nedsatt leverfunksjon
Luftveier Astma, lungelidelse, pleuraeffusjon, pneumoni
Muskel-skjelettsystemet Artritt, muskelkramper, nakkesmerter, ryggsmerter, skjelettsmerter, smerter i ekstremitet
Nevrologiske Hypertoni, perifer nevropati, somnolens
Nyre/urinveier Nyresykdom
Psykiske Angst, depresjon
Skader/komplikasjoner Kontusjon
Øye Tørre øyne
Mindre vanlige
Hjerte Perikardeffusjon
Hud Urticaria
Luftveier Hvesing, pneumonitt
Øre Døvhet
Sjeldne
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, anafylaktisk sjokk
Lever/galle Gulsott
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Hypoprotrombinemi, immunologisk trombocytopeni
Hjerte Galopprytme, kardiogent sjokk
Hud Angioødem
Luftveier Akutt lungesviktsyndrom, akutt lungeødem, bronkospasme, hypoksi, interstitiell lungesykdom, laryngealt ødem, lungefibrose, lungeinfiltrasjon, lungeødem, ortopné, redusert oksygenmetning, respirasjonsforstyrrelser, respirasjonssvikt
Nyre/urinveier Glomerulonefropati, membranøs glomerulonefritt, nyresvikt
Stoffskifte/ernæring Hyperkalemi, tumorlysesyndrom
Svangerskap Lungehypoplasi, nyrehypoplasi, oligohydramnion
Svulster/cyster Malign neoplasmeprogresjon, neoplasmeprogresjon
Øye Papilleødem, retinal blødning

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Rekombinant humanisert IgG1 monoklonalt antistoff mot den humane epidermale vekstfaktorreseptor 2 (HER2).
Virkningsmekanisme: Trastuzumab bindes med høy affinitet og spesifisitet til sub-domenet IV, en juxta-membranregion av HER2 sitt ekstracellulære domene. Binding av trastuzumab til HER2 hemmer ligand-uavhengig HER2-signalisering og hindrer den proteolytiske spaltningen av dens ekstracellulære domene, en aktiveringsmekanisme for HER2. Trastuzumab hemmer proliferasjonen av humane tumorceller med økt forekomst av HER2 og påvirker antistoffavhengig cellemediert cytotoksisitet.
Absorpsjon: Cmax ved steady state er hhv. 179, 184 og 131 µg/ml for metastatisk-, tidlig brystkreft og ventrikkelkreft (8 mg/kg + 6 mg/kg hver 3. uke) og hhv. 107 og 115 µg/ml for metastatisk og tidlig brystkreft (4 mg/kg + 2 mg/kg 1 gang ukentlig). Cmin ved steady state er hhv. 44,2, 53,8 og 32,9 µg/ml for metastatisk-, tidlig brystkreft og ventrikkelkreft (8 mg/kg + 6 mg/kg hver 3. uke) og hhv. 63,1 og 72,6 µg/ml for metastatisk og tidlig brystkreft (4 mg/kg + 2 mg/kg 1 gang ukentlig).
Fordeling: Vc er hhv. 2,62 liter for metastatisk-, tidlig brystkreft og 3,63 liter for ventrikkelkreft.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Steady state nås ved hhv. uke 12, 15 og 9 for metastatisk-, tidlig brystkreft og ventrikkelkreft (8 mg/kg + 6 mg/kg hver 3. uke) og ved hhv. uke 12 og 14 for metastatisk- og tidlig brystkreft (4 mg/kg + 2 mg/kg 1 gang ukentlig).
Utskillelse: Minst 95% av pasientene vil nå konsentrasjoner som er <1 μg/ml innen 7 måneder.

Oppbevaring og holdbarhet

Injeksjonsvæske: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Bør brukes umiddelbart og skal administreres innen 6 timer etter at det er tatt ut av kjøleskap, og bør oppbevares <30°C. Når legemidlet er overført fra hetteglass til sprøyte er det fysikalsk og kjemisk stabilt i 48 timer ved 2-8°C, og deretter i 6 timer ved romtemperatur (maks. 30°C) i diffust dagslys. Dersom det ikke brukes umiddelbart, bør tilberedning skje under kontrollerte og validerte aseptiske forhold. Pulver til konsentrat til oppløsning: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Etter aseptisk tilberedning med sterilt vann til injeksjonsvæsker er den rekonstituerte oppløsningens kjemiske og fysikalske stabilitet vist i 48 timer ved 2-8°C. Skal ikke fryses. Etter aseptisk fortynning i polyvinylklorid-, polyetylen- eller polypropylenposer med natriumkloridoppløsning 9 mg/ml (0,9%) til injeksjon er kjemisk og fysikalsk stabilitet vist i opptil 30 dager ved 2-8°C, og i 24 timer ved temperatur <30°C. Rekonstituert oppløsning og infusjonsoppløsning bør brukes umiddelbart. Dersom tilberedning ikke har foregått under kontrollerte og validerte aseptiske forhold er oppbevaringstid maks. 24 timer ved 2-8°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Herceptin, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
600 mg 1 stk. (hettegl.)
460339
H-resept
-
18479,90 C

Herceptin, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
150 mg 1 stk. (hettegl.)
573477
H-resept
-
6169,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 27.08.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.03.2021