Heparin 100 IE/ml

LEO


Direkte virkende antikoagulans.

B01A B01 (Heparin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 100 IE/ml: 1 ml inneh.: Heparinnatrium 100 IE, benzylalkohol, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), natriumsitrat, natriumklorid, saltsyre (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Koagulasjonshindrende middel til skylling og deponering i venekanyler.

Dosering

Veiledende dosering: 0,1-0,5 ml, avhengig av kanylestørrelsen, 2-3 ganger i døgnet eller etter behov.
Tilberedning/Håndtering: Bør ikke tilsettes infusjonsvæsker som inneholder aminoglykosider, tetrasykliner, erytromycin, vankomycin og polymyksin.
Administrering: Heparin instilleres, etter avsluttet infusjon, før venekanylen lukkes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Pågående eller tidligere immunmediert heparinindusert trombocytopeni (type II). Aktive alvorlige blødninger eller tilstander som disponerer for større blødninger. Septisk endokarditt. Lokalanestesi ved elektiv kirurgi når heparin brukes som behandling (ikke profylaktisk). Epiduralkateter ved behandlingsdoser med heparin, se Forsiktighetsregler.

Forsiktighetsregler

Vis forsiktighet ved blødningsrisiko. Epidural-/spinalanestesi og lumbalpunksjon: Profylaktisk heparin kan i veldig sjeldne tilfeller være forbundet med epiduralt eller spinalt hematom og forlenget eller varig paralyse. Økt risiko ved epidural-/spinalkateter til anestesi eller samtidig bruk av legemidler som påvirker hemostasen, samt ved traumatiske eller gjentatte punksjoner. Fjerning eller forandring av epiduralkateter skal kun skje når fordel oppveier risiko. Ved bestemmelse av intervall mellom siste profylaktiske dose (≤15 000 IE/dag) av heparin og plassering/fjerning av epidural-/spinalkateter, bør preparatets egenskaper og pasientprofilen tas i betraktning. Plassering/fjerning av epidural-/spinalkateter bør ikke tillates før 4-6 timer etter siste heparindose og neste dose bør ikke gis før minst 1 time etter operasjon. Ved behandlingsdoser (>15 000 IE/dag) bør plassering/fjerning av epidural-/spinalkateter ikke tillates før 4-6 timer etter siste i.v. heparindose eller 8-12 timer etter siste s.c. heparindose. Readministrering bør utsettes til etter avsluttet kirurgisk inngrep eller minst 1 time etter operasjon. Ved antikoagulerende behandling i forbindelse med epidural-/spinalanestesi, skal særlig forsiktighet utvises og pasienten overvåkes nøye for tegn/symptomer på nevrologisk skade, f.eks. ryggsmerter, sensorisk/motorisk svekkelse og tarm/blære-dysfunksjon. Pasienter bør instrueres til å melde fra umiddelbart hvis de opplever symptomer. Ved mistanke om epiduralt/spinalt hematom må rask diagnose og behandling, inkl. spinal dekompresjon, igangsettes straks. I.m. injeksjoner: Skal ikke gis i.m. og unngå samtidig i.m. injeksjon av andre midler, pga. risiko for hematom. Trombocytopeni: Blodplatetall bør bestemmes før behandlingsstart og deretter regelmessig, pga. risiko for immunmediert heparinindusert trombocytopeni (type II). Blodplatetall normaliseres vanligvis innen 2-4 uker etter seponering. Lavmolekylært heparin bør ikke brukes som alternativ til heparin ved heparinindusert trombocytopeni (type II). Hyperkalemi: Heparin kan undertrykke adrenal sekresjon av aldosteron, som kan gi hyperkalemi. Risikofaktorer inkluderer diabetes mellitus, kronisk nyresvikt, preeksisterende metabolsk acidose, økt serumkalium før behandling, samtidig bruk av andre legemidler som kan øke serumkalium, samt langvarig heparinbehandling. Ved økt risiko bør kaliumnivå måles før behandlingsstart og overvåkes regelmessig. Heparinrelatert hyperkalemi er vanligvis reversibelt ved seponering. Hvis heparin anses som livsnødvendig, bør tiltak som nedsatt kaliuminntak og seponering av andre relevante legemidler vurderes. Hjelpestoffer: Metyl-/propylparahydroksybenzoat kan gi hypersensitivitetsreaksjon (mulig forsinket) og unntaksvis bronkospasme. Benzylalkohol kan gi allergiske reaksjoner. I.v. benzylalkohol forbindes med alvorlige bivirkninger og død hos nyfødte (gasping syndrome). Bør ikke gis til spedbarn <4 uker. Toksisk mengde er ukjent. Skal ikke brukes >1 uke hos barn <3 år pga. risiko for opphopning av benzylalkohol. Større volum skal kun gis dersom strengt nødvendig og forsiktighet utvises, særlig ved nedsatt lever-/nyrefunksjon pga. risiko for opphopning og toksisitet (metabolsk acidose). Inneholder 36 mg natrium pr. hetteglass (tilsv. 1,8% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne).

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Effekten kan forsterkes av andre legemidler som påvirker platefunksjon eller koagulasjon, trombolytiske midler, vitamin K-antagonister, aktivert protein C, direkte trombinhemmere og dekstran. Disse kombinasjonene bør unngås eller overvåkes nøye.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Behandling er spesialistoppgave. En stor mengde data indikerer ikke potensial for misdannelser eller føto-/neonatal toksisitet. Passerer ikke placenta og kan brukes under alle trimestre. Forsiktighet utvises ved økt blødningsrisiko, spesielt under fødsel og epiduralanestesi. Retningslinjer for epiduralanestesi, se Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler. Benzylalkohol kan gi metabolsk acidose, og kan gå over i placenta.
Amming: Utskilles ikke i morsmelk, kan brukes under amming. Inneholder benzylalkohol som kan gi metabolsk acidose.
Fertilitet: Ingen data.

 

Bivirkninger

Blødninger kan inntreffe i alle organer og ha ulik alvorlighet. Komplikasjoner kan forekomme, spesielt ved høye doser. Alvorlige blødninger er uvanlig, men dødsfall eller invaliditet er sett.
Immunmediert heparinindusert trombocytopeni (type II) skjer vanligvis 5-14 dager etter 1. dose og må seponeres i alle tilfeller. Tidligere manifestasjon mulig hos pasienter tidligere eksponert for heparin. Kan assosieres med arterie- og venetrombose.
I sjeldne tilfeller kan heparin gi hyperkalemi pga. hypoaldosteronisme. Risikopasienter er spesielt de med diabetes mellitus eller nedsatt nyrefunksjon.
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Trombocytopeni (inkl. ikke-immun heparinassosiert (type I))
Generelle
Mindre vanlige Reaksjon på injeksjonsstedet
Hud
Vanlige Erytem
Mindre vanlige Hudnekrose, kløe, urticaria, utslett (inkl. erytematøst, generalisert, makuløst, makulopapuløst, papuløst og kløende)
Immunsystemet
Mindre vanlige Anafylaktisk reaksjon, heparinindusert trombocytopeni (type II), overfølsomhet
Kar
Vanlige Blødning, hematom
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Priapisme
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Osteoporose (ved langtidsbehandling)
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Hyperkalemi
Undersøkelser
Vanlige Økte transaminaser
Mindre vanlige Forlenget APTT utover terapeutisk nivå
Blødninger kan inntreffe i alle organer og ha ulik alvorlighet. Komplikasjoner kan forekomme, spesielt ved høye doser. Alvorlige blødninger er uvanlig, men dødsfall eller invaliditet er sett.
Immunmediert heparinindusert trombocytopeni (type II) skjer vanligvis 5-14 dager etter 1. dose og må seponeres i alle tilfeller. Tidligere manifestasjon mulig hos pasienter tidligere eksponert for heparin. Kan assosieres med arterie- og venetrombose.
I sjeldne tilfeller kan heparin gi hyperkalemi pga. hypoaldosteronisme. Risikopasienter er spesielt de med diabetes mellitus eller nedsatt nyrefunksjon.
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Hud Erytem
Kar Blødning, hematom
Undersøkelser Økte transaminaser
Mindre vanlige
Blod/lymfe Trombocytopeni (inkl. ikke-immun heparinassosiert (type I))
Generelle Reaksjon på injeksjonsstedet
Hud Hudnekrose, kløe, urticaria, utslett (inkl. erytematøst, generalisert, makuløst, makulopapuløst, papuløst og kløende)
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, heparinindusert trombocytopeni (type II), overfølsomhet
Kjønnsorganer/bryst Priapisme
Muskel-skjelettsystemet Osteoporose (ved langtidsbehandling)
Stoffskifte/ernæring Hyperkalemi
Undersøkelser Forlenget APTT utover terapeutisk nivå

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Blødning er viktigste komplikasjon ved overdose. Ved mindre alvorlige blødninger kan behandlingen avbrytes pga. rask eliminasjon av heparin. Alvorlige blødninger kan behandles med antidoten protaminsulfat, under nøye overvåkning.

Egenskaper

Klassifisering: Spesialstyrke av heparin, beregnet til bruk som koagulasjonshindrende middel ved inneliggende kanyler.
Virkningsmekanisme: Naturlig forekommende antikoagulant, hemmer koagulasjon nesten momentant in vivo/in vitro. Virker på flere trinn i koagulasjonen, viktigst er potensering av antitrombin III-effekten overfor trombin og faktor Xa.

Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet etter anbrudd: Kjemisk og fysisk stabilitet ved bruk er vist i 28 dager ved 30°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt oppbevares høyst 28 dager ved 30°C. Andre oppbevaringstider og -betingelser ved bruk er brukerens ansvar.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Heparin 100 IE/ml, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
100 IE/ml 10 × 10 ml (hettegl.)
585661
Blå resept
-
303,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.12.2019