Glucobay

Bayer AB


Antidiabetikum.

A10B F01 (Akarbose)TABLETTER 100 mg: Hver tablett inneh.: Akarbose 100 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Tilleggsterapi i forbindelse med diett hos pasienter med ikke-insulinavhengig diabetes mellitus.

Dosering

Individuell. For å redusere ev. gastrointestinale bivirkninger bør en begynne med en lav dose (50 mg), som økes langsomt.
Voksne:

Uke

Frokost

Formiddagsmat

Middag

1

-

-

50 mg

2

-

50 mg

50 mg

3

50 mg

50 mg

50 mg

Etter innledende dosering fortsettes behandlingen med 50 mg 3 ganger daglig i 4-8 uker. Avhengig av blodglukoseverdiene kan dosen deretter økes ytterligere iht. til følgende skjema:

Uke

Frokost

Formiddagsmat

Middag

1

50 mg

50 mg

100 mg

2

50 mg

100 mg

100 mg

3

100 mg

100 mg

100 mg

Vedlikeholdsdose er vanligvis 300 mg daglig, tilsv. 1 tablett 3 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Se Kontraindikasjoner. Nedsatt nyrefunksjon: Se Kontraindikasjoner. Barn og ungdom ≤18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
Administrering: Tas umiddelbart før mat eller med første munnfull. Kan tygges, tas da med første munnfull. Kan deles (delestrek) eller knuses umiddelbart før inntak.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kroniske tarmforstyrrelser forbundet med markante forstyrrelser av fordøyelse og absorpsjon. Inflammatorisk tarmsykdom, tarmsår, partiell tarmobstruksjon eller ved disposisjon for tarmobstruksjon. Tilstander som kan forverres pga. økt gassdannelse i tarmen (f.eks. Roemhelds syndrom og store herniatilstander). Alvorlig nyresvikt (kreatininclearance <25 ml/minutt). Alvorlig nedsatt leverfunksjon (f.eks. levercirrhose).

Forsiktighetsregler

Fulminant hepatitt er sett. Mekanismen er ukjent, men kan bidra til leverskade med multifaktoriell patofysiologi. Kontroll av leverenzymverdier i løpet av de første 6-12 behandlingsmånedene bør overveies. Hvis forhøyede leverenzymerverdier observeres, kan dosereduksjon eller behandlingsavbrudd være aktuelt, spesielt hvis forhøyede verdier vedvarer. Har antihyperglykemisk effekt, men induserer ikke hypoglykemi. Ved samtidig bruk av andre blodsukkersenkende preparater, kan fall i blodglukoseverdi til hypoglykemisk nivå, kreve passende dosereduksjon av f.eks. sulfonylurea, metformin eller insulin. I enkelttilfeller kan hypoglykemisk sjokk forekomme. Ved utvikling av akutt hypoglykemi gis glukose (ikke sukrose) for rask korrigering. Hvis ordinert diabetisk diett ikke følges, kan gastrointestinale symptomer intensiveres.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Sukrose og sukroseholdig mat kan gi abdominal uvelhet og diaré under behandling pga. økt karbohydratfermentering i kolon. I enkelttilfeller kan akarbose påvirke digoksins biotilgjengelighet og gjøre dosejustering påkrevd. Samtidig inntak av antacida, kolestyramin, intestinale adsorbenter og preparater med fordøyelsesenzym, bør unngås da disse kan påvirke akarboseeffekten. Samtidig bruk av oral neomycin kan gi forsterket reduksjon av postprandial blodglukose, og økt frekvens og alvorlighetsgrad av gastrointestinale bivirkninger. Ved alvorlige symptomer bør midlertidig dosereduksjon vurderes.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Klinisk erfaring mangler. Skal derfor ikke brukes under graviditet.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Effekt på barn som ammes kan ikke utelukkes. Bør derfor ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært sjeldneTrombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeFlatulens
VanligeDiaré og magesmerter
Mindre vanligeDyspepsi, kvalme, oppkast
Svært sjeldnePneumatosis cystoides intestinalis, subileus/ileus
Hud
Svært sjeldneAkutt generalisert eksantematøs pustulose
Immunsystemet
Svært sjeldneAllergisk reaksjon (utslett, erytem, eksantem, urticaria)
Kar
SjeldneØdem
Lever/galle
Mindre vanligeØkte leverenzymer
SjeldneGulsott
Svært sjeldneHepatitt
Leversykdom, unormal leverfunksjon og leverskade er sett. Fulminant hepatitt med dødelig utfall er sett, hovedsakelig i Japan.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleFlatulens
Vanlige
GastrointestinaleDiaré og magesmerter
Mindre vanlige
GastrointestinaleDyspepsi, kvalme, oppkast
Lever/galleØkte leverenzymer
Sjeldne
KarØdem
Lever/galleGulsott
Svært sjeldne
Blod/lymfeTrombocytopeni
GastrointestinalePneumatosis cystoides intestinalis, subileus/ileus
HudAkutt generalisert eksantematøs pustulose
ImmunsystemetAllergisk reaksjon (utslett, erytem, eksantem, urticaria)
Lever/galleHepatitt
Leversykdom, unormal leverfunksjon og leverskade er sett. Fulminant hepatitt med dødelig utfall er sett, hovedsakelig i Japan.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Tatt med drikke eller måltider som inneholder karbohydrater (polysakkarider, oligosakkarider eller disakkarider) kan overdosering føre til meteorisme, flatulens og diaré. Kraftige intestinale symptomer forventes ikke ved overdose tatt uten mat. Ved overdosering bør det ikke gis drikke eller mat med karbohydrater de nærmeste 4-6 timer.

Egenskaper

Klassifisering: Pseudotetrasakkarid, av mikrobiologisk opprinnelse.
Virkningsmekanisme: Hemmer gastrointestinale α-glukosidaser som medvirker til spalting av di-, oligo- og polysakkarider, og gir en doseavhengig forsinkelse av fordøyelsen av disse. Glukose fra karbohydrater avspaltes og opptas langsommere i blod og reduserer dermed postprandial økning av blodsukker. Blodglukosefluktuasjonene reduseres i løpet av døgnet og nedsetter gjennomsnittlig blodsukkerverdi. Senker unormalt høye konsentrasjoner av glykosylert hemoglobin.
Absorpsjon: Antas å være minst 35%. Total radioaktiv plasmakonsentrasjon viser 2 topper, hhv. Cmax: 52,2 ± 15,7 μg/liter etter ca. 1,1 timer og 586,3 ± 282,7 μg/liter etter 20,7 ± 5,2 timer. Topp 1 består hovedsakelig av virkestoff, men for topp 2 er Cmax for virkestoff lavere med en faktor på 10-20. Biotilgjengelighet: 1-2%.
Fordeling: Vd: 0,32 liter/kg.
Halveringstid: T1/2 for virkestoff er 3,7 ± 2,7 timer for distribusjonsfasen og 9,6 ± 4,4 timer for eliminasjonsfasen.
Utskillelse: Ca. 51% av aktiviteten i feces. Ca. 35% i urin, hvorav ca. 1,7% uomdannet.

Oppbevaring og holdbarhet

Ved temperatur >25°C og en relativ fuktighet på >75% kan misfarging av tabletter som ikke oppbevares i emballasjen forekomme. Tablettene bør derfor oppbevares i pakningen til like før bruk.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Glucobay, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg120 stk. (blister)
590443
Blå resept
-
287,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.02.2020