Glucagon

Novo Nordisk


Pankreashormon med hyperglykemisk og spasmolytisk effekt.

H04A A01 (Glukagon)PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg (1 mg/ml): Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Humant glukagon som hydroklorid tilsv. glukagon 1 mg (1 IE), laktosemonohydrat 107 mg, saltsyre og/eller natriumhydroksid. II) Hetteglass: Vann til injeksjonsvæsker 1 ml.


PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning (HypoKit) 1 mg (1 mg/ml): Hvert sett (HypoKit) inneh.: I) Hetteglass: Humant glukagon som hydroklorid tilsv. glukagon 1 mg (1 IE), laktosemonohydrat 107 mg, saltsyre og/eller natriumhydroksid. II) Engangssprøyte: Vann til injeksjonsvæsker 1 ml.


Indikasjoner

Terapeutisk indikasjon: Behandling av alvorlige hypoglykemiske reaksjoner som kan forekomme hos insulinbehandlede barn og voksne med diabetes mellitus. Diagnostisk indikasjon: Hemming av motilitet ved undersøkelser av gastrointestinaltractus hos voksne.

Dosering

Terapeutisk indikasjon (alvorlig hypoglykemi)
Administreres som s.c. eller i.m. injeksjon. Pasienten responderer normalt innen 10 minutter. Når pasienten responderer på behandlingen, gis karbohydrater oralt for å gjenopprette leverglykogen og forhindre tilbakefall av hypoglykemi. Dersom pasienten ikke har respondert innen 10 minutter, bør glukose gis i.v. Voksne: 1 mg. Barn >25 kg eller >6-8 år: 1 mg. Barn <25 kg eller <6-8 år: 0,5 mg.
Diagnostisk indikasjon (hemming av gastrointestinal motilitet)
Skal administreres av helsepersonell. Etter i.v. injeksjon av 0,2-0,5 mg inntreffer effekten innen 1 minutt og effekten varer i 5-20 minutter. Etter i.m. injeksjon av 1-2 mg inntreffer effekten etter 5-15 minutter og varer i ca. 10-40 minutter. Når den diagnostiske prosedyren er ferdig, bør det gis karbohydrater oralt hvis dette er forenlig med den diagnostiske prosedyren. Voksne: Relaksasjon av mage, duodenalbulbus, duodenum og tynntarm: 0,2-0,5 mg i.v. eller 1 mg i.m. Relaksasjon av tykktarm: 0,5-0,75 mg i.v. eller 1-2 mg i.m. Barn (<18 år): Sikkerhet og effekt er ikke fastslått.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Kan brukes.
  • Eldre (≥65 år): Kan brukes.
Tilberedning/Håndtering Det kompakte pulveret løses opp i medfølgende væske, se pakningsvedlegget. Preparatet skal ikke brukes hvis det er fibrilldannelser (viskøs oppløsning) eller faste partikler til stede i den rekonstituerte oppløsningen.
Administrering Til s.c., i.m. eller i.v. injeksjon, se ovenfor.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Feokromocytom.

Forsiktighetsregler

Glukagon er ustabil i oppløsning og skal gis umiddelbart etter tilberedning. Skal ikke gis som i.v. infusjon. Terapeutisk indikasjon: Ingen effekt når leverglykogenet er brukt opp, og dermed liten eller ingen effekt ved lengre tids faste, adrenal insuffisiens, kronisk hypoglykemi eller alkoholindusert hypoglykemi. Ingen innvirkning på muskelfosforylase, kan derfor ikke medvirke i overføringen av karbohydrater fra skjelettmuskulaturens lagre av glykogen. Diagnostisk indikasjon: Personer som er blitt gitt glukagon i forbindelse med diagnostiske prosedyrer kan oppleve ubehag, spesielt hvis de har fastet. Kvalme, hypoglykemi og blodtrykksforandringer er rapportert i slike tilfeller. Etter avsluttet diagnostisk prosedyre bør det gis karbohydrater oralt til pasienter som har fastet, hvis dette er forenlig med den diagnostiske prosedyren. Hvis pasienten må være fastende etter undersøkelsen eller ved alvorlige tilfeller av hypoglykemi, kan det være nødvendig å gi glukose i.v. Glukagon er en insulinantagonist, og det bør utvises forsiktighet ved bruk til pasienter med insulinom eller glukagonom. Det bør utvises forsiktighet ved bruk som supplement i forbindelse med endoskopi og radiologiske prosedyrer hos diabetikere eller eldre pasienter med kjent hjertesykdom. Stimulerer frigjøring av katekolaminer. Ved feokromocytom kan glukagon forårsake at tumoren frigir store mengder katekolaminer, noe som vil føre til en akutt hypertensiv reaksjon. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. maks. dose (2 ml), og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Da det er rapportert om sjeldne tilfeller av hypoglykemi etter diagnostiske prosedyrer, bør bilkjøring og bruk av maskiner unngås inntil pasienten har fått et måltid med orale karbohydrater.

Interaksjoner

Insulin reagerer antagonistisk mot glukagon. Glukagon kan tape evnen til å heve blodsukkernivået eller fremkalle motsatt effekt, dvs. hypoglykemi, ved samtidig behandling med indometacin. Glukagon kan forsterke den antikoagulerende effekten til warfarin. Pasienter som tar betablokkere kan forventes å få en større økning i både puls og blodtrykk. Denne vil være temporær pga. kort halveringstid for glukagon. Kan kreve behandling hos pasienter med koronararteriesykdom.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetPasserer ikke placenta. Glukagon er brukt av gravide med diabetes, og man kjenner ikke til skadevirkninger mht. svangerskapsforløp, fosteret og det nyfødte barnet. Kan brukes under graviditet.
AmmingGlukagon forsvinner meget raskt fra blodet, og den mengden som utskilles i morsmelken etter behandling av en alvorlig hypoglykemisk reaksjon forventes å være ekstremt liten. Glukagon brytes ned i fordøyelseskanalen og absorberes ikke i intakt form, og vil derfor ikke ha noen metabolsk innvirkning på barnet. Kan brukes under amming.
FertilitetReproduksjonsstudier hos dyr er ikke utført. Glukagon gir ikke nedsatt fertilitet hos rotter.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Forbigående kvalme og oppkast kan forekomme. Ved dosering vesentlig over godkjent nivå, kan mengden serumkalium bli redusert og bør overvåkes og justeres, hvis nødvendig.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringGlukagon er strukturelt identisk med humant glukagon.
VirkningsmekanismeØker glukosekonsentrasjonen i blodet gjennom en mobilisering av hepatisk glykogen. Hemmer tonus og motilitet i glatt muskulatur i mage-tarmkanal.
AbsorpsjonVed behandling av alvorlig hypoglykemi sees virkningen på blodglukose vanligvis innen 10 minutter. Hemming av gastrointestinal motilitet: Effekt inntreffer innen 1 minutt ved i.v. injeksjon og virkningens totale varighet er 5-20 minutter, avhengig av dosen. Ved i.m. injeksjon inntreffer virkningen innen 5-15 minutter og varer i 10-40 minutter.
HalveringstidI blod ca. 3-6 minutter.
MetabolismeMetabolsk clearance er ca. 10 ml/kg/minutt. Enzymatisk nedbrytning i blodplasma og i de organer glukagon distribueres til. Lever og nyrer er hovedsete for clearance av glukagon og bidrar hver med ca. 30% av totalclearance.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Pakningen med engangssprøyte (HypoKit) kan oppbevares i romtemperatur (<25°C) i 18 måneder forutsatt at utløpsdatoen ikke overskrides. Etter rekonstituering skal preparatet brukes omgående.

 

Pakninger, priser og refusjon

Glucagon, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 mg (1 mg/ml) 10 sett
182204
Blå resept 1 479,10 C

Glucagon, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning (HypoKit):

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 mg (1 mg/ml) 1 sett (HypoKit)
028951
Blå resept 202,50 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Glucagon PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg (1 mg/ml)

Glucagon PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning (HypoKit) 1 mg (1 mg/ml)

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.05.2021


Sist endret: 05.07.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)