Gliolan

Medac

Til fotodynamisk diagnostikk.

ATC-nr.: L01X D04

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 L01X D04
Aminolevulinsyre
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 08.10.2018) er utarbeidet av Desitin.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning 30 mg/ml: Hver flaske inneh.: 5-aminolevulinathydroklorid (5-ALA HCl) 1,5 g tilsv. 5-aminolevulinsyre (5-ALA) 1,17 g. Pulveret er en hvit til off-white masse.


Indikasjoner

Visualisering av malignt vev under kirurgi for malignt gliom (WHO-grad III og IV) hos voksne.

Dosering

Må bare brukes av nevrokirurger med erfaring i kirurgi for malignt gliom og med grundige og oppdaterte kunnskaper om hjernens anatomi, som har gjennomgått opplæring i fluorescensstøttet kirurgi. Anbefalt dose er 20 mg 5-ALA HCl pr. kilo kroppsvekt. Totalt antall flasker nødvendig for å oppnå ønsket dose kan beregnes vha. følgende formel (rundet opp til nærmeste hele flaske): Antall flasker = [pasientens kroppsvekt (kg)] / [75 kg/flaske]. Nødvendig administreringsvolum for å oppnå ønsket dose kan beregnes vha. følgende formel: Administreringsvolum (ml) = [pasientens kroppsvekt (kg) × 20 mg/kg] / [30 mg/ml].
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyre- eller leverfunksjon: Det er ikke utført studier for pasienter med klinisk relevant nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Brukes med forsiktighet til slike pasienter. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastsatt. Ingen data tilgjengelig. Eldre: Ingen særskilte anvisninger for bruk hos eldre med regelmessig organfunksjon.
Tilberedning/Håndtering: Pulveret i hetteglasset oppløses i 50 ml drikkevann. Rekonstituert oppløsning er en klar og fargeløs til lett gulaktig væske.
Administrering: Oppløsningen administreres oralt 3 timer (2-4 timer) før anestesi.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for virkestoffet eller porfyriner, akutt eller kronisk porfyri, graviditet (se Graviditet, amming og fertilitet).

Forsiktighetsregler

5-ALA-indusert fluorescens i hjernevevet gir ikke informasjon om vevets underliggende nevrologiske funksjon. Derfor bør valget av reseksjon av fluorescerende vev vurderes grundig opp mot den nevrologiske funksjonen til det fluorescerende vevet. En må utvise spesiell forsiktighet hos pasienter med tumor i umiddelbar nærhet av viktige nevrologiske funksjoner og tidligere fokale svekkelser (f.eks. afasi, synsforstyrrelser og parese) som ikke forbedres ved kortikosteroidbehandling. Fluorescensstøttet reseksjon har hos slike pasienter vist seg å utgjøre en høyere risiko for kritiske nevrologiske skader. Sikker avstand til elokvente kortikale områder og subkortikale strukturer på minst 1 cm, bør opprettholdes uavhengig av grad av fluorescens. Hos alle pasienter med tumor i nærheten av en viktig nevrologisk funksjon, bør en treffe enten pre- eller intraoperative tiltak for å lokalisere funksjonen i forhold til tumoren, slik at en kan opprettholde sikker avstand. Etter administrering bør en unngå eksponering av øyne og hud for sterke lyskilder (f.eks. operasjonslamper, direkte sollys eller kraftig, direkte innendørsbelysning) i 24 timer. Samtidig administrering med andre potensielt fototoksiske stoffer (f.eks. tetrasykliner, sulfonamider, fluorokinoloner, hypericinekstrakter) bør unngås. Innen 24 timer etter administrering bør bruk av andre potensielt hepatotoksiske legemidler unngås. Bør brukes med forsiktighet ved tidligere kardiovaskulær sykdom, da det er rapportert om nedsatt systolisk og diastolisk blodtrykk, nedsatt systolisk og diastolisk trykk i pulmonalarterien samt pulmonal vaskulær motstand.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01X D04
Pasienten må ikke utsettes for fotosensibiliserende stoffer i opptil 2 uker etter administrering av Gliolan.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen eller begrensede data på bruk av 5-ALA hos gravide. Begrensede dyrestudier antyder embryotoksisk aktivitet for 5-ALA sammen med lyseksponering. Skal derfor ikke brukes under graviditet.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Overgang av 5-ALA eller PPIX til morsmelk er ikke studert hos dyr. Amming bør stanses i 24 timer etter behandling.
Fertilitet: Ingen data.

Bivirkninger

Observerte bivirkninger etter bruk til fluorescensstøttet gliomreseksjon kan deles inn i 2 kategorier: 1. Umiddelbare reaksjoner som oppstår etter oral administrering og før induksjon av anestesi (= virkestoffspesifikke bivirkninger). 2. Kombinerte effekter av 5-ALA, anestesi og tumorreseksjon (= inngrepsspesifikke bivirkninger). Virkestoffspesifikke bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Hypotensjon. Hud: Fotosensitivitetsreaksjon, fotodermatose. Inngrepsspesifikke bivirkninger: Omfanget og hyppigheten av inngrepsspesifikke, nevrologiske bivirkninger er avhengig av lokaliseringen av hjernetumoren og graden av reseksjon av tumorvev i elokvente hjerneområder (se Forsiktighetsregler). Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Anemi, trombocytopeni, leukocytose. Lever/galle: Økt bilirubinnivå i blodet, økt ALAT, ASAT, γ-GT og blodamylase. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast, kvalme. Hjerte/kar: Tromboemboli. Nevrologiske: Nevrologiske lidelser (f.eks. hemiparese, afasi, konvulsjoner, hemianopsi). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Hypotensjon. Nevrologiske: Hjerneødem. Svært sjeldne (<1/10 000): Gastrointestinale: Diaré. Nevrologiske: Hypoestesi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: I et klinisk forsøk fikk en 63 år gammel pasient med kjent kardiovaskulær sykdom ved et uhell en overdose med 5-ALA HCl (3000 mg i stedet for 1580 mg). Under kirurgi utviklet han pulmonalinsuffisiens, som ble håndtert med tilpasset ventilasjon. Etter kirurgi hadde pasienten også erytem i ansiktet. Det ble fastslått at pasienten hadde vært eksponert for mer lys enn det som var tillatt for forsøket. Pulmonalinsuffisiensen og erytemet ble fullstendig tilhelet.
Behandling: Ved en ev. overdose bør det sørges for nødvendige støttetiltak, inkl. tilstrekkelig beskyttelse fra sterke lyskilder (f.eks. direkte sollys).
Se Giftinformasjonens anbefalinger: L01X D04

Egenskaper

Klassifisering: Antineoplastisk middel til fotodynamisk diagnostikk.
Virkningsmekanisme: 5-ALA er en naturlig biokjemisk forløper for hem, som metaboliseres i en serie av enzymatiske reaksjoner på fluorescerende porfyriner, særlig PPIX. 5-ALA-syntesen reguleres av en intracellulær mengde av fri hem gjennom en negativ tilbakekoblingsmekanisme. Administrering av store mengder 5-ALA forhindrer negativ tilbakekoblingskontroll og det vil skje en opphopning av PPIX i målvevet. Ved belysning i det synlige spekteret kan fluorescens av PPIX (fotodynamisk effekt) i visse målvevstyper brukes til å stille en fotodynamisk diagnose. Systemisk administrering av 5-ALA fører til overbelastning av den cellulære porfyrinmetabolismen og en akkumulering av PPIX i forskjellig epitel- og kreftvev. Malignt gliomvev (WHO grad III og IV, f.eks. glioblastoma multiforme, gliosarkom eller anaplastisk astrocytom) er også påvist å syntetisere og akkumulere porfyriner som respons på 5-ALA-administrering. Konsentrasjonen av PPIX er signifikant lavere i hvit substans enn i korteks og tumor. Vevet rundt tumoren og normalt hjernevev kan også påvirkes. 5-ALA-indusert PPIX-dannelse forekommer imidlertid i signifikant større grad i malignt vev enn i normalt hjernevev. Etter eksitasjon med blått lys (λ=400-410 nm), er PPIX sterkt fluorescerende (topp ved λ=635 nm) og kan visualiseres etter egnet modifikasjon av et standard nevrokirurgisk mikroskop.
Absorpsjon: Raskt og fullstendig. En dose på 20 mg/kg gir topp plasmanivå etter 0,5-2 timer og går tilbake til utgangsverdien etter 24 timer.
Fordeling: 5-ALA tas hovedsakelig opp av lever, nyrer, endotelceller og hud, samt av maligne gliomer (WHO-grad III og IV) og metaboliseres til fluorescerende PPIX.
Halveringstid: Terminal t1/2 er 1-3 timer.
Metabolisme: Maks. plasmanivå av PPIX nås 4 timer etter administrering av 20 mg/kg 5-ALA HCl. Plasmanivået av PPIX synker raskt over de neste 20 timene, og kan ikke påvises 48 timer etter administrering.
Utskillelse: Ca. 30% av en dose på 20 mg/kg utskilles uendret i urinen innen 12 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Flasken oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Den rekonstituerte oppløsningen er fysisk/kjemisk stabil i 24 timer ved 25°C.

Andre opplysninger

Kun til engangsbruk. Ubrukt legemiddel skal destrueres.

Sist endret: 18.10.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07/2018


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Gliolan, PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
30 mg/ml1 stk. (flaske)
549236
SPC_ICONH-resept
-
11820,30C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

afasi: Tap av tale (motorisk afasi) eller manglende evne til å forstå tale og skrift (sensorisk afasi).

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

anaplastisk astrocytom: Relativt ondartet hjernesvulst, som utgår fra såkalte astrocytter. Astrocytter utgjør støttevev i hjernen. Svulsten behandles vanligvis med kirurgi, etterfulgt av cellgiftbehanldling og/eller stråling.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

fotodermatose (lysdermatose, lysutslett): Hudforandringer som er forårsaket av lys, f.eks. solforbrenning og soleksem.

glioblastoma multiforme: Glioblastom eller glioblastoma multiforme er en ondartet hjernesvulst som vokser raskt. Den utgår fra en type celler som kalles gliaceller, som utgjør støttevev blant annet i hjernen. Svulsten behandles med kirurgi og stråling.

gliom: Gliom er en type hjernesvulst som utgår fra såkalte gliaceller. Gliacellene er vanlig i hjernen, hvor de danner en type støttevev. Gliomer graderes fra 1 til 4, avhengig av hvor ondartede de er. Grad 4-gliom er den mest ondartede.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

γ-gt (gammaglutamyltransferase, ggt): Er et enzym. Har betydning for transporten av aminosyrer inn i cellene (katalyserer hydrolyse av visse peptider og overføring av glutamylgrupper til aminosyrer og peptider).