Gliolan

Medac


Til fotodynamisk diagnostikk.

L01X D04 (Aminolevulinsyre)PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning 30 mg/ml: Hver flaske inneh.: 5-aminolevulinathydroklorid (5-ALA HCl) 1,5 g tilsv. 5-aminolevulinsyre (5-ALA) 1,17 g. Pulveret er en hvit til off-white masse.


Indikasjoner

Visualisering av malignt vev under kirurgi for malignt gliom (WHO-grad III og IV) hos voksne.

Dosering

Må bare brukes av nevrokirurger med erfaring i kirurgi for malignt gliom og med grundige og oppdaterte kunnskaper om hjernens anatomi, som har gjennomgått opplæring i fluorescensstøttet kirurgi. Anbefalt dose er 20 mg 5-ALA HCl pr. kilo kroppsvekt. Totalt antall flasker nødvendig for å oppnå ønsket dose kan beregnes vha. følgende formel (rundet opp til nærmeste hele flaske): Antall flasker = [pasientens kroppsvekt (kg)] / [75 kg/flaske]. Nødvendig administreringsvolum for å oppnå ønsket dose kan beregnes vha. følgende formel: Administreringsvolum (ml) = [pasientens kroppsvekt (kg) × 20 mg/kg] / [30 mg/ml].
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyre- eller leverfunksjon: Det er ikke utført studier for pasienter med klinisk relevant nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Brukes med forsiktighet til slike pasienter. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastsatt. Ingen data tilgjengelig. Eldre: Ingen særskilte anvisninger for bruk hos eldre med regelmessig organfunksjon.
Tilberedning/Håndtering: Pulveret i hetteglasset oppløses i 50 ml drikkevann. Rekonstituert oppløsning er en klar og fargeløs til lett gulaktig væske.
Administrering: Oppløsningen administreres oralt 3 timer (2-4 timer) før anestesi.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for virkestoffet eller porfyriner, akutt eller kronisk porfyri, graviditet (se Graviditet, amming og fertilitet).

Forsiktighetsregler

5-ALA-indusert fluorescens i hjernevevet gir ikke informasjon om vevets underliggende nevrologiske funksjon. Derfor bør valget av reseksjon av fluorescerende vev vurderes grundig opp mot den nevrologiske funksjonen til det fluorescerende vevet. En må utvise spesiell forsiktighet hos pasienter med tumor i umiddelbar nærhet av viktige nevrologiske funksjoner og tidligere fokale svekkelser (f.eks. afasi, synsforstyrrelser og parese) som ikke forbedres ved kortikosteroidbehandling. Fluorescensstøttet reseksjon har hos slike pasienter vist seg å utgjøre en høyere risiko for kritiske nevrologiske skader. Sikker avstand til elokvente kortikale områder og subkortikale strukturer på minst 1 cm, bør opprettholdes uavhengig av grad av fluorescens. Hos alle pasienter med tumor i nærheten av en viktig nevrologisk funksjon, bør en treffe enten pre- eller intraoperative tiltak for å lokalisere funksjonen i forhold til tumoren, slik at en kan opprettholde sikker avstand. Etter administrering bør en unngå eksponering av øyne og hud for sterke lyskilder (f.eks. operasjonslamper, direkte sollys eller kraftig, direkte innendørsbelysning) i 24 timer. Samtidig administrering med andre potensielt fototoksiske stoffer (f.eks. tetrasykliner, sulfonamider, fluorokinoloner, hypericinekstrakter) bør unngås. Innen 24 timer etter administrering bør bruk av andre potensielt hepatotoksiske legemidler unngås. Bør brukes med forsiktighet ved tidligere kardiovaskulær sykdom, da det er rapportert om nedsatt systolisk og diastolisk blodtrykk, nedsatt systolisk og diastolisk trykk i pulmonalarterien samt pulmonal vaskulær motstand.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Pasienten må ikke utsettes for fotosensibiliserende stoffer i opptil 2 uker etter administrering av Gliolan.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen eller begrensede data på bruk av 5-ALA hos gravide. Begrensede dyrestudier antyder embryotoksisk aktivitet for 5-ALA sammen med lyseksponering. Skal derfor ikke brukes under graviditet.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Overgang av 5-ALA eller PPIX til morsmelk er ikke studert hos dyr. Amming bør stanses i 24 timer etter behandling.
Fertilitet: Ingen data.

Bivirkninger

Observerte bivirkninger etter bruk til fluorescensstøttet gliomreseksjon kan deles inn i 2 kategorier: 1. Umiddelbare reaksjoner som oppstår etter oral administrering og før induksjon av anestesi (= virkestoffspesifikke bivirkninger). 2. Kombinerte effekter av 5-ALA, anestesi og tumorreseksjon (= inngrepsspesifikke bivirkninger). Virkestoffspesifikke bivirkninger: Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Hypotensjon. Hud: Fotosensitivitetsreaksjon, fotodermatose. Inngrepsspesifikke bivirkninger: Omfanget og hyppigheten av inngrepsspesifikke, nevrologiske bivirkninger er avhengig av lokaliseringen av hjernetumoren og graden av reseksjon av tumorvev i elokvente hjerneområder (se Forsiktighetsregler). Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Anemi, trombocytopeni, leukocytose. Lever/galle: Økt bilirubinnivå i blodet, økt ALAT, ASAT, γ-GT og blodamylase. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Oppkast, kvalme. Hjerte/kar: Tromboemboli. Nevrologiske: Nevrologiske lidelser (f.eks. hemiparese, afasi, konvulsjoner, hemianopsi). Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hjerte/kar: Hypotensjon. Nevrologiske: Hjerneødem. Svært sjeldne (<1/10 000): Gastrointestinale: Diaré. Nevrologiske: Hypoestesi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: I et klinisk forsøk fikk en 63 år gammel pasient med kjent kardiovaskulær sykdom ved et uhell en overdose med 5-ALA HCl (3000 mg i stedet for 1580 mg). Under kirurgi utviklet han pulmonalinsuffisiens, som ble håndtert med tilpasset ventilasjon. Etter kirurgi hadde pasienten også erytem i ansiktet. Det ble fastslått at pasienten hadde vært eksponert for mer lys enn det som var tillatt for forsøket. Pulmonalinsuffisiensen og erytemet ble fullstendig tilhelet.
Behandling: Ved en ev. overdose bør det sørges for nødvendige støttetiltak, inkl. tilstrekkelig beskyttelse fra sterke lyskilder (f.eks. direkte sollys).

Egenskaper

Klassifisering: Antineoplastisk middel til fotodynamisk diagnostikk.
Virkningsmekanisme: 5-ALA er en naturlig biokjemisk forløper for hem, som metaboliseres i en serie av enzymatiske reaksjoner på fluorescerende porfyriner, særlig PPIX. 5-ALA-syntesen reguleres av en intracellulær mengde av fri hem gjennom en negativ tilbakekoblingsmekanisme. Administrering av store mengder 5-ALA forhindrer negativ tilbakekoblingskontroll og det vil skje en opphopning av PPIX i målvevet. Ved belysning i det synlige spekteret kan fluorescens av PPIX (fotodynamisk effekt) i visse målvevstyper brukes til å stille en fotodynamisk diagnose. Systemisk administrering av 5-ALA fører til overbelastning av den cellulære porfyrinmetabolismen og en akkumulering av PPIX i forskjellig epitel- og kreftvev. Malignt gliomvev (WHO grad III og IV, f.eks. glioblastoma multiforme, gliosarkom eller anaplastisk astrocytom) er også påvist å syntetisere og akkumulere porfyriner som respons på 5-ALA-administrering. Konsentrasjonen av PPIX er signifikant lavere i hvit substans enn i korteks og tumor. Vevet rundt tumoren og normalt hjernevev kan også påvirkes. 5-ALA-indusert PPIX-dannelse forekommer imidlertid i signifikant større grad i malignt vev enn i normalt hjernevev. Etter eksitasjon med blått lys (λ=400-410 nm), er PPIX sterkt fluorescerende (topp ved λ=635 nm) og kan visualiseres etter egnet modifikasjon av et standard nevrokirurgisk mikroskop.
Absorpsjon: Raskt og fullstendig. En dose på 20 mg/kg gir topp plasmanivå etter 0,5-2 timer og går tilbake til utgangsverdien etter 24 timer.
Fordeling: 5-ALA tas hovedsakelig opp av lever, nyrer, endotelceller og hud, samt av maligne gliomer (WHO-grad III og IV) og metaboliseres til fluorescerende PPIX.
Halveringstid: Terminal t1/2 er 1-3 timer.
Metabolisme: Maks. plasmanivå av PPIX nås 4 timer etter administrering av 20 mg/kg 5-ALA HCl. Plasmanivået av PPIX synker raskt over de neste 20 timene, og kan ikke påvises 48 timer etter administrering.
Utskillelse: Ca. 30% av en dose på 20 mg/kg utskilles uendret i urinen innen 12 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Flasken oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Den rekonstituerte oppløsningen er fysisk/kjemisk stabil i 24 timer ved 25°C.

Andre opplysninger

Kun til engangsbruk. Ubrukt legemiddel skal destrueres.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Gliolan, PULVER TIL MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
30 mg/ml1 stk. (flaske)
549236
H-resept
-
13695,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.10.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07/2018