Cerazette

MSD


Antikonsepsjonsmiddel.

G03A C09 (Desogestrel)TABLETTER, filmdrasjerte: Hver tablett inneh.: Desogestrel 75 μg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Antikonsepsjon.

Dosering

1 tablett tas daglig fra menstruasjonsblødningens 1. dag. Deretter 1 tablett daglig og kontinuerlig uten hensyn til ev. blødning. Intet opphold mellom pakningene. Ved start på dag 2-5 i menstruasjonssyklus anbefales mekanisk tilleggsprevensjon de første 7 dagene.
Etter abort i 1. trimester: Behandlingen anbefales å starte umiddelbart. Tilleggsprevensjon ikke nødvendig.
Etter fødsel eller abort i 2. trimester: Behandling kan begynne når som helst mellom dag 21 og 28 etter fødsel eller abort i 2. trimester. Ved senere start anbefales bruk av en barrieremetode (f.eks. kondom) i tillegg de første 7 dagene, se for øvrig SPC.
Ved bytte fra andre prevensjonsmetoder: Se pakningsvedlegg/SPC.
Glemt dose: Se pakningsvedlegg/SPC.
Pakningsvedlegg: Cerazette MSD
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kliniske studier ikke utført. Metabolisering av steroidhormoner kan være svekket hos pasienter med alvorlig leversykdom. Preparatet er ikke indisert hos disse før leverfunksjonsverdier er normalisert. Nedsatt nyrefunksjon: Kliniske studier ikke utført. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått.
Administrering: Tas daglig på omtrent samme tidspunkt slik at intervallet mellom 2 tabletter alltid er 24 timer.

Kontraindikasjoner

Aktiv venøs tromboembolisk sykdom. Nåværende eller tidligere alvorlig leversykdom så lenge leverfunksjonsverdier ikke er normalisert. Kjente eller mistenkte kjønnshormonsensitive ondartede sykdommer. Udiagnostisert vaginalblødning. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Før forskrivning foretas en fullstendig medisinsk anamnese. Individuell nytte-/risikovurdering bør foretas hos kvinner som har brystkreft eller leverkreft, se SPC. Preparatet bør seponeres hvis trombose oppstår. Seponering bør også overveies ved kirurgiske inngrep eller langvarig immobilisering. Kvinner med tidligere tromboembolisk sykdom bør gjøres oppmerksom på muligheten for tilbakefall. Dersom vedvarende hypertensjon utvikles eller signifikant økning av blodtrykket ikke svarer tilstrekkelig på antihypertensiv behandling, bør preparatet seponeres. Progestogener kan ha effekt på insulinresistens og glukosetoleranse og diabetikere bør observeres nøye de første behandlingsmånedene. Ektopisk svangerskap bør tas i betraktning som differensialdiagnose ved amenoré eller buksmerter. Kloasma kan forekomme, spesielt hos kvinner som har hatt kloasma under graviditet. Kvinner med kloasmatendens bør unngå sol eller ultrafiolett stråling. Nedstemthet og depresjon er kjente bivirkninger. Depresjon kan være alvorlig og er en risikofaktor for selvmordsrelatert atferd og selvmord. Kvinner bør rådes til å kontakte lege ved humørendringer og depressive symptomer, selv kort tid etter behandlingsstart. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Leverenzyminduserende legemidler eller naturlegemidler kan gi økt clearance av kjønnshormoner, noe som kan gi gjennombruddsblødninger og/eller sviktende prevensjon (f.eks. barbiturater, bosentan, primidon, karbamazepin, fenytoin, rifampicin, efavirenz og trolig også okskarbazepin, rifabutin, felbamat, griseofulvin og naturlegemidler som inneholder johannesurt (prikkperikum)). Kvinner som står på korttidsbehandling med slike legemidler bør bruke tilleggsprevensjon (f.eks. barrieremetode) under behandlingen og i 28 dager etter avsluttet behandling med det leverenzyminduserende legemidlet. Kvinner som står på langtidsbehandling med slike legemidler bør vurdere en alternativ prevensjonsmetode. Kombinasjoner av hiv-proteasehemmere (f.eks. ritonavir, nelfinavir) og ikke-nukleoside reverstranskriptasehemmere (f.eks. nevirapin) og/eller kombinasjoner med legemidler til behandling av hepatitt C-virus (f.eks. boceprevir, telaprevir) kan øke eller minske plasmakonsentrasjonen av progestogener. Se interaksjonsavsnittet i Felleskatalogteksten for legemidler mot hiv-/hepatitt C-virus dersom disse skal gis samtidig med hormonelle prevensjonsmidler. Samtidig bruk av sterke eller moderate CYP3A4-hemmere kan øke serumkonsentrasjonene av progestogener, inkl. etonogestrel. Hormonelle prevensjonsmidler kan interferere med andre legemidlers metabolisme, f.eks. ciklosporin) eller minske (f.eks. lamotrigin).

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ikke indisert under graviditet. Ved graviditet under behandling skal preparatet seponeres.
Amming: Små mengder er påvist i morsmelk. Påvirker ikke produksjon av eller kvalitet på brystmelk. Kan brukes under amming. Utvikling og vekst hos det diende barnet bør imidlertid følges nøye.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeKvalme
Mindre vanligeOppkast
Generelle
Mindre vanligeTretthet
Hud
VanligeAkne
Mindre vanligeAlopesi
SjeldneErythema nodosum, urticaria, utslett
Ukjent frekvensForverring av hereditært angioødem
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhetsreaksjoner inkl. angioødem og anafylakse
Infeksiøse
Mindre vanligeVaginal infeksjon
Kjønnsorganer/bryst
VanligeAmenoré1, brystspenning, uregelmessig menstruasjon1
Mindre vanligeDysmenoré, ovariecyste
Ukjent frekvensBrystsekresjon
Nevrologiske
VanligeHodepine
Psykiske
VanligeDysfori, humørforandringer, redusert libido
Svangerskap
Svært sjeldneEkstrauterin graviditet
Undersøkelser
VanligeØkt vekt
Øye
Mindre vanligeIntoleranse mot kontaktlinser
Flere (alvorlige) bivirkninger er sett med kombinasjons-p-piller, inkl. venøse tromboemboliske forstyrrelser, arterielle tromboemboliske forstyrrelser, hormonavhengige tumorer (f.eks. levertumorer, brystkreft) og kloasma.
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleKvalme
HudAkne
Kjønnsorganer/brystAmenoré1, brystspenning, uregelmessig menstruasjon1
NevrologiskeHodepine
PsykiskeDysfori, humørforandringer, redusert libido
UndersøkelserØkt vekt
Mindre vanlige
GastrointestinaleOppkast
GenerelleTretthet
HudAlopesi
InfeksiøseVaginal infeksjon
Kjønnsorganer/brystDysmenoré, ovariecyste
ØyeIntoleranse mot kontaktlinser
Sjeldne
HudErythema nodosum, urticaria, utslett
Svært sjeldne
SvangerskapEkstrauterin graviditet
Ukjent frekvens
HudForverring av hereditært angioødem
ImmunsystemetOverfølsomhetsreaksjoner inkl. angioødem og anafylakse
Kjønnsorganer/brystBrystsekresjon
Flere (alvorlige) bivirkninger er sett med kombinasjons-p-piller, inkl. venøse tromboemboliske forstyrrelser, arterielle tromboemboliske forstyrrelser, hormonavhengige tumorer (f.eks. levertumorer, brystkreft) og kloasma.

1Blødningsforstyrrelser kan opptre, se SPC.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Gestagenpille. Pearl Index er sammenlignbar med en normalpopulasjon av p-pillebrukere.
Virkningsmekanisme: Ovulasjonhemming. Økt viskositet av cervixsekretet.
Absorpsjon: Rask. Tmax: 1,8 timer. Biotilgjengelighet ca. 70%.
Proteinbinding: Ca. 95,5-99%.
Metabolisme: Ved hydroksylering og dehydrogenering til den aktive metabolitten ENG. ENG metaboliseres hovedsakelig av CYP3A og blir deretter konjugert med sulfat og glukuronid.
Utskillelse: Som fritt steroid eller konjugat via urin og feces (forhold 1,5:1).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i folieposen for å beskytte mot lys og fuktighet. Holdbar i 1 måned etter første åpning av folieposen.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Cerazette, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
3 × 28 stk. (kalenderpakn.)
518332
-
Byttegruppe
198,00 (trinnpris 118,50)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.02.2020