Antineoplastisk middel, proteinkinasehemmer.

ATC-nr.: L01X E34

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkKAPSLER, harde 890 μg og 1340 μg: Hver kapsel inneh.: Tivozanib 890 μg, resp. 1340 μg, mannitol, hjelpestoffer. Fargestoff: 890 μg: Tartrazin (E 102), titandioksid (E 171), indigokarmin (E 132), gult jernoksid (E 172). 1340 μg: Titandioksid (E 171), indigokarmin (E 132), gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Til voksne som førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom (RCC) og hos voksne som er inhibitor-naive overfor VEGFR og mTOR signaleringsvei iht. sykdomsprogresjon etter en tidligere cytokinbehandling for avansert RCC.

Dosering

Behandling skal overvåkes av lege som har erfaring med legemidler til kreftbehandling.
Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 1340 µg 1 gang daglig i 21 dager, etterfulgt av en 7 dagers hvileperiode som utgjør en fullstendig behandlingssyklus på 4 uker. Behandlingsskjemaet bør fortsettes frem til sykdomsprogresjon, eller til uakseptable bivirkninger opptrer. Det skal ikke tas >1 dose 1 gang daglig.
Dosejusteringer: Forekomst av bivirkninger kan kreve midlertidig opphold i tivozanibbehandlingen og/eller reduksjon av dosen. Når dosereduksjon er nødvendig, kan dosen reduseres til 890 µg 1 gang daglig med normal behandlingssyklus på 21 dager med dosering, etterfulgt av en 7 dagers hvileperiode.
Glemt dose/Oppkast: Ikke ta en dose samme dag som erstatning for en glemt dose, men ta den neste forskrevne dosen som vanlig. I tilfelle oppkast skal det ikke tas en erstatningsdose. Neste foreskrevne dose skal tas som vanlig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Ved moderat nedsatt leverfunksjon skal 1340 µg tas kun hver 2. dag, pga. økt risiko for bivirkninger pga. økt eksponering. Dosejustering ikke nødvendig ved lett nedsatt leverfunksjon. Forsiktighet og tett oppfølging av tolerabilitet ved lett og moderat nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Forsiktighet utvises ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon samt hos dialysepasienter. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data.
Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass vann. Skal ikke tygges. Skal ikke åpnes eller løses opp i vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig administrering av plantebaserte legemidler som inneholder johannesurt (prikkperikum).

Forsiktighetsregler

Hypertensjon: Hypertensjon, inkl. vedvarende alvorlig hypertensjon, er sett. Blodtrykk bør være godt kontrollert før behandlingsoppstart. Under behandling skal pasienten kontrolleres for hypertensjon, og om nødvendig behandles med antihypertensiv standardterapi iht. medisinsk praksis. Ved vedvarende høyt blodtrykk til tross for antihypertensiv behandling, bør tivozanibdosen reduseres eller behandlingen avbrytes og startes opp igjen med lavere dose så snart blodtrykket er kontrollert, basert på klinisk vurdering. Seponering bør vurderes ved vedvarende alvorlig hypertensjon, posterior reversibelt encefalopati-syndrom (se under), eller andre komplikasjoner med hypertensjon. Pasienter som behandles med antihypertensiv terapi bør fremdeles kontrolleres for hypertensjon når tivozanibbehandling enten er blitt avbrutt eller seponert. Arterielle tromboemboliske hendelser (ATE): Er sett. Risikofaktorer er ondartet sykdom, alder >65 år, hypertensjon, diabetes mellitus, røyking, hyperkolesterolemi og tidligere tromboembolisk sykdom. Skal brukes med forsiktighet hos pasienter med risiko for, eller som har anamnese med slike hendelser (som myokardinfarkt, slag). Venøse tromboemboliske hendelser (VTE): VTE inkl. lungeemboli og dyp venetrombose er sett. Risikofaktorer inkluderer større kirurgisk inngrep, multiple traumer, tidligere VTE, høy alder, overvekt, hjerte- eller respirasjonssvikt og langvarig immobilisering. Beslutning om behandling, spesielt hvis det foreligger risiko for VTE, skal tas på grunnlag av individuell nytte-/risikovurdering. Hjertesvikt: Er sett. Tegn/symptomer på hjertesvikt skal overvåkes regelmessig under behandling. Håndtering av hendelser med hjertesvikt kan kreve midlertidig avbrudd eller permanent seponering og/eller dosereduksjon, samt behandling av potensielle underliggende årsaker til hjertesvikt, f.eks. hypertensjon. Blødning: Er sett. Bør brukes med forsiktighet hos pasienter med risiko for, eller som har en anamnese med blødning. Dersom en blødning krever medisinsk inngrep, bør tivozanibbehandlingen midlertidig avbrytes. Proteinuri: Er sett. Baseline og periodiske kontroller er anbefalt under behandling, og pasienten bør monitoreres for forverret proteinuri. Ved utvikling av stadium 2 (>1-3,4 g/24 timer) eller stadium 3 (≥3,5 g/24 timer) proteinuri (NCI CTCAE), må tivozanibdosen reduseres, eller behandlingen midlertidig avbrytes. Ved utvikling av stadium 4 proteinuri (nefrotisk syndrom), må tivozanib seponeres. Risikofaktorer for proteinuri inkluderer høyt blodtrykk. Levertoksisitet: Økte nivåer av ALAT, ASAT og bilirubin er sett. Leverfunksjonstester (ASAT, ALAT, bilirubin og ALP) skal gjennomgås og overvåkes før behandlingsstart, og regelmessig under behandlingen pga. potensiell risiko for levertoksisitet. Ved nedsatt leverfunksjon, se Dosering. Posterior reversibelt encefalopati-syndrom (PRES): Ett tilfelle er sett. PRES er en nevrologisk lidelse som kan gjøre seg gjeldende med hodepine, anfall, letargi, konfusjon, blindhet og andre syns- og nevrologiske forstyrrelser. Lett til alvorlig hypertensjon kan foreligge. MR er nødvendig for å bekrefte en PRES-diagnose. Tivozanib må seponeres hos pasienter som utvikler tegn/symptomer på PRES. Sikkerheten ved å starte opp igjen behandlingen hos tidligere PRES-pasienter er ukjent, og tivozanib må kun brukes med stor forsiktighet hos disse. Hånd-fot-syndrom: Palmar-plantar erytrodysestesi er sett. Behandling av pasienter med hånd-fot-syndrom kan innebære topikale terapier for å lindre symptomene, samt overveielse av midlertidig avbrudd og/eller reduksjon av behandlingsdosen, eller permanent seponering i alvorlige eller vedvarende tilfeller. Forlenget QT-intervall: Er sett. Forlenget QT/QTC-intervall kan gi økt risiko for ventrikulære arytmier. Bør brukes med forsiktighet ved forlenget QT-intervall i anamnesen eller annen relevant preeksisterende hjertesykdom, samt bruk av andre legemidler som kan gi økt QT-forlengelse. Baseline og periodisk overvåkning av EKG, samt vedlikehold av elektrolytter (f.eks. kalsium, magnesium, kalium) innenfor normalområdet er anbefalt. Gastrointestinal perforasjon/fistler: Periodisk overvåkning av symptomer på gastrointestinal perforasjon eller fistula bør utføres periodisk gjennom hele behandlingen. Bør brukes med forsiktighet ved risiko for GI-perforasjoner eller fistler. Sårtilhelingskomplikasjoner: Midlertidig avbrudd i behandlingen anbefales av forsiktighetshensyn hos pasienter som skal gjennomgå større kirurgiske inngrep. Beslutningen om å starte opp igjen behandlingen etter et større kirurgisk inngrep skal baseres på klinisk bedømmelse av tilstrekkelig sårtilheling. Hypotyreoidisme: Er sett. Kan oppstå på ethvert tidspunkt under behandlingen, og utvikle seg allerede så tidlig som 2 måneder etter behandlingsstart. Risikofaktorer er tidligere historie med hypotyreoidisme og bruk av antityreoide legemidler. Thyreoideafunksjon bør overvåkes før behandlingsstart, samt periodisk under behandlingen. Hypotyreoidisme skal behandles iht. standard medisinsk praksis. Eldre: Dysfoni, diaré, fatigue, vekttap, nedsatt appetitt og hypotyreoidisme forekommer oftere hos pasienter ≥65 år. Helsepersonell bør være oppmerksom på at eldre kan ha større risiko for bivirkninger. Aneurismer og arteriedisseksjoner: Bruk av VEGF-hemmere hos pasienter med eller uten hypertensjon kan fremme dannelsen av aneurismer og/eller arteriedisseksjoner. Denne risikoen må vurderes nøye før behandlingsoppstart ved risikofaktorer som hypertensjon eller aneurisme i anamnesen. Hjelpestoffer: Kapsler 890 µg inneholder tartrazin (E 102) som kan gi allergiske reaksjoner. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha en liten påvirking på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter bør informeres om at de må være forsiktige når de kjører bil eller bruker maskiner dersom de opplever asteni, fatigue og/eller svimmelhet under behandling.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01X E34
Kontraindikasjoner for samtidig bruk: Plantebaserte legemidler som inneholder johannesurt (prikkperikum). Dersom en pasient allerede tar johannesurt, skal denne seponeres før tivozanibbehandling settes igang. Den induserende effekten av johannesurt kan vare i minst 2 uker etter at johannesurt er seponert. Sterke CYP3A4-induktorer: Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av sterke CYP3A4-induktorer. Det er ikke forventet at moderate CYP3A4-induktorer har noen klinisk relevant effekt på tivozanibeksponering. CYP3A4-hemmere: Det er usannsynlig at CYP3A4-hemmere vil endre tivozanibeksponering. Legemidler med BCRP-begrenset intestinal absorpsjon: Forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk av rosuvastatin. Alternativt bør det overveies å bruke et statin som ikke er gjenstand for BCRP-begrenset intestinal absorpsjon. Pasienter som tar et oralt BCRP-substrat med en klinisk relevant effluksinteraksjon i tarmene må forsikre seg om at det blir overholdt et tidsvindu (f.eks. 2 timer) mellom inntak av tivozanib og BCRP-substratet. Antikonseptiva: Det er ukjent hvorvidt tivozanib kan redusere virkningen av hormonelle antikonseptiva, og derfor bør kvinner som bruker hormonelle antikonseptiva i tillegg bruke en barrieremetode.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data på bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Skal ikke brukes under graviditet. Dersom tivozanib brukes under graviditet, eller hvis pasienten blir gravid under behandling, skal potensiell fare for fosteret forklares for pasienten. Fertile kvinner skal unngå graviditet under behandlingen. Kvinnelige partnere til mannlige pasienter som får tivozanib bør også unngå å bli gravide. Mannlige og kvinnelige pasienter samt deres partnere bør bruke sikker prevensjon under, og i minst 1 måned etter avsluttet behandling. Kvinner som bruker hormonelle antikonseptiva bør i tillegg bruke en barriermetode.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent, men potensialet finnes. Pga. potensialet for tivozanibmedierte bivirkninger hos barnet som ammes, skal ikke kvinner amme under behandlingen.
Fertilitet: Dyrestudier indikerer at mannlig og kvinnelig fertilitet kan påvirkes.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeAnemi
Mindre vanligeTrombocytopeni, økt hemoglobin
Endokrine
VanligeHypotyreoidisme
Mindre vanligeHypertyreoidisme, struma
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, kvalme, stomatitt
VanligeAbdominal distensjon, dysfagi, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, gingivitt, glossitt, munntørrhet, oppkast, pankreatitt
Mindre vanligeDuodenalsår
Generelle
Svært vanligeAsteni, fatigue, smerte
VanligeBrystsmerte, feber, frysninger, perifert ødem
Mindre vanligeMukositt
Hjerte
VanligeAkutt hjerteinfarkt/iskemi, angina pectoris, takykardi
Mindre vanligeForlenget QT-tid, koronararterieinsuffisiens, lungeødem
Hud
Svært vanligePalmar-plantar erytrodysestesisyndrom
VanligeAkne, alopesi, erytem, hudeksfoliasjon, kløe, tørr hud, utslett
Mindre vanligeDermatitt, hyperhidrose, urticaria, xeroderma
Infeksiøse
Mindre vanligePustuløst utslett, soppinfeksjon
Kar
Svært vanligeHypertensjon
VanligeArteriell tromboembolisme, blødning, flushing, vedvarende alvorlig hypertensjon, venøs tromboembolisme
Ukjent frekvensAneurismer og arteriedisseksjoner
Lever/galle
VanligeØkt ALAT/økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt γ-GT
Luftveier
Svært vanligeDysfoni, dyspné, hoste
VanligeEpistakse, rhinoré, tett nese
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeRyggsmerter
VanligeArtralgi, muskel-skjelettsmerte i bryst, myalgi
Mindre vanligeMuskelsvakhet
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeDysgeusi, perifer nevropati, svimmelhet
Mindre vanligeSvekket hukommelse, transitorisk iskemisk attakk
SjeldnePosterior reversibelt encefalopatisyndrom
Nyre/urinveier
VanligeProteinuri, økt kreatinin i blod
Psykiske
VanligeInsomni
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeRedusert appetitt
VanligeAnoreksi
Undersøkelser
Svært vanligeRedusert vekt
VanligeØkt TSH i blod, økt amylase, økt lipase
Øre
VanligeTinnitus, vertigo
Mindre vanligeØretetthet
Øye
VanligeSynssvekkelse
Mindre vanligeØkt lakrimasjon
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, kvalme, stomatitt
GenerelleAsteni, fatigue, smerte
HudPalmar-plantar erytrodysestesisyndrom
KarHypertensjon
LuftveierDysfoni, dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemetRyggsmerter
NevrologiskeHodepine
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
UndersøkelserRedusert vekt
Vanlige
Blod/lymfeAnemi
EndokrineHypotyreoidisme
GastrointestinaleAbdominal distensjon, dysfagi, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, gingivitt, glossitt, munntørrhet, oppkast, pankreatitt
GenerelleBrystsmerte, feber, frysninger, perifert ødem
HjerteAkutt hjerteinfarkt/iskemi, angina pectoris, takykardi
HudAkne, alopesi, erytem, hudeksfoliasjon, kløe, tørr hud, utslett
KarArteriell tromboembolisme, blødning, flushing, vedvarende alvorlig hypertensjon, venøs tromboembolisme
Lever/galleØkt ALAT/økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt γ-GT
LuftveierEpistakse, rhinoré, tett nese
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskel-skjelettsmerte i bryst, myalgi
NevrologiskeDysgeusi, perifer nevropati, svimmelhet
Nyre/urinveierProteinuri, økt kreatinin i blod
PsykiskeInsomni
Stoffskifte/ernæringAnoreksi
UndersøkelserØkt TSH i blod, økt amylase, økt lipase
ØreTinnitus, vertigo
ØyeSynssvekkelse
Mindre vanlige
Blod/lymfeTrombocytopeni, økt hemoglobin
EndokrineHypertyreoidisme, struma
GastrointestinaleDuodenalsår
GenerelleMukositt
HjerteForlenget QT-tid, koronararterieinsuffisiens, lungeødem
HudDermatitt, hyperhidrose, urticaria, xeroderma
InfeksiøsePustuløst utslett, soppinfeksjon
Muskel-skjelettsystemetMuskelsvakhet
NevrologiskeSvekket hukommelse, transitorisk iskemisk attakk
ØreØretetthet
ØyeØkt lakrimasjon
Sjeldne
NevrologiskePosterior reversibelt encefalopatisyndrom
Ukjent frekvens
KarAneurismer og arteriedisseksjoner

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: En pasient med hypertensjon i anamnesen fikk forverret ukontrollert hypertensjon med fatal utgang. Blodtrykk bør være godt kontrollert før behandlingsstart, og pasienten skal monitoreres for hypertensjon under behandling.
Behandling: Tivozanib bør seponeres, pasienten kontrolleres for hypertensjon og om nødvendig behandles med antihypertensiv standardterapi.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For proteinkinasehemmere L01X E

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Blokkerer potent og selektivt alle 3 vaskulære endoteliale vekstfaktorreseptorer (VEGFR). VEGF er en potent mitogen faktor som spiller en sentral rolle i angiogenesen og den vaskulære permeabiliteten til kreftvevene. Ved å blokkere VEGF-indusert VEGFR-aktivering, hemmer tivozanib angiogenese og vaskulær permeabilitet i tumorvev, noe som hemmer tumorvekst in vivo.
Absorpsjon: Tmax ca. 2-24 timer. Eksponeringen er doseproporsjonal ved terapeutiske doser. Akkumulering ved steady state er ca. 6-7 ganger eksponering ved enkeltdosenivåer.
Proteinbinding: >99%, hovedsakelig til albumin.
Halveringstid: 4,5-5,1 dager.
Metabolisme: Via CYP3A4 og CYP1A1. UGT-mediert biotransformasjon via UGT1A1, UGT1A3, UGT1A7, UGT1A8, UGT1A9 og UGT1A10-signaleringsveiene. Direkte N-glukoronidering.
Utskillelse: 79% i feces, 12% i urin som metabolitter.

Oppbevaring og holdbarhet

Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

Sist endret: 20.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.10.2019


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Fotivda, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
890 μg21 stk. (flaske)
077037
SPC_ICONH-resept
-
39542,10C
1340 μg21 stk. (flaske)
160840
SPC_ICONH-resept
-
39542,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

akne (acne vulgaris, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

alat (alaninaminotransferase): Enzym som bl.a. finnes i lever og muskel. Blodnivået av ALAT stiger ved f.eks. et hjerteinfarkt eller ved leverbetennelse. Blodnivået av ALAT bestemmes ved å ta en blodprøve, og kan brukes for å stille diagnoser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angina pectoris (angina, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

asat (aspartataminotransferase): Enzym som hovedsakelig finnes i lever- og hjerteceller. Forhøyede blodnivåer av ASAT kan sees ved lever- eller hjerteskade.

ctcae (the common terminology criteria for adverse events): The Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), tidligere kalt The Common Toxicity Criteria (CTC eller NCI-CTC), er et sett av kriterier for klassifisering av bivirkninger av legemidler brukt i kreftbehandling. Klassifiseringen er utviklet av US National Cancer Institute (NCI). CTCAE v5.0 er er siste publiserte versjon, men mange preparatomtaler viser til CTCAE v4.03. Bivirkningene klassifiseres som Grad 1-5, hvor Grad 1 er mild, Grad 2 er moderat, Grad 3 er alvorlig, Grad 4 er livstruende og Grad 5 er død.

cyp3a4: Enzym som bryter ned legemidler til andre stoffer (ca. 50% av medisinene nedbrytes av CYP3A4). Se også CYP3A4-hemmere og CYP3A4-induktorer.

cyp3a4-hemmer: Legemiddel eller stoff som nedsetter aktiviteten av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan dermed få en høyere konsentrasjon i kroppen slik at bivirkninger oppstår. Eksempler på hemmere av CYP3A4: Amiodaron, aprepitant, boceprevir, diltiazem, erytromycin, flukonazol, fluoksetin, idelalisib, imatinib, indinavir, itrakonazol, ketokonazol, klaritromycin, kobicistat, mikonazol, posakonazol, ritonavir, telaprevir, telitromycin, verapamil, vorikonazol, grapefruktjuice, sakinavir, nefazodon, nelfinavir, cimetidin, delavirdin, kannabinoider.

cyp3a4-induktor: Legemiddel eller stoff som øker mengden av enzymet CYP3A4. Legemidler som tas samtidig og som nedbrytes av CYP3A4, kan få nedsatt virkning. Eksempler på induktorer av CYP3A4: Aprepitant, bosentan, barbiturater (fenobarbital), fenytoin, karbamazepin, rifampicin, johannesurt (prikkperikum), efavirenz, nevirapin, enzalutamid, glukokortikoider (deksametason), modafinil, okskarbazepin, pioglitazon, rifabutin, troglitazon, amprenavir, spironolakton.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

duodenalsår (ulcus duodeni, tolvfingertarmsår): Sår på tolvfingertarmen, som hovedsakelig er forårsaket av bakterien Helicobacter pylori. Duodenalsår behandles både med legemidler som reduserer syreproduksjonen i magen og med antibiotika som dreper Helicobacter pylori.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

dysfagi (svelgevansker): Problemer med å svelge, som kan skyldes trange partier i spiserøret, nevrologiske lidelser, eller dårlig spyttproduksjon og tørre slimhinner.

dysfoni: Forstyrrelser i lyddannelsen, heshet.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

flushing (rødming): Plutselig varmefølelse, hudrødme

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gastroøsofageal reflukssykdom (gerd, gørs): (GERD: GastroEsophageal Reflux Disease. GØRS: Gastroøsofageal reflukssykdom.): Oppgulp av magesyre og mageinnhold fra magen til spiserøret. Oppstøtene kommer flere ganger i uken og kan påvirke livskvaliteten til pasienten betydelig. Andre symptomer på sykdommen kan inkludere magesmerter, tørrhoste og følelse av en klump i brystet. Kvalme og natthoste som ligner astma kan også forekomme. Det er flere årsaker til sykdommen. Den vanligste er at den nederste lukkemuskelen i spiserøret avslappes i for lang tid, slik at mageinnholdet kan komme tilbake til spiserøret. Det kan også skyldes nedsatt spyttproduksjon og at den nedre lukkemuskelen ikke lukkes helt. For de fleste er gastroøsofageal reflukssykdom en kronisk tilstand.

gingivitt (tannkjøttbetennelse): Betennelse i kanten av tannkjøttet. Er en forløper til periodontitt, som er en alvorlig betennelse. Symptomer kan være blødende tannkjøtt ved tannpussing og at tannkjøttet er rødt og hovent.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemoglobin: Hemoglobin er det fargestoffet i røde blodceller som gjør blodet rødt. Det har en viktig funksjon i kroppen ved å transportere oksygen til cellene og karbondioksid fra cellene. Ved å måle mengden av hemoglobin i blodet kan ev. blodmangel påvises. Hvis en mann har mindre enn 130 gram pr. ​liter, så har han blodmangel. For kvinner er grensen 120 gram pr. liter.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hyperhidrose (økt svetting, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.

hyperkolesterolemi: En tilstand med en unormal høy mengde kolesterol i blodet. For mye kolesterol i blodet kan forårsakes av for høyt alkoholkonsum, samt dårlige kost- og mosjonsvaner. I tillegg finnes noen arvelige tilstander.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertyreoidisme (tyreotoksikose, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

hypotyreoidisme (hypotyreose, lavt stoffskifte): Hypotyreose eller lavt stoffskifte oppstår når skjoldkjertelen produserer for lite thyreoideahormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen. Årsaken er vanligvis en sykdom der immunforsvaret angriper skjoldkjertelen. Symptomer skyldes lavere stoffskifte og gir utslag som tretthet, kuldefølelse, forstoppelse og vektøkning. Sykdommen behandles ved å gi thyreoideahormon som legemiddel.

hånd-fot-syndrom (palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, ppes): Palmar-plantar erytrodysestesi, også kjent som hånd-fot-syndrom, er en bivirkning som kan forekomme under kjemoterapi. Symptomene inkluderer rødhet, prikking, hevelse og smerte i håndflatene og/eller fotsålene.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

iskemi (manglende blodtilførsel): En mangel på blodtilførsel til et organ eller vev. Mangelen kan skyldes en tilstopping av blodårer, eller fravær av blodsirkulasjon.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

mr (magnettomografi): Ved MR brukes magnetfelt og radiobølger for å fremstille bilder av kroppen.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nefrotisk syndrom: Tilstand som kjennetegnes av store mengder protein i urinen, lavt albuminnivå i blodet og væskeansamling i kroppen. Skyldes ofte nyresykdom.

statiner (hmg-coa-reduktasehemmere): Legemiddelgruppe som hemmer enzymet hydroksymetylglutarylkoenzym A (HMG-CoA) i leveren og i andre vev. HMG-CoA er et enzym i tidlig fase av kolesterolsyntesen. Enzymet katalyserer og er hastighetsbegrensende i dannelse av forstadier til kolesterol og en rekke andre biologisk viktige substanser.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

struma (forstørret skjoldkjertel): Forstørret skjoldkjertel.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tsh: Thyreoideastimulerende hormon.

ugt: UGT (uridindifosfat-glukuronosyltransferase) er en guppe enzymer som sammen med CYP450 er viktig for nedbrytningen (metabolisme) av legemidler i kroppen.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

γ-gt (gammaglutamyltransferase, ggt): Er et enzym. Har betydning for transporten av aminosyrer inn i cellene (katalyserer hydrolyse av visse peptider og overføring av glutamylgrupper til aminosyrer og peptider).