Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


A12C A
Natrium
A12C A01
Natriumklorid
A12C A01
Natriumklorid
 
Toksisitet: Barn: >0,5 g/kg til sykehus. Lav terskel for sykehus ved symptomer. Serumnatrium <150 mmol/liter forventes ingen eller lette symptomer. Økt toksisitet ved rask natriumstigning. 1 ts NaCl veier ca. 6 g (1 g NaCl tilsvarer ca. 17 mmol Na+).
 
Klinikk: Hypernatremi (rask stigning) med økt serumosmolaritet er hovedproblemet ved akutte inntak, og CNS er spesielt følsomt. Ved lett forgiftning tørste, brekninger, magesmerter og diaré. Ved alvorlig forgiftning irritabilitet, hodepine, hypertensjon (senere hypotensjon), kramper, feber, koma, nyresvikt, hjerne- og lungeødem. Fare for alvorlige sekveler fra CNS.
 
Behandling: Gi vann (5-10 ml/ kg kroppsvekt p.o), kan gjentas. Tidlig ventrikkeltømming kan vurderes i alvorlige tilfeller. Følg serumnatrium. Ved normale verdier etter 6 timer er sannsynligheten for hypernatremi lav. Ved akutt hypernatremi start korreksjon umiddelbart, med rask initial korreksjonshastighet. Vurder loop-diuretika. Ved mer kroniske former for hypernatremi (varighet >24 timer) langsom korreksjonshastighet pga. risiko for hjerneødem. Følg syre/base og elektrolytter. Symptomatisk behandling. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen.
A12C B
Sink
A12C B
Sink
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 10 g (2,35 g Zn2+) til 12-åring ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning.
 
Klinikk for gruppen: Lokalirritasjon som gir kvalme, brekninger og diaré. Hypersinkemi gir letargi og forvirring. Ved store doser kan lokalirritasjonen i GI bli kraftig, ev. med etseskade.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming hvis indisert. Antacida ved behov. Korriger væske- og elektrolyttforstyrrelser. Symptomatisk behandling.
A12C B01
Sinksulfat
A12C B01
Sinksulfat
 
Se Sink, A12C B
A12C C
Magnesium
A12C C30
Magnesium, blanding av salter
A12C C30
Magnesium, blanding av salter
 
Toksisitet: Relativt lav akutt toksisitet ved inntak. Økt risiko ved gjentatt eksponering, hos spedbarn, hos personer med nedsatt nyrefunksjon og etter i.v. administrering. Barn: <1200 mg Mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <5 g Mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Diaré. Hypermagnesemi gir brekninger, nedsatt tarmmotorikk, takykardi, hypotensjon, muskelsvakhet, bortfall av reflekser, CNS- og respirasjonsdepresjon, arytmier og elektrolyttforstyrrelser (eks. hypokalsemi).
 
Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Ved store doser kontinuerlig EKG, loopdiuretika og kalsiumtilførsel (tilstreb øvre normalområde). Følg serummagnesium. Korriger syre-/base-, væske- og elektrolyttforstyrrelser. Ev. hemodialyse. Symptomatisk behandling. For pasienter som kan se an hjemme, anbefal adekvat med væske og kalsiumholdig mat og drikke.