Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


N06B A
Sentralt virkende sympatomimetika
N06B A
Sentralt virkende sympatomimetika
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Symptomer fra hjerte-karsystemet og CNS dominerer, men nesten alle organer kan bli påvirket. Ved lett til moderat forgiftning: Irritabilitet, uro, rastløshet, søvnproblemer, mydriasis, hyperventilasjon, økt kroppstemperatur, skjelvinger, svimmelhet og hyperrefleksi. Hypertensjon og takykardi. Agitasjon, angst, panikk, forvirring, hallusinasjoner, psykose og delirium. Ved alvorlig forgiftning: Hypertermi (>40°C), koma, kramper, rabdomyolyse, metabolsk acidose og nyresvikt. CNS- og respirasjonsdepresjon. Uttalt hypertensjon og takykardi (men også hypotensjon), arytmier, DIC, sirkulasjonskollaps og multiorgansvikt. Eksitert delirium. Hjerneblødning og hjerteinfarkt kan oppstå. Symptomer opptrer ofte innen 1-2 timer etter eksponering, senere ved depottabletter.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Følg EKG. Symptomer fra CNS, sirkulasjon og respirasjon stabiliseres. Viktig med rask (ekstern) avkjøling ved høy kroppstemperatur. Unngå vanlige antipyretika. Rehydrering. Diazepam i.v. mot uro/agitasjon på vid indikasjon (beskytter også mot hypertemi og hjerte- og sirkulasjonseffektene), og store doser diazepam kan bli nødvendig. Øvrig symptomatisk behandling. Vurder betablokkere ved behandlingstrengende takykardi, men bruk med forsiktighet. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen. Finnes egne retningslinjer for oppfølging/behandling av «body packers», kontakt Giftinformasjonen.
N06B A01
Amfetamin
N06B A01
Amfetamin
 
Toksisitet: Individuell følsomhet og toleranseutvikling gjør det vanskelig å angi toksiske og letale amfetamindoser. Alvorlig reaksjon selv ved lave doser kan ikke utelukkes. Barn (illegalt amfetamin): Anbefaler lav terskel for sykehus blant annet pga. uforutsigbar potens. Barn (legemiddel): <10 mg forventer ingen eller lette symptomer. Voksne: Den kliniske tilstanden er av størst betydning for å vurdere om pasienten skal til legevakt/sykehus. Letale forgiftninger er beskrevet hos voksne fra rundt 100-120 mg ren amfetamin, men brukere kan tolerere vesentlig større doser uten betydelige symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Sentralt virkende sympatomimetika, N06B A
N06B A02
Deksamfetamin
N06B A02
Deksamfetamin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Deksamfetamin (rent høyredreiende isomer) er mer toksisk enn racemisk amfetamin (teoretisk ca. 1,5 mer toksisk), men individuell følsomhet er betydelig. Barn: <7 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Sentralt virkende sympatomimetika, N06B A
N06B A04
Metylfenidat
N06B A04
Metylfenidat
 
Toksisitet: Individuelle variasjoner. Metylfenidat er mindre toksisk enn amfetaminer og gir som oftest en mildere forgiftningsklinikk. Barn <1 år: Lav terskel for sykehus. Barn og voksne: <3 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Sentralt virkende sympatomimetika, N06B A. Metylfenidat gir som regel et lettere symptombilde enn amfetamin.
N06B A07
Modafinil
N06B A07
Modafinil
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg forventes ingen symptomer. Voksne: 800 mg ga lett og 4,5 g ga moderat forgiftning.
 
Klinikk: Trolig hodepine, uro, svimmelhet, agitasjon, eksitasjon, dyskinesi, munntørrhet og kvalme. Takykardi, hypertensjon, brystsmerter, ev. arytmier. Se ev. Sentralt virkende sympatomimetika, N06B A
 
Behandling: Se Sentralt virkende sympatomimetika, N06B A
N06B A09
Atomoksetin
N06B A09
Atomoksetin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 180 mg (5,3 mg/kg) til 12-åring ga lett, 480 mg til 14-åring ga lett til moderat og 2,84 g til 17-åring ga moderat forgiftning.
 
Klinikk: Hodepine, uro, svimmelhet, agitasjon, nystagmus, hyperaktivitet, kramper og ev. CNS-depresjon. Takykardi, hypertensjon, ev. forlenget QT-tid. Kvalme, mydriasis og urinretensjon. Se ev. Sentralt virkende sympatomimetika, N06B A
 
Behandling: Se Sentralt virkende sympatomimetika, N06B A
N06B A12
Lisdeksamfetamin
N06B A12
Lisdeksamfetamin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Lisdeksamfetamin er et prodrug til deksamfetamin og har samme klinikk og behandling som amfetamin. Se Sentralt virkende sympatomimetika, N06B A
N06B C
Xantinderivater
N06B C01
Koffein
N06B C01
Koffein
 
Toksisitet: Toksisk dose ca. 20 mg/kg. Barn: 2-3 g til 1-åring ga svært alvorlig, 2,5-3 g til 15-åring ga lett til moderat og 6 g til 16-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: 2 g ga lett, 3 g ga moderat til alvorlig og 10 g ga svært alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Uro, kvalme, brekninger, tremor, hjertebank, eksitasjon, øresus og svimmelhet er vanlig. Ved moderat til alvorlig forgiftning: Takykardi, hyperventilasjon, hypertermi, vasodilatasjon, hypokalemi, hyperglykemi, arytmier (ventrikulære og supraventrikulære) og kramper. Både hyper- og hypotensjon kan opptre. Kan gi laktacidose og rabdomyolyse ved alvorlig forgiftning.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Diazepam ved uro, agitasjon og/eller kramper. Vurder metoprolol i.v. ved ventrikulære eller supraventrikulære arytmier. Kalium ved behandlingstrengende hypokalemi (men tilstreb lavere normalområde). Ved korreksjon av ev. hypotensjon er fenylefrin førstevalg (unngå betastimulering). Vurder hemodialyse/hemoperfusjon ved alvorlig forgiftning.
N06B X
Andre psykostimulantia
N06B X03
Piracetam
N06B X03
Piracetam
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Trolig hodepine, uro, forvirring, hallusinasjoner, CNS-depresjon og GI-symptomer.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
N06B X13
Idebenon
N06B X13
Idebenon
 
Toksisitet: Begrenset erfaring.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.