Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


P03A C
Pyretriner, inkl. syntetiske forbindelser
P03A C04
Permetrin
P03A C04
Permetrin
 
Toksisitet: Permetrin er et pyretroid med relativt lav akutt toksisitet, men alvorlige forgiftninger er rapportert ved store inntak. Flytende midler mot lus og skabb kan i tillegg inneholde en høy andel av løsemidler, f.eks. isopropanol.
 
Klinikk: Kvalme og oppkast. Ved store inntak ev. tremor, CNS-depresjon og kramper. Kan ev. gi lokale kutane parestesier (nummenhet og prikking) ved slimhinne- og hudkontakt.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
P03A X
Andre ektoparasittmidler, inkl. skabbmidler
P03A X01
Benzylbenzoat
P03A X01
Benzylbenzoat
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet.
 
Klinikk: Lokalirritasjon i GI-systemet (kvalme og brekninger). Ved store eksponeringer ev. eksitasjon og kramper.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
P03A X03
Malation
P03A X03
Malation
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Malation er en kolinesterasehemmer, men av de mindre giftige. Flytende midler mot lus kan i tillegg inneholde en høy andel av løsemidler, f.eks. isopropanol.
 
Klinikk: Store inntak kan teoretisk gi symptomer tilsvarende andre kolinesterasehemmere, f.eks. svimmelhet, tretthet, uro, tremor, kvalme, magesmerter, miose og økt spytt- og slimsekresjon. Ved alvorlig forgiftning bronkospasme, dyspné, lungeødem, respirasjonsdepresjon, koma, kramper og bradykardi. Ev. arytmier og sirkulasjonsvikt.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Vurder atropin og reaktivator (obidoksim eller pralidoksim) ved alvorlig forgiftning.