Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


R05D A
Opiumsalkaloider og derivater
R05D A
Opiumsalkaloider og derivater
 
Toksisitet for gruppen: Opiater er generelt mer toksiske for barn, eldre eller svekkede personer. Toksisiteten potenseres av alkohol og andre legemidler som påvirker CNS. Individuelle variasjoner. Toleranseutvikling. For toksiske doser, se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: CNS-depresjon er hovedproblemet. Kvalme og obstipasjon. Blek, fuktig hud, hypotermi, respirasjonsdepresjon (kan komme etter flere timer, ofte mindre uttalt ved typisk hostedempende opiater), miose, kramper (særlig barn). Hypotensjon. Ev. acidose, rabdomyolyse og nyresvikt.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert, men vurder fare for raskt innsettende CNS-depresjon. Nalokson ved uttalt CNS- og respirasjonsdepresjon. Gjentatte doser med nalokson er vanligvis nødvendig (kortere halveringstid for nalokson enn for mange opiater). Respiratorbehandling ved pulmonale komplikasjoner eller manglende effekt av nalokson. Symptomatisk behandling.
R05D A01
Etylmorfin
R05D A01
Etylmorfin
 
Toksisitet: Barn 6 måneder-1 år: <6 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn 1-2 år: <12,5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn >2 år: <25 mg forventes ingen eller lette symptomer. 22,5 mg i løpet av 12 timer til barn 3 måneder ga alvorlig, 10-12 mg til barn 1-2 år ga ingen, 25 mg til 2-åring og 50 mg til 31/2-åring ga lett til moderat, 40 mg til 8-åring ga lett og 75 mg til 5-åring ga lett til moderat forgiftning. Voksne (ikke tilvendte): 120 mg fordelt på 2 doser og 150-300 mg ga lett til moderat og 250 mg til eldre ga moderat til alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Se Opiumsalkaloider og derivater, R05D A. I tillegg ev. erytem, ansiktsødem (barn), CNS-eksitasjon (barn) og nedsatt muskeltonus ved store doser.
 
Behandling: Se Opiumsalkaloider og derivater, R05D A
R05D A03
Hydrokodon
R05D A03
Hydrokodon
 
Toksisitet: Lignende bruksområde og virkning som kodein. Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Opiumsalkaloider og derivater, R05D A
R05D A04
Kodein
R05D A04
Kodein
 
Toksisitet: Spedbarn: Lege/sykehus ved alle inntak. Barn >1 år: <3 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. Risiko for alvorlig respirasjonsdepresjon ved doser >5 mg/kg. 20 mg i løpet av 24 timer til spedbarn (3 kg) ga alvorlig og 30 mg til barn 11 måneder ga lett forgiftning. Voksne (ikke tilvendte): 640 mg ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Se Opiumsalkaloider og derivater, R05D A. I tillegg erytem og ansiktsødem.
 
Behandling: Se Opiumsalkaloider og derivater, R05D A
R05D A07
Noskapin
R05D A07
Noskapin
 
Toksisitet: Barn 1-2 år: Begrenset erfaring. <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Kontakt Giftinformasjonen. Barn >2 år: <150 mg forventes ingen eller lette symptomer. 250-400 mg til barn 2-4 år ga etter brekningsfremkalling/kull lett og 400 mg til 13-åring ga lett forgiftning. Voksne: 750-1000 mg ga etter ventrikkelskylling/kull lett forgiftning.
 
Klinikk: Vanligvis lette symptomer som magesmerter, hodepine, svimmelhet, ev. eksitasjon. Lett takykardi og hypertensjon. Ved store doser, se ev. Opiumsalkaloider og derivater, R05D A. Respirasjonsdepresjon er uvanlig.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
R05D B
Andre antitussiva
R05D B05
Pentoksyverin
R05D B05
Pentoksyverin
 
Toksisitet: Barn: <100 mg (sitratsalt) og 70 mg (hydrokloridsalt) forventes ingen eller lette symptomer. 150 mg (sitrat) til 51/2-åring ga lett til moderat, 450 mg (sitrat) til 31/2-åring og 2,5 g (sitrat) til 14-åring ga moderat forgiftning.
 
Klinikk: Ved store doser svak atropinlignende effekt. Se ev. Atropin, A03B A01
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert.Behandling av ev. antikolinerge effekter se Atropin, A03B A01. Symptomatisk behandling.