Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

A
FORDØYELSESORGANER OG STOFFSKIFTE
A01
Munn- og tannmidler
A01A A
Midler mot karies
A01A A01
Natriumfluorid
 Toksisitet: Barn og voksne: <5 mg/kg fluorid (11 mg/kg natriumfluorid) forventes ingen eller lette symptomer. >5 mg/kg fluorid (11 mg/kg natriumfluorid) behandling sykehus.
 Klinikk: Ved lett forgiftning økt spyttflod, tørste, kvalme, brekninger, magesmerter og diaré. Ved alvorlig forgiftning hypokalsemi, hyperkalemi, hemorragisk gastroenteritt, hematuri, dehydrering, CNS- og respirasjonsdepresjon, sirkulasjonssvikt og kramper (barn spesielt utsatt).
 Behandling: Ventrikkeltømming (innen 1 time) hvis indisert. Kull binder ikke fluorid. Kalsium tilført peroralt vil redusere opptaket fra tarm (eks. 10-20 stk. kalsium brusetabletter 500 mg). Gi melk eller se an hjemme. Sørg for god diurese og ev. alkalisk urin. Korriger ev. hypokalsemi med kalsium langsomt i.v. Øvrig symptomatisk behandling.
A02
Midler mot syrerelaterte lidelser
A02A
Antacida
A02A C
Kalsiumforbindelser
 Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Se ev. Kalsium, A12A (utvid) 
A02A D
Kombinasjoner og komplekser av aluminium-, kalsium- og magnesiumforbindelser
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet.
 Klinikk: Store mengder kan gi GI-symptomer eller elektrolyttforstyrrelser. Se ev. Kalsium, A12A (utvid)  og Magnesium, blanding av salter, A12C C30 (utvid) 
A02A H
Antacida med natriumhydrogenkarbonat
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet.
 Klinikk: Store mengder kan gi GI-symptomer, syre-/base- eller elektrolyttforstyrrelser.
A02B
Midler mot ulcus og gastroøsofageal reflukssykdom
A02B A
H2-reseptorantagonister
 Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Se de enkelte virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: CNS-depresjon, hodepine, forvirring, agitasjon, hallusinasjoner, ev. kramper. Bradykardi. Munntørrhet og kvalme. Dyspné, respirasjonsdepresjon og ev. arytmier (ved i.v. administrering).
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A02B A01
Cimetidin
 Toksisitet: Barn: <2 g forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 24 g ga lett og 30 g ga moderat forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se H2-reseptorantagonister, A02B A (utvid) 
A02B A02
Ranitidin
 Toksisitet: Barn: <600 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 7,5 g ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se H2-reseptorantagonister, A02B A (utvid) 
A02B A03
Famotidin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se H2-reseptorantagonister, A02B A (utvid) 
A02B A07
Ranitidinvismutsitrat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <300 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se H2-reseptorantagonister, A02B A (utvid) 
A02B B
Prostaglandiner
A02B B01
Misoprostol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <0,4 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 3 mg ga lett, 3 mg (til eldre) ga moderat og 6 mg ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Hodepine, skjelvinger, forvirring, agitasjon, kramper, koma. Takykardi og hypertensjon. Hypertermi og acidose. GI-symptomer.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A02B C
Protonpumpehemmere
 Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Se de enkelte virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Svimmelhet, hodepine, forvirring og somnolens. Kardilatasjon og takykardi. Kvalme, brekninger og diaré.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A02B C01
Omeprazol
 Toksisitet: Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 320-1000 mg ga lett, men ett tilfelle med 560 mg ga moderat forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Protonpumpehemmere, A02B C (utvid) 
A02B C02
Pantoprazol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <200 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 600 mg ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Protonpumpehemmere, A02B C (utvid) 
A02B C03
Lansoprazol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <45 mg forventes ingen eller lette symptomer. 1,17 g til 16-åring ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Protonpumpehemmere, A02B C (utvid) 
A02B C05
Esomeprazol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. 80-120 mg til 3-åring ga etter kull ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Protonpumpehemmere, A02B C (utvid) 
A02B X
Andre midler mot ulcus og gastroøsofageal reflukssykdom
A02B X02
Sukralfat
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Absorberes i liten grad.
A02B X13
Alginsyre
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Absorberes i liten grad.
A03
Midler mot funksjonelle gastrointestinale lidelser
A03A
Midler mot funksjonelle gastrointestinale lidelser
A03A B
Syntetiske antikolinergika, kvartære ammoniumforbindelser
A03A B02
Glykopyrron
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Antikolinerg effekt, først og fremst perifer.
Se ev. Belladonnaalkaloider, tertiære aminer A03B A (utvid) 
A03A D
Papaverin og derivater
A03A D01
Papaverin
 Toksisitet: Barn: <80 mg forventes ingen eller lette symptomer. 400 mg til 12-åring ga lett forgiftning. Voksne: 2 g ga etter ventrikkeltømming lett, 15 g ga moderat til alvorlig og 8 g ga letal forgiftning.
 Klinikk: Hodepine, svimmelhet og CNS-depresjon. Hypotensjon og sinustakykardi. GI-symptomer, ansiktsrødme, svette, hyperglykemi og laktacidose. Ved alvorlig forgiftning, dyspné, hyperventilasjon og ev. arytmier.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A03A X
Andre midler mot funksjonelle tarmlidelser
A03A X-
Peppermynteolje
 Toksisitet: Spedbarn under 1 år: Inntil 1 kapsel (0,2 ml) forventer ingen eller lette symptomer. Barn: <5 kapsler (1 ml) forventer ingen eller lette symptomer. Voksne: <13 kapsler (2,6 ml) forventer ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: CNS-depresjon er hovedproblemet. Svimmelhet, sløvhet, ataksi, cyanose og synsforstyrrelser. Bevissthetstap er rapportert. Oljen (innholdet i kapslene) irriterer slimhinner, øyne og hud, og det er sannsynlig med GI-symptomer som diare ved store inntak.
 Behandling: Ventrikkeltømming sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
A03A X13
Silikonforbindelser
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Absorberes ikke.
A03B
Belladonna og derivater, usammensatte
A03B A
Belladonnaalkaloider, tertiære aminer
 Toksisitet for gruppen: Se de enkelte virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Antikolinergt syndrom. Perifere antikolinerge fenomener er tørre slimhinner, tørr hud, ansiktsrødme, urinretensjon, nedsatt tarmmotorikk, takykardi, hypertensjon, feber og rask pust. Sentrale antikolinerge fenomener er angst, uro, agitasjon, mydriasis, hallusinasjoner, delirium, ev. kramper og koma.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Rolige omgivelser. Vurder diazepam ved uro og agitasjon. Vurder fysostigmin ved behandlingstrengende sentralt antikolinergt syndrom. Ev. selektiv betablokker ved symptomgivende takykardi. Øvrig symptomatisk behandling.
A03B A01
Atropin
 Toksisitet: Barn spesielt følsomme. Barn: Ca. 6 mg til 3-åringer ga moderat, 3 dråper (1,5 mg) i hvert øye i løpet av 1 døgn til 2-åring og 1 dråpe (100 mg) i hvert øye × 2 i 2 dager til 6-åring ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Belladonnaalkaloider, tertiære aminer, A03B A (utvid) 
A03B A03
Hyoscyamine
 Toksisitet: Dobbelt så toksisk som atropin (halver ev. de toksiske dosene for atropin). Barn: <0,4 mg forventes ingen eller lette symptomer, men 0,3 mg til 2-åring ga etter ventrikkeltømming lett til moderat og 0,8-1,2 mg til 3-åring ga alvorlig forgiftning. 2,2 mg til 14-åring ga lett, og 12 mg til 12-åring ga etter sen ventrikkeltømming moderat forgiftning. Voksne: 3,6 mg ga lett og ca. 30 mg ga etter ventrikkeltømming alvorlig forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Belladonnaalkaloider, tertiære aminer, A03B A (utvid) 
A03B B
Belladonnaalkaloider, halvsyntetiske, kvartære ammoniumforbindelser
A03B B01
Butylskopolamin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Gir uttalt perifer og svak sentral antikolinerg klinikk. Se Belladonnaalkaloider, tertiære aminer, A03B A (utvid) 
A03B B03
Metylskopolamin
 Toksisitet: Barn: 0,6 mg i løpet av 2 døgn til barn 1 måned og 0,9 mg til barn 21/2 måneder ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk og behandling: Gir uttalt perifer og svak sentral antikolinerg klinikk. Se Belladonnaalkaloider, tertiære aminer, A03B A (utvid) 
A03F
Motilitetsregulerende midler
A03F A
Motilitetsregulerende midler
A03F A01
Metoklopramid
 Toksisitet: Barn spesielt følsomme. Gjentatt overdose gir økt risiko for forgiftning. Barn: Toksisk enkeltdose er ca. 2 mg/kg og ca. 1 mg/kg ved samtidig terapeutisk bruk. Ved gjentatt feildosering er toksisk dose ca. 0,5 mg/kg/døgn (gitt over mer enn 24 timer). Voksne: Toksisk enkeltdose er ca. 2 mg/kg. 20 mg rektalt til barn 5 måneder ga ekstrapyramidale symptomer, men 20 mg til 3-åring ga ingen symptomer. Voksne: 400-800 mg ga ekstrapyramidale symptomer. 230 mg i løpet av 1 døgn ga moderat forgiftning.
 Klinikk: Ekstrapyramidale symptomer dominerer: Økt muskeltonus, ataksi, dystoni og kramper. Andre symptomer er somnolens, forvirring, GI-symptomer, takykardi, ev. hypertensjon og malignt nevroleptikasyndrom. Methemoglobinemi (spedbarn).
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ekstrapyramidale symptomer kan behandles med biperiden. Hos barn forsøkes benzodiazepiner først. Symptomatisk behandling.
A04
Antiemetika
A04A
Antiemetika
A04A A
Serotonin (5HT3)-antagonister
 Toksisitet for gruppen: Se de enkelte virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Synsforstyrrelser, svimmelhet, hodepine, somnolens, uro, agitasjon og hallusinasjoner. Ev. ekstrapyramidale symptomer, kramper, hypotensjon, takykardi, EKG-forandringer (QT-forlengelse) og arytmier.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A04A A01
Ondansetron
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <16 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 48 mg (peroralt) og 35-84 mg (i.v.) ga lett og 250 mg (peroralt) og 120-150 mg (i.v.) ga lett til moderat forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Serotonin (5HT3)-antagonister, A04A A (utvid) 
A04A A02
Granisetron
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <2 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Serotonin (5HT3)-antagonister, A04A A (utvid) 
A04A A03
Tropisetron
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <5 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Serotonin (5HT3)-antagonister, A04A A (utvid) 
A04A A05
Palonosetron
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <500 μg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Serotonin (5HT3)-antagonister, A04A A (utvid) 
A04A A55
Netupitant og palonosetron
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: Se ev. Palonosetron, A04A A05 (utvid) . Voksne: I kliniske forsøk ga 600 mg netupitant/6 mg palonosetron ingen eller lett forgiftning.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Se ev. Serotonin (5HT3)-antagonister, A04A A (utvid) 
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A04A D
Andre antiemetika
A04A D01
Skopolamin
 Toksisitet: Barn: Plaster (0,5 mg/72 timer) i 33 timer til 10-åring ga uro og hallusinasjoner.
 Klinikk: Se Belladonnaalkaloider, tertiære aminer, A03B A (utvid) . I tillegg er trolig overfølsomhetsreaksjoner og uttalt koma mer vanlig.
 Behandling: Plaster fjernes og huden under vaskes med såpe og vann. Se ellers Belladonnaalkaloider, tertiære aminer, A03B A (utvid) 
A04A D12
Aprepitant
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <250 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <1,4 g forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og diaré.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A05
Galle- og leverterapi
A05A
Galleterapi
A05A A
Gallesyrer og derivater
A05A A02
Ursodeoksykolsyre
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <1,5 g forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Ev. diaré.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A05A A04
Obetikolsyre
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: GI-symptomer, ev. leverpåvirkning og øvrig rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert Symptomatisk behandling.
A06
Laksantia
A06A
Midler mot forstoppelse
A06A B
Kontaktlaksantia
 Toksisitet for gruppen: Se de enkelte virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Magesmerter, brekninger, diaré og dehydrering. Ved store doser ev. elektrolyttfortyrrelser og alkalose.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A06A B02
Bisakodyl
 Toksisitet: Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. 20 mg til 4-åring ga etter kull ingen, 20 mg til annen 4-åring ga lett til moderat og 150 mg til 2-åring ga etter ventrikkeltømming ingen forgiftning. Voksne: 150 mg ga lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Kontaktlaksantia, A06A B (utvid) 
A06A B06
Sennaglykosider
 Toksisitet: Barn: 50-90 mg til 3-åring ga lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Kontaktlaksantia, A06A B (utvid) 
A06A B08
Natriumpikosulfat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Kontaktlaksantia, A06A B (utvid) 
A06A D
Osmotisk virkende midler
A06A D11
Laktulose
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Absorberes ikke.
A06A D17
Natriumfosfat
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet ved fungerende tarm og normal nyrefunksjon.
 Klinikk: Fare for elektrolyttforstyrrelser ved massive doser kombinert med obstipasjon, nedsatt nyrefunksjon eller bruk hos barn.
A06A D65
Makrogol, kombinasjoner
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet.
A06A H
Perifere opioidreseptorantagonister
A06A H01
Metylnaltreksonbromid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Perifer opioidantagonist som passerer blod-hjernebarrieren i begrenset grad.
 Klinikk: Magesmerter, diaré og ev. forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
A06A H03
Naloksegol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Perifer opioidantagonist som passerer blod-hjernebarrieren i begrenset grad.
 Klinikk: Magesmerter, diaré og ev. forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A06A X
Andre midler mot konstipasjon
A06A X04
Linaklotid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Diaré, magesmerter og forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
A06A X05
Prukaloprid
 Toksisitet: Barn: <2 mg forventer ingen eller lette symptomer. Voksne: <20 mg forventer ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Diaré, magesmerter, kvalme, hodepine og forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
A07
Antidiarroika, tarmantiseptika og antiinflammatoriske midler
A07A
Tarmantiseptika
A07A A
Antibiotika
A07A A02
Nystatin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Barn: 800 000 IE til 5-åring ga ingen symptomer.
 Klinikk: Kvalme, brekninger og diaré.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A07A A11
Rifaksimin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 2,4 g daglig i 7 dager ble tolerert godt.
 Klinikk: GI-symptomer. Øvrige rapporterte bivirkninger. Rødfarging av urin.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A07A A12
Fidaksomicin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
A07D
Peristaltikkhemmende preparater
A07D A
Peristaltikkhemmende preparater
A07D A03
Loperamid
 Toksisitet: Spedbarn spesielt følsomme. Barn <8 måned: > 0,1 mg/kg til sykehus. Barn 8 måned-1 år: <2 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn 1-3 år: <4 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 26 mg ga etter ventrikkeltømming ingen symptomer.
 Klinikk: Symptomene kan komme etter flere timer. Kvalme, magesmerter og obstipasjon. Svimmelhet, forvirring, hallusinasjoner og CNS-depresjon. Ved alvorlig forgiftning økt muskeltonus, miose, respirasjonsdepresjon, apné, koma, hyperglykemi, ev. kramper og hjertepåvirkning.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Nalokson ved uttalt CNS- og respirasjonsdepresjon. Gjentatte doser med nalokson er vanligvis nødvendig. Ev. respiratorbehandling. Diazepam ved kramper. Øvrig symptomatisk behandling.
A07D A06
Eluksadolin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Begrenset absorpsjon.
 Klinikk og behandling: Se Loperamid, A07D A03 (utvid) 
A07E
Antiinflammatoriske midler ved tarmlidelser
A07E A
Lokalt virkende kortikosteroider
 Toksisitet: Akutt eksponering selv ved høye doser gir minimale symptomer. Se ev. Glukokortikoider, H02A B (utvid) 
A07E C
Aminosalisylsyrepreparater
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Se de enkelte virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Kvalme, brekninger og diaré. Ev. forsterkning av bivirkninger eller symptomer som ved mild salicylatforgiftning. Se ev. Acetylsalisylsyre, N02B A01 (utvid) 
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A07E C01
Sulfasalazin
 Toksisitet: Barn: <1 g forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 25 g ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Skiller seg fra de andre i gruppen. Se Middelsvirkende sulfonamider, J01E C (utvid) 
A07E C02
Mesalazin
 Toksisitet: Barn: <1 g forventes ingen eller lette symptomer. 2 g til 3-åring ga etter brekkmiddel og kull ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Aminosalisylsyrepreparater, A07E C (utvid) 
A07E C03
Olsalazin
 Toksisitet: Barn: <500 mg forventes ingen eller lette symptomer. 1 g til 2-åring ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Aminosalisylsyrepreparater, A07E C (utvid) 
A07E C04
Balsalazid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <3 g forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Aminosalisylsyrepreparater, A07E C (utvid) 
A07X
Andre antidiarroika
A07X A
Andre antidiarroika
A07X A04
Racekadotril
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 2 g til voksne har gitt ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Gi rikelig med drikke.
A08
Midler mot fedme, ekskl. diettpreparater
A08A
Midler mot fedme, unntatt diettpreparater
A08A A
Sentralt virkende midler mot fedme
A08A A10
Sibutramin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <40 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 400 mg ga lett forgiftning. Kombinasjon med andre legemidler som øker serotoninnivået kan gi serotoninergt syndrom.
 Klinikk: Hodepine, somnolens, kvalme, ansiktsrødme, kramper, takykardi og hypertensjon.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A08A B
Perifert virkende midler mot fedme
A08A B01
Orlistat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet pga. minimal absorpsjon. Barn: <600 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Kvalme, brekninger, magesmerter, hyppig fettrik avføring og flatulens. Ev. leverpåvirkning.
 Behandling: Kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A09
Digestiva, inkl. enzymer
A09A
Digestiva, inkl. enzymer
 Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet.
 Klinikk for gruppen: Store inntak kan gi GI-symptomer.
A09A B
Syrepreparater
A09A B01
Glutaminsyrehydroklorid
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet ved svelging.
 Klinikk: Lette GI-symptomer. Lokalirritasjon ev. etseskade i munnhulen hvis barn suger på tablettene i lang tid.
 Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A10
Midler til diabetesbehandling
A10A
Insulin og analoger
 Toksisitet for gruppen: Høy toksisitet ved parenteral administrering. Ingen toksisitet ved peroralt inntak. Spesiell risiko for barn, ikke-diabetikere, personer med nyre- og leversvikt, og ved kronisk alkoholisme. Barn: Alle parenterale eksponeringer til sykehus.
 Klinikk for gruppen: Symptomdebut og -varighet varierer mellom de ulike insulintypene. Hypoglykemi er hovedproblemet. Ved lett forgiftning irritabilitet, blekhet, sløvhet, tremor, svette og takykardi. Ved alvorlig forgiftning hypotensjon, kramper, koma, hypokalemi, ev. acidose, hjerneødem, arytmier og kardiovaskulært kollaps.
 Behandling for gruppen: Ved lette symptomer gi karbohydratholdig mat/drikke hjemme (ev. mål blodsukker hjemme hvis diabetiker). Lav terskel for observasjon sykehus. Ved hypoglykemi gi tidlig i.v. bolusdose av glukose, deretter kontinuerlig glukoseinfusjon. Vurder ev. glukagon i tillegg. Korriger elektrolyttforstyrrelser, særlig kalium. Øvrig symptomatisk behandling.
A10B
Blodglukosesenkende midler, ekskl. insulin
A10B A
Biguanidderivater
A10B A02
Metformin
 Toksisitet: Alvorlig laktacidose kan forekomme ved terapeutiske doser og samtidig nedsatt nyrefunksjon (vanligst ved midlertidig nedsatt nyrefunksjon grunnet interkurrent sykdom som diaré og oppkast). Barn: Vurder å gi kull ved alle inntak hos barn. >500 mg oppfølging sykehus. 6,5 g til 16-åring ga ingen symptomer. Voksne: 10 g ga ingen symptomer. Lav terskel for oppfølging med blodprøver fra ca. dobbel terapeutisk dose, spesielt ved symptomer som kan indikere laktacidose (se klinikk), med unntak av lette GI-symptomer.
 Klinikk: Utvikling av alvorlig laktacidose er hovedproblemet. GI-symptomer er vanlig. Andre symptomer er hovedsakelig sekundære til lactacidosen: Elektrolyttforstyrrelser, hypotermi, kompensatorisk hyperventilering, CNS-depresjon, kramper, hypotensjon, takykardi, ev. arytmier, sirkulasjonssvikt og hypoglykemi.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Følg laktat-, syre-/base-, glukose- og elektrolyttstatus. Laktacidosen er ofte vanskelig å korrigere med bikarbonat alene ved redusert nyrefunksjon, og dialyse blir ofte nødvendig for å fjerne akkumulert metformin og samtidig korrigere acidosen. Ellers symptomatisk behandling. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen.
A10B B
Sulfonylureaderivater
 Toksisitet for gruppen: Høy toksisitet ved overdose. Se de enkelte virkestoffene. Barn og eldre har økt risiko for alvorlige sekveler. Ikke-diabetikere har økt risiko for hypoglykemi.
 Klinikk for gruppen: Hypoglykemi er hoveproblemet og vil som regel være etablert innen 8 timer. Tilstanden kan være langvarig og vanskelig å behandle. Sekundære symptomer er irritabilitet, hodepine, svette, skjelvinger, sultfølelse, kvalme, forvirring, angst, koordinasjonsproblemer, koma, kramper, hypertensjon og takykardi, ev. respirasjonsdepresjon, metabolsk acidose, arytmier og kardiovaskulært kollaps.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Karbohydratrik mat/drikke. Lav terskel for sykehusobservasjon i 24 timer med hyppige glukosemålinger. Ved hypoglykemi gi bolusinjeksjon(er) av glukose og kontinuerlig infusjon av glukose ved behov. Langvarig behandling kan bli nødvendig. Vurder oktreotid ved vedvarende hypoglykemi. Symptomatisk behandling.
A10B B01
Glibenklamid
 Toksisitet: Spedbarn: Til sykehus. Barn: >1,75 mg oppfølging sykehus. 2,5 mg til småbarn og 5-10 mg til 11-åring ga hypoglykemi og 10-15 mg til 2-åring ga svært alvorlig forgiftning med sekveler. Voksne: Lav terskel for observasjon sykehus ved inntak over terapeutisk dose. 10 mg ga hypoglykemi, 5-10 mg til eldre ga alvorlig til svært alvorlig og 15 mg ga svært alvorlig forgiftning med sekveler.
 Klinikk og behandling: Se Sulfonylureaderivater, A10B B (utvid) 
A10B B07
Glipizid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Spedbarn: Til sykehus. Barn: >2,5 mg oppfølging sykehus. 5 mg til småbarn ga hypoglykemi. Voksne: Lav terskel for sykehusobservasjon ved inntak over terapeutisk dose.
 Klinikk og behandling: Se Sulfonylureaderivater, A10B B (utvid) 
A10B B12
Glimepirid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Spedbarn: Til sykehus. Barn: >1 mg oppfølging sykehus. Voksne: Lav terskel for sykehusobservasjon ved inntak over terapeutisk dose.
 Klinikk og behandling: Se Sulfonylureaderivater, A10B B (utvid) 
A10B F
Alfaglukosidasehemmere
A10B F01
Akarbose
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Absorberes i liten grad. Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Magesmerter, luftplager og diaré. Gir ikke hypoglykemi.
 Behandling: Kull hvis indisert. Unngå karbohydratholdig mat de nærmeste timene.
A10B G
Tiazolidindioner
 Toksisitet for gruppen: Se de enkelte virkestoffene. Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk for gruppen: Faren for hypoglykemi er liten, men kan ikke utelukkes. Hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme, parestesier, væskeretensjon og ev. leverpåvirkning.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ved større inntak følg blodsukkeret.
A10B G02
Rosiglitazon
 Toksisitet: Barn: <12 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 20 mg har vært tolerert godt.
 Klinikk og behandling: Se Tiazolidindioner, A10B G (utvid) 
A10B G03
Pioglitazon
 Toksisitet: Barn: <45 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 180 mg ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Tiazolidindioner, A10B G (utvid) 
A10B H
Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmere
 Toksisitet for gruppen: Se de enkelte virkestoffene. Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk for gruppen: Hypoglykemi. Kvalme, magesmerte og diaré. Hodepine og svimmelhet. Ev. parestesier, ødem, økte leverenzymer og økt kreatininkinase.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ved større inntak følg blodsukkeret.
A10B H01
Sitagliptin
 Toksisitet: Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Inntil 800 mg ga lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmere, A10B H (utvid) 
A10B H02
Vildagliptin
 Toksisitet: Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 400 mg og 600 mg daglig i inntil 10 dager ga lett forgiftning hos friske frivillige.
 Klinikk og behandling: Se Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmere, A10B H (utvid) 
A10B H03
Saksagliptin
 Toksisitet: Voksne: 400 mg daglig i 2 uker har vært godt tolerert.
 Klinikk og behandling: Se Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmere, A10B H (utvid) 
A10B H05
Linagliptin
 Klinikk og behandling: Se Dipeptidylpeptidase-4 (DPP-4)-hemmere, A10B H (utvid) 
A10B J
Glukagonlignende peptid-1 (GLP-1)-analoger
A10B J01
Eksenatid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig minimal toksisitet ved peroralt inntak.
 Klinikk: Hypoglykemi er hovedproblemet. Andre symptomer er kvalme, brekninger, diaré og hodepine.
 Behandling: Ved lette symptomer gi karbohydratholdig mat/drikke hjemme. Ved hypoglykemi gi i.v. bolusdose av glukose, deretter ev. kontinuerlig glukoseinfusjon. Symptomatisk behandling.
A10B J02
Liraglutid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 17,4 mg s.c. til bruker ga kraftige GI-symptomer, uten hypoglykemi.
 Klinikk: Risiko for hypoglykemi er lav, men kan ikke utelukkes. GI-symptomer. Ev. angioødem, pankreatitt og lokale reaksjoner på injeksjonsstedet.
 Behandling: Symptomatisk behandling. Ved større inntak følg blodsukkeret.
A10B J03
Lixisenatid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 60 μg daglig fordelt på 2 doser ga lette symptomer (GI-symptomer).
 Klinikk: GI-symptomer, ev. hypoglykemi og forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
A10B J05
Dulaglutid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig minimal toksisitet ved peroralt inntak.
 Klinikk: Hypoglykemi er hovedproblemet. Andre symptomer er kvalme, brekninger og diaré.
 Behandling: Ved lette symptomer gi karbohydratholdig mat/drikke hjemme. Ved hypoglykemi gi i.v. bolusdose av glukose, deretter ev. kontinuerlig glukoseinfusjon. Symptomatisk behandling.
A10B J06
Semaglutid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Ukedoser på inntil 4 mg s.c. har i studier vært tolerert med kun lette bivirkninger som kvalme. Trolig minimal toksisitet ved peroralt inntak.
 Klinikk: GI-symptomer. Hypoglykemi (men minimal risiko ved monoeksponering). Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: For terapeutisk brukere (spesielt de som kombinerer antidiabetika) vil det være aktuelt å følge blodsukkeret hjemme (maks. serumkonsentrasjon 1-3 døgn etter injeksjonen). Sykehusbehandling: Ved behandlingstrengende hypoglykemi gi i.v. bolusdose av glukose, deretter ev. kontinuerlig glukoseinfusjon. Symptomatisk behandling.
A10B K
Natriumglukose-kotransportør 2 (SLGT2)-hemmere
A10B K01
Dapagliflozin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 100 mg daglig i 2 uker og enkeltdoser på inntil 500 mg har vært godt tolerert. Økt risiko ved nedsatt nyrefunksjon.
 Klinikk: Hypoglykemi, elektrolyttforstyrrelser, dehydrering, hypotensjon og forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
A10B K02
Kanagliflozin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <200 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <1000 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: GI-symptomer. Hypoglykemi kan forekomme, først og fremst i kombinasjon med andre antidiabetika. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: For terapeutiske brukere vil det være aktuelt å følge blodsukkeret hjemme. Symptomatisk behandling.
A10B K03
Empagliflozin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdoser på 800 mg og 100 mg daglig ble godt tolerert hos pasienter med diabetes 2.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
A10B K04
Ertugliflozin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 300 mg ga ingen symptomer. 100 mg daglig i 2 uker ga ingen symptomer.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A10B X
Andre blodglukosesenkende midler til oralt bruk
A10B X02
Repaglinid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Spedbarn: Til sykehus. Barn: >1 mg oppfølging sykehus. Voksne: Lav terskel for observasjon sykehus ved inntak over terapeutisk dose.
 Klinikk og behandling: Se Sulfonylureaderivater, A10B B (utvid) 
A10B X03
Nateglinid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Spedbarn: Til sykehus. Barn: >60 mg oppfølging sykehus. Voksne: Lav terskel for observasjon sykehus ved inntak over terapeutisk dose.
 Klinikk og behandling: Se Sulfonylureaderivater, A10B B (utvid) 
A11
Vitaminer
A11C
Vitamin A og D, inkl. A og D i kombinasjon
A11C A
Vtamin A, ren
A11C A01
Retinol (vitamin A)
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Økt risiko ved gjentatt dosering, leversykdom eller feilernæring. Spedbarn: Enkeltinntak på <25 000 IE forventes ingen symptomer. Barn: Inntak >300 000 IE til sykehus. Enkeltinntak på 100 000-300 000 IE kan oftest sees an hjemme. Voksne: Enkeltinntak >1 mill. IE til sykehus. Inntak på 4 mill. IE ga alvorlig forgiftning. 1 IE = 0,3 μg. Lang eliminasjonstid.
 Klinikk: Økt intrakranielt trykk som kan gi hodepine, kvalme, synsforstyrrelser, papillødem, irritabilitet, fontanelleutposing (spedbarn) og CNS-påvirkning. Andre symptomer er elektrolyttforstyrrelser, hudreaksjoner, ev. leddsmerter og leverpåvirkning.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Seponering er viktig, også ved mindre inntak (unngå A-vitamintilskudd i 2-6 uker). Symptomatisk behandling.
A11C C
Vitamin D og analoger
 Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet for vitamin D2 og D3. Lite sannsynlig med akutt forgiftning selv ved store enkelteksponeringer. Gjentatt dosering kan gi forgiftning. Kalsitriol, alfakalsidiol og andre analoger er betydelig mer toksiske. Dosene angitt nedenfor gjelder for vitamin D2 og D3. Barn: Toksiske doser er ca. 2000-4000 IE/dag (subakutt). Vurder sykehus ved enkeltdoser over ca. 150 000 IE eller ved symptomer. Voksne: Toksiske doser er ca. 75 000 IE/dag (subakutt). Vurder ventrikkeltømming og kull ved enkeltinntak >300 000 IE. Hyperkalsemi eller nyresvikt gir økt risiko. 1 IE = 0,025 μg.
 Klinikk for gruppen: Hovedproblemet er hyperkalsemi som gir tretthet, kvalme, brekninger, nedsatt matlyst, vekttap, tørste, poluri, ev. nyresvikt, EKG-forandringer og arytmier.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Seponering er viktigste tiltak (unngå D-vitamintilskudd i 2-6 uker). Ved store doser vurder å unngå sollys og redusere kalsiuminntaket. Sørg for god diurese. Ved uttalt hyperkalsemi vurder bisfosfonater, laksekalsitonin eller prednisolon. Symptomatisk behandling.
A11C C01
Ergokalsiferol
 Toksisitet: Vitamin D2. Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Vitamin D og analoger, A11C C (utvid) 
A11C C03
Alfakalsidol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Betydelig mer toksisk enn vitamin D2 og D3. Barn: <1 μg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 30 μg ga etter ventrikkeltømming ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Vitamin D og analoger, A11C C (utvid) 
A11C C04
Kalsitriol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Betydelig mer toksisk enn vitamin D2 og D3. Barn: >1 μg til sykehus.
 Klinikk og behandling: Se Vitamin D og analoger, A11C C (utvid) 
A11C C05
Kolekalsiferol
 Toksisitet: Vitamin D3. Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Vitamin D og analoger, A11C C (utvid) 
A11D
Vitamin B1, også i kombinasjon med B6 og B12
A11D A
Vitamin B1, usammensatte preparater
A11D A01
Tiamin (vitamin B1)
 Toksisitet: Tilnærmet ingen forgiftningsfare ved peroral administrering.
A11E
Vitamin B-kompleks, inkl. kombinasjoner
A11E A
Vitamin B-kompleks, usammensatte preparater
 Toksisitet for gruppen: Tilnærmet ingen forgiftningsfare ved peroral administrering. Miksturer kan inneholde etanol.
 Klinikk for gruppen: Nikotinsyre (vitamin B3) kan gi hudreaksjoner. Se Nikotinsyre, C10A D02 (utvid) . Nikotinamid (betegnes også som vitamin B3) gir normalt ikke slik reaksjon. Se Andre usammensatte vitaminpreparater, A11H (utvid) 
A11G
Vitamin C, inkl. kombinasjoner
A11G A
Askorbinsyre (vitamin C), usammensatte preparater
A11G A01
Askorbinsyre (vitamin C)
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Nedsatt nyrefunksjon eller enzymmangel (G6FD) gir økt risiko. Barn: <10 g forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 8 g i 8 dager ga hematuri og 45 g (i.v.) ga alvorlig forgiftning (utfelling av krystaller i nyrene).
 Klinikk: Kvalme, brekninger, magesmerter og diaré. Ved store doser risiko for nyrepåvirkning. Utfelling av krystaller i nyrene sett ved store doser i.v.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Sørg for god diurese (rikelig drikke det første døgnet). Symptomatisk behandling.
A11H
Andre usammensatte vitaminpreparater
 Toksisitet for gruppen: Nikotinamid, pyridoksin og vitamin E (tokoferol): Tilnærmet ingen forgiftningsfare.
A12
Mineralpreparater
A12A
Kalsium
 Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Perorale enkeltinntak av kalsiumsalter gir sjeldent hyperkalsemi. Rask i.v. administrering, nyresten eller samtidig inntak av vitamin D gir økt risiko. Barn: <15 g kalsium (p.o.) forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk for gruppen: Kvalme, brekninger, diaré ev. obstipasjon. Store doser gir hyperkalsemi (irritasjon, forvirring og CNS-depresjon). Alkalose og nyrepåvirkning. Ev. hypotensjon, bradykardi og arytmier ved rask i.v. administrering.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming sjelden indisert. Ved store doser følg serumkalsium og sørg for god diurese. Ved uttalt hyperkalsemi, se behandling for Vitamin D og analoger, A11C C (utvid) 
A12A A
Kalsium
A12A A04
Kalsiumkarbonat
 Se Kalsium, A12A (utvid) 
A12A A06
Kalsiumlaktoglukonat
 Se Kalsium, A12A (utvid) 
A12A A12
Kalsiumacetat
 Se Kalsium, A12A (utvid) 
A12B
Kalium
 Toksisitet for gruppen: Barn: <0,5 g K+ forventes ingen eller lette symptomer. 8,4 g til 2-åring ga svært alvorlig forgiftning (S-K 9,9 mmol/liter). Voksne: 45(-75) g ga svært alvorlig forgiftning (S-K 9,1 mmol/liter). Serum-kaliumverdier på 5,5-6,5 mmol/liter gir som regel lett til moderat, 6,5-8,0 mmol/liter alvorlig og >8,0 mmol/liter svært alvorlig forgiftning. 1 g KCl tilsvarer ca. 0,5 g K+ eller 13 mmol K+. Underliggende hjertesykdom øker risikoen.
 Klinikk for gruppen: Hovedproblemet er hyperkalemi med sekundære hjerteeffekter som hypotensjon, bradykardi, ledningsforstyrrelser og arytmier/hjertestans. Hyperkalemi gir også nevromuskulære symptomer (tremor, parestesier, kramper, hyporefleksi og paralyse), metabolsk acidose og respirasjonsdepresjon. Brekninger og diaré ved peroral administrering.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming hvis indisert. Vurder tarmskylling ved inntak av depotpreparater (kan sees på røntgen). Vurder snarest behov for glukose-/insulininfusjon og kalsiumglubionat eller kalsiumglukonat i.v. ved S-K >7 mmol/liter. Følg syre/base og elektrolytter. Rikelig med i.v. væske. Ved store inntak kontinuerlig EKG-overvåkning. Vurder hemodialyse ved alvorlig forgiftning, særlig ved nyresvikt. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen.
A12B A
Kalium
A12B A01
Kaliumklorid
 Se Kalium, A12B (utvid) 
A12B A02
Kaliumsitrat
 Se Kalium, A12B (utvid) 
A12C
Andre mineralpreparater
A12C A
Natrium
A12C A01
Natriumklorid
 Toksisitet: Barn: >0,5 g/kg til sykehus. Lav terskel for sykehus ved symptomer. Serumnatrium <150 mmol/liter forventes ingen eller lette symptomer. Økt toksisitet ved rask natriumstigning. 1 ts NaCl veier ca. 6 g (1 g NaCl tilsvarer ca. 17 mmol Na+).
 Klinikk: Hypernatremi (rask stigning) med økt serumosmolaritet er hovedproblemet ved akutte inntak, og CNS er spesielt følsomt. Ved lett forgiftning tørste, brekninger, magesmerter og diaré. Ved alvorlig forgiftning irritabilitet, hodepine, hypertensjon (senere hypotensjon), kramper, feber, koma, nyresvikt, hjerne- og lungeødem. Fare for alvorlige sekveler fra CNS.
 Behandling: Gi vann (5-10 ml/ kg kroppsvekt p.o), kan gjentas. Tidlig ventrikkeltømming kan vurderes i alvorlige tilfeller. Følg serumnatrium. Ved normale verdier etter 6 timer er sannsynligheten for hypernatremi lav. Ved akutt hypernatremi start korreksjon umiddelbart, med rask initial korreksjonshastighet. Vurder loop-diuretika. Ved mer kroniske former for hypernatremi (varighet >24 timer) langsom korreksjonshastighet pga. risiko for hjerneødem. Følg syre/base og elektrolytter. Symptomatisk behandling. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen.
A12C B
Sink
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 10 g (2,35 g Zn2+) til 12-åring ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning.
 Klinikk for gruppen: Lokalirritasjon som gir kvalme, brekninger og diaré. Hypersinkemi gir letargi og forvirring. Ved store doser kan lokalirritasjonen i GI bli kraftig, ev. med etseskade.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming hvis indisert. Antacida ved behov. Korriger væske- og elektrolyttforstyrrelser. Symptomatisk behandling.
A12C B01
Sinksulfat
 Se Sink, A12C B (utvid) 
A12C C
Magnesium
A12C C30
Magnesium, blanding av salter
 Toksisitet: Relativt lav akutt toksisitet ved inntak. Økt risiko ved gjentatt eksponering, hos spedbarn, hos personer med nedsatt nyrefunksjon og etter i.v. administrering. Barn: <1200 mg Mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <5 g Mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Diaré. Hypermagnesemi gir brekninger, nedsatt tarmmotorikk, takykardi, hypotensjon, muskelsvakhet, bortfall av reflekser, CNS- og respirasjonsdepresjon, arytmier og elektrolyttforstyrrelser (eks. hypokalsemi).
 Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Ved store doser kontinuerlig EKG, loopdiuretika og kalsiumtilførsel (tilstreb øvre normalområde). Følg serummagnesium. Korriger syre-/base-, væske- og elektrolyttforstyrrelser. Ev. hemodialyse. Symptomatisk behandling. For pasienter som kan se an hjemme, anbefal adekvat med væske og kalsiumholdig mat og drikke.
A16
Andre fordøyelses- og stoffskiftepreparater
A16A
Andre fordøyelses- og stoffskiftepreparater
A16A A
Aminosyrer og derivater
A16A A04
Merkaptamin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A16A A05
Kargluminsyre
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A16A A06
Betain
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A16A B
Enzymer
A16A B13
Asfotase alfa
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
A16A B14
Sebelipase alfa
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Doseøkning til 5 mg/kg én gang i uken under kliniske forsøk ga ingen symptomer.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
A16A B15
Velmanase alfa
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Cirka 3,2 mg/kg ga i klinisk studie lett forgiftning.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
A16A X
Andre fordøyelses- og stoffskiftepreparater
A16A X03
Natriumfenylbutyrat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 10 g (1370 mg/kg) til spedbarn 5 måneder ga moderat forgiftning.
 Klinikk: Somnolens, svimmelhet, diaré, metabolsk acidose og hypokalemi er rapportert. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A16A X04
Nitisinon
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Se ev. preparatets bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A16A X05
Sinkacetat
 Se Sink, A12C B (utvid) 
A16A X06
Miglustat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet. Barn: <300 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 3 g ga ingen symptomer.
 Klinikk: Kvalme, brekninger og diaré. Svimmelhet, hodepine, tremor og parestesier.
 Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A16A X07
Sapropterin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <800 mg forventer ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Hodepine og svimmelhet. Rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A16A X08
Teduglutid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
A16A X09
Glyserolfenylbutyrat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Anbefaler behandling og oppfølging i samråd med behandlende lege.
A16A X10
Eliglustat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 1764 mg ga moderat forgiftning i ett kasus.
 Klinikk: Kvalme, brekninger, diaré, svimmelhet, hypotensjon og bradykardi.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A16A X14
Migalastat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 1,25 g og 2 g ga lett forgiftning.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ev. kull. Symptomatisk behandling.
A16A X15
Telotristat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 1500 mg ga lett forgiftning.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.