Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

J
ANTIINFEKTIVER TIL SYSTEMISK BRUK
J01
Antibakterielle midler til systemisk bruk
J01A
Tetrasykliner
 Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Personer med nedsatt nyrefunksjon, gravide og foster er spesielt følsomme.
 Klinikk for gruppen: Kvalme, brekninger og diaré, magesmerter og smerter i øsofagus. Hos personer med nedsatt nyrefunksjon har høye terapeutiske doser gitt lever- og nyrepåvirkning (spesielt i.v. administrering).
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Ev. antacida. Symptomatisk behandling.
J01A A
Tetrasykliner
J01A A02
Doksysyklin
 Se Tetrasykliner, J01A (utvid) 
J01A A04
Lymesyklin
 Se Tetrasykliner, J01A (utvid) 
J01A A06
Oksytetrasyklin
 Se Tetrasykliner, J01A (utvid) 
J01A A07
Tetrasyklin
 Se Tetrasykliner, J01A (utvid) 
J01A A12
Tigesyklin
 Se Tetrasykliner, J01A (utvid) 
J01B
Amfenikoler
J01B A
Amfenikoler
J01B A01
Kloramfenikol
 Toksisitet: Spedbarn og personer med alvorlig leversykdom er spesielt følsomme. Økt toksisitet ved i.v. administrering. Barn: 850 mg i.v. til nyfødt barn ga svært alvorlig og 1,1 g i.v. til barn 5 uker ga letal forgiftning. Tilnærmet ingen forgiftningsrisiko ved akutt engangsinntak av øyepreparater.
 Klinikk: Akutte inntak gir som regel lette GI-symptomer som ubehagelig smak, kvalme, magesmerter og diaré. Mer alvorlige fenomener kan forekomme ved massive doser (spesielt i.v.) eller gjentatte høye doser: CNS-depresjon, metabolsk acidose, hypotensjon og hjertesvikt. Ev. benmargsdepresjon (aplastisk anemi) og «Gray baby syndrome» (bl.a. askegrå hudfarge, cyanose og hypertermi).
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
J01C
Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner
 Toksisitet for gruppen: Selv store perorale doser gir liten forgiftningsrisiko. I.v. administrering av høye doser (forslagsvis >6 g) gir økt forgiftningsrisiko, spesielt hos personer med nedsatt nyrefunksjon. Barn: 5 g fenoksymetylpenicillin til 3-åring ga ingen symptomer. 7 g amoksicillin til 3-åring ga alvorlig forgiftning (nefropati). For barn 1-3 år bør akutte inntak av >500 mg kalium (100 ml mikstur fenoksymetylpenicillinkalium 50 mg/ml) vurderes fulgt opp med analyse av serumkalium og ev. observasjon sykehus. Voksne: 6 g amoksicillin ga ingen forgiftning. Ved peroral dose <250 mg/kg amoksicillin, ampicillin eller mecillinam forventes ingen eller lette symptomer (barn og voksne). I.v. administrering av benzatin benzylpenicillin (brukes kun i.m) har gitt letal forgiftning.
 Klinikk for gruppen: Kvalme, brekninger, magesmerter og diaré er vanlig. Ev. elektrolyttforstyrrelser (f.eks. hyperkalemi ved store doser penicilliner i form av kaliumsalt) og mer sjelden hemolytiske reaksjoner, nyresvikt, CNS-depresjon, muskelrykninger, kramper og koma.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
J01C A
Penicilliner med utvidet spekter
J01C A01
Ampicillin
 Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C (utvid) 
J01C A02
Pivampicillin
 Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C (utvid) 
J01C A04
Amoksicillin
 Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C (utvid) 
J01C A08
Pivmecillinam
 Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C (utvid) 
J01C A11
Mecillinam
 Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C (utvid) 
J01C E
Betalaktamaseømfintlige penicilliner
J01C E01
Benzylpenicillin
 Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C (utvid) 
J01C E02
Fenoksymetylpenicillin
 Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C (utvid) 
J01C E08
Benzatin benzylpenicillin
 Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C (utvid) 
J01C F
Betalaktamaseresistente penicilliner
J01C F01
Dikloksacillin
 Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C (utvid) 
J01C F02
Kloksacillin
 Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C (utvid) 
J01C R
Kombinasjon av penicilliner, inkl. betalaktamasehemmere
J01C R05
Piperacillin og betalaktamasehemmer
 Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C (utvid) 
J01D
Andre betalaktamantibakterielle midler
 Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Høye doser parenteralt har gitt nevrologiske symptomer hos personer med nedsatt nyrefunksjon. Barn: <2 g cefaleksin eller cefuroksim forventes ingen eller lette symptomer. <600 mg cefiksim forventes ingen eller lette symptomer. 2,5 g cefaleksin til 3-åring ga hematuri og krystalluri. Voksne: <2 g cefiksim ga ingen eller lette symptomer.
 Klinikk for gruppen: Se Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner, J01C (utvid) . I tillegg ev. koagulopati og forverring av allerede nedsatt nyrefunksjon.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
J01D B
Førstegenerasjons cefalosporiner
J01D B01
Cefaleksin
 Se Andre betalaktamantibakterielle midler, J01D (utvid) 
J01D B03
Cefalotin
 Se Andre betalaktamantibakterielle midler, J01D (utvid) 
J01D C
Andregenerasjons cefalosporiner
J01D C02
Cefuroksim
 Se Andre betalaktamantibakterielle midler, J01D (utvid) 
J01D D
Tredjegenerasjons cefalosporiner
J01D D01
Cefotaksim
 Se Andre betalaktamantibakterielle midler, J01D (utvid) 
J01D D02
Ceftazidim
 Se Andre betalaktamantibakterielle midler, J01D (utvid) 
J01D D04
Ceftriakson
 Se Andre betalaktamantibakterielle midler, J01D (utvid) 
J01D D08
Cefiksim
 Se Andre betalaktamantibakterielle midler, J01D (utvid) 
J01D F
Monobaktamer
J01D F01
Aztreonam
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: GI-symptomer. Ev. hudutslett, leverpåvirkning, blodforandringer og nevrologisk påvirkning.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
J01D H
Karbapenemer
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig økt risiko ved nedsatt nyrefunksjon.
 Klinikk for gruppen: Kvalme, brekninger, magesmerter og diaré. Leverpåvirkning. Ev. hudutslett, blodforandringer, tremor, kramper, bronkospasme, hypotensjon, bradykardi og CNS-påvirkning.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
J01D H02
Meropenem
 Se Karbapenemer, J01D H (utvid) 
J01D H03
Ertapenem
 Se Karbapenemer, J01D H (utvid) 
J01D H04
Doripenem
 Se Karbapenemer, J01D H (utvid) 
J01D H51
Imipenem og cilastatin
 Se Karbapenemer, J01D H (utvid) 
J01D I
Andre cefalosporiner og penemer
J01D I02
Ceftarolinfosamil
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
J01D I54
Ceftolozan og tazobaktam
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 3 g ceftolozan og 1,5 g tazobaktam ga i kliniske studier ingen eller lett forgiftning.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
J01E
Sulfonamider og trimetoprim
J01E A
Trimetoprim og derivater
J01E A01
Trimetoprim
 Toksisitet: Relativt lav akutt toksisitet. Nedsatt nyrefunksjon gir økt risiko. Barn: <700 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 8 g ga lett forgiftning.
 Klinikk: Lette symptomer: Kvalme, magesmerter, hodepine, svimmelhet og tremor. Ved store doser ev. elektrolyttforstyrrelser (hyperkalemi), nyre- eller leverpåvirkning. Massive doser over lengre tid eller kombinert med nedsatt nyrefunksjon kan ev. gi blodforandringer og alvorlige skader på slimhinner, benmarg og hud.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Unngå dehydrering. Symptomatisk behandling.
J01E C
Middelsvirkende sulfonamider
 Toksisitet for gruppen: Relativt lav akutt toksisitet, men store inntak har gitt alvorlige forgiftninger. Barn: <1200 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <5 g forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk for gruppen: Kvalme og magesmerter. Ved store doser: Nyrepåvirkning som krystalluri, hematuri, oliguri og anuri. Ev. CNS-symptomer som hodepine, svimmelhet og tremor. Hypoglykemi, hyperkalemi, methemoglobinemi, sulfhemoglobinemi og leverpåvirkning.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Viktig med rikelig væsketilførsel. Ev. metylenblått ved methemoglobinemi. Symptomatisk behandling.
J01E E
Kombinasjoner av sulfonamider og trimetoprim, inkl. derivater
J01E E01
Sulfametoksazol og trimetoprim
 Se Middelsvirkende sulfonamider, J01E C (utvid)  og Trimetoprim, J01E A01 (utvid) . Sulfonamidet vil trolig utgjøre størst risiko.
J01F
Makrolider, linkosamider og streptograminer
 Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Se de ulike virkestoffene. I.v. administrering gir økt risiko.
 Klinikk for gruppen: Kvalme, kraftige magesmerter og diaré. I sjeldne tilfeller reversibelt hørselstap. Hodepine. Ev. pankreatitt, hallusinasjoner og leverpåvirkning. EKG-forandringer (f.eks. forlenget QT-tid) og arytmier ved store doser.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
J01F A
Makrolider
J01F A01
Erytromycin
 Toksisitet: Barn: <200 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 3-5 g (barn 10-15 kg) ga ingen symptomer. Voksne: 20 g ga etter ventrikkeltømming og kull ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Makrolider, linkosamider og streptograminer, J01F (utvid) 
J01F A02
Spiramycin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: Inntil noen få tabletter forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Makrolider, linkosamider og streptograminer, J01F (utvid) 
J01F A09
Klaritromycin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 2 g til 12-åring ga lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Makrolider, linkosamider og streptograminer, J01F (utvid) 
J01F A10
Azitromycin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Makrolider, linkosamider og streptograminer, J01F (utvid) 
J01F F
Linkosamider
J01F F01
Klindamycin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <60 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Makrolider, linkosamider og streptograminer, J01F (utvid) 
J01G
Aminoglykosider
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Hørsels- og nyrepåvirkning er hovedproblemet. Andre symptomer er tinnitus, svimmelhet, ev. nevromuskulær blokkade ved svært store doser.
 Behandling for gruppen: Unngå dehydrering. Følg nyrefunksjonen. Kontroller hørsel. Symptomatisk behandling.
J01G A
Streptomyciner
J01G A01
Streptomycin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Aminoglykosider, J01G (utvid) 
J01G B
Andre aminoglykosider
J01G B01
Tobramycin
 Toksisitet: Barn: 200 mg i.m. (10 × normaldose) til 5-åring og 1,2 g i.v. til 14-åring ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Aminoglykosider, J01G (utvid) 
J01G B03
Gentamicin
 Toksisitet: Barn: 90 mg til prematurt barn (1,8 kg) ga reversibel nyrepåvirkning og 40 mg til barn 6 måneder ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Aminoglykosider, J01G (utvid) 
J01G B07
Netilmicin
 Toksisitet: Barn: 400 mg i.m. 2 dager på rad til 4-åring ga ingen symptomer. Voksne: 1 g i.v. til eldre ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Aminoglykosider, J01G (utvid) 
J01M
Kinoloner
 Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser. Se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Kvalme, magesmerter og diaré. Ved store doser hodepine, svimmelhet, tremor, forvirring, sløvhet, ev. CNS-eksitasjon med hallusinasjoner og kramper. Nyresvikt. Ev. forlenget QT-tid, arytmier og leverpåvirkning.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Unngå dehydrering. Symptomatisk behandling.
J01M A
Fluorokinoloner
J01M A01
Ofloksacin
 Toksisitet: Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 3 g i.v. ga lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Kinoloner, J01M (utvid) 
J01M A02
Ciprofloksacin
 Toksisitet: Barn: <1 g forventes ingen eller lette symptomer. 12 g til 16-åring ga lett forgiftning. Voksne: 10 g, 18 g og 21 g ga akutt nyresvikt.
 Klinikk og behandling: Se Kinoloner, J01M (utvid) 
J01M A12
Levofloksacin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <1 g forventer ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Kinoloner, J01M (utvid) 
J01X
Andre antibakterielle midler
J01X A
Glykopeptidantibakterielle midler
J01X A01
Vankomycin
 Toksisitet: Individuelle variasjoner ved i.v. administrering. Lav akutt toksisitet ved p.o. overdosering. Parenteral overdose, spesielt rask tilføring, kan gi forgiftningssymptomer. Voksne: 56 g i.v. fordelt på 10 døgn (1 g hver 4.time) ga nedsatt nyrefunksjon.
 Klinikk: Ansiktsrødme, feber og hudreaksjoner. Nedsatt hørsel, tinnitus og svimmelhet. Nyrepåvirkning.
 Behandling: Vurder gjentatt kulldosering ved parenteral overdosering (reduserer halveringstiden). Unngå dehydrering. Følg nyrefunksjonen. Symptomatisk behandling.
J01X A02
Teikoplanin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se ev. Vankomycin, J01X A01 (utvid) 
J01X B
Polymyksiner
J01X B01
Kolistin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Svært lav peroral absorpsjon.
 Klinikk: Apné, muskelsvakhet, svimmelhet, forbigående ansiktsparestesi, sløret tale, vasomotorisk ustabilitet, synsforstyrrelser, forvirring, psykose og nyresvikt.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
J01X C
Steroidantibakterielle midler
J01X C01
Fusidinsyre
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Barn: 1 g til 3-åring ga ingen symptomer.
 Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Allergiske reaksjoner kan forekomme.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
J01X E
Nitrofuranderivater
J01X E01
Nitrofurantoin
 Toksisitet: Barn: <120 mg forventes ingen eller lette symptomer. 300 mg til 8-åring ga lett forgiftning. 75 mg/dag i 1 uke til barn 10 måneder ga lett intrakraniell trykkstigning. Voksne: 2,5-3 g ga etter kull lett forgiftning.
 Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Svimmelhet, hodepine, nystagmus, ataksi og perifer nevropati. Pulmonell overømfintlighetsreaksjon og hudutslett. Ev. hemolytisk anemi hos spedbarn og pasienter med enzymmangel (G6PD).
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Sørg for god diurese. Ved alvorlig forgiftning ev. alkalinisering av urinen. Symptomatisk behandling.
J01X X
Andre antibakterielle midler
J01X X01
Fosfomycin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
J01X X04
Spektinomycin
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Voksne: 8 g daglig i 5 dager ga ikke alvorlige symptomer.
 Klinikk: Forsterkning av bivirkninger som GI-symptomer, svimmelhet, hodepine, kløe og urticaria.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J01X X05
Metenamin
 Toksisitet: Barn: <2 g forventes ingen eller lette symptomer. 8 g til 21/2-åring ga moderat forgiftning.
 Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Ev. svimmelhet, tinnitus, nyrepåvirkning og metabolsk acidose.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Sørg for god diurese. Ev. alkalisering av urinen. Symptomatisk behandling.
J01X X08
Linezolid
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <1200 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Hodepine, tremor, svimmelhet og ataksi. Ev. leverpåvirkning og serotoninergt syndrom.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J01X X09
Daptomycin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
J01X X11
Tedizolidfosfat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 1200 mg ga lett til moderat forgiftning hos friske forsøkspersoner.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
J02
Antimykotika til systemisk bruk
J02A
Antimykotika til systemisk bruk
J02A A
Antibiotika
J02A A01
Amfotericin B
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. En av de mest toksiske antimykotika, hyppige bivirkninger også ved terapeutisk bruk.
 Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Feber, hodepine, tinnitus og dobbeltsyn. Muskel- og leddsmerter. Elektrolyttforstyrrelser (eks. hypokalemi og hypomagnesemi). Ev. arytmier, nyreskade og sirkulatorisk sjokk.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
J02A B
Imidazolderivater
J02A B02
Ketokonazol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,2 g/dag ga lett forgiftning.
 Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Hodepine, tretthet, tinnitus og forvirring. Muskel- og leddsmerter. Hypertensjon. Ev. leverskade.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J02A C
Triazolderivater
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Kvalme, magesmerter og diaré. Hodepine, tretthet, svimmelhet, forvirring og hallusinasjoner. Ev. ventrikkeltakykardi, forlenget QT-tid («torsades de pointes»), hypokalemi og leverpåvirkning.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J02A C01
Flukonazol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1 g ga ingen og 8,2 g ga moderat forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Triazolderivater, J02A C (utvid) 
J02A C02
Itrakonazol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <200 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Triazolderivater, J02A C (utvid) 
J02A C03
Vorikonazol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Triazolderivater, J02A C (utvid) 
J02A C04
Posakonazol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,2 g × 2 i 3 dager ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Triazolderivater, J02A C (utvid) 
J02A C05
Isavukonazol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <200 mg forventer ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Triazolderivater, J02A C (utvid) 
J02A X
Andre antimykotika til systemisk bruk
J02A X04
Kaspofungin
 Begrenset erfaring med overdoser.
J02A X05
Mikafungin
 Begrenset erfaring med overdoser. Relativt høy frekvens av levereffekter er rapportert i kliniske studier.
J02A X06
Anidulafungin
 Begrenset erfaring med overdoser. 400 mg til voksen ga ingen symptomer.
J04
Antimykobakterielle midler
J04A
Midler til behandling av tuberkulose
J04A A
Aminosalisylsyre og derivater
J04A A01
Para-aminosalisylsyre
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Aminosalisylsyrepreparater, A07E C (utvid) 
J04A B
Antibiotika
J04A B02
Rifampicin
 Toksisitet: Barn: <600 mg forventes ingen eller lette symptomer. 100 mg/kg (barn 1-4 år) ga lett forgiftning (misfarging av hud). Voksne: 10 g ga lett og 12-15 g ga lett til moderat forgiftning.
 Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Reversibel rød-oransje misfarging av hud, urin, saliva og feces. Lett CNS-depresjon. Ansiktsødem, hodepine. Ev. kramper (sjelden), arytmier, nyresvikt og leverpåvirkning.
 Behandling: Ventrikkeltømming og gjentatt kulldosering hvis indisert (enterohepatisk sirkulasjon). Symptomatisk behandling.
J04A C
Hydrazider
J04A C01
Isoniazid
 Toksisitet: Toksisiteten potenseres av alkohol. Barn: <150 mg forventes ingen eller lette symptomer. 100 mg/kg til 11/2-åring ga alvorlig, 900 mg til 8-åring ga moderat, 2-3 g til 3-åring ga alvorlig og 3 g til 15-åring ga svært alvorlig forgiftning. Voksne: 5-7,5 g ga svært alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Kramper og metabolsk acidose er hovedproblemet. Ved lett forgiftning kvalme, feber, svimmelhet, tinnitus, tremor, ataksi, hallusinasjoner, CNS-depresjon og takykardi. Ev. myoklonier, parestesier og hyperrefleksi. Ved alvorlig forgiftning gjentatte generaliserte kramper, uttalt laktacidose, respirasjonsdepresjon, apné, arytmier, hypotensjon, ev. rabdomyolyse, nyresvikt, DIC, hyperglykemi, hyperkalemi og leverpåvirkning.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved kramper og metabolsk acidose gi pyridoksin i.v. Gi 1 g pyridoksin pr. gram isoniazid inntatt. Ved ukjent dose isoniazid og symptomer gi inntil 5 g pyridoksin i.v. til voksen (og 70 mg/kg til barn). Ved kramper forsøk ev. diazepam i tillegg, men unngå fenytoin. Øvrig symptomatisk behandling. Vurder dialyse ved alvorlig forgiftning. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen.
J04A K
Andre tuberkulosemidler
J04A K05
Bedakvilin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 800 mg til friske ga ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Økt QT-tid.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J04A M
Kombinasjonspreparater til behandling av tuberkulose
 Se Isoniazid, J04A C01 (utvid)  og Rifampicin, J04A B02 (utvid) . Etambutol har lav akutt toksisitet, men kan gi optikusnevritt ved terapeutisk bruk. Begrenset erfaring med overdoser av pyrazinamid.
J04B
Midler til behandling av lepra
J04B A
Midler til behandling av lepra
J04B A02
Dapson
 Toksisitet: Barn: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Lav terskel for lege/sykehus ved symptomer. Høy risiko for methemoglobinemi, sulfhemoglobinemi og hemolyse ved inntak >200 mg/døgn (voksne og barn).
 Klinikk: Hovedproblemet er risiko for methemoglobinemi, sulfhemoglobinemi og hemolyse. Tretthet, kvalme, hodepine, svimmelhet, uro, forvirring, hallusinasjoner, psykoser, kramper, koma. Brun-blå farge på blod og urin (methemoglobinemi). Dyspné og respirasjonsdepresjon. Takykardi og brystsmerter, ev. arytmier. Ev. lever- og nyrepåvirkning.
 Behandling: Ventrikkeltømming og gjentatt kulldosering hvis indisert (enterohepatisk sirkulasjon). Ev. metylenblått ved methemoglobinemi. Symptomatisk behandling.
J05
Antivirale midler til systemisk bruk
J05A
Direkte virkende antivirale midler
J05A B
Nukleosider og nukleotider, ekskl. revers transkriptasehemmere
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Kvalme, magesmerter og diaré. Nyrepåvirkning. Svimmelhet, forvirring, somnolens, tremor, letargi, agitasjon, ataksi, hallusinasjoner, uro, ev. kramper og koma. Benmargsdepresjon (anemi, nøytropeni og trombocytopeni). Ev. leverpåvirkning.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Sørg for god diurese. Symptomatisk behandling.
J05A B01
Aciklovir
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <600 mg forventes ingen eller lette symptomer. 2-2,4 g til 31/2-åring og 20 g til 15-åring ga etter ventrikkeltømming ingen symptomer. Voksne: 20 g ga lett forgiftning.
 Klinikk: Se Nukleosider og nukleotider, ekskl. revers transkriptasehemmere, J05A B (utvid) . Ved terapeutisk behandling kan CNS-effekter skyldes både underliggende infeksjon og toksisitet av aciklovir/metabolitter (spesielt ved redusert nyrefunksjon).
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Sørg for god diurese. Rask rehydrering ved forverring av nyrefunksjonen/akutt nyresvikt av prerenale årsaker. Vurder seponering (ev. dosereduksjon) ved mistanke om terapeutisk overdose. Vurder hemodialyse ved alvorlig klinikk som krever rask eliminasjon (spesielt ved redusert nyrefunksjon). Symptomatisk behandling.
J05A B06
Ganciklovir
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 2 doser à 500 mg til 11/2-åring ga ingen symptomer. Voksne: 7 doser à 22 mg/kg i løpet av 3 døgn ga ingen symptomer og 24 mg/kg (enkeltdose) ga nøytropeni.
 Klinikk og behandling: Se Nukleosider og nukleotider, ekskl. revers transkriptasehemmere, J05A B (utvid) 
J05A B09
Famciklovir
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet. Barn: <250 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Nukleosider og nukleotider, ekskl. revers transkriptasehemmere, J05A B (utvid) 
J05A B11
Valaciklovir
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <500 mg forventes ingen eller lette symptomer. 1,5 g til 6-åring ga ingen symptomer. Voksne: 9 g til eldre ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Aciklovir, J05A B01 (utvid) . Valaciklovir er prodrug til aciklovir.
J05A B12
Cidofovir
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Nyretoksisitet er hovedproblemet. Se Nukleosider og nukleotider, ekskl. revers transkriptasehemmere, J05A B (utvid) 
J05A B14
Valganciklovir
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <900 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Nukleosider og nukleotider, ekskl. revers transkriptasehemmere, J05A B (utvid) . (Valganciklovir er prodrug til ganciklovir).
J05A D
Fosfonsyrederivater
J05A D01
Foskarnet
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 12 g i.v. ga lett forgiftning (parestesier). Plasmanivå på 1617 μmol/liter ga krampeanfall.
 Klinikk: Kvalme, hodepine, tretthet, parestesier, tremor, hallusinasjoner, kramper og hypokalsemi. Ev. nyrepåvirkning.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Sørg for god diurese. Symptomatisk behandling.
J05A E
Proteasehemmere
 Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <1-2 tabletter (av høyeste styrke) forventes ingen eller lette symptomer. Se de enkelte virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Kvalme, magesmerter og diaré. Parestesier, svimmelhet, somnolens, uro, hallusinasjoner, agitasjon, forvirring, ataksi, ev. kramper. Vasodilatasjon, hypotensjon og takykardi. Hyperglykemi, ev. elektrolyttforstyrrelser, acidose, leukopeni og trombocytopeni. Ev. lever- og nyrepåvirkning ved store doser.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J05A E01
Sakinavir
 Toksisitet: Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Inntil 8 g ga ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere, J05A E (utvid) 
J05A E02
Indinavir
 Toksisitet: Barn: <800 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 2,8-8 g ga lett og 16-24 g ga moderat forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere, J05A E (utvid) 
J05A E03
Ritonavir
 Toksisitet: Barn: <700 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,5 g/dag i 2 dager ga forbigående parestesier.
 Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere, J05A E (utvid) 
J05A E06
Lopinavir
 Toksisitet: Barn: <600 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere, J05A E (utvid) 
J05A E07
Fosamprenavir
 Toksisitet: Barn: <5,6 g forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere, J05A E (utvid) 
J05A E08
Atazanavir
 Toksisitet: Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,2 g ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere, J05A E (utvid) 
J05A E09
Tipranavir
 Toksisitet: Barn: <500 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere, J05A E (utvid) 
J05A E10
Darunavir
 Toksisitet: Barn: <600 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere, J05A E (utvid) 
J05A E11
Telaprevir
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 1,9 g hver 8. time i 4 dager ga lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere, J05A E (utvid) 
J05A E12
Boceprevir
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 3,6 g daglig i 5 dager har vært tolerert godt.
 Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere, J05A E (utvid) 
J05A F
Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Forventer lav akutt toksisitet. Se de enkelte virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Kvalme, magesmerter og diaré. Svimmelhet, hodepine og somnolens. Perifer nevropati. Ev. kramper, leverpåvirkning, hyperglykemi og nyrepåvirkning. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J05A F01
Zidovudin
 Toksisitet: Barn: <900 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 3 g og 20 g ga lett og 36 g ga moderat forgiftning. 2,5 g daglig i 16 dager ga leverpåvirkning og leukopeni.
 Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere, J05A F (utvid) 
J05A F02
Didanosin
 Toksisitet: Barn: <250 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 10 × normaldose har gitt forgiftningssymptomer.
 Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere, J05A F (utvid) 
J05A F04
Stavudin
 Toksisitet: Barn: <40 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere, J05A F (utvid) 
J05A F05
Lamivudin
 Toksisitet: Barn: <300 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 6 g ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere, J05A F (utvid) 
J05A F06
Abakavir
 Toksisitet: Barn: <300 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,8 g/døgn ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere, J05A F (utvid) 
J05A F07
Tenofovirdisoproksil
 Toksisitet: Barn: <600 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere, J05A F (utvid) 
J05A F08
Adefovir
 Toksisitet: Barn: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 0,5 g ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere, J05A F (utvid) 
J05A F09
Emtricitabin
 Toksisitet: Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,2 g ga ingen symptomer (kliniske studier).
 Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere, J05A F (utvid) 
J05A F10
Entekavir
 Toksisitet: Barn: <2 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 40 mg ga ingen symptomer (kliniske studier).
 Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere, J05A F (utvid) 
J05A F11
Telbivudin
 Toksisitet: Barn: <1,2 g forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere, J05A F (utvid) 
J05A F13
Tenofoviralafenamid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere, J05A F (utvid) 
J05A G
Ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Forventer lav akutt toksisitet. Se de enkelte virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Svimmelhet, hodepine og somnolens. Kvalme, magesmerter og diaré. Ev. forvirring, agitasjon og hallusinasjoner og leverpåvirkning. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J05A G01
Nevirapin
 Toksisitet: Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 6 g ga ingen og 800-1800 mg i flere dager ga lett til moderat forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere, J05A G (utvid) 
J05A G03
Efavirenz
 Toksisitet: <600 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,2 g i flere dager ga lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere, J05A G (utvid) 
J05A G04
Etravirin
 Se Ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere, J05A G (utvid) 
J05A G05
Rilpivirin
 Se Ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere, J05A G (utvid) 
J05A H
Neuramidasehemmere
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Forventer lav akutt toksisitet. Se de enkelte virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: GI-symptomer, hodepine, svimmelhet og ev. leverpåvirkning. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J05A H01
Zanamivir
 Se Neuramidasehemmere, J05A H (utvid) 
J05A H02
Oseltamivir
 Toksisitet: Barn: <300 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1 g ga ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Neuramidasehemmere, J05A H (utvid) 
J05A P
Antivirale midler for behandling av HCV-infeksjoner
J05A P01
Ribavirin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Nukleosider og nukleotider, ekskl. revers transkriptasehemmere, J05A B (utvid) 
J05A P05
Simeprevir
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 400 mg daglig i 5 dager eller enkeltdose på 600 mg til friske ga ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere, J05A E (utvid) 
J05A P07
Daklatasvir
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Enkeltdoser på 200 mg og 100 mg daglig i inntil 14 dager har vært tolelert godt.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J05A P08
Sofosbuvir
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 1200 mg til friske ga ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ev. hemodialyse.
J05A P09
Dasabuvir
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdose på 2 g til friske har vært godt tolerert.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J05A P51
Ledipasvir og sofosbuvir
 For sofosbuvir se J05A P08 (utvid) 
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser av ledipasvir. Voksne: 120 mg 2 ganger daglig i 10 dager har vært godt tolerert.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J05A P53
Ombitasvir, paritaprevir og ritonavir
 For ritonavir se J05A E03 (utvid) 
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser av ombitasvir og paritaprevir.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J05A P54
Elbasvir og grazoprevir
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J05A P56
Velpatasvir og voksilaprevir
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 500 mg velpatasvir og 900 mg voksilaprevir ga ingen symptomer.
 Klinikk: Velpatasvir: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Voksilaprevir: Diaré, kvalme, hodepine og forsterkning av andre rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J05A P57
Glekaprevir
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J05A R
Antivirale midler for behandling av hiv-infeksjoner, kombinasjoner
J05A R09
Emtricitabin, tenofovirdisoproksil, elvitegravir og kobicistat
 Se Emtricitabin, J05A F09 (utvid)  og Tenofovirdisoproksil, J05A F07 (utvid) . For elvitegravir og kobicistat: Begrenset erfaring med forgiftninger.
J05A R20
Emtricitabin, tenofoviralafenamid og biktegravir
 Se Emtricitabin, J05A F09 (utvid)  og og Tenofovirdisoproksil, J05A F07 (utvid) . For biktegravir: Begrenset erfaring med forgiftninger.
J05A R24
Doravirin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere, J05A G (utvid) 
J05A X
Andre antivirale midler
J05A X07
Enfuvirtide
 Begrenset erfaring med overdoseringer. Se ev. Proteasehemmere, J05A E (utvid) 
J05A X08
Raltegravir
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <800 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Begrenset erfaring, se ev. Proteasehemmere, J05A E (utvid) . Kaliumsaltet av virkestoffet kan gi hyperkalemi ved store doser. Har gitt myokardinfarkt i kliniske studier.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Vurder å følge elektrolytter og EKG.
J05A X09
Maraviroc
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <300 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Begrenset erfaring, se ev. Proteasehemmere, J05A E (utvid) . Kvalme og hypotensjon er vanlig. Myokardinfarkt er rapportert. Ev. EKG-forandringer.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Vurder å følge EKG.
J05A X12
Dolutegravir
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Enkeltdoser på 250 mg til friske ga ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J06
Immunsera og immunglobuliner
J06B
Immunglobuliner
J06B B
Spesifikke immunglobuliner
J06B B21
Bezlotoksumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 20 mg/kg ble godt tolerert i kliniske studier.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.