Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


V03A B
Midler mot forgiftninger
V03A B17
Metyltioniniumklorid
V03A B17
Metyltioniniumklorid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Doser fra ca. 7 mg/kg i.v. til personer uten methemoglobinemi ga moderat forgiftning.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Hemolytisk anemi er rapportert ved tilfeller av overdosering hos pasienter som behandles for methemoglobinemi.
 
Behandling: Kontroll av methemoglobin og hemolyse hos risikopasienter og pasienter med kliniske tegn på cyanose. Ved behandlingskrevende methemoglobinemi gi 100% oksygen. Følg EKG. Øvrig symptomatisk behandling. Kontakt Giftinformasjonen ved alvorlig forgiftning.
V03A B21
Kaliumjodid
V03A B21
Kaliumjodid
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Voksne: 10 g natriumjodid i.v. ga ingen symptomer. Gjentatte eksponeringer gir betydelig høyere toksisitet.
 
Klinikk: Akutte inntak gir som regel kun lette symptomer som milde GI-symptomer. Hyperkalemi er teoretisk mulig ved store inntak, spesielt hos små barn (kaliumandelen i virkestoffet er ca. 24% eller 240 mg/g kaliumjodid). Gjentatte eksponeringer gir fare for jodisme og tyreoideaforstyrrelser. Ikke-doseavhengige allergiske- og overømfintlighetsreaksjoner som hudutslett, bronkokonstriksjon, leddsmerter og angioødem er rapportert.
 
Behandling: De fleste akutte inntak kan sees an hjemme. Drikke er anbefalt. Til sykehus ved behandlingstrengende bivirkninger eller fare for hyperkalemi.
V03A B30
Naltrekson
V03A B30
Naltrekson
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet. Økt risiko ved nedsatt leverfunksjon. Barn: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Friske frivillige har tatt 800 mg daglig i 7 dager uten forgiftningssymptomer. Kan utløse abstinens hos opioidavhengige (antagonisteffekt).
 
Klinikk: Tretthet, tremor, takykardi, GI-symptomer og ev. miose. Ved alvorlig forgiftning kramper, ev. økte leverenzymer og CNS- og respirasjonsdepresjon.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
V03A B37
Idarusizumab
V03A B37
Idarusizumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 8 g til friske personer ga i kliniske studier ingen forgiftning.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
V03A C
Jernbindende stoffer
V03A C02
Deferipron
V03A C02
Deferipron
 
Begrenset erfaring med overdoser.
V03A C03
Deferasiroks
V03A C03
Deferasiroks
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 40 mg/kg som enkeltdose ga ingen symptomer. 80 mg/kg ga lett forgiftning.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
V03A E
Midler mot hyperkalemi og hyperfosfatemi
V03A E01
Polystyrensulfonat
V03A E01
Polystyrensulfonat
 
Toksisitet: Relativt lav akutt toksisitet. Virker som ionebytter lokalt i tarmen (reduserer opptak av kationer). Små barn (lav kroppsvekt) vil ha økt risiko.
 
Klinikk: Elektrolyttforstyrrelser, spesielt hypokalemi, ved gjentatte eksponeringer.
 
Behandling: Enkeltinntak kan oftest sees an hjemme. Ved gjentatte inntak mål og følg elektrolytter.
V03A E02
Sevelamer
V03A E02
Sevelamer
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Absorberes ikke.
 
Klinikk og behandling: Lite aktuelt.
V03A E03
Lantankarbonathydrat
V03A E03
Lantankarbonathydrat
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Minimal absorpsjon.
 
Klinikk: Kvalme og hodepine.
 
Behandling: Lite aktuelt. Ev. symptomatisk behandling.
V03A E05
Sukrojern(III)oksyhydroksid
V03A E05
Sukrojern(III)oksyhydroksid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav absorbsjon og lav akutt toksisitet. Jern kan frigis, men maks. ca. 1% (5 mg/tablett). Voksne: 3000 mg ga ingen symptomer ved kliniske forsøk.
 
Klinikk: Begrenset erfaring. Ev. forsterkning av rapporterte bivirkninger. Ved svært store inntak, se Jern II-verdig, orale preparater, B03A A
 
Behandling: Vanligvis ikke nødvendig. Ved svært store inntak, se Jern II-verdig, orale preparater, B03A A
V03A E09
Patiromer
V03A E09
Patiromer
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Binder kalium i mage-tarm.
 
Klinikk: Hypokalemi.
 
Behandling: Ventrikkelskylling sjelden indisert. Vurder å måle s-kalium. Symptomatisk behandling.
V03A E10
Natriumzirkoniumsyklosilikat
V03A E10
Natriumzirkoniumsyklosilikat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Binder kalium i mage-tarm.
 
Klinikk: Hypokalemi.
 
Behandling: Ventrikkelskylling sjelden indisert. Vurder å måle s-kalium. Symptomatisk behandling.
V03A F
Midler som motvirker toksisitet av cytostatika
V03A F-
Dinatriumevofolinat
V03A F-
Dinatriumevofolinat
 
Se Folsyre, B03B B01
V03A F03
Kalsiumfolinat
V03A F03
Kalsiumfolinat
 
Se Folsyre, B03B B01
V03A F04
Kalsiumlevofolinat
V03A F04
Kalsiumlevofolinat
 
Se Folsyre, B03B B01