Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


L01B A
Folsyreanaloger
L01B A
Folsyreanaloger
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Økt risiko ved nedsatt nyrefunksjon.
 
Klinikk for gruppen: Benmargsdepresjon er hovedproblemet. Vær oppmerksom på lang latenstid (5-9 dager). Sannsynlig med forsterkning av bivirkninger som endring av blodbildet, slimhinnepåvirkning, reversibel leverskade, nyrepåvirkning, CNS-effekter og økt infeksjonsfare.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Kalsiumfolinat i.v. er indisert ved fare for alvorlig forgiftning. Symptomatisk behandling og lang observasjonstid/oppfølging. Følg blodbildet, lever- og nyrefunksjonen.
L01B A01
Metotreksat
L01B A01
Metotreksat
 
Toksisitet: Høy toksisitet ved små inntak flere dager på rad, eller ved enkelteksponeringer hvis den eksponerte har risikofaktorer (særlig nyresvikt). Flere dødsfall har forekommet. Daglig inntak av metotreksat i 3 påfølgende dager eller mer kan gi alvorlig forgiftning. Laveste kjente dose til voksne som har gitt dødsfall, er 2 mg daglig i 6 dager og 2,5 mg hver 12. time i 6 dager. Økt risiko ved bl.a. redusert nyrefunksjon, interaksjoner, folatmangel, leversvikt, infeksjon, Downs syndrom, hypoalbuminemi, underernæring og høy alder. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen. Barn og voksne: Selv store perorale enkeltdoser forventes ikke å gi forgiftning hvis den eksponerte ikke har risikofaktorer, kontakt Giftinformasjonen for hjelp til vurdering. Ved enkeltdose er motgift (folinsyre/levofolinsyre) bare indisert ved massive overdoser eller hvis den eksponerte har risikofaktorer. Dobbel terapeutisk dose eller dose tatt 2 påfølgende dager ved lavdoseterapi, krever ingen tiltak.
 
Klinikk: Vær oppmerksom på lang latenstid (5-9 dager) før uttalt forgiftningsklinikk oppstår. Lett forgiftning gir reversibel leverpåvirkning, lettere endringer i blodbildet, slimhinnepåvirkning og økt infeksjonsfare. Alvorlig forgiftning gir uttalt immunsuppresjon med oliguri, feber, uttalte slimhinneskader, hemorragisk enteritt, nyreskade, sjokk, hudinfeksjoner og pancytopeni. Infeksjoner kan opptre sent i forløpet. Sepsis er ofte dødsårsak.
 
Behandling: Ventrikkeltømming kun kort tid etter inntak av massive doser. Kull anbefales ikke. Antidot (folinsyre) peroralt. Hydrering og alkalinisering av urinen (pH 7-8). Ved indikasjon gi folinsyre (kalsiumfolinat) eller levofolinsyre (dinatriumlevofolinat) i.v. som antidot så tidlig som mulig. Merk at folsyre ikke er effektivt som antidot. Behandling kan være nødvendig i mange dager. Symptomatisk behandling og lang observasjonstid/oppfølging. Følg blodbildet, lever- og nyrefunksjonen. Mål serumkonsentrasjonen av metotreksat etter 12, 24 og 48 timer og videre daglige målinger til konsentrasjonen er <0,01 μmol/liter.
L01B A03
Raltitreksed
L01B A03
Raltitreksed
 
Se Folsyreanaloger, L01B A. Økt risiko også ved nedsatt leverfunksjon.
L01B A04
Pemetreksed
L01B A04
Pemetreksed
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Folsyreanaloger, L01B A
L01B B
Purinanaloger
L01B B
Purinanaloger
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk for gruppen: Benmargsdepresjon er hovedproblemet (fra 2-3 døgn). Infeksjonsfare. Kvalme, brekninger og diaré initialt (kan bli kraftige symptomer med ulcerasjon av slimhinnen). Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (få perorale preparater i denne gruppen). Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01B B02
Merkaptopurin
L01B B02
Merkaptopurin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Relativt høy toksisitet. Toksisk effekt større ved gjentatte doser enn ved høy enkeltdose. Interaksjoner kan gi økt risiko ved overdose (spesielt allopurinol). Barn: <2,5 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Dobbel terapeutisk dose hos voksne kan sees an hjemme, men behandlende lege bør kontaktes angående videre medisinering.
 
Klinikk og behandling: Se Purinanaloger, L01B B. I tillegg leverskade.
L01B B03
Tioguanin
L01B B03
Tioguanin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring ved akutte overdoser. Absorpsjonsgraden varierer. Økt risiko ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Toksisk dose ca. 2-3 mg/kg. Barn: <40 mg forventes ikke akutt forgiftning. Kull anbefales ved alle inntak hos barn. Voksne: 480 mg ga benmargsdepresjon, kvalme og brekninger.
 
Klinikk: Benmargsdepresjon etter latenstid. Kvalme og brekninger initialt. Lever- og nyrepåvirkning. Ev. hjertetoksisitet. Forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging. Følg lever- og nyrefunksjonen.
L01B B04
Kladribin
L01B B04
Kladribin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Lymfopeni. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Hematologisk oppfølging. Symptomatisk behandling.
L01B B05
Fludarabin
L01B B05
Fludarabin
 
Se Purinanaloger, L01B B. I tillegg CNS-påvirkning som kan være forsinket (f.eks. forvirring, irreversible synsforstyrrelser, parestesier og koma).
L01B B06
Klofarabin
L01B B06
Klofarabin
 
Se Purinanaloger, L01B B
L01B B07
Nelarabin
L01B B07
Nelarabin
 
Se Purinanaloger, L01B B. Alvorlige nevrologiske effekter rapportert.
L01B C
Pyrimidinanaloger
L01B C
Pyrimidinanaloger
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk for gruppen: Benmargsdepresjon (kan ha bifasisk forløp) er hovedproblemet. Kvalme, magesmerter, brekninger, diaré, forstoppelse og ev. ulcerasjon. CNS-effekter. Hjerte- og sirkulasjonspåvirkning. Ev. leverskade. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (få perorale preparater i denne gruppen). Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01B C01
Cytarabin
L01B C01
Cytarabin
 
Se Pyrimidinanaloger, L01B C
L01B C02
Fluorouracil
L01B C02
Fluorouracil
 
Se Pyrimidinanaloger, L01B C
L01B C05
Gemcitabin
L01B C05
Gemcitabin
 
Se Pyrimidinanaloger, L01B C
L01B C06
Kapecitabin
L01B C06
Kapecitabin
 
Se Pyrimidinanaloger, L01B C
L01B C07
Azacitidin
L01B C07
Azacitidin
 
Se Pyrimidinanaloger, L01B C
L01B C08
Decitabin
L01B C08
Decitabin
 
Se Pyrimidinanaloger, L01B C
L01B C53
Tegafur, kombinasjoner
L01B C53
Tegafur, kombinasjoner
 
Se Pyrimidinanaloger, L01B C
L01B C59
Trifluridin og tipiracil
L01B C59
Trifluridin og tipiracil
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Pyrimidinanaloger, L01B C