Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


C01B
Antiarytmika, klasse I og III
 
Se også C07A A og C07A B
C01B A
Antiarytmika, klasse IA
C01B A03
Disopyramid
C01B A03
Disopyramid
 
Toksisitet: Smalt terapeutisk vindu. Store individuelle variasjoner. Barn: Til sykehus. Voksne: I et stort materiale var gjennomsnittlig toksisk dose for voksne 1,5 g, men 2 g til 16-åring ga svært alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Hovedproblemet ved alvorlige forgiftninger er myokarddepresjon og arytmier: Hjertesvikt, hypotensjon og kardiogent sjokk. Breddeøkt QRS-kompleks, forlenget QT-tid, AV-blokk, VES, ventrikkeltakykardi («torsades de pointes»), ventrikkelflimmer og asystole. Ellers forekommer kvalme, magesmerter, metabolsk acidose, hypokalemi eller hyperkalemi, motorisk uro, agitasjon og hallusinasjoner. Kramper, koma og respirasjonsdepresjon ved alvorlige forgiftninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder ny dose kull etter 4 timer. Korriger syre/base-, væske- og elektrolyttforstyrrelser (særlig kaliumnivået). Kontinuerlig EKG-overvåkning. Vurder natriumbikarbonatinfusjon ved breddeøkt QRS-kompleks. Magnesiumsulfat i.v. og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Vurder insulin-glukose ved hjertevikt. Ved sirkulasjonsstans kan gjenoppliving over flere timer være indisert. Vurder temporær bruk av ECMO eller hjerte-/lungemaskin. Symptomatisk behandling.
C01B B
Antiarytmika, klasse IB
C01B B02
Meksiletin
C01B B02
Meksiletin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Ligner lidokain. Voksne: 4,4 g ga letal, 5,4 g ga lett og 18 g ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Amider N01B B
C01B C
Antiarytmika, klasse IC
C01B C04
Flekainid
C01B C04
Flekainid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: Til sykehus. Voksne: 1,5 g ga svært alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Svimmelhet, synsforstyrrelser, hodepine og somnolens. Kvalme. Forlenget PQ- og QT-tid, breddeøkt QRS-kompleks, bradykardi, AV-blokk, asystole, ventrikkeltakykardi og hjertesvikt. Ev. respirasjonsdepresjon.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Korrigering av syre/base-, væske- og elektrolyttforstyrrelser. Kontinuerlig EKG-overvåkning. Vurder natriumbikarbonatinfusjon ved breddeøkt QRS-kompleks. Magnesiumsulfat i.v. og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Vurder insulin-glukose, ECMO eller hjerte-/lungemaskin. Ved sirkulasjonsstans kan gjenoppliving over flere timer være indisert. Øvrig symptomatisk behandling.
C01B D
Antiarytmika, klasse III
C01B D01
Amiodaron
C01B D01
Amiodaron
 
Toksisitet: Barn: Til sykehus. Voksne: 2,6 og 6 g ga lett til moderat forgiftning.
 
Klinikk: Hodepine, svimmelhet og somnolens. AV-blokk, bradykardi, hypotensjon, forlenget QT-tid, arytmier og hjertesvikt. Kvalme.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Kontinuerlig EKG-overvåkning. Magnesiumsulfat i.v. og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Vurder insulin-glukose, ECMO eller hjerte-/lungemaskin. Ved sirkulasjonsstans kan gjenoppliving over flere timer være indisert. Øvrig symptomatisk behandling.
C01B D05
Ibutilid
C01B D05
Ibutilid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se ev. Amiodaron, C01B D01 eller kontakt Giftinformasjonen.
C01B D07
Dronedaron
C01B D07
Dronedaron
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se ev. Amiodaron, C01B D01 eller kontakt Giftinformasjonen.
C01B G
Andre antiarytmika, klasse I og III
C01B G11
Vernakalant
C01B G11
Vernakalant
 
Begrenset erfaring med overdoser.