Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

B
BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER
B01
Antitrombotiske midler
B01A
Antitrombotiske midler
B01A A
Vitamin K-antagonister
B01A A01
Dikumarol
 Toksisitet: Tildels dårlig korrelasjon mellom inntatt mengde og koagulasjonspåvirkning. Barn: 40-80 mg til 3-åring ga etter ventrikkeltømming koagulasjonspåvirkning. 60 mg til 1,5-åring ga etter ventrikkeltømming ingen koagulasjonspåvirkning. Voksne: 800 mg og 6 g ga behandlingstrengende koagulasjonspåvirkning.
 Klinikk og behandling: Se Warfarin, B01A A03 (utvid) 
B01A A02
Fenindion
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Tildels dårlig korrelasjon mellom inntatt mengde og koagulasjonspåvirkning.
 Klinikk og behandling: Se Warfarin, B01A A03 (utvid) . Kan i tillegg gi alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner og medføre misfarging av urin.
B01A A03
Warfarin
 Toksisitet: Økt toksisitet ved gjentatte overdoser, ved leversvikt, hos terapeutiske brukere eller hos spedbarn (<6 måneder). Tildels dårlig korrelasjon mellom inntatt mengde og koagulasjonspåvirkning. Barn: <0,5 mg/kg forventes ingen eller mild INR-stigning. 4,4 mg/kg ga koagulasjonspåvirkning (etter kull og K1-vitaminbehandling). Voksne (ikke-brukere): Toksisk dose er ca. 0,5 mg/kg. 600 mg ga betydelig koagulasjonspåvirkning. Lav terskel for INR-kontroll (etter 1-2 døgn) hos terapeutiske brukere etter inntak av mer enn dobbel terapeutisk dose.
 Klinikk: Koagulasjonsforstyrrelser som gir blødninger, er hovedproblemet og opptrer vanligvis 24-48 timer etter inntak, men blødningene kan også opptre senere. Eksempler er slimhinneblødning, hematuri, GI- og intrakraniell blødning. Rask INR-stigning indikerer alvorlig forgiftning.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved mistanke om inntatt toksisk dose, følg INR daglig (ev. poliklinisk) i 72 timer. Hvis INR er normal etter 72 timer, forventes ingen forgiftning. Ved rask INR-stigning eller koagulasjonsforstyrrelser gi vitamin K1 i.v. ev. p.o. Vurder vitamin K1 ved sikre store inntak. Juster mengden (1-10 mg) og varigheten av behandlingen etter INR. Utvis spesiell forsiktighet med behandling av vitamin K1 til terapeutiske brukere av warfarin (særlig ved mitralventil). Lav terskel for å konferere med hematolog eller Giftinformasjonen. Ved blødning vurder å tilføre koagulasjonsfaktorer (konsentrat eller virusinaktivert plasma). Øvrig symptomatisk behandling.
B01A B
Heparingruppen
B01A B01
Heparin
 Toksisitet: Individuelle variasjoner. Voksne: 125 000 IE i.v. i løpet av 6 timer ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Blødninger er hovedproblemet. Ev. trombocytopeni. Pga. kort halveringstid er varigheten av blødningsrisikoen kort (timer).
 Behandling: Følg og vurder blødningsrisikoen (APTT ev. anti-Xa). Vurder å konferere med hematolog. Vurder protamin i.v. ved store mengder eller alvorlige blødninger. Symptomatisk behandling.
B01A B02
Antitrombin III
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Se ev. Heparin, B01A B01 (utvid) 
B01A B04
Dalteparin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Se ev. Heparin, B01A B01 (utvid) 
B01A B05
Enoksaparin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Se ev. Heparin, B01A B01 (utvid) 
B01A B09
Danaparoid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Se ev. Heparin, B01A B01 (utvid) 
B01A B10
Tinzaparin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Se ev. Heparin, B01A B01 (utvid) 
B01A C
Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Blødninger er hovedrisikoen. Andre symptomer er kvalme, brekninger, diaré, forvirring, agitasjon, CNS-depresjon, hypotensjon, takykardi, blodforandringer, metabolsk acidose og ev. leverpåvirkning.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Pga. blødningstendens vil kull alene oftest være mest hensiktsmessig. Symptomatisk behandling.
B01A C04
Klopidogrel
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <75 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Ca. 1 g ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin, B01A C (utvid) 
B01A C05
Tiklopidin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <250 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 10 g ga meget alvorlig forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin, B01A C (utvid) 
B01A C07
Dipyridamol
 Toksisitet: Økt risiko ved hjertesykdom. Barn: 37,5 mg til 2-åring ga lett, mens 75-200 mg til barn 1-3 år ga etter kull ingen forgiftning. Voksne: 2,8 g (i løpet av 1 døgn) og 1 g ga ingen, mens 1,75 g og 5 g ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Hodepine, ansiktsrødme, svette, svimmelhet, kvalme, uro, takykardi, hypotensjon, arytmier, angina pectoris, koma, takypné, bronkospasme (astma), respirasjonsdepresjon, blødninger, forlenget blødningstid og gulfarging av urin og hud.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
B01A C11
Iloprost
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Normaldose (0,1 mg i 500 ml) infundert over få minutter istedenfor 6 timer ga koma og uttalt hypotensjon.
 Klinikk: Hypotensjon (vasodilatasjon), hodepine, flushing, kvalme, oppkast og diaré. Ev. hypertensjon, bradykardi, takykardi eller smerter i ben eller rygg. Ved peroralt inntak lokalirritasjon.
 Behandling: Avbryt behandlingen. Symptomatisk behandling.
B01A C16
Eptifibatid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Seponering er oftest tilstrekkelig grunnet relativt kort halveringstid. Se ev. Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin, B01A C (utvid) 
B01A C21
Treprostinil
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Injeksjon av 150 000 ng/kg til 10-åring ga lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin, B01A C (utvid) . Hudrødme og hodepine er i tillegg beskrevet.
B01A C22
Prasugrel
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin, B01A C (utvid) 
B01A C24
Tikagrelor
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdoser på inntil 900 mg har vært godt tolerert.
 Klinikk og behandling: Se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin, B01A C (utvid) . I tillegg risiko for hjertepåvirkning. Følg EKG ved store doser.
B01A C25
Kangrelor
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin, B01A C (utvid) . Kort halveringstid (3-6 minutter) gir gjenopprettet blodplateaggregasjon innen 60 minutter etter seponering.
B01A C27
Seleksipag
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 3,2 mg har gitt lette symptomer. Estimert toksisk dose er ca. 70 μg/kg (voksne og barn).
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
B01A D
Enzymer
B01A D01
Streptokinase
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 1,5 millioner IE (i løpet av 10 minutter) ga ingen forgiftning.
 Klinikk: Blødning, vasodilatasjon, feber, kvalme, ev. overfølsomhetsreaksjoner.
 Behandling: Vurder traneksamsyre og tilførsel av koagulasjonsfaktorer (plasma eller konsentrat). Vurder å konferere med hematolog. Symptomatisk behandling.
B01A D02
Alteplase (human plasminogen aktivator)
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se ev. Streptokinase, B01A D01 (utvid) 
B01A D04
Urokinase
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se ev. Streptokinase, B01A D01 (utvid) 
B01A E
Direkte trombinhemmere
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Økt risiko ved betydelig nedsatt nyrefunksjon (lepirudin, bivalirudin og dabigatraneteksilat).
 Klinikk for gruppen: Blødninger er hovedproblemet
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (dabigatran). Vurder idarusizumab ved alvorlige blødninger forårsaket av dabigatran. Symptomatisk behandling. Vurder ev. hemodialyse/hemofiltrasjon ved betydelige overdoser (lepirudin, bivalirudin og dabigatran).
B01A  E02
Lepirudin
 Se Direkte trombinhemmere, B01A E (utvid) 
B01A E03
Argatroban
 Se Direkte trombinhemmere, B01A E (utvid) 
B01A E06
Bivalirudin
 Toksisitet: Voksne: 10 ganger terapeutisk dose og bolusdose på 7,5 mg/kg ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Direkte trombinhemmere, B01A E (utvid) 
B01A E07
Dabigatraneteksilat
 Toksisitet: Barn: <110 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Direkte trombinhemmere, B01A E (utvid) 
B01A F
Direkte faktor Xa-hemmere
B01A F01
Rivaroksaban
 Toksisitet: Barn: <5 mg forventes ingen eller lette effekter. Voksne: Enkeltdoser på 80 mg ga i kliniske studier ingen symptomer. Enkeltdose på 600 mg ga ingen symptomer.
 Klinikk: Blødninger er hovedproblemet.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
B01A F02
Apiksaban
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 25 mg 2 ganger daglig i 7 dager og 50 mg daglig i 3 dager til friske personer ga ingen symptomer.
 Klinikk: Blødninger er hovedproblemet.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
B01A F03
Edoksaban
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Blødninger er hovedproblemet.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
B01A X
Andre antitrombotiske midler
B01A X01
Defibrotid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Økt blødningsrisiko er hovedproblemet.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
B01A X05
Fondaparinuks
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Økt blødningsrisiko er hovedproblemet.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
B01A X07
Kaplasizumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Økt blødningsrisiko er hovedproblemet.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
B02
Antihemoragika
B02A
Antifibrinolytika
B02A A
Aminosyrer
B02A A02
Traneksamsyre
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet gitt peroralt. Feiladministrering intratekalt og spinalt har vært letalt. Barn: <1000 mg forventes ingen symptomer. Voksne: 37 g ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning.
 Klinikk: Svimmelhet, hodepine, kvalme, hypotensjon, myopati og ev. økt tromboserisiko.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
B02B
Vitamin K og andre hemostatika
B02B X
Andre systemiske hemostatika
B02B X06
Emicizumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Anbefaler behandling og oppfølging i samråd med behandlende lege.
B03
Midler mot anemi
B03A
Jernpreparater
B03A A
Jern II-verdig, orale preparater
 Toksisitet for gruppen: Barn og voksne: <10 mg/kg forventes ingen, 10-30 mg/kg forventes lett, 30-60 mg/kg forventes moderat og >60 mg/kg forventes alvorlig forgiftning.
 Klinikk for gruppen: Symptomer fra mage/tarm opptrer oftest innen 6 timer, men utviklingen av en alvorlig forgiftning skjer i løpet av 12-48 timer. GI-symptomer kan bli uttalte: Magesmerter, kvalme, brekninger, diaré og ev. tarmperforasjon. Alvorlig forgiftning vil utvikles gradvis: Dehydrering, metabolsk acidose, sirkulasjonssvikt, koma, leversvikt, hypoglykemi, ev. nyre- og lungepåvirkning. Risiko for sekveler bl.a. pga. skade i mage/tarm ved alvorlig forgiftning.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming hvis indisert. Abdominalrøntgen kan bekrefte inntak av uløste jerntabletter. Vurder tarmskylling ved betydelige mengder jernpreparater i tarmen. Måling av serumjern etter 4-6 timer, ev. 8 timer (depot) anbefales. Etter dette vil verdien korrelere dårligere med alvorlighetsgrad. Måling av jernbindingskapasiteten (TIBC) har liten verdi. Vurder å gi i.v. væske. Følg syre-/basestatus, blodgasser og leverfunksjonen. Antidotbehandling med deferoksamin er indisert ved vurdert fare for/etablert alvorlig klinikk, ev. S-jern >90 μmol/liter. Ved alvorlig forgiftning er det viktig å gi deferoksamin tidlig. Øvrig symptomatisk behandling.
B03A A02
Ferrofumarat
 Se Jern II-verdig, orale preparater, B03A A (utvid) 
B03A A03
Ferroglukonat
 Se Jern II-verdig, orale preparater, B03A A (utvid) 
B03A A07
Ferrosulfat
 Se Jern II-verdig, orale preparater, B03A A (utvid) 
B03A C
Jern III-verdig, injeksjonspreparater
 Begrenset erfaring med overdoser. Injisert jern har høyere biotilgjengelighet enn perorale preparater (dvs. lavere toksiske doser). Se ev. Jern II-verdig, orale preparater B03A A (utvid) . Forventer mindre uttalte GI-symptomer.
B03A C-
Ferumoksytol
 Se Jern III-verdig, injeksjonspreparater, B03A C (utvid) 
B03A C02
Ferrioksidsakkarat
 Se Jern III-verdig, injeksjonspreparater, B03A C (utvid) 
B03A C06
Ferrioksiddekstrankompleks
 Se Jern III-verdig, injeksjonspreparater, B03A C (utvid) 
B03B
Vitamin B12 og folsyre
B03B A
Vitamin B12 (Cyanokobalamin og analoger)
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet (både peroral og parenteral).
 Klinikk: Forventer ingen eller ev. milde symptomer.
 Behandling: Ev. symptomatisk behandling.
B03B B
Folsyre og derivater
B03B B01
Folsyre
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet.
 Klinikk: Forventer ingen eller ev. milde symptomer.
 Behandling: Ev. symptomatisk behandling.
B06
Andre hematologiske midler
B06A
Andre hematologiske midler
B06A A
Enzymer
B06A A55
Streptokinase, kombinasjoner
 Se Streptokinase, B01A D01 (utvid) . Streptodornase har lav akutt toksisitet og lite effekt på friskt vev. Inaktiveres i mage-tarmkanalen.
B06A C01
C1-hemmer
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Mulige symptomer er reaksjoner på injeksjonsstedet, hypertermi, trombose, allergiske eller anafylaktoide reaksjoner.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
B06A C02
Icatibant
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 8 ganger terapeutisk dosering ga forbigående og lette bivirkninger.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
B06A C04
Conestat alfa
 Begrenset erfaring med overdoser.
B06A C05
Lanadelumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.