Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


N01A F
Barbiturater, usammensatte preparater
N01A F03
Tiopental
N01A F03
Tiopental
 
Toksisitet: Høy toksisitet. Korttidsvirkende barbiturat.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Gir vevsirritasjon, smerte og nekrose ved eks. ekstravasal eksponering.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
N01A H
Opioidanestetika
N01A H02
Alfentanil
N01A H02
Alfentanil
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Relativt kort virketid. Høypotent opioidanalgetikum.
 
Klinikk og behandling: Se Fentanyl, N02A B03
N01A H03
Sufentanil
N01A H03
Sufentanil
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Relativt kort virketid. Høypotent opioidanalgetikum.
 
Klinikk og behandling: Se Fentanyl, N02A B03
N01A H06
Remifentanil
N01A H06
Remifentanil
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Relativt kort virketid. Høypotent opioidanalgetikum.
 
Klinikk og behandling: Se Fentanyl, N02A B03
N01A X
Andre generelle anestetika
N01A X03
Ketamin
N01A X03
Ketamin
 
Toksisitet: Dissosiativt anestetikum. Misbrukspotensiale. Lav peroral biotilgjengelighet. Betydelig CNS-påvirkning selv ved lave (subterapeutiske) doser. Virkning (injeksjon) etter 5-10 minutter og varighet ca. 60 minutter.
 
Klinikk: Psykedeliske effekter er hovedproblemet. Hallusinasjoner, hukommelsestap, nedsatt vurderingsevne, endret oppfatning av omgivelsene, aggresjon, schizofrenilignende reaksjoner, ataksi og motorisk uro. I tillegg GI-symptomer, takykardi og lett hypertensjon. Ved alvorlig forgiftning kramper, forhøyet intrakranielt trykk, ev. respirasjonsdepresjon og hjertestans.
 
Behandling: Symptomatisk behandling. Rolige omgivelser og tilsyn. Sedasjon med benzodiazepiner ved behov.
N01A X10
Propofol
N01A X10
Propofol
 
Toksisitet: Korttidsvirkende anestesimiddel. Lav peroral biotilgjengelighet. I.v. injeksjon gir effekt etter 30 sekunder og varighet 5-10 minutter. Rapportert alvorlige forgiftninger ved terapeutiske doser.
 
Klinikk: CNS-depresjon. Hypotensjon og respirasjonsdepresjon, spesielt ved raskt tilførsel. Smerter ved injeksjonsstedet. «Propofolinfusjonssyndrom» spesielt hos barn eller ved langvarig anestesi og/eller høye doser: Metabolsk acidose, bradyarytmier, rabdomyolyse, hyperkalemi, hyperlipidemi, akutt nyresvikt, ketonuri og hjertesvikt.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
N01A X14
Esketamin
N01A X14
Esketamin
 
Toksisitet: Se Ketamin, N01A X03, men esketamin er mer potent (s-racemat av ketamin).
 
Klinikk og behandling: Se Ketamin, N01A X03