Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


P01B A
Aminokinoliner
P01B A
Aminokinoliner
 
Toksisitet for gruppen: Smal terapeutisk bredde. Individuelle variasjoner. Barn er spesielt følsomme. Se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Livstruende forgiftning kan oppstå innen den første timen etter inntak. Hovedproblemet er hjertetoksisiteten, og forløpet kan være dramatisk og klinikken nærmest behandlingsresistent. Hypotensjon og hypokalemi er vanlig. Breddeøkt QRS-kompleks, forlenget QT-tid, bradyarytmi, AV-blokk, ventrikkeltakykardi, «torsades de pointes», asystole og kardiogent sjokk. Hodepine, svimmelhet, tretthet, synsforstyrrelser, kvalme og oppkast kommer ofte først, men hjertestans kan være første symptom. Andre symptomer er uro, eksitasjon, kramper, koma, hjerneødem, hypokalsemi, metabolsk acidose, hypoglykemi, apné, respirasjonsdepresjon og ev. lungeødem. Dersom ingen symptomer opptrer innen 6 timer etter inntak, er det liten fare for alvorlig forgiftning.
 
Behandling for gruppen: Før sykehus: Ved sannsynlig forgiftning organiser rask transport til sykehus. Høy beredskap under transport. Vurder fremkalling av manuelle brekninger og kull snarest mulig. Brekkmiddel er kontraindisert. På sykehus: Høy beredskap for alvorlige kardiopulmonale fenomener. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Kontinuerlig EKG-overvåkning i minimum 6 timer, lengre ved symptomer. Høydose diazepaminfusjon ved hjertepåvirkning (hemmer opptak i kardiomyocyttene) eller sikkert stort inntak. Respirator ofte nødvendig. Gi adrenalininfusjon tidlig ved tegn på sirkulasjonssvikt. Korriger syre-, base-, væske- og elektrolyttforstyrrelser. Forsiktig korrigering av hypokalemi (redistribusjon). Unngå antiarytmika, særlig klasse IA. Vurder natriuminfusjon ved behandlingstrengende arytmier. Magnesiumsulfat i.v. og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Ved sirkulasjonsstans kan gjenoppliving over flere timer være indisert. Øvrig symptomatisk behandling. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen.
P01B A01
Klorokin
P01B A01
Klorokin
 
Toksisitet: Høy toksisitet. Barn: Alle inntak over øvre terapeutiske dosering er potensielt toksiske (>17 mg/kg klorokinfosfat). Alvorlig forgiftning >20 mg/kg klorokinfosfat (<1 tablett for små barn). Voksne: Toksisk dose er ca. 2,5 g klorokinfosfat (10 tabletter). >6,4 g klorokinfosfat forventes alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Aminokinoliner, P01B A
P01B A02
Hydroksyklorokin
P01B A02
Hydroksyklorokin
 
Toksisitet: Høy toksisitet. Barn: Alle inntak over øvre terapeutiske dosering er potensielt toksiske (>13 mg/kg hydroksyklorokinsulfat). Alvorlig forgiftning >16 mg/kg hydroksyklorokinsulfat (<1 tablett for små barn). 1 g til 3-åring ga letal forgiftning. Voksne: Toksisk dose ca. 2 g hydroksyklorokinsulfat (10 tabletter).
 
Klinikk og behandling: Se Aminokinoliner, P01B A
P01B A03
Primakin
P01B A03
Primakin
 
Begrenset erfaring med overdoser.
P01B B
Biguanider
P01B B01
Proguanil
P01B B01
Proguanil
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Barn: <300 mg forventes ingen eller lette symptomer. 3 g til 3-åring og 1 g til 14-åring ga lett til moderat forgiftning. Voksne: 7,5 g ga moderat forgiftning.
 
Klinikk: Magesmerter, kvalme og diaré. Lett svimmelhet og uro. Ev. nyrepåvirkning ved store doser.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
P01B B51
Proguanil, kombinasjoner
P01B B51
Proguanil, kombinasjoner
 
Se Proguanil, P01B B01. Atovakvon: Begrenset erfaring med overdoser. Symptomer: Se ev. bivirkninger i Felleskatalogteksten. Behandling: Symptomatisk.
P01B C
Metanolkinoliner
P01B C01
Kinin
P01B C01
Kinin
 
Toksisitet: Barn og hjertesyke spesielt følsomme. Store individuelle variasjoner. Barn: <250 mg forventes ingen eller lette symptomer. 1,75 g til 11/2-åring ga etter tidlig ventrikkeltømming moderat til alvorlig forgiftning. Voksne: 3 g ga alvorlig forgiftning og vedvarende synsskade.
 
Klinikk: Hovedproblemet er symptomer fra hjertet og øynene. Ved lett forgiftning kvalme, hodepine, svimmelhet, forvirring, tinnitus, nedsatt hørsel, synsforstyrrelser, hudrødme, feber og svette. Ved moderat til alvorlig forgiftning hypotensjon, breddeøkt QRS-kompleks, AV-blokk, ventrikulære arytmier («torsades de pointes»), asystoli og hjertesvikt. Alvorlig, ofte behandlingsresistent øyeskade. Total blindhet kan komme plutselig. Koma, kramper og respirasjonsdepresjon. Hypoglykemi og hypokalemi. Ev. nyrepåvirkning.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder gjentatt dose med kull etter 4 timer. Følg EKG. Unngå antiarytmika, særlig klasse IA. Vurder natriuminfusjon ved behandlingstrengende arytmier. Magnesiumsulfat i.v. og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Hjerte-/lungemaskin/ECMO vurderes ved sirkulasjonssvikt. Ved sirkulasjonsstans kan gjenoppliving over flere timer være indisert. Følg ev. øyeskade. Øvrig symptomatisk behandling.
P01B C02
Meflokin
P01B C02
Meflokin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <250 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,5 g og 2,5 g ga lett og 5,25 g i løpet av 6 dager ga moderat forgiftning.
 
Klinikk: Svimmelhet og kvalme er vanlig. Mydriasis, feber, eksitasjon, psykoser, forvirring, hallusinasjoner, kramper, bradykardi eller takykardi, VES og hypotensjon. Ev. dystoni, leverpåvirkning og hudutslett.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
P01B E
Artemisinin og derivater
P01B E03
Artesunat
P01B E03
Artesunat
 
Begrenset erfaring med overdoser.
P01B E52
Artemeter og lumefantrin
P01B E52
Artemeter og lumefantrin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Virkestoffene ligner kinin og klorokin, men er trolig mindre toksiske. Barn: <2 tabletter (tilsv. 50 mg artemeter og 240 mg lumefantrin) forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Forventer at hjertetoksisitet som forlenget QT-tid og arytmier er hovedproblemet ved alvorlig forgiftning. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.