Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

R
RESPIRASJONSORGANER
R01
Rhinologika
R01A
Rhinologika og andre preparater til lokal bruk i nesen
R01A A
Adrenergika, usammensatte preparater
 Toksisitet for gruppen: Spedbarn er spesielt følsomme. Individuelle variasjoner. Nasal eksponering innebærer betydelig større risiko for forgiftning enn ved peroral eksponering.
 Klinikk for gruppen: Symptomer kommer ofte innen 1 time. Uro, svimmelhet, skjelvinger, ulike grader av CNS-depresjon ned til koma, men også CNS-eksitasjon forekommer. Ev. kramper. Bradykardi (spesielt hos barn) og hypotensjon, men kan også gi takykardi og hypertensjon (spesielt initialt). Uregelmessig respirasjon. Mild hypotermi. Perifer vasokonstriksjon, kalde ekstremiteter.
 Behandling for gruppen: Kull hvis indisert. Brekkmiddel er kontraindisert. Diazepam ved kramper. Symptomatisk behandling.
R01A A05
Oksymetazolin
 Toksisitet: Nasal eksponering: Barn inntil 4 måneder: <50 µg (inntil 1 spray av 0,25 mg/ml) forventes ingen eller lette symptomer. Barn >4 måneder: <200 µg (inntil 2 sprayer av 0,5 mg/ml) forventes ingen eller lette symptomer. Peroralt inntak: Barn inntil 4 måneder: <2,5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn >4 måneder: <10 ml (uansett styrke) forventes ingen eller lette symptomer. Ved uttalte symptomer til sykehus.
 Klinikk og behandling: Se Adrenergika, usammensatte preparater, R01A A (utvid) 
R01A A07
Xylometazolin
 Toksisitet: Nasal eksponering: Barn inntil 4 måneder: <0,3 mg (inntil 2 sprayer av 1 mg/ml) forventes ingen eller lette symptomer. Barn >4 måneder: <0,8 mg (inntil 6 sprayer av 1 mg/ml) forventes ingen eller lette symptomer. Peroralt inntak: Barn inntil 4 måneder: <1 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn >4 måneder: <5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Ved uttalte symptomer til sykehus.
 Klinikk og behandling: Se Adrenergika, usammensatte preparater, R01A A (utvid) 
R01A C
Antiallergiske midler, ekskl. kortikosteroider
R01A C01
Natriumkromoglikat
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Absorberes i liten grad.
 Klinikk: Ev. kvalme og brekninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
R01A C02
Levokabastin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <0,5 mg (p.o. eller nasalt) forventes ingen eller lette symptomer. 0,1 mg nasalt til barn 6 måneder ga ingen symptomer.
 Klinikk: Trolig forsterkning av bivirkninger, som f.eks. tretthet, hodepine, munntørrhet og ev. neseblod.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
R01A C03
Azelastin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <0,3 mg/kg (p.o. eller nasalt) forventes ingen eller lette symptomer. 9 mg (p.o.) til 2-åring (etter brekninger) ga ingen symptomer.
 Klinikk: Trolig hodepine, tretthet, munntørrhet og kvalme. Ev. takykardi.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
R01A D
Kortikosteroider, inkl. kombinasjoner
 Akutt eksponering selv ved høye doser gir minimale symptomer. Se ev. Glukokortikoider, H02A B (utvid) 
R01B
Rhinologika til systemisk bruk
R01B A
Adrenergika
R01B A01
Fenylpropanolamin
 Toksisitet: Smalt terapeutisk vindu. Store individuelle forskjeller. Personer med hjertesykdom eller nedsatt nyrefunksjon er spesielt følsomme. Spedbarn: Toksisk dose er ca. 3 mg/kg. Barn: <5 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 80 mg til 1-åring ga moderat, 125-250 mg til 2-4-åringer ga lett til moderat og 400-600 mg til tenåringer ga alvorlig forgiftning. Voksne: Inntil 2-3 ganger terapeutisk dose (100-150 mg) forventes ingen eller lette symptomer. Alvorlig hypertensjon er rapportert >10 mg/kg. 2,5 g ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Hypertensjon er hovedproblemet (vasokonstriksjon og stimulerende effekt på hjertet) og kan gi komplikasjoner som hypertensive kramper og intracerebrale blødninger. Takykardi (spesielt hos barn) eller ev. bradykardi, AV-blokk og ekstrasystoler. Både CNS-eksitasjon og CNS-depresjon (spesielt hos barn) forekommer. Hodepine, svimmelhet, skjelvinger, uro, agitasjon, irritabilitet, forvirring, psykoser og angst. Mydriasis. Kvalme. Ev. rabdomyolyse og nyresvikt.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Følg blodtrykk og EKG ved symptomer eller store doser. Symptomatisk behandling.
R02
Halsmidler
R02A
Halsmidler
R02A A
Antiseptika
R02A A20
Amylmetakresol
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet.
 Klinikk: GI-symptomer og forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
R02A X
Andre halspreparater
R02A X01
Flurbiprofen
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider, M01A (utvid) 
R02A X03
Benzydamin
 Toksisitet: Barn: <3,7 mg/kg forventes ingen eller lett forgiftning. Voksne: Ca. 7 mg/kg har gitt moderat forgiftning (ukjent om barn eller voksen). Mer enn ca. 14 mg/kg har gitt alvorlige forgiftninger hos barn og voksne (etter brekninger/ventrikkelskylling).
 Klinikk: Kvalme, brekninger, magesmerter. Nummenhet og prikking i munnen. Desorientering, langvarige hallusinasjoner, angst, agitasjon, motorisk uro, skjelvinger, takykardi, feber. Ev. kramper, koma og respirasjonspåvirkning.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
R03
Midler ved obstruktiv lungesykdom
R03A
Adrenergika, midler til inhalasjon
R03A C
Selektive β2-agonister
R03A C12
Salmeterol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 1,3 mg (26 inhalasjonsdoser) til 5-åring ga sinustakykardi (170/minutt og tremor) og 2,5 mg (50 inhalasjonsdoser) til 14-åring ga lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Selektive β2-agonister, R03C C (utvid) 
R03A C13
Formoterol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <60 µg (peroralt) forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Selektive β2-agonister, R03C C (utvid) 
R03A C18
Indakaterol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 10 ganger terapeutisk dose hos KOLS-pasienter har gitt moderate symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Selektive β2-agonister, R03C C (utvid) 
R03A C19
Olodaterol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Selektive β2-agonister, R03C C (utvid) 
R03A L
Adrenergika i kombinasjon med antikolinergika
R03A L03
Vilanterol og umeklidiniumbromid
 For vilanterol, se Selektive β2-agonister, R03C C (utvid) 
 For umeklidiniumbromid, se Antikolinergika, R03B B (utvid)  og Umeklidiniumbromid, R03B B07 (utvid) 
R03B
Andre midler ved obstruktiv lungesykdom, til inhalasjon
R03B A
Glukokortikoider
 Akutt eksponering gir minimale symptomer selv ved høye doser. For ev. symptomer og behandling, se Glukokortikoider, H02A B (utvid) 
R03B A08
Ciklesonid
 Se Glukokortikoider, H02A B (utvid)  eller R03B A (utvid) 
R03B B
Antikolinergika
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Perifere antikolinerge fenomener som munntørrhet, mydriasis, takykardi, urinretensjon og obstipasjon. Hodepine og svimmelhet. Ved alvorlig forgiftning ev. sentralt antikolinergt syndrom (bl.a. CNS-eksitasjon og hallusinasjoner).
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ev. fysostigmin ved uttalt sentralt antikolinergt syndrom. Symptomatisk behandling.
R03B B01
Ipratropiumbromid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav peroral absorpsjon. Barn: <2 mg peroralt forventes ingen eller lette symptomer. <8 inhalasjonsdoser à 42 µg/dose eller 16 inhalasjonsdoser à 21 µg/dose forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Antikolinergika, R03B B (utvid) 
R03B B04
Tiotropiumbromid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav peroral absorpsjon. Barn: <20 inhalasjonsdoser forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Antikolinergika, R03B B (utvid) 
R03B B05
Aklidiniumbromid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Antikolinergika, R03B B (utvid) 
R03B B06
Glykopyrroniumbromid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Antikolinergika, R03B B (utvid) 
R03B B07
Umeklidiniumbromid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Antikolinergika, R03B B (utvid) 
R03C
Adrenergika, midler til systemisk bruk
R03C A
Alfa- og betaagonister
R03C A02
Efedrin
 Toksisitet: Store individuelle forskjeller. Toleranseutvikling. Barn inntil 1 år: Vurder sykehus ved alle inntak over 1 døgndose. Barn 1-3 år: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn >3 år: <40 mg forventes ingen eller lette symptomer. 10 mg til barn 8 måneder ga lett til moderat forgiftning. Hos barn >1,5 år ga 15-40 mg lett, 50-75 mg lett til moderat, 100-150 mg moderat og 150-250 mg moderat til alvorlig forgiftning. Lav terskel for sykehus ved symptomer. Voksne: 150 mg til eldre ga lett forgiftning.
 Klinikk: Ved lett forgiftning: Hodepine, tretthet, sløv tale, skjelvinger, uro, irritabilitet, agitasjon, hypertensjon, kvalme og magesmerter. Ev. hypertermi, kaldsvetting og hyperventilering. Ved moderat til alvorlig forgiftning: CNS-depresjon, eksitasjon, mydriasis, kramper, hallusinasjoner, psykose, takykardi, brystsmerter, palpitasjoner, arytmier, koronarspasme, ev. hjerteinfarkt, hjerneblødning og lungeødem.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Følg bevissthetsgrad og sirkulasjon. Kontinuerlig EKG ved alvorlig forgiftning. Diazepam i.v. ved akutt koronarsyndrom. Symptomatisk behandling.
R03C C
Selektive β2-agonister
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Inhalasjonseksponering gir som regel lette forgiftningssymptomer.
 Klinikk for gruppen: Takykardi, skjelvinger, hypokalemi (ofte forbigående) og kvalme er vanlig. Hodepine, uro, irritabilitet, eksitasjon, ev. somnolens og kramper. Hyper- eller hypotensjon. Ved store doser ev. supraventrikulære arytmier og hjerteinfarkt. Hyperglykemi. Ev. metabolsk acidose, rabdomyolyse og nyresvikt.
 Behandling for gruppen: Skyll munnen og spytt ut ved nylig inhalasjon. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Følg blodtrykk og puls. Kontinuerlig EKG ved store doser. Ved symptomgivende takykardi kan uselektiv betablokker forsøkes hos ikke-astmatikere. Korriger hypokalemi og metabolsk acidose. Symptomatisk behandling.
R03C C02
Salbutamol
 Toksisitet: Barn og voksne: Vurder tiltak ved perorale doser >1 mg/kg. Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. 10-30 mg til 31/2-åringer ga etter ventrikkeltømming lett, 40 mg til 4-åring ga etter kull lett til moderat, 40-50 mg til 2-åringer ga etter ventrikkeltømming moderat og 100 mg til 15-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 80 mg ga moderat, 160 mg ga etter ventrikkeltømming lett og opp til 240 mg ga moderat forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Selektive β2-agonister, R03C C (utvid) 
R03C C03
Terbutalin
 Toksisitet: Barn: <5 mg forventes ingen eller lette symptomer. 1,35 mg (s.c.) til 1-åring ga lett forgiftning. Hos barn 2-4 år ga 5-10 mg lett, 10-30 mg lett til moderat og 30-45 mg moderat forgiftning. Voksne: 1,75 mg (s.c.) ga lett forgiftning. 150-250 mg ga etter ventrikkeltømming moderat og 350 mg ga etter ventrikkeltømming moderat til alvorlig forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Selektive β2-agonister, R03C C (utvid) 
R03C C12
Bambuterol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Selektive β2-agonister, R03C C (utvid) . Bambuterol metaboliseres til terbutalin.
R03D
Andre systemiske midler ved obstruktiv lungesykdom
R03D A
Xantinderivater
R03D A04
Teofyllin
 Toksisitet: Teofyllin og derivater har et smalt terapeutisk vindu. Brukere har økt risiko for alvorlig forgiftning, særlig ved samtidig koronarsykdom. De toksiske effektene potenseres av adrenergika. Metningskinetikk gir risiko for langvarig høye plasmakonsentrasjoner ved store overdoser. Spedbarn er spesielt følsomme (redusert evne til å metabolisere). Barn og voksne: Risiko for symptomer ved doser > ca. 15 mg/kg. Barn: 150 mg/døgn i 1 uke til 11/2-åring ga svært alvorlig forgiftning. Voksne: 1,5-4 g ga svært alvorlig forgiftning. God korrelasjon mellom plasmakonsentrasjon og klinisk bilde. Risiko for toksiske effekter ved konsentrasjoner >110 μmol/liter.
 Klinikk: Ved lett forgiftning takykardi, skjelvinger, uro, hodepine, brekninger, magesmerter og økt diurese. Ved moderat til alvorlig forgiftning kraftige brekninger, koma og kramper. Hypokalemi, metabolsk acidose, hyperglykemi og hyperventilering. Ev. andre elektrolyttforstyrrelser. Arytmier (først og fremst ventrikulære), hypotensjon, hypertermi og sirkulasjonskollaps. Ev. hypertensjon og hjerteinfarkt. Ev. rabdomyolyse og nyresvikt. Symptomene kan opptre sent ved depotformulering. Alvorlig forgiftning kan ha dramatisk forløp og være vanskelig å behandle.
 Behandling: Ventrikkeltømming hvis indisert, men kan være problematisk da depottablettene er store (vanskelig å få opp i sonden) samt at de ikke løser seg i ventrikkelen. Vurder brekkmiddel, men pasienten kaster ofte opp spontant. Gjentatt kulldosering i inntil 24 timer hvis indisert (kan være klinisk utfordrende pga. kraftige brekninger). Viktig å gi antiemetika (ondansetron) før kull. Protonpumpehemmer i.v. ved behov. Vurder selektiv betablokker ved behandlingstrengende takykardi (forsiktighet ved astma). Korrigering av syre/base-, væske- og elektrolyttbalansen. Kontinuerlig EKG. Unngå pressorstoffer. Gjentatt kulldosering kan være mer effektivt enn hemoperfusjon. Følg plasmakonsentrasjonen. Symptomatisk behandling. Kontakt Giftinformasjonen ved behov.
R03D A05
Teofyllinetylendiamin (teofyllamin)
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Teofyllin, R03D A04 (utvid) 
R03D C
Leukotrienreseptorantagonister
R03D C03
Montelukast
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Inntil 900 mg/døgn i én uke har i kliniske studier ikke gitt symptomer.
 Klinikk: Hodepine, tretthet, mydriasis, tørste, feber, kvalme, magesmerter og diaré.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
R03D X
Andre systemiske midler ved obstruktiv lungesykdom
R03D X05
Omalizumab
 Begrenset erfaring med overdoser.
R03D X07
Roflumilast
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: GI-symptomer, hodepine, svimmelhet, palpitasjoner, kaldsvetting og hypotensjon.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
R03D X08
Reslizumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdose på 12,1 mg/kg i.v. ga ingen forgiftning.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
R03D X09
Mepolizumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdose på 1500 mg i.v. ga i kliniske forsøk ingen forgiftning.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
R03D X10
Benralizumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 200 mg s.c. har vært godt tolerert i kliniske studier.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
R05
Hoste- og forkjølelsesmidler
R05C
Ekspektorantia, ekskl. kombinasjoner med antitussiva
R05C A
Ekspektorantia, ekskl. mukolytika
R05C A03
Guaifenesin
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Barn: 2 g til 2-åring ga ingen symptomer.
 Klinikk: Ev. kvalme og tretthet.
 Behandling: Sjelden nødvendig. Ev. kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
R05C B
Mukolytika
R05C B01
Acetylcystein
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Doser opp til 300 mg/kg i.v. og 500 mg/kg (i løpet av 1 døgn) er godt tolerert (ved behandling av paracetamolforgiftninger).
 Klinikk: Anafylaktoide reaksjoner er rapportert (hudreaksjoner, bronkospasme og hypotensjon) ved både normal dosering og ved overdose. Ev. kvalme ved store doser p.o.
 Behandling: Symptomatisk. Antihistaminer og/eller glukokortikoider ved anafylaktoide reaksjoner.
R05C B02
Bromheksin
 Toksisitet: Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Kvalme og brekninger ved høye doser.
 Behandling: Kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
R05C B13
Dornase alfa (deoksyribonuklease)
 Begrenset erfaring med overdoser. Inntil 40 mg daglig i 6 dager ga ingen overdoseringssymptomer.
R05D
Antitussiva, ekskl. kombinasjoner med ekspektorantia
R05D A
Opiumsalkaloider og derivater
 Toksisitet for gruppen: Opiater er generelt mer toksiske for barn, eldre eller svekkede personer. Toksisiteten potenseres av alkohol og andre legemidler som påvirker CNS. Individuelle variasjoner. Toleranseutvikling. For toksiske doser, se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: CNS-depresjon er hovedproblemet. Kvalme og obstipasjon. Blek, fuktig hud, hypotermi, respirasjonsdepresjon (kan komme etter flere timer, ofte mindre uttalt ved typisk hostedempende opiater), miose, kramper (særlig barn). Hypotensjon. Ev. acidose, rabdomyolyse og nyresvikt.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert, men vurder fare for raskt innsettende CNS-depresjon. Nalokson ved uttalt CNS- og respirasjonsdepresjon. Gjentatte doser med nalokson er vanligvis nødvendig (kortere halveringstid for nalokson enn for mange opiater). Respiratorbehandling ved pulmonale komplikasjoner eller manglende effekt av nalokson. Symptomatisk behandling.
R05D A01
Etylmorfin
 Toksisitet: Barn 6 måneder-1 år: <6 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn 1-2 år: <12,5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn >2 år: <25 mg forventes ingen eller lette symptomer. 22,5 mg i løpet av 12 timer til barn 3 måneder ga alvorlig, 10-12 mg til barn 1-2 år ga ingen, 25 mg til 2-åring og 50 mg til 31/2-åring ga lett til moderat, 40 mg til 8-åring ga lett og 75 mg til 5-åring ga lett til moderat forgiftning. Voksne (ikke tilvendte): 120 mg fordelt på 2 doser og 150-300 mg ga lett til moderat og 250 mg til eldre ga moderat til alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Se Opiumsalkaloider og derivater, R05D A (utvid) . I tillegg ev. erytem, ansiktsødem (barn), CNS-eksitasjon (barn) og nedsatt muskeltonus ved store doser.
 Behandling: Se Opiumsalkaloider og derivater, R05D A (utvid) 
R05D A03
Hydrokodon
 Toksisitet: Lignende bruksområde og virkning som kodein. Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Opiumsalkaloider og derivater, R05D A (utvid) 
R05D A04
Kodein
 Toksisitet: Spedbarn: Lege/sykehus ved alle inntak. Barn >1 år: <3 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. Risiko for alvorlig respirasjonsdepresjon ved doser >5 mg/kg. 20 mg i løpet av 24 timer til spedbarn (3 kg) ga alvorlig og 30 mg til barn 11 måneder ga lett forgiftning. Voksne (ikke tilvendte): 640 mg ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Se Opiumsalkaloider og derivater, R05D A (utvid) . I tillegg erytem og ansiktsødem.
 Behandling: Se Opiumsalkaloider og derivater, R05D A (utvid) 
R05D A07
Noskapin
 Toksisitet: Barn 1-2 år: Begrenset erfaring. <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Kontakt Giftinformasjonen. Barn >2 år: <150 mg forventes ingen eller lette symptomer. 250-400 mg til barn 2-4 år ga etter brekningsfremkalling/kull lett og 400 mg til 13-åring ga lett forgiftning. Voksne: 750-1000 mg ga etter ventrikkelskylling/kull lett forgiftning.
 Klinikk: Vanligvis lette symptomer som magesmerter, hodepine, svimmelhet, ev. eksitasjon. Lett takykardi og hypertensjon. Ved store doser, se ev. Opiumsalkaloider og derivater, R05D A (utvid) . Respirasjonsdepresjon er uvanlig.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
R05D B
Andre antitussiva
R05D B05
Pentoksyverin
 Toksisitet: Barn: <100 mg (sitratsalt) og 70 mg (hydrokloridsalt) forventes ingen eller lette symptomer. 150 mg (sitrat) til 51/2-åring ga lett til moderat, 450 mg (sitrat) til 31/2-åring og 2,5 g (sitrat) til 14-åring ga moderat forgiftning.
 Klinikk: Ved store doser svak atropinlignende effekt. Se ev. Atropin, A03B A01 (utvid) 
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert.Behandling av ev. antikolinerge effekter se Atropin, A03B A01 (utvid) . Symptomatisk behandling.
R06
Antihistaminer til systemisk bruk
R06A
Antihistaminer til systemisk bruk
 Barn og eldre spesielt følsomme. Toksisiteten potenseres av alkohol og andre legemidler som påvirker CNS. For toksiske doser, se de ulike virkestoffene.
R06A A
Aminoalkyleter
R06A A09
Doksylamin
 Toksisitet: Barn: <50 mg forventer ingen eller lette symptomer. Voksne: Toksisk dose er estimert til ca. 5 mg/kg. 13 mg/kg og 25 mg/kg ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: CNS-depresjon og antikolinerge effekter er hovedproblemet. CNS-eksitasjon kan forekomme (oftere hos barn). Forvirring, hallusinasjoner og ev. psykose. Munntørrhet, ansiktsrødme, mydriasis, obstipasjon og urinretensjon. Takykardi og ev. arytmier. Både hypotensjon og hypertensjon er rapportert. Kramper (oftere hos barn). Rabdomyolyse og nyresvikt er en alvorlig komplikasjon.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
R06A B
Alkylaminer, substituerte
R06A B02
Deksklorfeniramin
 Toksisitet: Barn: <6 mg eller <12 mg depot forventes ingen eller lette symptomer. 30-36 mg til 7-åring ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning. Depottabletter: 24 mg til 6-åring ga lett, 60-90 mg til 7-åring ga etter kull lett og 84-120 mg til 14-åring ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning. Voksne: 210 mg depot ga moderat forgiftning.
 Klinikk: Uttalt antikolinerg og moderat sederende effekt. CNS-eksitasjon (oftere hos barn) og/eller CNS-depresjon. Ataksi, skjelvinger, hodepine, hallusinasjoner, forvirring og psykoser. Munntørrhet, ansiktsrødme, hypertermi, mydriasis, obstipasjon og urinretensjon. Takykardi, ev. hypo- eller hypertensjon og arytmier. Kramper (oftere hos barn) og ev. ekstrapyramidale symptomer.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Benzodiazepiner ved uro og kramper. Vurder fysostigmin ved uttalt sentralt antikolinergt syndrom. Unngå dehydrering. Symptomatisk behandling.
R06A D
Fentiazinderivater
R06A D01
Alimemazin
 Toksisitet: Barn 1-2 år: <15 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn >2 år: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer. 40 mg til 3-åring ga lett, 50-70 mg til barn 6 måneder, 160 mg til 4-åring og 300 mg til 7-åring (etter ventrikkeltømming) ga moderat forgiftning. Voksne: 1-2,5 g ga moderat og 6 g ga etter ventrikkeltømming moderat til alvorlig forgiftning. 0,8-1,2 g og 2 g kombinert med alkohol ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: CNS-depresjon er hovedproblemet (fra tretthet til dyp koma). Sinustakykardi, lett hypotensjon Ev. ekstrapyramidale symptomer, kramper, lette antikolinerge fenomener, arytmier.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ev. biperiden ved ekstrapyramidale symptomer.
R06A D02
Prometazin
 Toksisitet: Barn 1-2 år: <25 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn >2 år: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer, 50 mg til 2-åring ga lett, 100 mg til 3-åring ga moderat og 200 mg til 3-åring ga moderat til alvorlig forgiftning. Voksne: <350 mg ga lett, 500 mg og 750 mg ga moderat til alvorlig og 2,25 g ga alvorlig forgiftning
 Klinikk: CNS-depresjon, sentrale antikolinerge fenomener som uro, agitasjon, hallusinasjoner og kramper. Mydriasis. Sinustakykardi, ev. hypotensjon ved store doser. Ansiktsrødme, hypertermi, urinretensjon og obstipasjon. Ev. ekstrapyramidale symptomer.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ev. fysostigmin ved uttalt sentralt antikolinergt syndrom.
R06A E
Piperazinderivater
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Antikolinerge effekter og CNS-depresjon dominerer (varierer noe avhengig av virkestoff). Ataksi, skjelvinger, hodepine, CNS-eksitasjon (oftere hos barn), hallusinasjoner, kramper, forvirring og psykoser. Munntørrhet, ansiktsrødme, hypertermi, mydriasis, obstipasjon og urinretensjon. Takykardi, ev. hypotensjon og arytmier ved store doser.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Benzodiazepiner ved uro og kramper. Unngå dehydrering. Symptomatisk behandling. Ev. fysostigmin ved uttalt sentral antikolinerg klinikk.
R06A E03
Syklizin
 Toksisitet: Toksisk dose ca. 5 mg/kg. Barn: <60 mg forventes ingen eller lette symptomer. 250 mg til 31/2-åring, 350 mg til 7-åring og 750 mg til 17-åring ga moderat forgiftning. Voksne: <400 mg forventer ingen eller lette symptomer. 1-2 g ga lette til moderate forgiftninger, og 4,4 g ga moderat forgiftning med hallusinasjoner i 3 døgn.
 Klinikk: Sentrale antikolinerge symptomer mest uttalt. Se Piperazinderivater, R06A E (utvid) 
 Behandling: Se Piperazinderivater, R06A E (utvid) 
R06A E05
Meklozin
 Toksisitet: Barn: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. 50 mg til 1-åring ga lett og inntil 88 mg til 5-åring ga lett til moderat forgiftning. Voksne: 250 mg ga lett og 1,25 g ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Piperazinderivater, R06A E (utvid) 
R06A E07
Cetirizin
 Toksisitet: Barn: <40 mg forventes ingen eller lette symptomer. 400 mg til 14-åring ga lett forgiftning. Voksne: Inntil 500 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Piperazinderivater, R06A E (utvid) . Forventer kun lette symptomer.
R06A E09
Levocetirizin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer. Virker som cetirizin, men er i teorien dobbelt så toksisk. Halver de toksiske dosene for Cetirizin, R06A E07 (utvid) 
 Klinikk og behandling: Se Piperazinderivater, R06A E (utvid) . Forventer kun lette symptomer.
R06A X
Andre antihistaminer til systemisk bruk
R06A X13
Loratadin
 Toksisitet: Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Ca. 100 mg til barn 2-3 år ga etter kull lett, 300 mg til 6-åring ga lett og 120 mg til 14-åring ga ingen forgiftning. Voksne: 300 mg-2 g ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning.
 Klinikk: Forventer kun lette symptomer. Takykardi er vanlig. Tretthet, hodepine, svimmelhet, kvalme. Ved store doser risiko for CNS-depresjon og hypotensjon. Ev. forlenget QT-tid.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. EKG ved store doser. Symptomatisk behandling.
R06A X22
Ebastin
 Toksisitet: Barn: <30 mg forventes ingen eller lette symptomer. 30 mg til 2-åring ga etter kull ingen og 600 mg til 14-åring ga lett til moderat forgiftning. Voksne: 400 mg ga lett og 900 mg ga lett til moderat forgiftning.
 Klinikk: Hodepine, somnolens. Munntørrhet, ev. mydriasis. Takykardi og hypotensjon. CNS-depresjon ved store doser. Ev. forlenget QT-tid og risiko for ventrikulære arytmier («torsades de pointes») ved store doser.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Kontinuerlig EKG-overvåkning ved store doser. Magnesiumsulfat i.v. og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Symptomatisk behandling.
R06A X26
Feksofenadin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <120 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,8 g ga ingen og 4,8 g ga lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Ebastin, R06A X22 (utvid) 
R06A X27
Desloratadin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Desloratadin er den aktive metabolitten av loratadin, og halverte doser av loratadin kan brukes som et midlertidig estimat for toksisiteten, se R06A X13 (utvid) 
 Klinikk og behandling: Se Loratadin, R06A X13 (utvid) 
R06A X28
Rupatadin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 100 mg i 6 dager hos friske ble godt tolerert.
 Klinikk: Forventer forsterkning av rapporterte bivirkninger. Kan ikke utelukke hjertepåvirkning ved store doser. Se ev. Ebastin, R06A X22 (utvid) 
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. EKG ved store doser. Symptomatisk behandling.
R07
Andre preparater med virkning på respirasjonssystemet
R07A
Andre preparater med virkning på respirasjonssystemet
R07A X
Andre preparater med virkning på respirasjonssystemet
R07A X02
Ivakaftor
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <300 mg forventer ingen eller lette symptomer. Voksne: Opptil 800 mg har vært godt tolerert i kliniske studier. 450 mg × 2 (totalt 9 doser) ga svimmelhet og kvalme. Samtidig inntak av fettrik mat øker biotilgjengeligheten betydelig.
 Klinikk: Svimmelhet og GI-symptomer. Rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Unngå fettrik mat etter inntak. Symptomatisk behandling.
R07A X30
Lumakaftor
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <400 mg forventer ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Ev. forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
R07A X31
Tezakaftor
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.