Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

C
HJERTE OG KRETSLØP
C01
Hjerteterapi
C01A
Hjerteglykosider
C01A A
Digitalisglykosider
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Digitalisglykosider har et smalt terapeutisk vindu. Den toksiske effekten kan potenseres av samtidig behandling med diuretika (hypokalemi). Eldre og hjertesyke er særlig følsomme, mens yngre hjertefriske ofte tolererer overdoser godt. Det er viktig å skille mellom bruker og ikke-bruker, samt akutte og kroniske overdoseringer. Kontakt Giftinformasjonen ved behov. Digitoksin har lang halveringstid (4-8 døgn) sammenlignet med digoksin (ca. 36 timer). Eliminasjonen av digoksin er avhengig av nyrefuksjonen.
 Klinikk for gruppen: Arytmier er typisk ved alvorlig forgiftning. Nedsatt automatikk (bradykardi og AV-blokk) er vanlig hos barn og hjertefriske, mens takyarytmier er mer vanlig hos hjertesyke. Ingen arytmier er likevel helt karakteristiske, og alle typer arytmier og kombinasjoner kan forekomme. I tillegg hjertesvikt og kardiogent sjokk. Alvorlig hjertepåvirkning kan utvikles etter flere timer. Andre symptomer er kvalme, brekninger, hodepine, forvirring, tretthet til nedsatt bevissthet, elektrolyttforstyrrelser, synsforstyrrelser, delirium, hallusinasjoner og ev. kramper. Hyperkalemi er et alvorlig tegn ved akutt forgiftning.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (vurder gjentatt kulldosering for digitoksin). Kontinuerlig EKG-overvåkning. Korriger syre/base-, væske- og elektrolyttforstyrrelser, særlig kaliumnivået. Om mulig, følg serumkonsentrasjonen (likevekt etter 10-12 timer). Behandling med digitalisspesifikt antistoff hvis indisert. Kontakt ev. Giftinformasjonen for indikasjoner og dosering. Ev. pacemaker. Ved sirkulasjonsstans kan gjenoppliving over flere timer være indisert. Øvrig symptomatisk behandling.
C01A A04
Digitoksin
 Toksisitet: Barn: <0,2 mg forventes ingen symptomer. 1 mg til 1-åring og 0,8 mg til 14-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 2 mg ga alvorlig og 10 mg ga svært alvorlig forgiftning. Toksisk serumkonsentrasjon >50 nmol/liter.
 Klinikk og behandling: Se Digitalisglykosider, C01A A (utvid) 
C01A A05
Digoksin
 Toksisitet: Barn: <0,03 mg/kg forventes ingen symptomer. 0,5-0,75 mg til 1-3-åringer ga lett, 0,75 mg til barn 10 måneder ga moderat, 0,75-1,75 mg til 2-åring ga etter ventrikkeltømming moderat og 4 mg til 14-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: 5 mg ga alvorlig og 10-12,5 mg ga svært alvorlig forgiftning. Serumkonsentrasjon >4 nmol/liter hos brukere gir ofte alvorlig forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Digitalisglykosider, C01A A (utvid) 
C01B
Antiarytmika, klasse I og III
 Se også C07A A (utvid)  og C07A B (utvid) 
C01B A
Antiarytmika, klasse IA
C01B A03
Disopyramid
 Toksisitet: Smalt terapeutisk vindu. Store individuelle variasjoner. Barn: Til sykehus. Voksne: I et stort materiale var gjennomsnittlig toksisk dose for voksne 1,5 g, men 2 g til 16-åring ga svært alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Hovedproblemet ved alvorlige forgiftninger er myokarddepresjon og arytmier: Hjertesvikt, hypotensjon og kardiogent sjokk. Breddeøkt QRS-kompleks, forlenget QT-tid, AV-blokk, VES, ventrikkeltakykardi («torsades de pointes»), ventrikkelflimmer og asystole. Ellers forekommer kvalme, magesmerter, metabolsk acidose, hypokalemi eller hyperkalemi, motorisk uro, agitasjon og hallusinasjoner. Kramper, koma og respirasjonsdepresjon ved alvorlige forgiftninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder ny dose kull etter 4 timer. Korriger syre/base-, væske- og elektrolyttforstyrrelser (særlig kaliumnivået). Kontinuerlig EKG-overvåkning. Vurder natriumbikarbonatinfusjon ved breddeøkt QRS-kompleks. Magnesiumsulfat i.v. og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Vurder insulin-glukose ved hjertevikt. Ved sirkulasjonsstans kan gjenoppliving over flere timer være indisert. Vurder temporær bruk av ECMO eller hjerte-/lungemaskin. Symptomatisk behandling.
C01B B
Antiarytmika, klasse IB
C01B B02
Meksiletin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Ligner lidokain. Voksne: 4,4 g ga letal, 5,4 g ga lett og 18 g ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Amider N01B B (utvid) 
C01B C
Antiarytmika, klasse IC
C01B C04
Flekainid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: Til sykehus. Voksne: 1,5 g ga svært alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Svimmelhet, synsforstyrrelser, hodepine og somnolens. Kvalme. Forlenget PQ- og QT-tid, breddeøkt QRS-kompleks, bradykardi, AV-blokk, asystole, ventrikkeltakykardi og hjertesvikt. Ev. respirasjonsdepresjon.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Korrigering av syre/base-, væske- og elektrolyttforstyrrelser. Kontinuerlig EKG-overvåkning. Vurder natriumbikarbonatinfusjon ved breddeøkt QRS-kompleks. Magnesiumsulfat i.v. og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Vurder insulin-glukose, ECMO eller hjerte-/lungemaskin. Ved sirkulasjonsstans kan gjenoppliving over flere timer være indisert. Øvrig symptomatisk behandling.
C01B D
Antiarytmika, klasse III
C01B D01
Amiodaron
 Toksisitet: Barn: Til sykehus. Voksne: 2,6 og 6 g ga lett til moderat forgiftning.
 Klinikk: Hodepine, svimmelhet og somnolens. AV-blokk, bradykardi, hypotensjon, forlenget QT-tid, arytmier og hjertesvikt. Kvalme.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Kontinuerlig EKG-overvåkning. Magnesiumsulfat i.v. og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Vurder insulin-glukose, ECMO eller hjerte-/lungemaskin. Ved sirkulasjonsstans kan gjenoppliving over flere timer være indisert. Øvrig symptomatisk behandling.
C01B D05
Ibutilid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se ev. Amiodaron, C01B D01 (utvid)  eller kontakt Giftinformasjonen.
C01B D07
Dronedaron
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se ev. Amiodaron, C01B D01 (utvid)  eller kontakt Giftinformasjonen.
C01B G
Andre antiarytmika, klasse I og III
C01B G11
Vernakalant
 Begrenset erfaring med overdoser.
C01C
Hjertestimulerende midler, ekskl. hjerteglykosider
C01C A
Adrenerge og dopaminerge midler
C01C A01
Etilefrin
 Toksisitet: Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. 500-625 mg til 4-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: 100-150 mg ga lett til moderat forgiftning.
 Klinikk: Uro, mydriasis, hodepine, oppkast og tremor. Takykardi og hypertensjon. Ev. kramper, refleksutløst bradykardi, arytmier, hypertermi og rabdomyolyse.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull etter vanlige retningslinjer. EKG-overvåkning. Ved uttalt takykardi kan uselektiv betablokker forsøkes. Vurder diazepam ved uro. Symptomatisk behandling.
C01C A02
Isoprenalin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Tremor, uro, hodepine, takykardi og svette. Ved alvorlig forgiftning brystsmerter, ventrikulære arytmier. Initialt hypertensjon som senere kan gå over i hypotensjon, ev. hjertesvikt.
 Behandling: EKG-overvåkning. Symptomatisk behandling. Ved uttalt takykardi kan uselektiv betablokker forsøkes. Kontakt ev. Giftinformasjonen.
C01C A03
Noradrenalin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se ev. Adrenalin, C01C A24 (utvid)  eller kontakt Giftinformasjonen.
C01C A04
Dopamin
 Begrenset erfaring med overdoser. Vurder betablokker ved takyarytmier. Kontakt ev. Giftinformasjonen.
C01C A07
Dobutamin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Kort halveringstid gir begrenset virketid.
 Klinikk og behandling: Se ev. Adrenalin, C01C A24 (utvid)  eller kontakt Giftinformasjonen. Brystsmerter er vanlig.
C01C A17
Midodrin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksen: Inntil 350 mg ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Hypertensjon og ev. kompensatorisk bradykardi er hovedproblemet. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling. Ved alvorlig forgiftning vurder alfablokker.
C01C A24
Adrenalin
 Toksisitet: Store individuelle forskjeller. Forgiftningssymptomer kan oppstå selv ved terapeutisk dosering. Kardial status er mer avgjørende for toksisitet enn selve dosen. Svært kort halveringstid (1 minutt). Moderate doser inaktiveres i mage-tarmkanalen (perorale inntak hos spedbarn/små barn bør likevel vurderes for observasjon sykehus). Inhalasjon kan gi systempåvirkning. Barn: Toksisk dose er svært varierende. Spedbarn er risikogruppe. 5-10 ganger terapeutisk dose gir ofte alvorlig forgiftning. Voksne: >0,5 mg s.c. eller i.m. til sykehus. Injeksjon i finger (autoinjektor) observeres som regel hjemme (ev. varmt vann og massasje). Til lege/sykehus ved langvarig eller uttalt iskemi.
 Klinikk: Vasokonstriksjon, hypertensjon og stimulering av hjertet er hovedproblemet. Ved i.v. administrering inntrer effektene i løpet av sekunder, ofte med spontan bedring i løpet av minutter, slik at man sjelden rekker å starte behandling. Typisk er voldsom uro, tremor, svetting, uttalt hypertensjon og takykardi. Ved alvorlig forgiftning takyarytmier, hjerteinfarkt, hypertermi og lungeødem. Risiko for hjerneblødning. Peroralt inntak kan i tillegg gi iskemi i tarm, spesielt hos spedbarn/små barn. Injeksjon i finger (autoinjektor) kan gi iskemi.
 Behandling: I alvorlige tilfeller (høyt blodtrykk) må behandlingen startes raskt! EKG-overvåkning, vasodilaterende midler i.v. og oksygenbehandling ved systemtoksisitet. Gi diazepam i.v. ved uro. Ved injeksjon i finger varmt vann og massasje (kan ofte gjøres hjemme). Øvrig symptomatisk behandling.
C01C X
Andre hjertestimulerende midler
C01C X08
Levosimendan
 Begrenset erfaring med overdoser.
C01D
Kardilaterende midler ved hjertesykdommer
C01D A
Nitrater
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Store individuelle variasjoner. Toleranseutvikling. Alkohol og andre legemidler med hypotensiv effekt potenserer effekten. Økt forgiftningsrisiko ved sublingval administrering.
 Klinikk for gruppen: Ved lett forgiftning hodepine, svimmelhet, eksitasjon, hudrødme, kaldsvetting og hypotensjon med kompensatorisk takykardi. Ved alvorlig forgiftning uttalt hypotensjon. Kramper og koma. Ev. methemoglobinemi.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert (men ta hensyn til absorpsjonstid som kan variere fra minutter til timer). Symptomatisk behandling. Ev. metylenblått ved methemoglobinemi.
C01D A02
Glyseroltrinitrat
 Toksisitet: Barn: <2 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 25 mg og 60 mg ga lett til moderat og 24 mg (trolig sublingualt) ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Nitrater, C01D A (utvid) 
C01D A08
Isosorbiddinitrat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 60 mg ga moderat forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Nitrater, C01D A (utvid) 
C01D A14
Isosorbidmononitrat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg (vanlige tabletter) eller <40 mg (depot) forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Nitrater, C01D A (utvid) 
C01E
Andre midler for hjerteterapi
C01E B
Andre midler for hjerteterapi
C01E B17
Ivabradin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav terskel for sykehus.
 Klinikk: Sirkulasjonspåvirkning med bradykardi er hovedproblemet. Kan også gi hodepine, svimmelhet, tretthet, hypotensjon, AV-blokk og arytmier.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder atropin før ventrikkeltømming (pga. risiko for vagusstimulering). Symptomatisk behandling.
C01E B21
Regadenoson
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Doser fra 20 μg/kg har gitt betydelige bivirkninger.
 Klinikk: Takykardi, ansiktsrødme, hodepine, dyspné, svimmelhet, ev. arytmier og myokardiskemi.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
C02
Antihypertensiver
C02A
Antiadrenergika, sentralt virkende
C02A B
Metyldopa
C02A B01
Metyldopa (venstredreiende)
 Toksisitet: Barn: 15 g til 7-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 2,5 g ga lett til moderat, 14 g ga moderat og 20 g ga svært alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Svimmelhet og CNS-depresjon. Bradykardi og hypotensjon. Kvalme, hypertermi og munntørrhet.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
C02A C
Imidazolinreseptoragonister
C02A C02
Guanfacin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 25 mg ga moderat forgiftning. 60 mg ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Hypotensjon, initiell hypertensjon, bradykardi, CNS-depresjon og respirasjonsdepresjon. Hemodynamisk ustabilitet.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
C02A C05
Moksonidin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <0,2 mg forventes ingen symptomer. 0,3 mg til 3-åring ga lett forgiftning.
 Klinikk: Hypotensjon, bradykardi, AV-blokk, hypotermi, respirasjonsdepresjon og CNS-depresjon. Ev. paradoksal hypertensjon.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder atropin før ventrikkeltømming (risiko for vagusstimulering). Symptomatisk behandling.
C02C
Antiadrenergika, perifert virkende
C02C A
Alfablokkere
C02C A04
Doksazosin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <4 mg (depot) forventes ingen eller lette symptomer. Maks. 40 mg til 13-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 16 mg ga lett og maks. 40 mg ga moderat forgiftning.
 Klinikk: Hovedproblemet er hypotensjon (kardilatasjon), og sirkulasjonssvikt. Takykardi og ev. arytmier. Hodepine og svimmelhet. Dyspné. Ev hypoglykemi og hypokalemi.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vasopressorer (forslagsvis noradrenalin) ved behov. Øvrig symptomatisk behandling.
C02D
Antihypertensiver med virkning på arteriolær glatt muskel
C02D B
Hydrazinoftalazinderivater
C02D B01
Dihydralazin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Hydralazin, C02D B02 (utvid) 
C02D B02
Hydralazin
 Toksisitet: Barn: 200 mg til 4-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 375 mg ga etter sen ventrikkeltømming moderat forgiftning.
 Klinikk: Hypotensjon (kardilatasjon), takykardi, palpitasjoner og hudrødme. Svimmelhet og CNS-depresjon.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vasopressorer (forslagsvis noradrenalin) ved behov. Øvrig symptomatisk behandling.
C02D D
Nitroferricyanidderivater
C02D D01
Nitroprussid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Relativt høy toksisitet ved nyresvikt. Toksisitet som ved cyanidforgiftning (biotransformasjon). Ved terapeutisk bruk følges laktatverdiene via blodgassanalyser som tegn på ev. cyaniddannelse.
 Klinikk: Takyfylaksi (behov for økende doser) kan være første tegn på cyanidforgiftning. Cyanidforgiftning (svimmelhet, uro, hodepine, metabolsk acidose, respirasjonshemming, CNS-depresjon og sirkulasjonskollaps). Vasodilatasjon, methemoglobinemi og trombocytopeni.
 Behandling: Som ved cyanidforgiftning. 100% oksygen. Hydroksokobalamin er førstevalg (ikke tilfør natriumtiosulfat samtidig). Symptomatisk behandling.
C02K
Andre antihypertensiver
C02K X
Andre antihypertensiver
C02K X01
Bosentan
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <62,5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 2,4 g ga i kliniske studier lette symptomer.
 Klinikk: Hypotensjon. Hodepine, svimmelhet, ansiktsrødme og kvalme. Ev. leverpåvirkning.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
C02K X02
Ambrisentan
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hos friske frivillige ga enkeltdoser på 50 mg og 100 mg lette symptomer.
 Klinikk: Hypotensjon. Hodepine, væskeretensjon og ødem, GI-symptomer og palpitasjoner.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
C02K X03
Sitaxentan
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 1 g ga i kliniske studier lette symptomer.
 Klinikk: Hypotensjon, svimmelhet, hodepine, tretthet, hudrødme, kramper, kvalme.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
C02K X04
Macitentan
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Inntil 600 mg til voksne har gitt lett forgiftning.
 Klinikk: Hypotensjon, hodepine, svimmelhet, kvalme og oppkast.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
C02K X05
Riociguat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Hypotensjon, hodepine, svimmelhet, perifert ødem, kvalme, oppkast, magesmerter, diaré og dyspepsi.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
C03
Diuretika
C03A
Low-ceiling diuretika, tiazider
C03A A
Tiazider, usammensatte preparater
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Væske- og elektrolyttforstyrrelser er vanlig. Tørste og metabolsk alkalose. Initialt polyuri, ved store væsketap oliguri og anuri. Sekundært til væske- og elektrolyttforstyrrelser hodepine, forvirring, svimmelhet, ortostatisk hypotension, muskelsvakhet, ev. kramper og koma. EKG-forandringer og arytmier.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Gi drikke og ev. mat til personer med lette symptomer/økt diurese (kan se an hjemme). Symptomatisk behandling med hovedvekt på syre/base-, væske- og elektrolyttbalansen.
C03A A01
Bendroflumetiazid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 125-250 mg ga lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Tiazider, usammensatte preparater, C03A A (utvid) 
C03A A03
Hydroklortiazid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1 g ga lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Tiazider, usammensatte preparater, C03A A (utvid) 
C03A B
Tiazider i kombinasjon med kalium
C03A B01
Bendroflumetiazid og kalium
 Toksisitet: Voksne: 20-40 tabletter ga moderat og 60-70 tabletter ga alvorlig forgiftning (S-kalium 6,7 mmol/liter). I begge tilfeller inneholdt hver tablett 2,5 mg bendroflumetiazid og 570 mg kaliumklorid. Se ev. også Bendroflumetiazid, C03A A01 (utvid)  og Kaliumklorid, A12B A01 (utvid) 
 Klinikk og behandling: Se Tiazider, usammensatte preparater, C03A A (utvid)  og Kaliumklorid, A12B A01 (utvid) 
C03C
High-ceiling diuretika
C03C A
Sulfonamider, usammensatte preparater
C03C A01
Furosemid
 Toksisitet: Barn: <80 mg forventes ingen eller lette symptomer. 240-320 mg til 2-åring og 600-800 mg til 14-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 420-500 mg til eldre ga lett til moderat forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Tiazider, usammensatte preparater, C03A A (utvid) 
C03C A02
Bumetanid
 Toksisitet: Barn: <2 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Tiazider, usammensatte preparater, C03A A (utvid) 
C03D
Kaliumsparende midler
C03D A
Aldosteronantagonister
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Dehydrering etterfulgt av hyperkalemi og ev. hyponatremi. Kvalme og brekninger. Svimmelhet, forvirring, ataksi og lett somnolens.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Følg og korriger væske- og elektrolyttbalansen. Symptomatisk behandling.
C03D A01
Spironolakton
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 625 mg til 16-åring ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Aldosteronantagonister, C03D A (utvid) 
C03D A04
Eplerenon
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Aldosteronantagonister, C03D A (utvid) 
C03E
Diuretika i kombinasjon med kaliumsparende midler
C03E A
Low-ceiling diuretika og kaliumsparende midler
C03E A01
Hydroklortiazid og kaliumsparende midler
 Se Hydroklortiazid, C03A A03 (utvid) . Amilorid: Begrenset erfaring med overdoser. Vurderes som lite toksisk.
C03X
Andre diuretika
C03X A
Vasopressinantagonister
C03X A01
Tolvaptan
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Døgndoser på 300 mg i 5 dager og enkeltdoser på 480 mg har vært godt tolerert hos friske frivillige.
 Klinikk: Kvalme, tørste, forstoppelse og munntørrhet. Polyuri, dehydrering, hypotensjon og ev. elektrolyttforstyrrelser og hyperglykemi.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Rikelig væskeinntak. Symptomatisk behandling.
C04
Perifere kardilaterende midler
C04A
Perifere kardilaterende midler
C04A D
Purinderivater
C04A D03
Pentoksyfyllin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Doser over 80 mg/kg kan gi lette til moderate symptomer. 513 mg/kg ga moderat forgiftning.
 Klinikk: Kvalme, magesmerter, hypotensjon, takykardi, ansiktsrødme, agitasjon, hyperrefleksi, kramper, somnolens og hypertermi. Ev. bradykardi, hypokalemi, respiratorisk alkalose og hyperglykemi.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
C05
Vasoprotektorer
C05B
Varicemidler
C05B A
Hepariner eller heparinoider til lokal bruk
C05B A01
Organo-heparinoid
 Toksisitet: Peroralt inntak regnes ikke som farlig fordi heparinet brytes ned av magesyren. Lite sannsynlig med overdose via hud.
C05C
Kapillærstabiliserende midler
C05C X
Andre kapillærstabiliserende midler
C05C X03
Hestekastanje
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Brekninger, magesmerter og diaré. Ved store inntak sløvhet, uro og muskelrykninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
C07
Betablokkere
C07A
Betablokkere
C07A A
Betablokkere, ikke-selektive
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Betydelig økt toksisitet ved underliggende hjerte-karsykdom (ofte eldre). Yngre hjertefriske tolererer ofte overdoser godt. Kombinasjon med andre legemidler som påvirker hjertet (f.eks. kalsiumantagonister), potenserer forgiftningen.
 Klinikk for gruppen: Sirkulasjonssvikt, ofte behandlingsresistent, er hovedproblemet ved alvorlig forgiftning. Kardiale fenomener er hypotensjon, bradykardi, AV-blokk (I-III), ev. forlenget PQ-intervall, breddeøkt QRS-kompleks og forlenget QT-tid (spesielt sotalol). Arytmier og asystole. Hyperglykemi. CNS-fenomener er CNS-depresjon, kramper og respirasjonsdepresjon (spesielt propranolol). Mer sjelden er parestesier, bronkospasme, øsofagusspasme, hypoglykemi (spesielt barn) og elektrolyttforstyrrelser.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved forgiftning med depottabletter kan ytterligere 1 dose kull etter 4 timer være aktuelt. Vurder atropin før ventrikkeltømming (risiko for vagusstimulering), og alltid til pasienter som allerede har bradykardi. Kontinuerlig EKG-overvåkning i minimum 24 timer ved moderat til alvorlig forgiftning. Glukagon i.v. indisert ved fare for moderat til alvorlig forgiftning. Tilfør kalsium i.v. Vurder høydose insulin-glukosebehandling. Vurder inotroper/vasopressorer. Vurder pacemaker eller hjerte-lungemaskin/ECMO for pasienter som ikke responderer på annen behandling. Ved asystole er langvarig gjenoppliving indisert. Øvrig symptomatisk behandling. Kontakt Giftinformasjonen ved behov.
C07A A05
Propranolol
 Toksisitet: Barn: <40 mg (80 mg depot) forventes ingen eller lette symptomer. 400 mg til 12-åring ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning. Voksne: <240 mg forventer ingen eller lette symptomer. 1,6-2 g ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A (utvid) . Relativt høy forekomst av uttalte CNS-symptomer som kramper.
 Behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A (utvid) 
C07A A06
Timolol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A (utvid) 
C07A A07
Sotalol
 Toksisitet: Relativ høy toksisitet ved overdose pga. antiarytmisk effekt (klasse III). Barn: <80 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: >2,4 g har gitt svært alvorlige forgiftninger.
 Klinikk: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A (utvid) . Kan gi forlenget QT-tid og ventrikulære arytmier («torsades de pointes»).
 Behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A (utvid) . I tillegg magnesiumsulfat i.v. og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Antiarytmika bør unngås. Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen.
C07A B
Betablokkere, selektive
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Selektive betablokkere er noe mindre toksiske enn de uselektive, men ved overdoser vil betaselektiviteten ha mindre betydning.
 Klinikk for gruppen: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A (utvid) 
 Behandling for gruppen: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A (utvid) 
C07A B02
Metoprolol
 Toksisitet: Barn: <50 mg (100 mg depot) forventes ingen eller lette symptomer. 100 mg til 5-åring ga etter ventrikkeltømming ingen og 450 mg til 12-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 1,4 g ga moderat, 2,5 g ga alvorlig og 7,5 g ga svært alvorlig forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A (utvid) 
C07A B03
Atenolol
 Toksisitet: Barn: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. 100 mg til 5-åring ga etter kull ingen og 500 mg til 15-åring ga moderat til alvorlig forgiftning. Voksne: 300-350 mg ga lett og 1 g ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A (utvid) . Fare for økte serumkonsentrasjoner ved nedsatt nyrefunksjon.
C07A B07
Bisoprolol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 140 mg ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A (utvid) 
C07A B09
Esmolol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Hurtigvirkende betablokker med kort halveringstid (ca. 9 minutter).
 Klinikk og behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A (utvid) 
C07A B12
Nebivolol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <5 mg forventer ingen eller lette symptomer. Voksne: <50 mg forventer ingen eller lette symptomer. 400-500 mg ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A (utvid) 
C07A G
Alfa- og betablokkere
C07A G01
Labetalol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <200 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 6 g ga alvorlig forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A (utvid) . Forventer mer uttalt hypotensjon og noe mindre uttalt bradykardi og AV-blokade enn for rene betablokkere.
C07A G02
Karvedilol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <6,3 mg forventes ingen eller lette symptomer. 25 mg til 2-åring ga etter kull ingen og 50 mg til 6-åring ga etter kull lett forgiftning. Voksne: 1-1,25 g ga etter kull lett og 375 mg til eldre ga moderat forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Betablokkere, ikke-selektive, C07A A (utvid) . Forventer mer uttalt hypotensjon og noe mindre uttalt bradykardi og AV-blokade enn for rene betablokkere.
C07B
Betablokkere og tiazider
 Se de enkelte virkestoffene under C07A B (utvid)  og C03A A (utvid) 
C08
Kalsiumantagonister
C08C
Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Betydelig økt toksisitet ved underliggende hjerte-karsykdom (ofte eldre). Kombinasjon med andre legemidler som påvirker hjertet (f.eks. betablokkere), potenserer forgiftningen.
 Klinikk for gruppen: Sirkulasjonssvikt, ofte behandlingsresistent, er hovedproblemet ved alvorlig forgiftning. Ved forgiftning med depotpreparat kan symptomene komme sent (12-18 timer) og alvoret blir undervurdert. Hypotensjon (vasodilatasjon) er vanlig. Det er ofte noe kompensatorisk takykardi tidlig i forløpet. AV-blokk og bradykardi forekommer. Ved alvorlig forgiftning sirkulasjonssvikt, hyperglykemi, arytmier (eks. alle typer bradyarytmier) og asystole.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert, vurder også senere i forløpet. Ved forgiftning med depottabletter vurder ytterligere 1-2 doser kull med 4 timers mellomrom. Gi atropin før ventrikkeltømming til pasienter som allerede har bradykardi (relativt sjelden). Tarmskylling kan vurderes (depot). Kontinuerlig EKG-overvåkning i minimum 24 timer ved moderat til alvorlig forgiftning. Kalsium i.v., glukagon, høydose insulin-glukosebehandling og inotroper/vasopressorer vurderes ved moderat til alvorlig forgiftning. Hemodynamisk overvåkning (PICCO, Swan-Ganz) er nyttig i alvorlige tilfeller. Vurder pacemaker eller hjerte-lungemaskin/ECMO for pasienter som ikke responderer på annen behandling. Øvrig symptomatisk behandling. Kontakt Giftinformasjonen ved alvorlige tilfeller.
C08C A
Dihydropyridinderivater
C08C A01
Amlodipin
 Toksisitet: Barn: <5 mg forventes ingen eller lette symptomer. 30 mg til 11/2-åring ga etter ventrikkeltømming lett til moderat forgiftning og 140 mg til 15-åring ga dødsfall. Voksne: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer, 105 mg ga lett til moderat og 70 mg til risikopasient ga alvorlig forgiftning. Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C (utvid) 
 Klinikk og behandling: Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C (utvid) 
C08C A02
Felodipin
 Toksisitet: Barn: <5 mg forventes ingen symptomer. 10 mg til 2-åring ga lett forgiftning. Voksne: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. 85 mg ga ingen og 150-200 mg og 250 mg ga lett til moderat forgiftning. Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C (utvid) 
 Klinikk og behandling: Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C (utvid) 
C08C A03
Isradipin
 Toksisitet: Barn: <2,5 mg (5 mg depot) forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <10 mg (15 mg depot) forventes ingen eller lette symptomer. 75 mg (og alkohol) ga etter ventrikkeltømming alvorlig forgiftning. Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C (utvid) 
 Klinikk og behandling: Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C (utvid) 
C08C A05
Nifedipin
 Toksisitet: Barn: <5 mg (10 mg depot) forventes ingen eller lette symptomer. 60 mg til 3-åring ga etter ventrikkeltømming lett til moderat og 100 mg til 12-åring ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning. Voksne: 30 mg × 3 til eldre ga moderat og 210 mg og 900 mg ga svært alvorlig forgiftning. Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C (utvid) 
 Klinikk og behandling: Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C (utvid) 
C08C A06
Nimodipin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav terskel for observasjon sykehus. Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C (utvid) 
 Klinikk og behandling: Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C (utvid) 
C08C A13
Lerkanidipin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Relativt lang virketid. Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C (utvid) 
 Klinikk og behandling: Se Selektive kalsiumantagonister med primært vaskulær virkning, C08C (utvid) 
C08D
Selektive kalsiumantagonister med direkte virkning på hjertet
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Betydelig økt toksisitet ved underliggende hjerte-karsykdom (ofte eldre). Kombinasjon med andre legemidler som påvirker hjertet (f.eks. betablokkere), potenserer forgiftningen.
 Klinikk for gruppen: Sirkulasjonssvikt, ofte behandlingsresistent, er hovedproblemet ved alvorlig forgiftning. Ved forgiftning med depotpreparat kan symptomene komme sent (12-18 timer) og alvoret blir undervurdert. Hypotensjon og bradykardi er vanlig, ev. AV-blokk og perifer vasodilatasjon. Ved alvorlig forgiftning sirkulasjonssvikt, hyperglykemi, arytmier (eks. alle typer bradyarytmier) og asystole.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert, vurder også senere i forløpet. Ved forgiftning med depottabletter vurder ytterligere 1-2 doser kull med 4 timers mellomrom. Gi atropin før ventrikkeltømming til pasienter som allerede har bradykardi (motvirke effekt av vagusstimulering). Tarmskylling kan vurderes (depot). Kontinuerlig EKG-overvåkning i minimum 24 timer ved moderat til alvorlig forgiftning. Kalsium i.v., glukagonhøydose insulin-glukose og inotroper/vasopressorer vurderes ved moderat til alvorlig forgiftning. Hemodynamisk overvåkning (PICCO, Swan-Ganz) er særlig nyttig i alvorlige tilfeller. Vurder pacemaker eller hjerte-lungemaskin/ECMO for pasienter som ikke responderer på annen behandling. Øvrig symptomatisk behandling. Kontakt Giftinformasjonen ved alvorlige tilfeller.
C08D A
Fenylalkylaminderivater
C08D A01
Verapamil
 Toksisitet: Barn: <40 mg (60 mg depot) forventes ingen eller lette symptomer. 16 mg/kg til barn 3 måneder ga etter kull lett og 80 mg til 2-åring ga etter ventrikkeltømming ingen symptomer. Voksne: 280-320 mg og 480-560 mg til eldre ga moderat og 1,6-2 g ga svært alvorlig forgiftning. Selektive kalsiumantagonister med direkte virkning på hjertet, C08D (utvid) 
 Klinikk og behandling: Selektive kalsiumantagonister med direkte virkning på hjertet, C08D (utvid) 
C08D B
Benzotiazepinderivater
C08D B01
Diltiazem
 Toksisitet: Barn: <90 mg (depot) forventes ingen eller lette symptomer. 2,4 g til 15-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: <270 mg (depot) forventes ingen eller lette symptomer. 1,2 g ga etter ventrikkeltømming lett til moderat, 1,8 g ga moderat til alvorlig, 2,6 g til eldre ga alvorlig, 4,2 g og 10,8 g ga svært alvorlig forgiftning. Selektive kalsiumantagonister med direkte virkning på hjertet, C08D (utvid) 
 Klinikk og behandling: Selektive kalsiumantagonister med direkte virkning på hjertet, C08D (utvid) 
C09
Midler med virkning på renin-angiotensinsystemet
C09A
ACE-hemmere, usammensatte
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Inntak av én terapeutisk voksendose til hjertefriske barn forventes ikke å gi forgiftning. Det er begrenset erfaring med ACE-hemmere, men man antar at de har lav akutt toksisitet. Personer med hjertesykdom (ofte eldre) tolererer mindre enn friske personer. Kombinasjon med andre legemidler som påvirker sirkulasjonen kan potenserer forgiftningen.
 Klinikk for gruppen: Hovedproblemet er hypotensjon. Reflektorisk takykardi kan forekomme, men er uvanlig. Hyperkalemi, hyponatremi og metabolsk acidose. Nyrepåvirkning. Ev. angioødem (sjelden bivirkning).
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. For de fleste er overvåkning, væsketilførsel og ev. pressor (noradrenalin) tilstrekkelig behandling. Korriger syre/base og elektrolytter. Symptomatisk behandling.
C09A A01
Kaptopril
 Toksisitet: Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. 200 mg til 3-åring ga ingen symptomer. Voksne: 500 mg ga lett til moderat og 750 mg ga moderat forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se ACE-hemmere, usammensatte, C09A (utvid) 
C09A A02
Enalapril
 Toksisitet: Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer. 120 mg til 14-åring ga lett forgiftning. Voksne: 400 mg ga lett, 300-600 mg ga moderat og 400 mg til person med hjertesvikt ga svært alvorlig forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se ACE-hemmere, usammensatte, C09A (utvid) 
C09A A03
Lisinopril
 Toksisitet: Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 420-500 mg ga etter ventrikkeltømming og kull moderat forgiftning og 300 mg ga dødsfall (hyperkalemi).
 Klinikk og behandling: Se ACE-hemmere, usammensatte, C09A (utvid) 
C09A A04
Perindopril
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <5 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se ACE-hemmere, usammensatte, C09A (utvid) 
C09A A05
Ramipril
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 300 mg ga lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se ACE-hemmere, usammensatte, C09A (utvid) 
C09A A10
Trandolapril
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <4 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se ACE-hemmere, usammensatte, C09A (utvid) 
C09A A15
Zofenopril
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se ACE-hemmere, usammensatte, C09A (utvid) 
C09B
ACE-hemmere, kombinasjoner
 Se de enkelte virkestoffene under C09A (utvid)  og C03A A (utvid) 
C09C
Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Inntak av én terapeutisk voksendose til hjertefriske barn forventes ikke å gi forgiftning. Det er begrenset erfaring med angiotensin II-antagonister, men en antar at de har lav akutt toksisitet. Personer med hjertesykdom (ofte eldre) tolererer mindre enn friske personer. Kombinasjon med andre legemidler som påvirker sirkulasjonen kan potensere forgiftningen.
 Klinikk for gruppen: Hodepine, svimmelhet og somnolens. Hypotensjon og takykardi, ev. bradykardi. Hyperkalemi, ev. nyre- og leverpåvirkning.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
C09C A01
Losartan
 Toksisitet: Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. 200 mg til 7-åring ga ingen forgiftning. Voksne: 500-1500 mg ga lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte, C09C (utvid) 
C09C A02
Eprosartan
 Toksisitet: Barn: <800 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte, C09C (utvid) 
C09C A03
Valsartan
 Toksisitet: Barn: <160 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte, C09C (utvid) 
C09C A04
Irbesartan
 Toksisitet: Barn: <300 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 3,6 g ga lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte, C09C (utvid) 
C09C A06
Kandesartan
 Toksisitet: Barn: <32 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 48 mg og 224 mg ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte, C09C (utvid) 
C09C A07
Telmisartan
 Toksisitet: Barn: <120 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte, C09C (utvid) 
C09C A08
Olmesartanmedoksomil
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), usammensatte, C09C (utvid) 
C09D
Angiotensin II-reseptorblokkere (ARB), kombinasjoner
 Se de enkelte virkestoffene under C08C A01 (utvid) , C09C (utvid)  og C03A A (utvid) 
C09X
Andre midler med effekt på renin-angiotensinsystemet
C09X A
Reninhemmere
C09X A02
Aliskiren
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <300 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Hypotensjon. GI-symptomer, hodepine og svimmelhet.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
C09X A04
Sakubitril
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Enkeltdose med 583 mg sakubitril/617 mg valsartan og doser på 437 mg sakubitril/463 mg valsartan i 14 dager ble i kliniske studier godt tolerert.
 Klinikk: Hypotensjon. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
C10
Lipidmodifiserende midler
C10A
Lipidmodifiserende midler, usammensatte
C10A A
HMG-CoA-reduktasehemmere
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Lav akutt toksisitet.
 Klinikk for gruppen: Hodepine, svimmelhet, somnolens og myalgier. Munntørrhet, brekninger og diaré. Ev. rabdomyolyse og leverpåvirkning.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
C10A A01
Simvastatin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <120 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se HMG-CoA-reduktasehemmere, C10A A (utvid) 
C10A A02
Lovastatin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <80 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se HMG-CoA-reduktasehemmere, C10A A (utvid) 
C10A A03
Pravastatin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 280-3000 mg ga ingen forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se HMG-CoA-reduktasehemmere, C10A A (utvid) 
C10A A04
Fluvastatin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se HMG-CoA-reduktasehemmere, C10A A (utvid) 
C10A A05
Atorvastatin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se HMG-CoA-reduktasehemmere, C10A A (utvid) 
C10A A07
Rosuvastatin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se HMG-CoA-reduktasehemmere, C10A A (utvid) 
C10A B
Fibrater
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet.
 Klinikk for gruppen: Tretthet, svimmelhet, magesmerter, kvalme, brekninger, diaré og muskel- og skjelettsmerter. Ev. leverpåvirkning og rabdomyolyse.
 Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling.
C10A B04
Gemfibrozil
 Toksisitet: Barn: <1200 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Fibrater, C10A B (utvid) 
C10A B05
Fenofibrat
 Toksisitet: Barn: <600 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Fibrater, C10A B (utvid) 
C10A C
Midler som øker utskillelsen av gallesyre
 Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Virker lokalt i tarmen.
 Klinikk for gruppen: Ev. GI-symptomer.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
C10A C01
Kolestyramin
 Se Midler som øker utskillelsen av gallesyre, C10A C (utvid) 
C10A C02
Kolestipol
 Se Midler som øker utskillelsen av gallesyre, C10A C (utvid) 
C10A C04
Colesevelam
 Se Midler som øker utskillelsen av gallesyre, C10A C (utvid) 
C10A D
Nikotinsyre og derivater
C10A D02
Nikotinsyre
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet, men betydelig individuell variasjon. Barn: <2 g forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Hudrødme, utslett og kløe (kan forekomme selv ved lave inntak). Kvalme, brekninger og diaré. Hyperglykemi. Ev. takykardi, hypotensjon og AV-blokk.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
C10A X
Andre lipidmodifiserende midler
C10A X06
Omega-3-triglyserider inkl. andre estere og syrer
 Toksisitet: Lav akutt toksistet.
 Klinikk: Ev. GI-besvær.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
C10A X09
Ezetimib
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Barn: <40 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Kvalme, brekninger, magesmerter og diaré. Hodepine, svimmelhet og lett somnolens. Ev. muskelsmerter og leverpåvirkning.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
C10A X12
Lomitapid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 200 mg ga ingen symptomer i kliniske studier. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: GI-symptomer og ev. forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
C10A X13
Evolokumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet.
 Klinikk: Trolig forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
C10B
Lipidmodifiserende midler, kombinasjoner
 Se de enkelte virkestoffene under C10A A (utvid)  og C10A X