Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


B01A A
Vitamin K-antagonister
B01A A01
Dikumarol
B01A A01
Dikumarol
 
Toksisitet: Tildels dårlig korrelasjon mellom inntatt mengde og koagulasjonspåvirkning. Barn: 40-80 mg til 3-åring ga etter ventrikkeltømming koagulasjonspåvirkning. 60 mg til 1,5-åring ga etter ventrikkeltømming ingen koagulasjonspåvirkning. Voksne: 800 mg og 6 g ga behandlingstrengende koagulasjonspåvirkning.
 
Klinikk og behandling: Se Warfarin, B01A A03
B01A A02
Fenindion
B01A A02
Fenindion
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Tildels dårlig korrelasjon mellom inntatt mengde og koagulasjonspåvirkning.
 
Klinikk og behandling: Se Warfarin, B01A A03. Kan i tillegg gi alvorlige hypersensitivitetsreaksjoner og medføre misfarging av urin.
B01A A03
Warfarin
B01A A03
Warfarin
 
Toksisitet: Økt toksisitet ved gjentatte overdoser, ved leversvikt, hos terapeutiske brukere eller hos spedbarn (<6 måneder). Tildels dårlig korrelasjon mellom inntatt mengde og koagulasjonspåvirkning. Barn: <0,5 mg/kg forventes ingen eller mild INR-stigning. 4,4 mg/kg ga koagulasjonspåvirkning (etter kull og K1-vitaminbehandling). Voksne (ikke-brukere): Toksisk dose er ca. 0,5 mg/kg. 600 mg ga betydelig koagulasjonspåvirkning. Lav terskel for INR-kontroll (etter 1-2 døgn) hos terapeutiske brukere etter inntak av mer enn dobbel terapeutisk dose.
 
Klinikk: Koagulasjonsforstyrrelser som gir blødninger, er hovedproblemet og opptrer vanligvis 24-48 timer etter inntak, men blødningene kan også opptre senere. Eksempler er slimhinneblødning, hematuri, GI- og intrakraniell blødning. Rask INR-stigning indikerer alvorlig forgiftning.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved mistanke om inntatt toksisk dose, følg INR daglig (ev. poliklinisk) i 72 timer. Hvis INR er normal etter 72 timer, forventes ingen forgiftning. Ved rask INR-stigning eller koagulasjonsforstyrrelser gi vitamin K1 i.v. ev. p.o. Vurder vitamin K1 ved sikre store inntak. Juster mengden (1-10 mg) og varigheten av behandlingen etter INR. Utvis spesiell forsiktighet med behandling av vitamin K1 til terapeutiske brukere av warfarin (særlig ved mitralventil). Lav terskel for å konferere med hematolog eller Giftinformasjonen. Ved blødning vurder å tilføre koagulasjonsfaktorer (konsentrat eller virusinaktivert plasma). Øvrig symptomatisk behandling.
B01A B
Heparingruppen
B01A B01
Heparin
B01A B01
Heparin
 
Toksisitet: Individuelle variasjoner. Voksne: 125 000 IE i.v. i løpet av 6 timer ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Blødninger er hovedproblemet. Ev. trombocytopeni. Pga. kort halveringstid er varigheten av blødningsrisikoen kort (timer).
 
Behandling: Følg og vurder blødningsrisikoen (APTT ev. anti-Xa). Vurder å konferere med hematolog. Vurder protamin i.v. ved store mengder eller alvorlige blødninger. Symptomatisk behandling.
B01A B02
Antitrombin III
B01A B02
Antitrombin III
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Se ev. Heparin, B01A B01
B01A B04
Dalteparin
B01A B04
Dalteparin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Se ev. Heparin, B01A B01
B01A B05
Enoksaparin
B01A B05
Enoksaparin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Se ev. Heparin, B01A B01
B01A B09
Danaparoid
B01A B09
Danaparoid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Se ev. Heparin, B01A B01
B01A B10
Tinzaparin
B01A B10
Tinzaparin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Se ev. Heparin, B01A B01
B01A C
Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin
B01A C
Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Blødninger er hovedrisikoen. Andre symptomer er kvalme, brekninger, diaré, forvirring, agitasjon, CNS-depresjon, hypotensjon, takykardi, blodforandringer, metabolsk acidose og ev. leverpåvirkning.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Pga. blødningstendens vil kull alene oftest være mest hensiktsmessig. Symptomatisk behandling.
B01A C04
Klopidogrel
B01A C04
Klopidogrel
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <75 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Ca. 1 g ga ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin, B01A C
B01A C05
Tiklopidin
B01A C05
Tiklopidin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <250 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 10 g ga meget alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin, B01A C
B01A C07
Dipyridamol
B01A C07
Dipyridamol
 
Toksisitet: Økt risiko ved hjertesykdom. Barn: 37,5 mg til 2-åring ga lett, mens 75-200 mg til barn 1-3 år ga etter kull ingen forgiftning. Voksne: 2,8 g (i løpet av 1 døgn) og 1 g ga ingen, mens 1,75 g og 5 g ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Hodepine, ansiktsrødme, svette, svimmelhet, kvalme, uro, takykardi, hypotensjon, arytmier, angina pectoris, koma, takypné, bronkospasme (astma), respirasjonsdepresjon, blødninger, forlenget blødningstid og gulfarging av urin og hud.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
B01A C11
Iloprost
B01A C11
Iloprost
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Normaldose (0,1 mg i 500 ml) infundert over få minutter istedenfor 6 timer ga koma og uttalt hypotensjon.
 
Klinikk: Hypotensjon (vasodilatasjon), hodepine, flushing, kvalme, oppkast og diaré. Ev. hypertensjon, bradykardi, takykardi eller smerter i ben eller rygg. Ved peroralt inntak lokalirritasjon.
 
Behandling: Avbryt behandlingen. Symptomatisk behandling.
B01A C16
Eptifibatid
B01A C16
Eptifibatid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Seponering er oftest tilstrekkelig grunnet relativt kort halveringstid. Se ev. Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin, B01A C
B01A C21
Treprostinil
B01A C21
Treprostinil
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Injeksjon av 150 000 ng/kg til 10-åring ga lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin, B01A C. Hudrødme og hodepine er i tillegg beskrevet.
B01A C22
Prasugrel
B01A C22
Prasugrel
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin, B01A C
B01A C24
Tikagrelor
B01A C24
Tikagrelor
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdoser på inntil 900 mg har vært godt tolerert.
 
Klinikk og behandling: Se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin, B01A C. I tillegg risiko for hjertepåvirkning. Følg EKG ved store doser.
B01A C25
Kangrelor
B01A C25
Kangrelor
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Hemmere av blodplateaggregasjon, ekskl. heparin, B01A C. Kort halveringstid (3-6 minutter) gir gjenopprettet blodplateaggregasjon innen 60 minutter etter seponering.
B01A C27
Seleksipag
B01A C27
Seleksipag
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 3,2 mg har gitt lette symptomer. Estimert toksisk dose er ca. 70 μg/kg (voksne og barn).
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
B01A D
Enzymer
B01A D01
Streptokinase
B01A D01
Streptokinase
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 1,5 millioner IE (i løpet av 10 minutter) ga ingen forgiftning.
 
Klinikk: Blødning, vasodilatasjon, feber, kvalme, ev. overfølsomhetsreaksjoner.
 
Behandling: Vurder traneksamsyre og tilførsel av koagulasjonsfaktorer (plasma eller konsentrat). Vurder å konferere med hematolog. Symptomatisk behandling.
B01A D02
Alteplase (human plasminogen aktivator)
B01A D02
Alteplase (human plasminogen aktivator)
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se ev. Streptokinase, B01A D01
B01A D04
Urokinase
B01A D04
Urokinase
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se ev. Streptokinase, B01A D01
B01A E
Direkte trombinhemmere
B01A E
Direkte trombinhemmere
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Økt risiko ved betydelig nedsatt nyrefunksjon (lepirudin, bivalirudin og dabigatraneteksilat).
 
Klinikk for gruppen: Blødninger er hovedproblemet
 
Behandling for gruppen: Kull hvis indisert (dabigatran). Unngå aktiviteter som kan gi eks. slag, fall og blødning i 24 timer etter inntak. Vurder idarusizumab ved alvorlige blødninger forårsaket av dabigatran. Symptomatisk behandling. Vurder ev. hemodialyse/hemofiltrasjon ved betydelige overdoser (lepirudin, bivalirudin og dabigatran), men behandlingen kan gi økt risiko for blødning.
B01A E02
Lepirudin
B01A  E02
Lepirudin
 
Se Direkte trombinhemmere, B01A E
B01A E03
Argatroban
B01A E03
Argatroban
 
Se Direkte trombinhemmere, B01A E
B01A E06
Bivalirudin
B01A E06
Bivalirudin
 
Toksisitet: Voksne: 10 ganger terapeutisk dose og bolusdose på 7,5 mg/kg ga ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Direkte trombinhemmere, B01A E
B01A E07
Dabigatraneteksilat
B01A E07
Dabigatraneteksilat
 
Toksisitet: Barn: <75 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne (ikke-brukere): <300 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Direkte trombinhemmere, B01A E
B01A F
Direkte faktor Xa-hemmere
B01A F01
Rivaroksaban
B01A F01
Rivaroksaban
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <5 mg forventes ingen eller lette effekter. Voksne: <80 mg forventes ingen eller lette effekter.
 
Klinikk: Blødninger er hovedproblemet.
 
Behandling: Kull hvis indisert. Unngå aktiviteter som kan gi eks. slag, fall og blødning i 24 timer etter inntak. Symptomatisk behandling.
B01A F02
Apiksaban
B01A F02
Apiksaban
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <2,5 mg forventes ingen eller lette effekter. Voksne: <40 mg forventes ingen eller lette effekter.
 
Klinikk: Blødninger er hovedproblemet.
 
Behandling: Kull hvis indisert. Unngå aktiviteter som kan gi eks. slag, fall og blødning i 24 timer etter inntak. Symptomatisk behandling.
B01A F03
Edoksaban
B01A F03
Edoksaban
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette effekter. Voksne: <170 mg forventes ingen eller lette effekter.
 
Klinikk: Blødninger er hovedproblemet.
 
Behandling: Kull hvis indisert. Unngå aktiviteter som kan gi eks. slag, fall og blødning i 24 timer etter inntak. Symptomatisk behandling.
B01A X
Andre antitrombotiske midler
B01A X01
Defibrotid
B01A X01
Defibrotid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Økt blødningsrisiko er hovedproblemet.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
B01A X05
Fondaparinuks
B01A X05
Fondaparinuks
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Økt blødningsrisiko er hovedproblemet.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
B01A X07
Kaplasizumab
B01A X07
Kaplasizumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Økt blødningsrisiko er hovedproblemet.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.