Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


N02C A
Sekalealkaloider
N02C A72
Ergotamin, kombinasjoner med psykoleptika
N02C A72
Ergotamin, kombinasjoner med psykoleptika
 
Toksisitet: Anervan inneholder også klorcyklizin, koffein og meprobamat, men ergotamin er mest toksisk i preparatet. Store individuelle variasjoner. Kronisk overdosering (høy terapeutisk dose) kan også gi forgiftning. Barn: <2 tabletter og <1 stikkpille forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Til lege/sykehus ved akutt inntak av mer enn anbefalt døgndose (4 tabletter/2 stikkpiller) eller ved symptomer.
 
Klinikk: Hovedproblemet er karspasme (økt risiko om pasienten allerede blir medisinert med ergotamin) og CNS-effekter. Karspasme i ekstremitetene kan gi kalde ekstremiteter, smerter, blekhet, cyanose, pulsløshet, risiko for tromboser og gangren. Parestesier, fleksjonskontrakturer, muskelkramper og tremor. Sammentrekning i andre kar kan gi angina pectoris, synspåvirkning, lumbago, buksmerter, tarmgangren, nyrepåvirkning, nekrose i tungen. Kvalme og diarè. Mydriasis og munntørrhet. Ved alvorlig forgiftning: Hypo- eller hypertensjon, brady- eller takykardi, hjertesvikt, arytmier, eksitasjon, omtåkethet, hallusinasjoner, kramper, koma og hjerneødem. Respirasjonsdepresjon, bronkospasme, hyper- eller hypotermi, lever- og nyrepåvirkning.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Fokus på karspasmer, CNS og hjerte. Vurder vasodilaterende behandling og tromboseprofylakse. Ved behov ring Giftinformasjonen for øvrig behandlingsstrategi.
N02C C
Selektive 5HT1-reseptoragonister
N02C C
Selektive 5HT1-reseptoragonister
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Store individuelle variasjoner. Personer med hjerte-karsykdom kan få symptomer allerede ved terapeutisk dosering. For toksiske doser se de enkelte virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Hovedproblemet er karspasme. Kvalme, somnolens og kalde ekstremiteter. Ved alvorlig forgiftning: Brady- eller takykardi, hypertensjon, arytmier, angina pectoris, hjerteinfarkt, cerebralt infarkt og kramper.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved store doser eller brystsmerter kontinuerlig EKG-overvåkning. Symptomatisk behandling. Vurder vasodilaterende behandling og tromboseprofylakse.
N02C C01
Sumatriptan
N02C C01
Sumatriptan
 
Toksisitet: Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne (uten hjerte- og karsykdom): <500 mg forventes ingen eller lette symptomer. Ved overdosering med injeksjonspreparater kontakt Giftinformasjonen.
 
Klinikk og behandling: Se selektive 5HT1-reseptoragonister, N02C C
N02C C02
Naratriptan
N02C C02
Naratriptan
 
Toksisitet: Barn: <2,5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne (uten hjerte- og karsykdom): <10 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se selektive 5HT1-reseptoragonister, N02C C
N02C C03
Zolmitriptan
N02C C03
Zolmitriptan
 
Toksisitet: Barn: <7,5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne (uten hjerte- og karsykdom): <25 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se selektive 5HT1-reseptoragonister, N02C C
N02C C04
Rizatriptan
N02C C04
Rizatriptan
 
Toksisitet: Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne (uten hjerte- og karsykdom): <40 mg forventes ingen eller lette symptomer. 80 mg ga moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se selektive 5HT1-reseptoragonister, N02C C
N02C C05
Almotriptan
N02C C05
Almotriptan
 
Toksisitet: Barn: <25 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne (uten hjerte- og karsykdom): <150 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se selektive 5HT1-reseptoragonister, N02C C
N02C C06
Eletriptan
N02C C06
Eletriptan
 
Toksisitet: Barn: <40 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne (uten hjerte- og karsykdom): <80 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se selektive 5HT1-reseptoragonister, N02C C
N02C D
Kalsitonin-genrelaterte peptid (CGRP) antagonister
N02C D01
Erenumab
N02C D01
Erenumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 280 mg s.c. har vært godt tolerert i kliniske studier.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
N02C D02
Galkanezumab
N02C D02
Galkanezumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Overdosering er mindre sannsynlig grunnet ferdigfylt penn til engangsinjeksjon. Voksne: 600 mg s.c. har vært godt tolerert.
 
Klinikk: Reaksjoner på injeksjonsstedet. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
N02C X
Andre migrenemidler
N02C X-
Fremanezumab
N02C X-
Fremanezumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Inntil 2000 mg i.v. har vært godt tolerert i studier.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
N02C X02
Klonidin
N02C X02
Klonidin
 
Toksisitet: Barn: Særlig følsomme. <75 µg forventes ingen eller lette symptomer. 0,1 mg til 11/2-åring ga moderat, 0,2-0,3 mg til barn 11/2-3 år ga alvorlig til svært alvorlig og 2,5 mg til 16-åring ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning. Voksne: 5 mg ga moderat, 8 mg ga alvorlig og 25 mg ga svært alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Hypotensjon, bradykardi, AV-blokk, hypotermi, respirasjonsdepresjon og CNS-depresjon. Ev. paradoksal hypertensjon.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder atropin før ventrikkeltømming. Noradrenalin kan ha bedre effekt enn andre vasopressorer. Symptomatisk behandling. Nalokson kan ha en viss effekt ved respirasjonsdepresjon.