Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


L01X A
Platinaforbindelser
L01X A
Platinaforbindelser
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Terapeutiske doser kan gi toksisitet. Økt risiko ved nedsatt nyrefunksjon.
 
Klinikk for gruppen: Vær oppmerksom på lang latenstid (forverring etter mange døgn). Nyresvikt, benmargsdepresjon, ototoksisitet (f.eks. tinnitus og nedsatt hørsel som kan være irreversibel), øyetoksisitet (f.eks. tåkesyn, ødem og endret fargesyn), kramper, leverpåvirkning, uttalt kvalme, brekninger, elektrolyttforstyrrelser og økt infeksjonsfare. Ev. respirasjonsdepresjon og nevrologiske effekter. Vevsnekrose. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling. Gi adekvat væsketilførsel og vurder tidlig forsert diurese. Hematologisk oppfølging.
L01X A01
Cisplatin
L01X A01
Cisplatin
 
Toksisitet: ≥200 mg/m2 kan gi livstruende respirasjonsforstyrrelser og forstyrrelser i syre-basebalansen. Barn: 400 mg/m2 ga fatal forgiftning for 3-åring. Voksne: 750 mg i løpet av én dag var fatalt. 100 mg/m2 daglig i 4 dager ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Platinaforbindelser, L01X A
L01X A02
Karboplatin
L01X A02
Karboplatin
 
Se Platinaforbindelser, L01X A
L01X A03
Oksaliplatin
L01X A03
Oksaliplatin
 
Se Platinaforbindelser, L01X A
L01X C
Monoklonale antistoffer
L01X C
Monoklonale antistoffer
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Brukes ofte i kombinasjon med andre legemidler.
 
Klinikk for gruppen: Toksiske effekter under infusjonen er vanlig (f.eks. frysning, feber, ansiktsrødme, hjertebank, hudutslett, anafylaksi og ev. angioødem). Kvalme, brekninger, diaré og ev. ulcerasjon. Hematologiske endringer, infeksjoner, hjerte- og kartoksisitet, hudreaksjoner (inkl. alvorlige), uttalt tretthet og lungetoksisitet. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling for gruppen: Symptomatisk behandling. Ev. hematologisk oppfølging (lang tid).
L01X C02
Rituksimab
L01X C02
Rituksimab
 
Klinikk: Begrenset erfaring med overdoser. 1,8 g ga influensalignende symptomer og 2 g ga dødelig respirasjonssvikt.
 
Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X C03
Trastuzumab
L01X C03
Trastuzumab
 
Toksisitet: Voksne: 10 mg/kg har vært tolerert terapeutisk.
 
Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X C05
Gemtuzumabozogamicin
L01X C05
Gemtuzumabozogamicin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
L01X C06
Cetuksimab
L01X C06
Cetuksimab
 
Se Monoklonale antistoffer, L01X C. Hypomagnesemi er vanlig ved teraputisk bruk.
L01X C07
Bevacizumab
L01X C07
Bevacizumab
 
Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X C08
Panitumumab
L01X C08
Panitumumab
 
Se Monoklonale antistoffer, L01X C. Relativt høy risiko for alvorlige hudreaksjoner. Øyetoksisitet.
L01X C09
Catumaksomab
L01X C09
Catumaksomab
 
Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X C10
Ofatumumab
L01X C10
Ofatumumab
 
Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X C11
Ipilimumab
L01X C11
Ipilimumab
 
Toksisitet: Voksne: 20 mg/kg har vært tolerert terapeutisk.
 
Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X C12
Brentuksimabvedotin
L01X C12
Brentuksimabvedotin
 
Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X C13
Pertuzumab
L01X C13
Pertuzumab
 
Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X C14
Trastuzumabemtansin
L01X C14
Trastuzumabemtansin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 6 mg/kg medførte død 3 uker etter overdosen.
 
Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X C15
Obinutuzumab
L01X C15
Obinutuzumab
 
Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X C17
Nivolumab
L01X C17
Nivolumab
 
Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X C18
Pembrolizumab
L01X C18
Pembrolizumab
 
Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X C19
Blinatumomab
L01X C19
Blinatumomab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 133 ganger anbefalt terapeutisk dose ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X C21
Ramucirumab
L01X C21
Ramucirumab
 
Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X C22
Necitumumab
L01X C22
Necitumumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X C23
Elotuzumab
L01X C23
Elotuzumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 20 mg/kg ble godt tolerert i kliniske studier.
 
Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X C24
Daratumumab
L01X C24
Daratumumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X C26
Inotuzumabozogamicin
L01X C26
Inotuzumabozogamicin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X C27
Olaratumab
L01X C27
Olaratumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X C28
Durvalumab
L01X C28
Durvalumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X C32
Atezolizumab
L01X C32
Atezolizumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling. Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X C33
Cemiplimab
L01X C33
Cemiplimab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X C37
Polatuzumabvedotin
L01X C37
Polatuzumabvedotin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling. Se Monoklonale antistoffer, L01X C
L01X D
Sensitiverere brukt i fotodynamisk terapi/strålingsterapi
L01X D01
Porfimernatrium
L01X D01
Porfimernatrium
 
Toksisitet: Begrenset erfaring ved akutte overdoser. Lysaktiveres etter intravenøs injeksjon.
 
Klinikk: Økt lysfølsomhet.
 
Behandling: Symptomatisk behandling. Ev. beskyttelse mot sterke lyskilder, inkl. sollys.
L01X D03
Metylaminolevulinat
L01X D03
Metylaminolevulinat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Forgiftning lite sannsynlig. Legemiddelet lysaktiveres etter lokal applikasjon.
 
Klinikk: Ev. forsterkning av lokale hudreaksjoner og fototoksisitet (utslett og sårskorper).
 
Behandling: Ev. symptomatisk behandling.
L01X D04
Aminolevulinsyre
L01X D04
Aminolevulinsyre
 
Toksisitet: Begrenset erfaring ved akutte overdoser. Forgiftning lite sannsynlig. Legemiddelet lysaktiveres etter peroralt inntak.
 
Klinikk: Kvalme, hypotensjon og fotosensitiveringsreaksjoner i hud.
 
Behandling: Ev. symptomatisk behandling. Beskytt pasienten mot sterke lyskilder og fotosensitiverende stoffer.
L01X D05
Temoporfin
L01X D05
Temoporfin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Forgiftning lite sannsynlig. Legemiddelet lysaktiveres etter i.v. injeksjon.
 
Klinikk: Økt lysfølsomhet.
 
Behandling: Symptomatisk behandling. Ev. beskyttelse mot sterke lyskilder, inkl. sollys.
L01X E
Proteinkinasehemmere
L01X E
Proteinkinasehemmere
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk for gruppen: Kvalme, magesmerter, brekninger, diaré og ev. ulcerasjon. Tretthet, hodepine, hudutslett, muskelspasmer, væskeretensjon, leverskade, benmargsdepresjon, økt blødningstendens (bl.a. pga. redusert antall blodplater), hjerteeffekter, infeksjon og lungetoksisitet. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder gjentatt kulldosering (også ved parenteral administrering). Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01X E01
Imatinib
L01X E01
Imatinib
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Økt risiko ved nedsatt leverfunksjon. Barn: 400 mg til 3-åring ga lett forgiftning og 980 mg til 3-åring ga moderat forgiftning. Voksne: Enkeltdose på 6,4 g ga moderat og enkeltdose på 8 g og 10 g ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E02
Gefitinib
L01X E02
Gefitinib
 
Se Proteinkinasehemmere, L01X E. Hudreaksjoner og diaré er svært vanlige bivirkninger.
L01X E03
Erlotinib
L01X E03
Erlotinib
 
Toksisitet: Voksne: Enkeltdoser på inntil 1000 mg har vært godt tolerert hos friske personer.
 
Klinikk og behandling: Proteinkinasehemmere, L01X E. Hudreaksjoner og diaré er svært vanlige bivirkninger.
L01X E04
Sunitinib
L01X E04
Sunitinib
 
Se Proteinkinasehemmere, L01X E. Misfarging av hud under behandling.
L01X E05
Sorafenib
L01X E05
Sorafenib
 
Se Proteinkinasehemmere, L01X E. 800 mg × 2 ga diaré og hudreaksjoner.
L01X E06
Dasatinib
L01X E06
Dasatinib
 
Se Proteinkinasehemmere, L01X E. 280 mg daglig i 1 uke ga trombocytopeni.
L01X E07
Lapatinib
L01X E07
Lapatinib
 
Toksisitet: Barn: <250 mg forventes ingen symptomer. Voksne: Dobbel døgndose under pågående behandling trenger normalt ingen tiltak. 3000 mg daglig i 10 dager ga oppkast og kraftig diaré etter 10 dager.
 
Klinikk og behandling: Se Proteinkinasehemmere, L01X E. Vurder gjentatt kulldosering.
L01X E08
Nilotinib
L01X E08
Nilotinib
 
Se Proteinkinasehemmere, L01X E. Forlenget QT-tid er rapportert.
L01X E09
Temsirolimus
L01X E09
Temsirolimus
 
Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E11
Pazopanib
L01X E11
Pazopanib
 
Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E12
Vandetanib
L01X E12
Vandetanib
 
Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E13
Afatinib
L01X E13
Afatinib
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 160 mg daglig i 3 dager og 100 mg daglig i 2 uker ga lette symptomer. 360 mg til to friske personer ga lett til moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E14
Bosutinib
L01X E14
Bosutinib
 
Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E15
Vemurafenib
L01X E15
Vemurafenib
 
Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E17
Aksitinib
L01X E17
Aksitinib
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Startdoser med 10 mg eller 20 mg 2 ganger daglig ga hypertensjon, kramper/anfall assosiert med hypertensjon og dødelig hemoptyse.
 
Klinikk og behandling: Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E18
Ruksolitinib
L01X E18
Ruksolitinib
 
Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E24
Ponatinib
L01X E24
Ponatinib
 
Toksisitet: Begrenset erfaring ved overdoser. Barn: <15 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 165 mg ga lett og 540 mg ga moderat (forlenget QT-tid) og 90 mg pr. dag i 12 dager ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E25
Trametinib
L01X E25
Trametinib
 
Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E26
Kabozantinib
L01X E26
Kabozantinib
 
Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E27
Ibrutinib
L01X E27
Ibrutinib
 
Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E28
Ceritinib
L01X E28
Ceritinib
 
Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E29
Lenvatinib
L01X E29
Lenvatinib
 
Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E31
Nintedanib
L01X E31
Nintedanib
 
Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E33
Palbociklib
L01X E33
Palbociklib
 
Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E34
Tivozanib
L01X E34
Tivozanib
 
Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E35
Osimertinib
L01X E35
Osimertinib
 
Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E36
Alektinib
L01X E36
Alektinib
 
Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E38
Kobimetinib
L01X E38
Kobimetinib
 
Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E39
Midostaurin
L01X E39
Midostaurin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 600 mg har gitt lette symptomer.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L01X E41
Binimetinib
L01X E41
Binimetinib
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E43
Brigatinib
L01X E43
Brigatinib
 
Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E44
Lorlatinib
L01X E44
Lorlatinib
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. EKG-forandringer er rapportert. Se Proteinkinasehemmere, L01X E
 
Behandling: Vurder EKG. Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E46
Enkorafenib
L01X E46
Enkorafenib
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 600 mg × 2 i 1 dag ga kvalme, oppkast og tåkesyn.
 
Klinikk og behandling: Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E47
Dakomitinib
L01X E47
Dakomitinib
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E50
Abemaciklib
L01X E50
Abemaciklib
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E53
Larotrektinib
L01X E53
Larotrektinib
 
Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X E54
Gilteritinib
L01X E54
Gilteritinib
 
Begrenset erfaring med overdoser. Se Proteinkinasehemmere, L01X E
L01X X
Andre antineoplastiske midler
L01X X01
Amsakrin
L01X X01
Amsakrin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 
Klinikk: Benmargsdepresjon og økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger som gastrointestinale reaksjoner, kvalme, brekninger, stomatitt, hepatotoksisitet og ventrikulære arytmier (særlig ved samtidig hypokalemi). Lokalirriterende.
 
Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01X X02
Asparaginase
L01X X02
Asparaginase
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger som kvalme, brekninger, feber, hypersensitivitetsreaksjoner, redusert nivå av plasmaproteiner, blodpropp, cerebral dysfunksjon med desorientering, kramper, koma, levertoksisitet og pankreatitt.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
L01X X05
Hydroksykarbamid
L01X X05
Hydroksykarbamid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 
Klinikk: Benmargsdepresjon. Slimhinne- og hudlesjoner (utslett, ødem, flassing og ev. hyperpigmentering). Gastrointestinale symptomer. Ev. lever- og nyrepåvirkning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01X X11
Estramustin
L01X X11
Estramustin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger kan forventes. Benmargsdepresjon. Kvalme, oppkast, diaré, nedsatt leverfunksjon, hypertensjon, væskeretensjon, hjertesvikt og hypersensitivitetsreaksjoner. Økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01X X14
Tretinoin
L01X X14
Tretinoin
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser. Ved store doser som akutt vitamin A-forgiftning.
 
Klinikk: Se Retinol (vitamin A), A11C A01. Forsterkning av øvrige rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L01X X17
Topotekan
L01X X17
Topotekan
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger kan forventes. Benmargsdepresjon og diaré. Økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01X X19
Irinotekan
L01X X19
Irinotekan
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Relativt høy toksisitet. Doser lavere enn dobbelt terapeutisk dose har vært fatale.
 
Klinikk: Alvorlig benmargsdepresjon. Alvorlig diaré (kan oppstå etter flere dager) med påfølgende dehydrering og elektrolyttforstyrrelser. Økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling. Diaré og ev. infeksjoner behandles snarest. Hematologisk oppfølging.
L01X X23
Mitotan
L01X X23
Mitotan
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Økt risiko ved nedsatt nyre- eller leverfunksjon. Plasmanivåer >62,5 µmol/liter er forbundet med alvorlige CNS-effekter. Lang halveringstid og høy lipofilisitet gir langvarig forgiftningsklinikk.
 
Klinikk: Alvorlige CNS-effekter. Kvalme og brekninger. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Vurder å måle plasmanivå.
L01X X24
Pegaspargase
L01X X24
Pegaspargase
 
Toksisitet: Begrenset erfaring 10 000 IE/m2 ga lett økning i leverenzymer.
 
Klinikk: Begrenset erfaring. Utslett og lett leverpåvirkning er rapportert. Ev. forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
L01X X25
Beksaroten
L01X X25
Beksaroten
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Voksne: <1000 mg/m2/dag har vært tolerert i studier.
 
Klinikk: Benmargsdepresjon, hudreaksjoner, CNS-effekter, kvalme, brekninger og diaré. Økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01X X27
Arsentrioksid
L01X X27
Arsentrioksid
 
Toksisitet: Svært høy toksisitet.
 
Klinikk: Akutt arsenikkforgiftning: Kraftige GI-symptomer, encefalopati, maligne arytmier og multiorgansvikt. Polynevropati og andre alvorlige sekveler.
 
Behandling: Umiddelbar manuell brekningsprovokasjon (perorale inntak) og raskt til sykehus. Kull så raskt som mulig etter ventrikkeltømming. Overvåk pasienten nøye. Symptomatisk behandling. Viktig med rask korreksjon av væske og elektrolyttforstyrrelser, samt ev. hypoglykemi. Chelatorbehandling med DMPS eller DMSA. Hemodialyse er ikke en effektiv eliminasjonsmetode. Lang observasjonstid på sykehus (mange dager). Lav terskel for å kontakte Giftinformasjonen.
L01X X32
Bortezomib
L01X X32
Bortezomib
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Dobbel dose har vært letal for terapeutisk bruker.
 
Klinikk: Benmargsdepresjon. Hypotensjon, kvalme, diaré, forstoppelse, brekninger, perifer nevropati (inkl. sensorisk), hodepine, parestesi og myalgi. Økt infeksjonsfare. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01X X35
Anagrelid
L01X X35
Anagrelid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 
Klinikk: Anemi, trombocytopeni, sinustakykardi, væskeretensjon, magesmerter, diaré og hodepine. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01X X41
Eribulin
L01X X41
Eribulin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 8,6 mg (4 × terapeutisk dose) ga alvorlig overfølsomhetsreaksjon og nøytropeni.
 
Klinikk: Benmargsdepresjon er hovedproblemet (nøytropeni ofte mest uttalt). GI-symptomer, nevropati, økt infeksjonsfare og ev. forlenget QT-tid. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01X X42
Panobinostat
L01X X42
Panobinostat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Benmargsdepresjon er hovedproblemet. Økt infeksjonsfare. GI-symptomer, bradykardi, hypertensjon. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01X X44
Aflibercept
L01X X44
Aflibercept
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forventer benmargsdepresjon, økt blødningsrisiko, hypertoni, nyrepåvirkning og forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
L01X X45
Karfilzomib
L01X X45
Karfilzomib
 
Toksisitet: Begrenset erfaring.
 
Klinikk: Hypotensjon, redusert nyrefunksjon, trombocytopeni og lymfopeni er rapportert. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
L01X X46
Olaparib
L01X X46
Olaparib
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
L01X X47
Idelalisib
L01X X47
Idelalisib
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
L01X X50
Iksazomib
L01X X50
Iksazomib
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L01X X51
Talimogenlaherparepvek
L01X X51
Talimogenlaherparepvek
 
Toksisitet: Begrenset erfaring.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
L01X X52
Venetoklaks
L01X X52
Venetoklaks
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L01X X54
Niraparib
L01X X54
Niraparib
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L01X X60
Talazoparib
L01X X60
Talazoparib
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling:
L01X X71
Tisagenlekleucel
L01X X71
Tisagenlekleucel
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.