Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


N07B A
Midler ved nikotinavhengighet
N07B A01
Nikotin
N07B A01
Nikotin
 
Toksisitet: Varierer, avhengig av formulering. Toleranseutvikling. Tygging av tyggegummi eller suging på tabletter er generelt farligere enn å svelge preparatene hele. Barn: 2 mg (tyggegummi) til 2-åring ga lett, 4 mg (sugetabletter) til 7-åring ga lett og 4-8 mg (tyggegummi) til barn 3-5 år ga moderat forgiftning. 1/2 plaster på hud (21 mg/24 time) i 2 timer til 4-åring ga lett til moderat forgiftning. Voksne: 1,5 mg (3 doser nesespray) til ikke-røyker ga lett forgiftning. Letal forgiftning beskrevet ved bruk av flere plaster samtidig uten å redusere tobakkonsumet. Ved annen toksisitetsvurdering ring Giftinformasjonen.
 
Klinikk: Ved lett forgiftning: Kvalme, brekninger (vanlig), økt spyttsekresjon, magesmerter, blekhet, svetting og lett takykardi. Svimmelhet, hodepine, agitasjon og sløvhet. Ved alvorlig forgiftning: Kramper, koma, bradykardi, hypotensjon, arytmier og respirasjonsdepresjon.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
N07B A03
Vareniklin
N07B A03
Vareniklin
 
Begrenset erfaring med overdoser. Symptomatisk behandling.
N07B B
Midler ved alkoholavhengighet
N07B B01
Disulfiram
N07B B01
Disulfiram
 
Toksisitet: Barn: Spesielt følsomme. <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. >2,5 g har gitt svært alvorlige forgiftninger med sekveler. Voksne: 6 g ga ingen og 18 g ga moderat forgiftning. Selv terapeutiske doser sammen med alkohol kan gi uttalt forgiftning. Økt risiko ved hjertelidelse.
 
Klinikk: Langsomt innsettende: Kvalme, brekninger, hodepine, ataksi, motorisk uro, CNS-depresjon, irritabilitet og hallusinasjoner. Ved alvorlig forgiftning: Koma, kramper og hypotermi. Hypotensjon og takykardi. Symptomer i kombinasjon med alkohol: Raskt innsettende (ofte innen minutter): Hudrødme, svette, pulserende hodepine, svimmelhet, uro, forvirring, kvalme, brekninger, tungpust, hyperventilasjon, takykardi og brystsmerter. Uttalt forgiftning er ikke sannsynlig hvis kun lette symptomer 2 timer etter inntak. Ved alvorlig forgiftning: Uttalt hypotensjon, arytmier, koma, sirkulasjonssvikt, kramper og ev. respirasjonsdepresjon.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling ofte tilstrekkelig. Diazepam og ev. betablokkere kan ha god effekt, spesielt for symptomene etter kombinasjon med alkohol. Ved alvorlig forgiftning og samtidig inntak av alkohol vurder fomepizol (hemmer nedbryting av etanol). Hjertefriske med kun lette symptomer etter kombinasjon med alkohol, kan se an hjemme. Kontakt Giftinformasjonen ved behov.
N07B B03
Akamprosat
N07B B03
Akamprosat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <660 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 16 g ga ingen og 26 g og 30 g ga lett forgiftning.
 
Klinikk: Diaré, magesmerter, kvalme, svimmelhet og forvirring. Ev. nyrepåvirkning.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
N07B B05
Nalmefene
N07B B05
Nalmefene
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Nalmefen er et derivat av naltrekson og er en langtidsvirkende opioidantagonist. Enkeltdose på 450 mg og daglig dose på inntil 90 mg/dag har vært godt tolerert.
 
Klinikk og behandling: Se Naltrekson, V03A B30
N07B C
Midler ved opioidavhengighet
N07B C02
Metadon
N07B C02
Metadon
 
Toksisitet: Store individuelle variasjoner. Toleranseutvikling. Barn: Til sykehus. Voksne (uten toleranse): 20 mg, 40 mg og 60 mg (kombinert med alkohol) ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Kvalme og obstipasjon. Blek, fuktig hud, hypotermi. CNS-depresjon, kramper (spesielt barn), respirasjonsdepresjon (selv om pasienten er kontaktbar) og uttalt miose. Bradykardi, hypotensjon, sirkulasjonssvikt, ev. forlenget QT-tid og «torsades de pointes». Acidose. Risiko for rabdomyolyse, nyresvikt og ikke-kardielt lungeødem. Vær oppmerksom på at alvorlige symptomer kan komme sent i forløpet og ha lang varighet.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Nalokson ved uttalt CNS- og respirasjonsdepresjon. Gjentatte doser med nalokson ved behov. Langvarig observasjon er nødvendig pga. lang halveringstid. Respiratorbehandling ved pulmonale komplikasjoner eller manglende effekt av nalokson. Følg EKG i minst 24 timer ved alvorlig forgiftning. Øvrig symptomatisk behandling.
N07B C05
Levometadon
N07B C05
Levometadon
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Store individuelle variasjoner. Toleranseutvikling. Barn: Til sykehus. Voksne: Se Metadon, N07B C02, men halver dosene (dobbelt så potent som racemisk metadon).