Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


N06A A
Ikke-selektive monaminreopptakshemmere
N06A A
Ikke-selektive monaminreopptakshemmere
 
Toksisitet for gruppen: Trisykliske antidepressiver (TCA) er de mest toksiske antidepressiver ved overdoser. Store individuelle variasjoner. Kontakt Giftinformasjonen for å vurdere toksisiteten ut i fra serumkonsentrasjoner. Generell grense barn: >10 mg/kg kan gi alvorlig forgiftning. Generell grense voksne: >10-20 mg/kg forventes moderate til alvorlige (livstruende) symptomer. Toksiske doser varierer mellom de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Symptomer er ofte etablert innen 6 timer etter inntak, og alvorlige symptomer kan opptre plutselig og overraskende. Sentrale antikolinerge effekter som agitasjon, hallusinasjoner, uro, ataksi og hypertermi. Perifere antikolinerge effekter som tørre slimhinner, tørr og varm hud, mydriasis, nedsatt eller fraværende GI-motilitet, urinretensjon og sinustakykardi. Ved alvorlig forgiftning: Kramper, koma, respirasjonsdepresjon, metabolsk acidose, hypokalemi, breddeøkt QRS-kompleks, ulike arytmier (først og fremst ventrikulære), hjertesvikt, hypotensjon og ev. kardiogent sjokk. I oppvåkningsfasen kan pasienten ha uttalte sentrale antikolinerge symptomer
 
Behandling for gruppen: Observer asymptomatiske pasienter i minst 6 timer, fortrinnsvis med telemetri. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder også dette etter mange timer, pga. antikolinerge effekter. Ved store inntak vurder en ekstra dose kull etter 4 timer. Symptomatisk behandling, spesielt fokus på korreksjon av metabolsk acidose, elektrolyttforstyrrelser, kardiovaskulære effekter, kramper, hypertermi og respirasjonsdepresjon. Korriger metabolsk acidose og ev. breddeøkt QRS-kompleks med hyperton natriumhydrogenkarbonat og hold pH mellom 7,4-7,5. Vurder hyperventilering ved ev. respiratorbehandling. Kontinuerlig EKG-overvåkning. Noradrenalin kan ha bedre effekt enn andre vasopressorer. Magnesiumsulfat i.v. og «overdrive pacing» ved «torsades de pointes». Generell tilbakeholdenhet med antiarytmika (gruppe IA og IC kontraindisert). Ved hjertestans er det indisert med langvarig gjenoppliving, vurder ev. bruk av EMCO/hjerte-/lungemaskin. Fysostigmin kan være indisert i oppvåkningsfasen, men bruk ikke rutinemessig (kan gi ledningsforstyrrelser). Lav terskel for kontakt med Giftinformasjonen.
N06A A04
Klomipramin
N06A A04
Klomipramin
 
Toksisitet: Barn: 25 mg til 2-åringer ga ingen eller lette symptomer. 125 mg til 2-åring og 175 mg til 6-åring ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning. Voksne: <750 mg forventes ingen eller lette symptomer. 750-2500 mg forventes moderat forgiftning. 2,5 g sammen med alkohol ga etter ventrikkeltømming alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere, N06A A
N06A A06
Trimipramin
N06A A06
Trimipramin
 
Toksisitet: Barn: Begrenset erfaring med overdoser. 250 mg til 5-åring ga etter ventrikkeltømming moderat til alvorlig forgiftning. Voksne: <1,5 g ga lett til moderat, 500 mg til eldre ga moderat til alvorlig og 1,75 g og 2 g ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere, N06A A
N06A A09
Amitriptylin
N06A A09
Amitriptylin
 
Toksisitet: Barn: 50 mg til 3-åring ga lett, 60 mg til 2-åring og 75 mg til 3-åring ga moderat, 75 mg til 7-åring ga lett, 125-250 mg til 6-åring ga etter ventrikkeltømming moderat til alvorlig og 100-125 mg til 13-åring og 200 mg til 14-åring ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning. Voksne: <500 mg ga lett til moderat, >500 mg ga moderat til alvorlig og 625-750 mg ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere, N06A A
N06A A10
Nortriptylin
N06A A10
Nortriptylin
 
Toksisitet: Barn: 150-200 mg til 11/2-åring ga etter ventrikkeltømming alvorlig til svært alvorlig, 300 mg til 5-åring ga etter ventrikkeltømming moderat, 375 mg til 4-åring ga svært alvorlig, 400 mg til 5-åring ga alvorlig til svært alvorlig og 150-200 mg til 13-åring ga lett til moderat forgiftning. Voksne: <600 mg ga lett til moderat og 600 mg ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere, N06A A
N06A A12
Doksepin
N06A A12
Doksepin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere, N06A A
N06A B
Selektive serotoninreopptakshemmere
N06A B
Selektive serotoninreopptakshemmere
 
Toksisitet for gruppen: Økt toksisitet ved samtidig inntak av alkohol eller andre legemidler som påvirker CNS. Kombinasjon med andre legemidler som øker serotoninnivået, kan gi serotoninergt syndrom (f.eks. forvirring, endret bevissthet, økt muskelaktivitet, hyperrefleksi, takykardi, hypertermi, diaré og mydriasis). For toksiske doser, se de enkelte virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Kvalme, brekninger, uro, skjelvinger og CNS-depresjon. Ved alvorlig forgiftning: Kramper (kan debutere tidlig), takykardi, hypertensjon, ulike EKG-forandringer som ST-T-endringer, forlenget QT-tid og breddeøkt QRS-kompleks. Ev. arytmier.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Kontinuerlig EKG ved store doser. Ved serotoninergt syndrom vurder spesielt nedkjøling, benzodiazepiner og hydrering.
N06A B03
Fluoksetin
N06A B03
Fluoksetin
 
Toksisitet: Barn: <60 mg forventes ingen eller lette symptomer. Opp til 700 mg til 4-åring ga moderat og 1,2 g til 14-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: <500 mg forventes ingen eller lette symptomer. 560-2000 har gitt moderat forgiftning. Relativ lang halveringstid.
 
Klinikk og behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, N06A B. Ved 800 mg-1,5 g anbefales diagnostisk EKG, og ved >1,5 g følg EKG minst 12 timer.
N06A B04
Citalopram
N06A B04
Citalopram
 
Toksisitet: Barn: <40 mg forventes ingen eller lette symptomer. 120 mg til 11-åring (over 9 timer) ga lett forgiftning. Voksne: <600 mg forventes ingen eller lette symptomer. 600-1900 mg ga moderat til alvorlig og >1900 mg ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, N06A B. Ved 600 mg-1,2 g anbefales diagnostisk EKG, og ved >1,2 g følg EKG minst 12 timer.
N06A B05
Paroksetin
N06A B05
Paroksetin
 
Toksisitet: Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer. 300 mg til tenåring ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning. Voksne: <300 mg ga lett, 300-1600 mg ga lett til moderat og 3,7 g ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, N06A B. Har i tillegg svak antikolinerg effekt.
N06A B06
Sertralin
N06A B06
Sertralin
 
Toksisitet: Barn: <150 mg forventes ingen eller lette symptomer. 400 mg til 5-åring utløste serotoninergt syndrom. Voksne: <500 mg forventer ingen symptomer. 500-1000 mg forventer lette symptomer. 1-3 g ga moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, N06A B. Ved 1,5-3 g anbefales diagnostisk EKG, og ved >3 g følg EKG minst 12 timer.
N06A B08
Fluvoksamin
N06A B08
Fluvoksamin
 
Toksisitet: Barn: <15mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 400 mg ga alvorlig forgiftning. Voksne: <1 g forventes ingen eller lette symptomer. >1,5 g har gitt moderat til alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, N06A B
N06A B10
Escitalopram
N06A B10
Escitalopram
 
Toksisitet: Vil teoretisk være dobbelt så toksisk som citalopram (se ev. også Citalopram, N06A B04, men halver da dosene). Barn: Begrenset erfaring med overdoser. <20 mg forventes ingen eller lette symptomer. 220 mg til 12-åring ga lett til moderat forgiftning. Voksne: <300 mg forventes ingen eller lette symptomer. 360 mg ga moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, N06A B. Ved 300-600 mg anbefales diagnostisk EKG, og ved >600 mg følg EKG minst 12 timer.
N06A F
MAO-hemmere, ikke-selektive
N06A F03
Fenelzin
N06A F03
Fenelzin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Kombinasjon med andre legemidler som øker serotoninnivået, kan gi serotoninergt syndrom (f.eks. endret bevissthet, økt muskelaktivitet, takykardi, hyperrefleksi, hypertermi, diaré og mydriasis). Samtidig inntak av tyraminrik mat (eks. noen typer ost) kan gi forgiftning ved terapeutiske doser. Voksne: Toksisk dose fenelzin ca. 100-150 mg.
 
Klinikk: Symptomer kan komme etter latens på 6-12 timer. Ortostatisk hypotensjon (ved lette tilfeller), takykardi, hypertoni, blekhet, mydriasis, svette, motorisk uro, hyperirritabilitet, muskelfasikulasjoner, hyperrefleksi, agitasjon og hallusinasjoner. Ved alvorlig forgiftning hypertensjon, uttalt muskelspasme, hypertermi, koma, kramper, arytmier og hjerneødem. Hypotensjon og sirkulasjonssvikt.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Observasjon med spesielt fokus på sirkulasjon, bevissthet, kramper og kroppstemperatur. Følg EKG. Symptomatisk behandling. Etablert forgiftningsklinikk vil ha forventet varighet på 3-4 døgn.
N06A F04
Tranylcypromin
N06A F04
Tranylcypromin
 
Toksisitet: Se Fenelzin, N06A F03
 
Klinikk og behandling: Se Fenelzin, N06A F03
N06A G
MAO-hemmere, type A
N06A G02
Moklobemid
N06A G02
Moklobemid
 
Toksisitet: Barn: Begrenset erfaring med overdoser. <600 mg forventes ingen eller lette symptomer, men kombinasjon med andre legemidler kan øke toksisiteten. Voksne: 1,5-2 g ga lett, 950 mg-7 g ga moderat og 6-9 g (siste i kombinasjon med ikke-selektive MAO-hemmer) ga svært alvorlig forgiftning. Kombinasjon med andre legemidler som øker serotoninnivået, kan gi serotoninergt syndrom (f.eks. endret bevissthet, økt muskelaktivitet, takykardi, hyperrefleksi, hypertermi, diaré og mydriasis).
 
Klinikk: Kvalme, brekninger, uro, forvirring, agressivitet, hallusinasjoner og nedsatt bevissthet. Takykardi og hypertensjon. Ved alvorlig forgiftning: Eksitasjon, hypertermi, ev. forlenget QT-tid, taky- eller bradyarytmier og kramper.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling med vekt på CNS, kroppstemperatur, hjerte og sirkulasjon. Kontinuerlig EKG ved store doser. Ved serotoninergt syndrom vurder spesielt nedkjøling, benzodiazepiner og hydrering.
N06A X
Andre antidepressiver
N06A X03
Mianserin
N06A X03
Mianserin
 
Toksisitet: Barn: <60 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 580 mg ga lett, 900-1500 mg ga moderat og 900 mg ga alvorlig forgiftning. Kombinasjon med andre legemidler som øker serotoninnivået, kan gi serotoninergt syndrom (se ev. N06A B).
 
Klinikk: Hodepine, tinnitus og CNS-depresjon. Ved alvorlig forgiftning: Taky- eller bradykardi, AV-blokk (I-III), ventrikulære arytmier, hypo- eller hypertensjon, koma og kramper.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Kontinuerlig EKG ved store doser.
N06A X11
Mirtazapin
N06A X11
Mirtazapin
 
Toksisitet: Barn: <30 mg forventes ingen eller lette symptomer. 60 mg til 3-åring ga lett forgiftning. Voksne: 300 mg ga ingen, 360-2400 mg ga lett til moderat og 75 mg til eldre ga lett forgiftning. Kombinasjon med andre legemidler som øker serotoninnivået, kan gi serotoninergt syndrom (se ev. N06A B).
 
Klinikk: CNS-depresjon, forvirring, uro og takykardi. Ved alvorlig forgiftning: EKG-påvirkning og ev. kramper.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Kontinuerlig EKG ved store doser.
N06A X12
Bupropion
N06A X12
Bupropion
 
Toksisitet: Barn: >10 mg/kg til sykehus. Voksne: <450 mg forventes ingen eller lette symptomer. >1 g til sykehus. >4 g forventes moderat til alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Hovedrisiko er kramper som kan debutere uten forutgående CNS-depresjon og kan debutere tidlig eller sent i forløpet (>24 timer ved depot). Tremor, uro, agitasjon, forvirring, svimmelhet og parestesier. Sinustakykardi og hypertensjon. Hallusinasjoner og CNS-depresjon. Ved alvorlig forgiftning også breddeøkt QRS-kompleks, forlenget QT-tid, grenblokk, ev. alvorlige arytmier.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
N06A X16
Venlafaksin
N06A X16
Venlafaksin
 
Toksisitet: Generelt mer toksisk i overdose enn andre nyere antidepressiver. Økt risiko for pasienter med lav krampeterskel. Barn: Begrenset erfaring med overdoser. <75 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <1,5 g forventes ingen eller lett, 1,5-3 g moderat og >3-4 g alvorlig forgiftning. Kombinasjon med andre legemidler som øker serotoninnivået, kan gi serotoninergt syndrom (se ev. N06A B).
 
Klinikk: CNS-depresjon, takykardi, kvalme og tremor. Kramper kan debutere tidlig. Rabdomyolyse. Ev. hypertermi, mydriasis og urinretensjon. Ved alvorlig forgiftning: ST-T-forandringer, breddeøkt QRS-kompleks og forlenget QT-tid. Koma. Hyper- eller hypotensjon. Ventrikkeltakykardi (ev. «torsades de pointes») og ventrikkelflimmer. Alvorlige hjertekomplikasjoner kan opptre sent i forløpet, spesielt ved inntak av depotpreparater.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Kontinuerlig EKG i minst 24 timer ved store doser. Ved etablert, alvorlig forgiftning kan symptomene være vanskelige å behandle. Hjerte-/lungemaskin/ECMO vurderes ved sirkulasjonssvikt. Ved hjertestans kan det være indisert med langvarig gjenoppliving.
N06A X18
Reboksetin
N06A X18
Reboksetin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <6 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 40-200 mg ga ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: CNS-eksitasjon. Ved alvorlig forgiftning: Kramper, CNS-depresjon, takykardi, hyper- eller hypotensjon. Ev. EKG-forandringer.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
N06A X21
Duloksetin
N06A X21
Duloksetin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <60 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: < 8,5 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Skjelvinger, CNS-depresjon, takykardi, hypertensjon og ev. mydriasis. Ved alvorlig forgiftning: Koma, kramper og EKG-forandringer. Kombinasjon med andre legemidler som øker serotoninnivået, kan gi serotoninergt syndrom.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Følg EKG ved fare for alvorlig forgiftning.
N06A X26
Vortioksetin
N06A X26
Vortioksetin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 40-70 mg har gitt lett forgiftning.
 
Klinikk: Forventer forsterkning av rapporterte bivirkninger og lignende klinikk som andre nyere antidepressiver, inkl. CNS-effekter, kramper og EKG-forandringer ved alvorlig forgiftning.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.